Fischeinkaufspolitik

Polityka zakupu ryb w ALDI

Śledź, łosoś, pstrąg i tuńczyk to prawdziwe pokłady zdrowych substancji odżywczych: wartościowe białko, zdrowe kwasy Omega 3, wiele wartościowych witamin i niezbędne do życia składniki mineralne jak jod i potas sprawiają, że ryby zalicza się do grona najzdrowszych produktów żywieniowych.

Towarzystwo Żywieniowe w celu optymalizacji nawyków żywieniowych zaleca spożywanie ryb z częstotliwością: raz-dwa razy w tygodniu. W ostatnich latach odnotowuje się wzrost konsumentów świadomych zdrowych aspektów wynikających ze spożywania ryb. Zgodnie z aktualnymi badaniami 1 osoba w roku 2010 skonsumowała średnio 15,7 kilogramów ryb i co jednocześnie warto zaznaczyć tendencja ta jest tendencją wzrostową.

Zasoby naturalne ryb

Ryby i owoce morza to zasoby naturalne naszej planety, których wielkość jest ograniczona. Intensywna eksploatacja w przeszłości spowodowała, że już dzisiaj odnotowujemy znaczny spadek zasobów ryb w morzach i wodach śródlądowych.

Zasoby naturalne w tym również ryby mają tę zaletę, że ich złoża i stany podlegają odnowie jeżeli w hodowli i w trakcie połowu przestrzegane są wszelkie aspekty związane z ochroną środowiska i stanów populacji. Z tych właśnie względów polityka zakupów produktów rybnych firmy ALDI ściśle opiera się i uwzględnia zarówno aspekt ochrony środowiska jak i aspekt ochrony gatunku.

W oparciu o założenia prowadzonej przez nas zrównoważonej polityki zakupu produktów rybnych osiągamy następujące cele:

  • Zrównoważone/staranne budowanie asortymentu rybnego i asortymentu owoców morza
  • Długofalowa obserwacja stanów i spis gatunków zagrożonych lub zaliczonych do grupy ryzyka
  • Zagwarantowanie ścisłego nadzoru nad produktami
  • Jasne i klarowne informacje na temat pochodzenia produktów zamieszczane na opakowaniach produktów

Zrównoważona polityka zakupu produktów rybnych

Jako odpowiedzialnie działające przedsiębiorstwo stawiamy sobie za cel wspieranie dążeń mających na celu przeciwdziałanie wzrastającemu zagrożeniu stanów ryb w morzach i oceanach. W ramach naszej „Zrównoważonej polityki zakupu produktów rybnych" wszyscy nasi dostawcy produktów rybnych zobowiązani zostali do nabywania ryb i owoców morza zgodnie z wysoko postawionymi wymaganiami wynikającymi z dyrektyw prowadzonej przez nas polityki zakupu.

Należy przy tym również zwrócić uwagę, że zdaniem ekspertów tworzenie i wdrażanie zrównoważonej polityki zakupu produktów rybnych we wszystkich ogniwach łańcucha produkcyjnego i logistycznego jest procesem długofalowym. ALDI konsekwentnie uczestniczy w tym procesie z myślą o zapewnieniu przyszłym generacjom naturalnych rezerw zasobów rybnych.

Nie będziemy podejmować współpracy z dostawcami ryb i owoców morza, którzy nie podporządkują się dyrektywom zawartym w naszej zrównoważonej polityce zakupu produktów rybnych.

Zrównoważona polityka zakupu produktów rybnych ALDI opiera się na następujących założeniach:

Wykluczenie surowców pochodzących z nielegalnych, nieuregulowanych i nieudokumentowanych rybołówstw

Zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej zabroniona jest sprzedaż produktów rybnych i owoców morza pochodzących z nielegalnych źródeł. Z tych względów wszyscy nasi dostawcy zobowiązani są do wykluczenia wszelkich produktów rybnych pochodzących z nielegalnych źródeł, tak by możliwe było szczegółowe i wyczerpujące udokumentowanie wszystkich źródeł pochodzenia oferowanych produktów rybnych.

Z tych względów, aby również klienci ALDI posiadali wiedzę jak i gdzie oferowane w sklepach ALDI produkty rybne zostały pozyskane i przetworzone, podjęta została decyzja o wprowadzeniu na opakowania produktów wyczerpującej informacji o źródłach pochodzenia.

Przestrzeganie zakazu nielegalnych „załadunków/przeładunków"

Za nielegalny załadunek/przeładunek uznawany jest każdy załadunek/przeładunek ryb na statki transportowe pochodzących z nielegalnych połowów. W przypadku wystąpienia nielegalnych załadunków/przeładunków następuje zmieszanie ryb z połowów legalnych z rybami z połowów nielegalnych, nieuregulowanych i nieudokumentowanych co powoduje, że ścisła identyfikacja nie jest możliwa. Zgodnie z naszymi dyrektywami zrównoważonej polityki zakupu produktów rybnych naszych dostawców obowiązuje zakaz prowadzenia nielegalnych załadunków/przeładunków, tzn. zakaz zakupu ryb z rybołówstw, które przeprowadzają załadunki/przeładunki niezgodnie z ustawą lub na morzu bez obecności niezależnego obserwatora.

Wylistowanie z asortymentu zagrożonych gatunków

W ostatnich latach stany niektórych gatunków ryb w skutek prowadzonej gospodarki uległy znacznemu zmniejszeniu. Dlatego zgodnie z naszą pierwszą zasadą wszystkie zagrożone gatunki ryb zostały całkowicie wylistowane z naszego asortymentu. Miedzy innymi nie prowadzimy sprzedaży ryb znajdujących się na Czerwonej Liście międzynarodowej organizacji IUCN, która zawiera szczególnie zagrożone gatunki. Ponadto nie wprowadzamy do sprzedaży tych gatunków ryb, których zasoby w znacznych stopniu uległy redukcji lub niebezpiecznie dla danego gatunku wykazują stałą tendencję spadkową. Dotyczy to następujących gatunków: węgorz, dorsz, halibut, okoń granatowy i czerwony, łupacz, gładzica, miecznik, tuńczyk żółty, sola, żabnica.

Przestawienie asortymentu na niezagrożone gatunki i rezygnacja z gatunków pochodzących z rejonów zagrożonych

Jeżeli to tylko możliwe zastępujemy w naszej ofercie zagrożone gatunki ryb niezagrożonymi gatunkami i rezygnujemy ze sprzedaży ryb pochodzących z zagrożonych rejonów. Przykładowo dotychczas oferowany gatunek tuńczyka zastąpiliśmy niezagrożonym gatunkiem tuńczyka Skipjak. Zasoby tego gatunku są bowiem w skali światowej niezagrożone.

Sukcesywne rozszerzanie zrównoważonych metod połowu i minimalizacja połowów przypadkowych.

Zgodnie z prowadzoną przez nas zrównoważoną polityką zakupu produktów rybnych dostawcy ALDI zostali zobowiązani do stosowania następujących uwzględniających ochronę środowiska i zasobów metod połowu:

  • Połów sieciami w miejscach występowania ławic
  • Morskie połowy przy wykorzystaniu specjalnych sieci eliminujących niepożądany/przypadkowy połów, tzn. połów ryb, które nie były celem konkretnego połowu
  • Połów Pole and Line, szczególnie dotyczy połowu tuńczyka
  • Więcierz/wereżka (rybołówstwo słodkowodne)
  • Sieci okrągłe zarzucane z brzegu

W celu zapobieżenia połowom drobnicy i chronionych gatunków (delfiny, żółwie lądowe, rekiny) wymagamy od naszych dostawców intensyfikacji stosowania zrównoważonych metod połowu, tzn. stosowania sieci o dostosowanych do konkretnego celu połowu, wykorzystywania nowoczesnych technologii, np. sygnały akustyczne, taśma sortująca.

Ponadto ALDI stawia dodatkowe wymagania odnośnie połowów przypadkowych/niepożądanych, a mianowicie połów niepożądany względnie przerób połowu niepożądanego nie może przekroczyć ściśle określonej wysokości.

Sukcesywne przechodzenie na certyfikowane produkty rybne

Już dzisiaj klienci ALDI na wielu znajdujących się w naszej ofercie produktach rybnych znajdą oznaczenie MSC. Oznaczenie to na wieczku opakowania jest informacją dla klienta, że ryby złowione zostały zgodnie z zasadami zrównoważonej polityki, a ich stany nie są zagrożone.

ALDI zamierza w najbliższych latach rozszerzyć swoją ofertę certyfikowanych produktów rybnych.

Wszystkie produkty rybne z tuńczyka znajdujące się w naszej ofercie opatrzone są certyfikatem EII, który oznacza, że połowy przeprowadzone zostały za pomocą sieci dryfujących w sposób nie zagrażający delfinom, a stany tego gatunku tuńczyka nie są zagrożone.

Ponadto producenci zobowiązali się do uczestnictwa w Międzynarodowym Programie Monitoringu IMP. Współpracownicy EII dokonują regularnych kontroli statków rybackich, połowów, metod stosowanych w przetwórstwie oraz kanałów sprzedaży zgodnie z obowiązującymi rygorystycznymi kryteriami. W ten sposób możliwy jest szczegółowy nadzór na produktem od momentu połowu do momentu trafienia na półki sklepowe sieci ALDI.

Połączenie wiedzy ekspertów, tworzenia zrównoważonych struktur i regularnych kontroli oferty asortymentowej

W celu posiadania kompleksowej informacji na temat aktualnego rozwoju rybołówstwa, zagrożonych gatunków, zagrożonych stanów ryb, kontrowersyjnych metodach połowów ALDI w swojej zrównoważonej polityce zakupu produktów rybnych zorientowany jest w coraz większym stopniu na najnowsze ekspertyzy niezależnych ekspertów i NGO.

Optymalizacja zrównoważonej polityki zakupu produktów rybnych i zapewnienie całkowitej identyfikowalności wymaga od nas fachowej, intensywnej i regularnej wymiany informacji z dostawcami produktów rybnych i owoców morza, ze związkami przemysłu rybnego i hurtowniami rybnymi. Raz do roku przeprowadzana jest zgodnie z kryteriami zrównywanej polityki zakupu kontrola naszej oferty produktów rybnych, podczas której sprawdzana jest, np. możliwość przestawienia danego artykułu na surowce alternatywne.

Rozszerzone, przyjazne nabywcy oznakowanie produktów

Ujednolicenie identyfikowalności naszych surowców jest znaczącym faktorem, dającym pewność klientom ALDI co do wszystkich czynników decydujących o jakości naszych produktów. Dla naszych produktów rybnych osiągniemy pełną przejrzystość pochodzenia, tzn. począwszy od statku połowu lub nazwy hodowli. Oznakowanie naszych produktów rybnych jak również produktów zawierających w swoim składzie ryby takich jak, np. sałatki, pasty czy pizza zostanie uzupełnione o kompleksowy opis pochodzenia ryby. Dzięki temu konsumenci otrzymają dokładną informację skąd pochodzi ryba, w jaki sposób została złowiona i przetworzona.

Wspieranie gospodarki morskiej chroniącej zasoby

W przyszłości ALDI zamierza rozszerzyć swoją ofertę o produkty pochodzące z hodowli wspierających ochronę zasobów. Dzięki temu zabezpieczone zostaną naturalne zasoby ryb wolno żyjących, jak również będzie można zapobiec nadmiernemu wyławianiu ryb w określonych regionach lub zagrożeniu gatunków.

Wspólnie z naszymi dostawcami jesteśmy zobowiązani do minimalizowania negatywnych wpływów gospodarki morskiej na otaczający ekosystem. Z tego względu hodowla ryb zgodnie z rytmem i warunkami życia właściwymi dla danych gatunków, wymagające, ekologiczne dyrektywy obowiązujące w procesie przetwórczym, nie stosowanie prewencyjnie chemikaliów i antybiotyków oraz staranny nadzór całego łańcucha produkcyjnego stanowią wytyczne naszej gospodarki morskiej.

Minimalne standardy socjalne

Nasi dostawcy zostali zobowiązani do przestrzegania minimalnych standardów socjalnych zawartych w podstawowych normach pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy ILO/BSCI-Kodeks

Niezależne kontrole prowadzone przez uznane instytuty badawcze

W celu zabezpieczenia pewnej identyfikowalności surowców ALDI regularnie zleca osobom trzecim przeprowadzanie kontroli u losowo wybranych dostawców. W trakcie kontroli sprawdzane jest czy dostawca jest w stanie zabezpieczyć pełną identyfikowalność produktów.

Ponadto regularnie przeprowadzone są przez laboratoria zewnętrzne badania DNA naszych surowców. Wyniki tych badań pozwalają stwierdzić, czy przetworzone zostały odpowiednie surowce.

Ścisła współpraca z dostawcami

W ramach konstruktywnej współpracy z dostawcami proponujemy nowe rozwiązania i udoskonalenia naszej zrównoważonej polityki zakupu ryb i owoców morza. Zaliczamy do nich zmiany asortymentowe i produktowe jak również wprowadzanie do asortymentu certyfikowanych produktów rybnych.

Reklama i komunikacja

ALDI aktywnie reklamuje produkty rybne i owoce morza ze źródeł spełniających wymogi zrównoważonej polityki zakupu, np. w cotygodniowych gazetkach reklamowych. Ponadto wyczerpujące informacje na temat naszej zrównoważonej polityki zakupu produktów rybnych dostępne są na naszej stronie internetowej.

ALDI - istota jakości

Poprzez intensywne kontrole oraz współpracę z fachowcami sprawdzamy wprowadzenie w życie zasad naszej „Zrównoważonej polityki zakupu produktów rybnych". W zależności od ich wyniku oraz konieczności wdrażane są środki mające na celu udoskonalenie funkcjonowania zgodnie z obowiązującymi zasadami, które muszą być przestrzegane przez dział zakupów.

* Oferta ważna w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów.

*
Oferta ważna w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów.