Sprawdzone i kontrolowane produkty

Znaki jakości i certyfikaty niezależnych instytutów potwierdzają kontrolowaną jakość produktów

Jakość dla ALDI ma wiele wymiarów. Wszystkie nasze produkty spożywcze i artykuły oferowane w ramach cotygodniowych akcji są regularnie sprawdzane przez niezależne instytuty badawcze pod kątem bezpieczeństwa produktu, składników, smaku, produkcji, łatwości użytkowania, obsługi klienta i aspektów ekologicznych. Współpracujemy wyłącznie z dostawcami certyfikowanymi według uznawanych standardów branżowych. Większość naszych produktów jest opatrzona znakami jakości przyznawanymi przez niezależne ośrodki badawcze.

 

Z myślą o naszych klientach zestawiliśmy wszystkie ważne informacje o znakach jakości, certyfikatach i niezależnych instytutach badawczych, z którymi konsumenci mogą zetknąć się na produktach dostępnych w sklepach ALDI.

 • atc_angielski.png ALDI Transparency Code (ATC)

  ALDI Transparency Code

  Kod Identyfikowalności ALDI spełnia założenia polityki CR ALDI Nord, tj. angażowanie się w identyfikowalność i transparentność naszego łańcucha dostaw. Dzięki niemu możliwe jest uzyskanie informacji na temat pochodzenia danego produktu. Informacje dot. pochodzenia uzyskają Państwo skanując smartfonem znajdujący się na opakowaniu kod QR lub w internecie wpisując na stronie identyfikowalnosc.aldi.pl Kod Identyfikowalności ALDI.

 • kachel_asc.png Aquaculture Stewardship Council

  Aquaculture Stewardship Council

  Aquaculture Stewardship Council to niezależna, globalna organizacja non-profit, która przyznaje znak ASC produktom pochodzącym ze zrównoważonej hodowli ryb i owoców morza. ASC wywodzi się z ogólnoświatowych „Dialogów o Akwakulturze” zainicjowanych w 2009 roku przez międzynarodową organizację na rzecz ochrony środowiska- WWF, które miały na celu opracowanie zrównoważonych standardów hodowli ryb. We współpracy z ekologami, przedstawicielami rządów, hodowcami ryb oraz innymi zainteresowanymi podmiotami, opracowywano na przestrzeni lat szczegółowe kryteria i standardy kontroli do przyznawania odznaczenia ASC. Do standardów tych należy m.in. przestrzeganie rygorystycznych przepisów w dziedzinie ochrony środowiska i odpowiedzialności społecznej (np. pełna identyfikowalność pochodzenia pasz), odpowiedzialność względem pracowników i społeczności lokalnej, odpowiednie zarządzanie zasobami wodnymi i odpadami, określona gęstość obsady oraz surowe wymagania co do jakości wody.

 • kachel_blauer_engel.jpg Błękitny Anioł

  Błękitny Anioł

  Błękitny Anioł (niem. Blaue Engel) to znak, którym od 1978 r. wyróżniane są w Niemczech produkty szczególnie przyjazne dla środowiska. Ten najstarszy niemiecki znak ekologiczny jest przyznawany przez Państwowy Urząd Ochrony Środowiska, odpowiedzialny za środowisko, ochronę przyrody i bezpieczeństwo nuklearne, przez Niemiecki Instytut Jakości i Oznaczeń RAL gGmbH oraz Radę Środowiskową Certyfikatu (Jury Umweltzeichen). Do kryteriów uwzględnianych podczas przyznawania znaku należy m.in. możliwość recyklingu i cechy ekologiczne, trwałość oraz aspekty ochrony zdrowia i BHP. Od niedawna oznaczeniem Błękitny Anioł wyróżniane są również szczególnie energooszczędne urządzenia elektroniczne.

 • kachel_bsci.jpg Business Social Compliance Initiative

  BSCI

  Od początku 2008 r. ALDI jest członkiem dobrowolnej Inicjatywy na rzecz Społecznej Odpowiedzialności Biznesu BSCI (Business Social Compliance Initiative), zrzeszającej europejskie firmy detaliczne i zorientowanych na import producentów z wielu branż. Firma ALDI i jej dostawcy zobowiązali się do wspierania budowy struktur, które pozwalają kontrolować przestrzeganie wiążących standardów społecznych i środowiskowych, np. podczas produkcji tekstyliów w Azji. Producenci, którzy nie przestrzegają kodeksu postępowania BSCI, są wykluczani z grona członków tej organizacji, a także wykluczani jako dostawca sieci ALDI.

 • kachel_bureau_veritas.jpg Bureau Veritas

  Bureau Veritas

  Bureau Veritas to działająca na całym świecie firma zajmująca się kontrolą, klasyfikacją i certyfikacją, która powstała w 1828 r. w Antwerpii. Zatrudnia ponad 58 000 pracowników i ekspertów, którzy w 140 krajach zajmują się kontrolą m.in. instalacji technicznych i produktów pod kątem jakości, bezpieczeństwa i standardów ochrony środowiska oraz odpowiedzialności społecznej. Umieszczany na towarach znak Bureau Veritas informuje konsumenta, że ten ceniony i niezależny instytut badawczy sprawdził dany produkt i przyznał mu swój certyfikat.

 • kachel_ce2.jpg Conformité Européenne

  Oznakowanie CE

  Oznakowanie CE to symbol informujący konsumenta, że produkt spełnia unijne wymagania w zakresie bezpieczeństwa. Produkt może zostać wprowadzony do obrotu i być używany na terenie Unii Europejskiej dopiero wtedy, gdy jest zgodny z dyrektywami unijnymi – dotyczy to w szczególności produktów elektronicznych i zabawek.

 • kachel_dolphin_safe.jpg Dolphin Safe

  Dolphin Safe

  Światowy znak Earth Island Institute został utworzony w 2001 r. przez amerykański Earth Island Institute (EII) i dotyczy tuńczyka odławianego w zrównoważony sposób. Certyfikowane zostaje tylko to rybołówstwo, które przy wyławianiu nie zagraża delfinom i uczestniczy w międzynarodowym programie monitoringu. Cały łańcuch dostaw, od statku rybackiego przez obróbkę aż po sprzedaż tuńczyka, jest regularnie i kompleksowo kontrolowany przez pracowników EII. Międzynarodowy program monitorowania obejmuje ponadto zakaz połowów tuńczyka z użyciem sieci dryfujących i przez otaczanie, wymaga też stosowania środków bezpieczeństwa mających chronić delfiny.

   

  Więcej informacji na temat certyfikatów, które przyznano naszej ofercie ryb i owoców morza, można znaleźć tutaj.

 • kachel_eu_bio.jpg Unijne logo produkcji ekologicznej

  Unijne logo produkcji ekologicznej

  Unijne logo produkcji ekologicznej trafia wyłącznie na te artykuły spożywcze, które zgodnie z surowymi wytycznymi Unii Europejskiej w co najmniej 95% pochodzą z kontrolowanych upraw biologicznych. Produkty „bio" cechują się m.in. brakiem modyfikacji genetycznych oraz sztucznych aromatów i barwników, a przy tym nie mogą być uprawiane z użyciem syntetycznych środków ochrony roślin. Zwierzęta muszą być hodowane zgodnie z zasadami produkcji ekologicznej, tzn. mieć do dyspozycji odpowiedni wybieg i schronienie oraz być karmione wyłącznie paszą ekologiczną bez dodatków antybiotyków czy stymulatorów wzrostu. Certyfikowane ekologiczne gospodarstwa rolne są co roku sprawdzane przez niezależnych rzeczoznawców.

   

  Unijne logo produkcji ekologicznej potwierdza kontrolowaną jakość ekologiczną naszych produktów marki GutBio.

 • kachel_Fairtrade.png Fairtrade®

  Fairtrade

  Produkty oznaczone symbolem Fairtrade pochodzą ze sprawiedliwego handlu. Celem jest wspieranie drobnych rolników i pracowników w krajach rozwijających się takich jak Afryka, Azja i Ameryka Łacińska oraz poprawianie ich pozycji na światowym rynku w zrównoważony sposób. Przy przyznawaniu znaku spełnione muszą być międzynarodowe standardy Fairtrade, które obejmują szeroko zakrojone aspekty społeczne, ekonomiczne i ekologiczne. Należy do nich np. kupowanie produktów z uwzględnieniem minimalnych cen Fairtrade i uiszczanie premii Fairtrade, zakaz nielegalnej pracy dzieci i przestrzeganie kryteriów ochrony środowiska (m.in. zakaz stosowania pestycydów i nasion zmodyfikowanych genetycznie). Premia Fairtrade umożliwia realizację projektów społecznych, np. budowanie studni, szkół lub szpitali, a także inwestycje w infrastrukturę lokalną.

 • kachel_fsc_r.jpg Forest Stewardship Council

  Forest Stewardship Council® (FSC®)(Rada Dobrej Gospodarki Leśnej)

  Znakiem FSC oznaczane jest drewno i produkty drewniane, które pochodzą z odpowiedzialnej gospodarki leśnej, spełniającej obowiązujące na całym świecie standardy środowiskowe i społeczne. Certyfikacja obejmuje dziesięć kryteriów zrównoważonego rozwoju, które musi spełniać produkt drewniany lub papierowy. Należy do nich m.in. możliwość pełnej identyfikowalności łańcucha produkcji drewna; surowiec nie może pochodzić z lasów wymagających ochrony ani terenów chronionych, a przy jego pozyskiwaniu muszą być szanowane prawa ludności rdzennej i musi być zapewniona długotrwała równowaga ekologiczna terenu leśnego.

   

  Organizacja FSC powstała w 1993 r. w następstwie konferencji środowiskowej w Rio de Janeiro jako niezależna, pozarządowa organizacja non-profit. Dziś certyfikaty FSC można spotkać w ponad 80 krajach, a sama instytucja jest obecna w ponad 40 krajach za pośrednictwem własnych organizacji. Certyfikaty mogą być przyznawane wyłącznie przez organizacje, które dysponują akredytacją FSC International.

 • kachel_gs.jpg Geprüfte Sicherheit

  Znak GS

  Oznaczeniem GS (niem. Geprüfte Sicherheit - sprawdzone bezpieczeństwo) są opatrywane wyłącznie produkty, które spełniają europejskie wytyczne w zakresie bezpieczeństwa i zostały kompleksowo sprawdzone przez niezależne ośrodki badawcze, np. TÜV lub Bureau Veritas, pod kątem wszelkich aspektów bezpieczeństwa produktów i konsumentów. GS to dobrowolny znak jakości dla producentów. Procedura jego przyznawania obejmuje testy bezpieczeństwa wykraczające poza kontrole produktu wymagane na mocy przepisów. Oznaczenie bezpieczeństwa GS otrzymują produkty gotowe do wykorzystania, np. maszyny, urządzenia elektryczne i AGD, narzędzia oraz zabawki.

 • Kachel_Chroniona_nazwa_pochodzenia.png Chroniona Nazwa Pochodzenia

  Chroniona Nazwa Pochodzenia

  ChNP jest to europejski znak przyznawany produktom regionalnym wyjątkowej jakości, o nazwie nawiązującej do miejsca w którym jest wytwarzany i podkreślającej ich związek z tym miejscem. Wszystkie surowce, potrzebne do wytworzenia tego produktu pochodzą z określonego obszaru geograficznego oraz wszystkie fazy wytwarzania odbywają się na tym obszarze.

   

  Chronione produkty z określonego regionu to m.in. szynka Parmeńska z Włoch czy ser Feta z Grecji.

 • Kachel_Chronione_oznaczenie_geograficzne.png Chronione Oznaczenie Geograficzne

  Chronione Oznaczenie Geograficzne

  ChOG jest to europejski znak przyznawany produktom regionalnym wyjątkowej jakości, o nazwie nawiązującej do miejsca w którym jest wytwarzany i podkreślającej ich związek z tym miejscem. Oznaczenie ChOG mówi nam także, że choć jeden z etapów powstawania produktu musi przebiegać na obszarze, do którego odnosi się jego nazwa.

 • Kachel_Global_Coffee_Platform.png Global Coffee Platform (GCP)

  Global Coffee Platform (GCP)

  Global Coffee Platform Platform (dawniej 4C Association) jest inicjatywą zrzeszającą interesariuszy sektora kawowego. Rolnicy, stowarzyszenia, eksporterzy, hurtownicy, jak również palarnie i sprzedawcy detaliczni pracują wspólnie nad polepszeniem warunków ekonomicznych, socjalnych i ekologicznych podczas produkcji i obróbki kawy, skupiając się szczególnie na drobnych rolnikach ich rodzinach i pracownikach. Celem GCP jest polepszenie warunków bytu i zapewnienie perspektyw ludziom trudniącym się uprawą kawy i jej ekosystemom. Cele te mogą być osiągnięte poprzez wdrożenie kodeksuBaseline Common Code którego kryteria i wytyczne wymagają wdrożenia zasad zrównoważonego rozwoju podczas produkcji i obróbki kawy. Kodeks ten wspiera narodowe strategie zrównoważonego rozwoju i może być użyty przez interesariuszy wzdłuż łańcucha wartości kawy. Baseline Common Code składa się z 27 zasad i 10 "nieakceptowalnych praktyk" podczas zrównoważonej uprawy kawy. Te bazują głównie na podstawach konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz Konwencji Prawa Człowieka ONZ. Wyróżniono następujące nieakceptowalne praktyki:

   

  1. Najgorsze formy pracy nieletnich
  2. Praca przymusowa i handel ludźmi
  3. Zakaz zrzeszania i stowarzyszania się
  4. Przymusowe wykorzystywanie
  5. Brak odpowiednich warunków mieszkaniowych pracowników
  6. Brak dostępu pracowników do wody pitnej
  7. Wykarczowanie lasów lub zniszczenie cennych przyrodniczo zasobów naturalnych
  8. Stosowanie zakazanych pestycydów
  9. Stosowanie zmodyfikowanych genetycznie organizmów
  10. Stosowanie wątpliwych praktyk biznesowych, jak np. korupcja

   

  Tzw. Kodeks Postępowania 4C (4C Code of Conduct) kieruje się kryteriami Kodeksu Baseline Common Code GCP. Producenci kawy, którzy przestrzegają kodeksu, mogą być sprawdzani przez niezależną instytucję kontrolingową, tym samym uzyskują pozwolenie na sprzedaż swojej kawy z symbolem 4C. Niezależne kontrole w Niemczech przeprowadza organizacja Coffee Assurance Services GmbH.

   

  Grupa przedsiębiorstw ALDI Nord jest członkiem GCP (dawniej 4C Association) od 2009 r. i pozyskuje surowiec kawy od plantatorów, którzy produkują swoją kawę w zgodzie z kodeksem postępowania 4C. Dzięki temu ALDI Nord wspiera wspólnie z GCP zrównoważony rozwój sektora kawy.

   

  Więcej informacji dot. zaangażowania ALDI Nord w zrównoważony rozwój kawy i międzynarodowej polityki zakupowej kawy znajdziecie Państwo tutaj.

   

 • kachel_global_gap.jpg Standard Global G.A.P.

  Standard Global G.A.P.

  GLOBALG.A.P. to organizacja sektora prywatnego o światowym zasięgu, która opracowała dobrowolne standardy certyfikacji produktów rolnych (m.in. owoców i warzyw, pasz, chowu zwierząt, roślin i nasion, akwakultury). W centrum uwagi organizacji stoi w głównej mierze bezpieczeństwo artykułów spożywczych, ochrona zwierząt, zarządzanie odpadami i ochrona środowiska, BHP oraz sprawy społeczne dotyczące pracowników. Producent posiadający certyfikat GLOBALG.A.P. może dowieść, że wszystkie kroki w jego procesie produkcyjnym można w pełni prześledzić i dokładnie skontrolować.

 • kachel_gots.jpg Global Organic Textile Standard

  Global Organic Textile Standard (GOTS)

  Stosowany na całym świecie standard GOTS został stworzony przez cztery wiodące organizacje: Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Wyrobów z Włókien Naturalnych (IVN) oraz instytucje wspierające uprawy organiczne - Soil Association (SA), Organic Trade Association (OTA) i Japan Organic Cotton Association (JOCA). Istnieją dwa warianty etykiety GOTS, które gwarantują, że co najmniej 70% włókien pochodzi z bawełny ekologicznej. Znak jakości GOTS określa również zasady dalszej obróbki i zastosowania materiałów, co gwarantuje przyjazną dla środowiska produkcję i ograniczenie ilości szkodliwych substancji w produkcie końcowym do minimum. Sprawdzane jest też przestrzeganie minimalnych standardów społecznych na całej długości łańcucha dostaw. Certyfikat GOTS jest przyznawany przez akredytowane, niezależne instytuty badawcze.

 • Kachel_Gwarantowana_tradycyjna_specjalnosc.png Gwarantowana Tradycyjna Specjalność

  Gwarantowana Tradycyjna Specjalność

  GTS to europejski znak jakości przyznawany produktom noszącym tradycyjną nazwę, odnoszącą się do jego specyficznego charakteru lub tradycyjnie stosowaną dla tego produktu. Produkt z oznaczeniem GTS musi być wytwarzany z tradycyjnych surowców, według tradycyjnej, przekazywanej z pokolenia na pokolenie receptury lub tradycyjnymi metodami.

 • Kachel_International_Featured_Standard_IFS.png International Featured Standard

  International Featured Standard (IFS)

  IFS Food Standard jest uznanym przez GFSI (Global Food Safety Initiative) standardem audytowania wytwórców produktów spożywczych. Służy on przede wszystkim celom ujednolicenia kontroli bezpieczeństwa środków spożywczych oraz ich poziomu jakości. Standard ten dotyczy zarówno dostawców produktów spożywczych, jak również całych przedsiębiorstw, w których nieopakowane produkty zostają zapakowane.

 • kachel_sustainable_cleaning.jpg Inicjatywa Sustainable Cleaning

  Inicjatywa Sustainable Cleaning

  Inicjatywa „Sustainable Cleaning” to europejska, dobrowolna inicjatywa branży środków piorących i czyszczących. Od 2005 r. istnieje „Karta zrównoważonego prania i czyszczenia". Zobowiązując się do przestrzegania karty, przedsiębiorstwa zobowiązują się równocześnie do zrównoważonego działania w aspektach ekologicznych, ekonomicznych i społecznych, takich jak bezpieczeństwo konsumentów, ochrona środowiska i innowacje w zakresie produkcji środków piorących i czyszczących. Informacje dla konsumentów umieszczone na opakowaniach pomagają zapewnić bezpieczne i przyjazne dla środowiska użytkowanie produktów.

 • kachel_kat.jpg Kontrolowany, alternatywny chów zwierząt

  Kontrolowany, alternatywny chów zwierząt (KAT)

  Stowarzyszenie na rzecz kontrolowanych, alternatywnych form chowu zwierząt KAT(z niem. kontrollierte alternative Tierhaltung) działa od 1995 r. i jest ważną instytucją kontrolującą hodowlę kur. Organizacja przeprowadza testy jakościowe i sprawdza pełną identyfikowalność na całej długości łańcucha produkcji. W kompleksowych wytycznych KAT uwzględniono zapisy zawarte w niemieckim rozporządzeniu dotyczącym chowu kur, a także aspekty ochrony zwierząt związane z hodowlą ekologiczną, chowem ściółkowym i wolnym wybiegiem. Kryteria KAT wykraczają poza przepisy prawa i są regularnie kontrolowane przez akredytowane instytuty badawcze. Aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa i przejrzystości dla całego łańcucha produkcji, stowarzyszenie KAT opracowało centralny instrument identyfikowalności i gwarancji pochodzenia oparty na bazie danych. W bazie danych KAT rejestrowane są wszystkie ruchy towaru, czyli jaj. Dzięki dziewięcio- lub dziesięciopozycyjnej kombinacji liter i cyfr zamieszczonej na jajku konsument może dowiedzieć się z jakiej formy chowu, jakiego kraju i jakiego zakładu pochodzą jaja.

 • kachel_lga.jpg LGA tested/
  LGA tested Quality

  LGA tested/LGA tested Quality

  Eksperci TÜV Rheinland kontrolują liczne produkty, takie jak pralki, urządzenia AGD, meble i zabawki, pod kątem bezpieczeństwa, właściwości użytkowych, praktyczności, kompatybilności elektromagnetycznej, szkodliwych substancji, trwałości i higieny. Dzięki corocznemu monitorowaniu produkcji gwarantowany jest stały poziom jakości.

 • kachel_msc_pl.jpg Marine Stewardship Council

  Marine Stewardship Council (MSC)

  MSC (Marine Stewardship Council) jest niezależną międzynarodową organizacją pozarządową, światowym liderem programu certyfikacji na rzecz zrównoważonego rybołówstwa. MSC wraz z naukowcami, rybakami oraz organizacjami ekologicznymi opracowała standardy środowiskowe w zakresie zrównoważonego rybołóstwa. Oznacza to, że dzięki MSC, rybacy na całym świecie wiedzą jak łowić dziko żyjące populacje ryb, aby nigdy nie zabrakło ich w morzach i oceanach. Misją MSC jest wykorzystanie programu certyfikacji MSC i niebieskiego certyfikatu MSC. Program certyfikacji to ocena rybaków pod kątem sposobu dokonywania przez nich połowów. Jeżeli są zgodne ze standardami MSC rybacy mogą oznaczać swoje ryby niebieskim certyfikatem MSC. Odpowiednie standardy muszą spełnić również producenci. Produkty rybne wytworzone z gatunków ryb, które otrzymały certyfikat, mogą być wyróżnione niebieskim certyfikatem MSC, tylko w przypadku potwierdzenia, że w ich składzie znajdują się jedynie ryby pochodzące z certyfikowanych łowisk. Niebieski certyfikat MSC gwarantuje, że produkty pochodzą ze zrównoważonych połowów, a kupowana przez nas ryba pochodzi ze stabilnych i dobrze zarządzanych łowisk.

   

  Więcej informacji:www.msc.org/pl.

 • kachel_oeko_pl_neu_hg.png Oeko-Tex® Standard 100

  Oeko-Tex® Standard 100

  Oeko-Tex® Standard 100 to niezależny system testów i certyfikacji produktów tekstylnych, który sygnalizuje konsumentom nieszkodliwość produktów dla zdrowia. W kompleksowych testach laboratoryjnych tekstylia są badane przez niezależne ośrodki pod kątem zawartości substancji szkodliwych dla zdrowia, np. pestycydów czy metali ciężkich. Tylko wtedy, gdy wszystkie części składowe produktu, w tym także takie elementy jak zamki błyskawiczne czy guziki, będą odpowiadały wszystkim kryteriom Oeko-Tex®, zostanie artykułowi nadany certyfikat Oeko-Tex®-100 za „tekstylia godne zaufania".

 • kachel_pefc.jpg The Programme for Endorsement of Forest Certification

  Program certyfikowania zrównoważonej gospodarki leśnej (PEFC)

  PEFC to światowy program certyfikowania lasów. Produkty z drewna i papieru, które są oznaczone logiem PEFC, pochodzą z ekologicznej, ekonomicznej i zrównoważonej gospodarki leśnej, czyli z systemu leśnictwa przyjaznego naturze. Standardy programu określają m.in. zakaz wyrębu lasu i stosowania pestycydów, szczególne uwzględnienie parków krajobrazowych i innych obszarów będących pod ochroną, a także zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem. Cała linia produkcyjna, od certyfikowanego drzewostanu aż do gotowego wyrobu drewnianego lub papierniczego, jest w pełni identyfikowalna i nieustannie kontrolowana.

 • Kachel_QS-Pruefzeichen_Ergaenzung_2016.png Qualitätssicherung

  QS

  System certyfikacji QS wyróżnia mięso oraz produkty mięsne jak również owoce, warzywa i ziemniaki pochodzące z konwencjonalnych gospodarstw rolnych, które zostały w kompleksowy sposób sprawdzone. Wszystkie etapy produkcji począwszy od producenta aż po produkt finalny znajdujący się na półce sklepowej są kompletnie identyfikowalne i wyczerpująco kontrolowane. Od 2001r. znak jakości QS jest przyznawany przez niemiecki instytut QS- Qualität und Sicherheit GmbH, której akcjonariuszami są stowarzyszenia i organizacje branży rolno-spożywczej.

 • kachel_Rainforest_Alliance.png Rainforest Alliance

  Rainforest Alliance

  Międzynarodowa organizacja na rzecz ochrony środowiska Rainforest Alliance została utworzona w 1987 r. by przeciwdziałać postępującemu niszczeniu lasów deszczowych. Pieczęć z zieloną żabą odznacza takie produkty jak np. kawa, kakao, herbata, banany czy owoce cytrusowe, które pochodzą z gospodarstw zarządzanych w sposób zrównoważony. Rolnicy jak i związki producentów muszą spełniać surowe kryteria środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Uczciwe warunki pracy dla pracownic i pracowników, dostęp do edukacji, ochrona zasobów naturalnych oraz dzikich zwierząt, są tutaj tak samo brane pod uwagę jak pełna identyfikowalność surowców.

 • kachel_tuev_sued.jpg TÜV SÜD

  TÜV (Stowarzyszenia Nadzoru Technicznego)

  Ośrodki TÜV (Stowarzyszenia Nadzoru Technicznego) na zlecenie producentów kontrolują produkty techniczne zarówno pod kątem ich dopuszczalności do ruchu i bezpieczeństwa, jak i zgodności z wymogami ustawowymi. Do najbardziej znanych niemieckich organizacji TÜV należą TÜV Süd, TÜV Nord i TÜV Rheinland. Certyfikaty określonej placówki TÜV mogą być umieszczane wyłącznie na produktach, które pomyślnie przeszły jej testy.

 • kachel_tuev_nord.jpg TÜV NORD

  Technische Überwachungs-Vereine (TÜV)

  Ośrodki TÜV (Stowarzyszenia Nadzoru Technicznego) na zlecenie producentów kontrolują produkty techniczne zarówno pod kątem ich dopuszczalności do ruchu i bezpieczeństwa, jak i zgodności z wymogami ustawowymi. Do najbardziej znanych niemieckich organizacji TÜV należą TÜV Süd, TÜV Nord i TÜV Rheinland. Certyfikaty określonej placówki TÜV mogą być umieszczane wyłącznie na produktach, które pomyślnie przeszły jej testy.

   

 • kachel_tuev_rheinland.jpg TÜV Rheinland

  Technische Überwachungs-Vereine (TÜV)

  Ośrodki TÜV (Stowarzyszenia Nadzoru Technicznego) na zlecenie producentów kontrolują produkty techniczne zarówno pod kątem ich dopuszczalności do ruchu i bezpieczeństwa, jak i zgodności z wymogami ustawowymi. Do najbardziej znanych niemieckich organizacji TÜV należą TÜV Süd, TÜV Nord i TÜV Rheinland. Certyfikaty określonej placówki TÜV mogą być umieszczane wyłącznie na produktach, które pomyślnie przeszły jej testy.

 • kachel_utz_nv2.jpg UTZ

  UTZ

  Certyfikat UTZ Certified został powołany do życia w Holandii w 2002 r. Jego celem jest zrównoważone wspieranie rolników w Ameryce Południowej i Afryce, aby stworzyć dla ich rodzin lepsze perspektywy na przyszłość. W ramach licznych programów kształcenia (również ustawicznego) rolnicy otrzymują dostęp do szkoleń teoretycznych i praktycznego wsparcia w dziedzinie dobrych praktyk rolniczych i biznesowych. Aby chronić naturalne zasoby pól uprawnych, wspierane jest też stosowanie ekologicznych środków podczas uprawy i żniw. Te różnorodne rozwiązania podnoszą nie tylko jakość surowców, ale także efektywność upraw i zyski rolników.

 • Kachel_V-Label.png European Vegetarian Union

  V-Label

  "V-Label" to międzynarodowy symbol certyfikujący produkty i usługi przeznaczone dla wegetarian i wegan. Logo jest gwarancją, że produkt został sprawdzony pod kątem obecności substancji pochodzenia zwierzęcego nie tylko w składzie produktu, ale także w wykorzystanych substancjach dodatkowych. Analizowane są wszystkie ogniwa łańcucha produkcyjnego - od dostawcy surowców po dystrybutorów. Dla konsumenta wybór produktu oznaczonego tym symbolem daje pewność, że produkt jest zgodny z jego preferencjami i posiada deklarowane właściwości. Wyraźna i klarowna symbolika dodatkowo ułatwia i skraca czas podejmowania przez konsumentów decyzji zakupowych. Nie muszą wnikliwe czytać etykiet i sprawdzać, czy któryś z podanych symboli „E" na etykiecie opakowania nie kryje przypadkiem dodatku pochodzenia zwierzęcego. Nie muszą martwić się o to, czy w trakcie procesu produkcji producent nie zastosował żelatyny czy innej substancji pomocniczej pochodzenia zwierzęcego, o czym nie ma obowiązku informować na etykiecie.

 • Kachel_VLOG_Ohne_Gentechnik.png Ohne Gentechnik

  VLOG (Ohne Gentechnik)

  Oznaczenie "Ohne Gentechnik" to niemiecki symbol certyfikujący produkty, które powstają bez użycia zmodyfikowanych genetycznie składników. Symbol ten jest prawną marką Republiki Federalnej Niemiec i jest wydawany wyłącznie przez organizację Verband Lebensmittel ohne Gentechnik. Wszystkie produkty spożywcze produkowane dla ALDI Nord powstają bez użycia zmodyfikowanych genetycznie składników. Oznaczenie ohne Gentechnik jest gwarancją dla klientów, iż nie tylko produkty nie zawierają składników genetycznie modyfikowanych ale też w trakcie chowu zwierząt nie stosowano pasz genetycznie zmodyfikowanych.

* Oferta ważna w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów.

*
Oferta ważna w podanym terminie lub do wyczerpania zapasów.