1. Strona główna
  2. Regulaminy promocji
  3. INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH- ''Królewski konkurs''

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH- ''Królewski konkurs''

W związku z realizacją Konkursu, przetwarzamy dane osobowe Uczestników Konkursu. Poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestników, w celu dokonania swojego zgłoszenia do udziału w Konkursie: ''Królewski konkurs''

 

1.   Administratorem danych osobowych Uczestników jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Astronomów 12, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem
KRS 0000243946, NIP 521-337-64-53 (Organizator).

2.  Kontakt w sprawie danych osobowych możliwy jest pod adresem: biuro@fortunaps.pl.

3.  Dane osobowe Uczestników, przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu
''Królewski konkurs'' do którego można przystąpić przesyłając Pracę Konkursową. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora oraz do wykonania złożonego przyrzeczenia publicznego, tj. do przeprowadzenia Konkursu zgodnie z jego zasadami, w tym do przekazania nagród.

4.  Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej, niż przez czas trwania Konkursu oraz rozpatrzenia reklamacji, a w przypadku zwycięzców – nie dłużej niż do czasu dostarczenia nagród. Po tym czasie dane mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

5.  Każdy Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6.  Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednak jest warunkiem udziału w Konkursie i w przypadku zwycięzców -  dostarczenia nagród w Konkursie. Uczestnicy nie są zobowiązani do podania swoich danych, jednak konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości udziału w Konkursie lub przesłania otrzymanej nagrody w Konkursie.

7.  Dane osobowe zwycięzców są przekazywane w zakresie danych korespondencyjnych firmie kurierskiej.

 

REGULAMIN KONKURSU

 

Królewski konkurs

 

1.        Organizator i czas trwania

 

1.1.     Organizatorem konkursu organizowanego pod nazwą "Królewski konkurs", zwanego dalej "Konkursem" jest "Fortuna PS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Astronomów 12, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000243946, NIP: 521-33-76-453, REGON: 140423284, zwana dalej "Organizatorem".

 

1.2.     Udział w Konkursie możliwy jest od dnia 20 listopada 2023 r. do dnia
3 grudnia 2023 r., przy czym czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia 5 lutego 2024 r.

 

1.3.     Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem". Regulamin stanowi prawnie wiążący dokument regulujący zasady
i warunki, na jakich Konkurs zostanie przeprowadzony. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym reklamowe i marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy.

 

1.4.     Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu
art. 2 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz.U. z 2023 r. poz. 227).

 

1.5.     Konkurs ma na celu promocję produktów marki Wawel i produkowanych przez producenta Wawel S.A. (w tym m.in. Fresh&Fruity) w sieci sklepów ALDI.

 

2.         Uczestnik

 

2.1.     Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny. Uczestnik ma prawo rezygnacji z udziału w Konkursie w każdym czasie przed otrzymaniem informacji od Organizatora o wygranej.

 

2.2.     Uczestnik, przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik, przystępując do Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad. Przesłanie zgłoszenia do Konkursu oznacza jednoczesną akceptację przez Uczestnika postanowień Regulaminu.

 

2.3.     Z zastrzeżeniem treści niniejszego punktu oraz pkt. 2.6. Regulaminu, Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia następujące warunki:

a.     posiada miejsce zamieszkania oraz adres dla doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

b.     zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia;

c.     ma ukończone 18 lat;

d.     posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

 

2.4.     W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik Konkursu powinien posiadać prawidłowo skonfigurowane urządzenie z dostępem do Internetu wraz z zainstalowaną przeglądarką stron WWW.

 

2.5.     Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność zgłoszenia.

 

2.6.     W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy: FORTUNA PS sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie oraz Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie. Zakaz dotyczy także członków ich rodzin. Przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

 

3.         Zasady przeprowadzenia Konkursu

 

3.1.     Udział w Konkursie możliwy jest dla Uczestników w okresie od dnia 20 listopada 2023 r. do dnia 3 grudnia 2023 r.

 

3.2.     Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dokonanie zakupów w dowolnym sklepie sieci ALDI znajdującym się na terenie Polski za kwotę co najmniej 15 zł brutto (i) słodyczy marki Wawel lub (ii) słodyczy produkowanych przez producenta Wawel S.A. w okresie od dnia 20 listopada 2023 r. do dnia 3 grudnia 2023 r. oraz zachowanie paragonu fiskalnego potwierdzającego dokonanie zakupu produktów uprawniających do udziału w Konkursie.

 

3.3.     W celu dokonania zgłoszenia do Konkursu Uczestnik powinien:

3.3.1.  dokonać zakupu zgodnie z pkt. 3.2. Regulaminu i zachować paragon potwierdzający dokonanie zakupu;

3.3.2.  wykonać zadanie konkursowe (dalej: "Praca Konkursowa") polegające na udzieleniu kreatywnej pisemnej odpowiedzi na pytanie: "Które produkty WAWEL zabrałbyś ze sobą na zimowy wyjazd i dlaczego?'';

3.3.3.  dokonać zgłoszenia Pracy Konkursowej za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.konkurswawel.pl.

 

3.4.     Zgłoszenie Pracy Konkursowej za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.konkurswawel.pl polega na:

3.4.1.  wypełnieniu przez Uczestnika znajdującego się na ww. stronie formularza poprzez wskazanie swojego imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu i numeru paragonu fiskalnego potwierdzającego dokonanie zakupu zgodnie z pkt 3.2. Regulaminu;

3.4.2.  wypełnieniu przez Uczestnika pola z miejscem na treść Pracy Konkursowej;

3.4.3.  zaznaczeniu odpowiedniego pola (checkbox) – tj. (1) zgody na przetwarzanie danych osobowych, (2) zgody na udział w Konkursie oraz (3) akceptacji postanowień Regulaminu;

3.4.4.  opcjonalnie – zaznaczenie nieobowiązkowego pola (checkbox) - zgoda na komunikację marketingową pochodzącą od firmy Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie. Zgoda jest nieobligatoryjna i nie warunkuje udziału w Konkursie;

3.4.5.  Uczestnik potwierdza całość klikając przycisk/kafelek „wyślij”.

 

3.5.     Praca Konkursowa zawierająca treści bezprawne, a w szczególności z użyciem słów powszechnie uważanych za wulgarne oraz wykonana przy udziale sztucznej inteligencji – ChatGPT lub innych podobnych programów nie bierze udziału w Konkursie. Praca Konkursowa powinna być wykonana za pomocą znaków zgodnych z ASCII i zawierać nie więcej niż 1.800 znaków. Prace Konkursowe mogą nie zawierać polskich liter.

 

3.6.     Wyboru najlepszych Prac Konkursowych dokona powołane przez Organizatora jury ("Jury") podczas wstępnych obrad Jury przeprowadzonych w dniu 27 listopada 2023 r. oraz ostatecznych obrad Jury przeprowadzonych w dniu 4 grudnia 2023 r.

3.6.1   Podczas obrad w dniu 4 grudnia 2023 r. Jury dokona oceny wszystkich Prac Konkursowych z uwzględnieniem wyników wstępnych obrad Jury, z których wyłoni:

          1 zwycięzcę Nagrody głównej;

          2 zwycięzców Nagrody tygodnia;

          20 zwycięzców Nagród pocieszenia.

 

3.7.     Podstawą wyboru Prac Konkursowych przez Jury jest ich ocena dokonana podczas obrad Jury wskazanych w punkcie 3.6. i 3.6.1. powyżej. Kryterium oceny przez Jury stanowić będą w szczególności, lecz nie wyłącznie następujące elementy: oryginalność pomysłu, błyskotliwość twórcy.

 

3.8.     Każdy Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Konkursie, przy czym każde kolejne zgłoszenie musi zostać poprzedzone działaniami Uczestnika, o których mowa powyżej w pkt 3.2. do 3.4. (w tym we wskazanych tam podpunktach) powyżej.

 

3.9.     Dowód zakupu zostanie zweryfikowany przed wydaniem nagrody (przekazanie oryginału, kopii lub skanu dowodu zakupu jest warunkiem koniecznym wydania nagrody). Zgłoszenie udziału w Konkursie na podstawie zakupu promocyjnego może mieć miejsce wyłącznie po dokonaniu tego zakupu, tj. czas zakupu (data i godzina uwidoczniona na dowodzie zakupu) nie może być późniejszy niż czas wysłania zgłoszenia do Konkursu.

 

4.         Nagrody

 

4.1.     Nagrodami w Konkursie są:

4.1.1.  Nagroda główna w postaci vocher ITAKA o wartości 15.000,00 zł brutto.

          W Konkursie zostanie przyznana jedna (1) Nagroda główna.

4.1.2.  Nagroda tygodnia w postaci zestawu urządzeń AGD marki SMEG (czajnik, toster, wyciskarka do cytrusów, ekspres do kawy i robot kuchenny) o wartości 5.550,00 zł brutto.

          W Konkursie zostaną przyznane dwie (2) Nagrody tygodnia.

4.1.3.  Nagroda pocieszenia w postaci kubka termicznego o wartości 110,00 zł brutto wraz z kwotą pieniężną w wysokości 12,00 zł.

          Łączna wartość jednej (1) Nagrody pocieszenia wynosi 122,00 zł brutto.

          W Konkursie zostanie przyznanych dwadzieścia (20) Nagród pocieszenia.

4.1.3.  Łączna wartość wszystkich nagród w Konkursie wynosi 28.540,00 zł brutto.

 

4.2.     Zwycięzcy nie przysługuje prawo zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w miejsce przyznanej nagrody. Nagroda nie podlega wymianie na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe.

 

4.3.     Kwota pieniężna, o której mowa w pkt 4.1.3. Regulaminu stanowi integralną część nagrody i zostanie potrącona przez Organizatora w momencie wydania nagrody, a następnie zostanie odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego na poczet należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, którego płatnikiem jest Organizator. Oznacza to, że powyższa kwota pieniężna nie jest wypłacana zwycięzcom Konkursu.

 

5.         Odbiór nagrody

 

5.1.     Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o decyzji Jury i wygranej za pośrednictwem wiadomości email wysłanej przez Organizatora na adres email wskazany przez Zwycięzcę Konkursu w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu.

 

5.2.     W treści wiadomości email wskazanej powyżej w pkt. 5.1. zostanie wskazany adres e-mail Organizatora, na który Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest przesłać:

5.2.1.  skan lub zdjęcie paragonu potwierdzającego dokonanie zakupu produktów marki Wawel lub produkowanych przez producenta Wawel S.A. w sieci sklepów ALDI znajdujących się na terenie Polski, oświadczenie dotyczące spełnienia przez Uczestnika warunków udziału w Konkursie określonych w Regulaminie w tym zgodę na przetwarzanie danych osobowych;

5.2.2.  adres do korespondencji (w tym: imię i nazwisko Zwycięzcy, ulicę i numer domu/mieszkania, kod pocztowy oraz miasto) w Polsce, na który zostanie wysłana Nagroda oraz podpisane oświadczenie dotyczące przeniesienia majątkowych praw autorskich do zwycięskiej Pracy Konkursowej.

 

Treść oświadczeń, o których mowa w pkt 5.2. powyżej, zostanie przesłana przez Organizatora na wskazany adres e-mail Zwycięzcy Konkursu.

 

5.3.     Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest przesłać kopie własnoręcznie podpisanych dokumentów, o których mowa w pkt 5.2. powyżej w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wygranej. W przypadku nie odesłania paragonu ze sklepu ALDI i w/w oświadczeń w wyznaczonym terminie zwycięzca traci prawo do nagrody. Korespondencja elektroniczna przesłana do Organizatora zawierająca paragon ze sklepu ALDI i podpisane dokumenty nie może być większa niż 10 MB.

 

5.4.     W przypadku gdy zwycięzca nie spełni łącznie wszystkich warunków określonych Regulaminem, koniecznych do odbioru nagrody, nagroda przepada i pozostaje do dyspozycji Organizatora.

 

5.5.     Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora na adres podany przez Zwycięzcę
w oświadczeniu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie nagrody do Zwycięzcy w przypadku wskazania przez zwycięzcę nieprawidłowego lub niekompletnego adresu do korespondencji.

 

5.6.     Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom najpóźniej do dnia 15 stycznia 2024 r.

 

5.7.     Zwycięzcy nagród, o których mowa w pkt 4.1.1. i 4.1.2. Regulaminu zobowiązani są do wniesienia na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy kwoty podatku wynoszącego 10% wartości nagrody zaokrąglonej do pełnego złotego zgodnie z zasadami Ordynacji podatkowej - to jest kwoty 1.500,00 złotych w przypadku wygrania nagrody głównej, o której mowa w pkt 4.1.1. Regulaminu albo kwoty 555,00 złotych w przypadku wygrania nagrody tygodnia, o której mowa w pkt 4.1.2. Regulaminu. Potwierdzenie zapłaty podatku dołączone do dokumentów, o których mowa w pkt 5.2. Regulaminu stanowi podstawę dla Organizatora do dokonania wysyłki nagrody do zwycięzcy.

 

6.         Postępowanie reklamacyjne

 

6.1.     Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji od dnia rozpoczęcia Konkursu, nie później jednak niż do dnia 22 stycznia 2024 r. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.

 

6.2.     Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres – korespondencyjny wraz z kodem pocztowym reklamującego), datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. Reklamacje należy kierować na piśmie do Organizatora, pod adres: Fortuna PS Sp. z o.o., ul. Astronomów 12; 01-450 Warszawa.

 

6.3.     Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o jej rozstrzygnięciu najpóźniej
w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora, jednak nie później niż do dnia 5 lutego 2024 r.

 

7.         Jury

 

7.1.     Organizator powoła trzyosobowe wewnętrzne Jury, które sprawować będzie nadzór nad prawidłowością urządzania Konkursu oraz wyłoni spośród Uczestników Zwycięzców Konkursu.

 

7.2.     Jury będzie również organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne.

 

8.        Prawo do wykorzystania utworów nagrodzonych w Konkursie

 

8.1.     Zwycięzca z chwilą wydania nagrody przez Organizatora przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej Pracy Konkursowej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych w dniu przeniesienia autorskich praw majątkowych polach eksploatacji, a w szczególności:

          a) na wytwarzanie, utrwalanie i zwielokrotnianie Pracy Konkursowej w następujących technikach: drukarską, reprograficzną, cyfrową, zapisu magnetycznego,

          b) wprowadzanie Pracy Konkursowej do obrotu poprzez sprzedaż hurtową i detaliczną,

          c) użyczanie i najem Pracy Konkursowej,

          d) publikacje, w każdym rodzaju prasy zarówno w treści gazet/pism, jak i na ich pierwszych stronach, w tym w ramach reklam i ogłoszeń prasowych,

          e) publiczne udostępnianie Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

          f) prezentacja i wprowadzanie do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych w rodzaju Internet oraz ich udostępniania w celach reklamowych użytkownikom takich sieci,

          g) prezentacja dla pracowników i współpracowników Organizatora oraz klientów Organizatora,

          h) użyczanie i najem nośników na których zarejestrowano Pracę Konkursową,

          i) dokonywanie obróbki Pracy Konkursowej metodą cyfrową i analogową,

          j) rozpowszechnianie poprzez przekazywanie przedstawicielom mediów i prasy, w tym internetowych, w celu ich publikacji, wedle uznania mediów i prasy,

          k) wystawianie wyświetlenie Pracy Konkursowej, w tym w miejscach publicznych,

          l) sporządzanie opracowań Pracy Konkursowej oraz łączenie Pracy Konkursowej z innymi utworami oraz eksploatowanie tak powstałych utworów na polach eksploatacji wymienionych powyżej.

 

8.2.     W przypadku zaistnienia konieczności rozszerzenia zakresu eksploatacji Pracy Konkursowej o pola niewymienione w niniejszym Regulaminie, Organizator i zwycięzca w odrębnej umowie uregulują warunki przeniesienia autorskich praw majątkowych na niewymienionych
w niniejszym Regulaminie polach eksploatacji. Organizatorowi będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa w nabyciu praw do eksploatacji Pracy Konkursowej na niewymienionych
w niniejszym Regulaminie polach eksploatacji.

 

8.3.     Zwycięzcy nagrodzonych Prac Konkursowych udzielają Organizatorowi zgody na:

          a) modyfikowanie Pracy Konkursowej, w tym m.in. do dokonywania korekt, skrótów, przeróbek, zmian i adaptacji Pracy Konkursowej oraz jej pojedynczych fragmentów, łączenia Pracy Konkursowej z innym utworem bez nadzoru autorskiego, a także

          b) swobodne korzystanie z Pracy Konkursowej oraz jej pojedynczych elementów, jak również swobodne korzystanie z modyfikacji Pracy Konkursowej i jej elementów bez nadzoru autorskiego, w celu prowadzenia reklamy i promocji dowolnych produktów, pod dowolną marką wybraną przez Organizatora, na terytorium Rzeczypospolitej Polski i za granicą,

          c) anonimowe rozpowszechnianie nagrodzonej Pracy Konkursowej.

 

8.4.     Zwycięzca oświadcza, że posiada (lub będzie posiadał najpóźniej w chwili wzięcia udziału
w Konkursie) nieograniczone prawami osób trzecich autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej i jej elementów i gwarantuje, że nikt nie podniesie przeciwko Organizatorowi żadnych skutecznych roszczeń o ochronę praw autorskich. W przypadku, gdyby takie roszczenia zgłoszono, zwycięzca zobowiązuje się zwolnić Organizatora z odpowiedzialności wobec osób trzecich przez spełnienie należnych wierzycielowi świadczeń, w szczególności zwycięzca zobowiązuje się przejąć i zaspokoić roszczenia osób trzecich, a gdyby okazało się to niemożliwe, zobowiązuje się naprawić poniesioną przez Organizatora z tego tytułu szkodę w pełnym zakresie. Ponadto zwycięzca zobowiązuje się zastąpić Organizatora we wszystkich postępowaniach sądowych lub pozasądowych w powyższym zakresie lub zwrócić Organizatorowi poniesione przez Organizatora uzasadnione koszty i opłaty na poczet postępowań, w tym koszty obsługi prawnej i koszty zastępstwa procesowego. Organizatorowi przysługiwać będzie prawo do zmian i opracowań Pracy Konkursowej lub jej tłumaczenia na dowolny język obcy. Z powyższego tytułu Zwycięzcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie poza prawem do Nagrody na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

8.5.     Zwycięzca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych w stosunku do Pracy Konkursowej i upoważnia jednocześnie Organizatora do wykonywania takich autorskich praw osobistych jego imieniem.

 

8.6.     Zwycięzca przenosi na Organizatora prawo do wyłącznego udzielania zgody na wykonanie autorskich praw zależnych.

 

9.        Postanowienia końcowe

 

9.1.     Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Konkurs znajdującej się pod adresem www.konkurswawel.pl.

 

9.2.     Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

 

9.3.     Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej nagrodzie nie decyduje przypadek, lecz podlegające ocenie powołanego Jury działanie Uczestnika.

 

9.4.     Nagrody, o których mowa w Regulaminie zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1128).

 

9.5.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w tym dotyczące przyrzeczenia publicznego.

 

9.6.     Wszelkie spory związane z Konkursem będą rozpatrywane przez właściwy sąd.

Przypomnienie o
Błąd! Przepraszamy, wystąpił błąd. Spróbuj ponownie później.

Czy chcesz aby Cię powiadomić, kiedy przedmiot będzie dostępny?

Potwierdzenie przypomnienia

Dzień przypomnienia
Dwa dni wcześniej
Jeden dzień wcześniej
W dniu oferty
Godzina
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Uwagi
  • Aby skorzystać z naszej bezpłatnej usługi przypominania, prosimy najpierw o Twoje potwierdzenie. W tym celu prosimy podać adres e-mail i / lub numer telefonu i kliknąć „Aktywuj przypominanie". W zależności od wybranej formy kontaktu (e-mail, SMS), otrzymasz link aktywacyjny. Aby aktywować usługę przypominania, prosimy kliknąć w link w otrzymanej wiadomości. Potwierdzenie to nie będzie wymagane ponownie w przyszłości.
  • Prosimy uzupełnić pola oznaczone *.
  • Aby przesłać ten formularz, prosimy zaakceptować pliki cookie w ustawieniach zabezpieczeń przeglądarki.
  • Wysyłanie SMS-ów jest możliwe tylko w krajowej sieci komórkowej.
  • Przypomnienie może być wysłane tylko wtedy, gdy wybrana data jest w przyszłości i po pomyślnym uwierzytelnieniu Twojego adresu e-mail lub numeru telefonu.
  • Twój adres e-mail i numer telefonu komórkowego są wykorzystywane w celu wysłania powiadomienia o wybranym artykule i przechowywane, aby zachować potwierdzone uwierzytelnienie przy korzystaniu z tej usługi przez Ciebie w przyszłości. W dowolnym momencie możesz zrezygnować z subskrypcji / usunąć dane poprzez „ formularz rezygnacji z usługi przypominania”. Pamiętaj, że aktywacja usługi przypominania jest dozwolona tylko w przypadku, gdy sam jesteś odbiorcą.

Niedostępne

Oferta już wygasła

Aktywacja przypominania!

Potwierdzenie przypomnienia

Otrzymasz przypomnienie w dniu ${date} o godzinie ${time}.

Wymagana aktywacja wiadomości (e-mail)

Wymagana aktywacja wiadomości (SMS)

Wymagana aktywacja wiadomości (e-mail / SMS)

Na podany adres e-mail została wysłana wiadomość, aby potwierdzić Twój adres e-mail. Prosimy kliknąć w link w wiadomości.

Na podany numer został wysłany SMS, aby potwierdzić Twój numer telefonu. Prosimy kliknąć w link w wiadomości.

Na podany adres e-mail i numer zostały wysłane wiadomości, aby potwierdzić Twój adres e-mail i numer telefonu. Prosimy kliknąć w link w wiadomości. Jeśli strona z potwierdzeniem się nie otworzy, prosimy skopiować link i wkleić go w przeglądarce.

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch