1. Strona główna
  2. Regulaminy promocji
  3. Regulamin Akcji Promocyjnej "100 zł za 50 zł" w sklepie w Warszawie

Regulamin Akcji Promocyjnej

REGULAMIN AKCJI „100 zł za 50 zł ”
w sklepie w Warszawie

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z promocji (dalej jako „Promocja”) o nazwie „100 zł za 50 zł ” organizowanej w okresie 01-06.07.2024 w godz. 06:00 – 22:00 na terenie sklepu ALDI przy ul. Racjonalizacji 5, w Warszawie.

2. Organizatorem promocji jest ALDI Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. Niedźwiedziniec 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000249820 (dalej jako „Organizator”). Organizator jest jednocześnie fundatorem świadczeń przyznanych w Promocji.

3. Promocja prowadzona jest wyłącznie na terenie sklepu ALDI przy ul. Racjonalizacji 5

4. Promocja jest realizowana wyłącznie od dnia 01.07. do 06.07. lub do wyczerpania zapasów (bonów), w godz. 06:00 – 22:00. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia Promocji bez obowiązku rekompensowania nieuzyskanych z tego powodu świadczeń, po poinformowaniu o wcześniejszym zakończeniu Promocji Klientów oraz usunięciu informacji o Promocji z terenu sklepu.

5. Promocja przeznaczona jest dla każdej osoby fizycznej, która ukończyła 13 rok życia (w tym posiada przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych) oraz jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i spełnia warunki niniejszego Regulaminu.

6. Promocja polega na tym, że każdy klient, który zrobi zakupy za minimum 50 zł w okresie wskazanym w § 1 pkt 4 Regulaminu otrzyma bony na kolejne zakupy o wartości 100 zł (zestaw 10 bonów o nominale 10 zł każdy) – bony do realizacji tylko w sklepie “ALDI” przy ul. Racjonalizacji 5, w Warszawie w okresie 08.07. – 10.08.2024 na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.Ilość bonów jest ograniczona do   2 500 obdarowanych klientów w danym sklepie (2 500 wydanych pakietów bonów o łącznej wartości 100 zł).

7. Warunkiem otrzymania BONÓW jest okazanie obsłudze wydającej BONY jednego lub więcej paragonów (dowodów zakupu), potwierdzających zakupy produktów za łączną kwotę minimum 50 zł brutto dokonane w ciągu jednego dnia (ta sama data transakcji na paragonach / dowodach zakupu), zrealizowane w okresie wskazanym w § 1 pkt 4 w sklepie ALDI, o którym mowa w § 1 pkt 3, spełnienie wymagań Regulaminu oraz zgłoszenie się po odbiór BONÓW w dniu dokonania zakupów uprawniających do otrzymania bonów. Do kwoty 50 zł brutto nie wliczają się następujące produkty: napoje alkoholowe w rozumieniu przepisów, wyroby tytoniowe (w tym papierosy), produkty do żywienia niemowląt, leki i wyroby medyczne, jeżeli występują jako wyłącznie produkty na paragonie.

8. Dokonanie zakupu lub wielokrotnych zakupów w ciągu jednego dnia, określonych w § 1 pkt 7, na kwotę minimum 50 zł brutto upoważnia do odebrania BONÓW w ilości odpowiadającej wielokrotności minimalnej kwoty zakupów tj. 50 zł brutto, przy założeniu 50 zł = 1 pakiet bonów (np. Klient dokonując zakupów za łączna kwotę 170 zł w trakcie jednego dnia jest upoważniony do otrzymania 3 pakietów bonów).

9. Realizacja bonów przez klienta - Każdy bon jest oznaczony sugerowaną datą realizacji jednak dopuszcza się płatności każdym z 10 otrzymanych bonów, niezależnie od dat wskazanych na bonach, do dnia, w którym można zrealizować bony wydawane w ramach tej akcji, tj. do dnia wskazanego w § 1 pkt 6.

10. Bon można zrealizować jedynie w przypadku dokonania zakupów za kwotę min. 100 zł na jednym paragonie. Do kwoty 100 zł brutto nie wliczają się następujące produkty: napoje alkoholowe w rozumieniu przepisów, wyroby tytoniowe (w tym papierosy), produkty do żywienia niemowląt, leki i wyroby medyczne, jeżeli występują jako wyłącznie produkty na paragonie.

11. Podczas płatności za zakupy klient nie może użyć przy jednej transakcji więcej niż jednego bonu (10 zł). Za zakupy BONAMI nie wydaje się reszty.

12. Bonów nie wydaje się do paragonu opłaconego w części lub w całości bonami objętymi promocją.

13. Obsługa sklepu ma prawo oznaczać dowody zakupu, na podstawie których został już wydany BON, w celu uniknięcia naruszeń niniejszego Regulaminu. Treść pieczątki “WYDANO BONY”.

14. BONY wydaje tylko uprawniona do tego przez Organizatora obsługa sklepu.

15. Przystąpienie do Promocji opisanej w niniejszym Regulaminie, jest równoznaczne z zapoznaniem się Klienta z treścią niniejszego Regulaminu i wyrażeniem akceptacji na jego postanowienia.

16. Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Promocji, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny.

17. Klient przystępując do akcji oświadcza, że nie jest pracownikiem i nie współpracuje z ALDI na podstawie umowy cywilnoprawnej

§ 2

Warunki udziału i zasady Akcji Promocyjnej

1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każda osoba, która w miejscu określonym w §1 pkt 3 i w czasie określonym w §1 pkt 4 w ciągu jednego dnia dokona zakupu lub kilku zakupów za łączną kwotę minimum 50 zł, objętych Akcją Promocyjną, przez co otrzyma BONY do wykorzystania w danym sklepie (dalej jako „Uczestnik”).

2. Bony są wydawane po spełnieniu warunków określonych w paragrafie poprzedzającym, od cen obowiązujących w czasie Akcji Promocyjnej na artykuły.

3. Bony zostaną wydane na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Wszelkie informacje o Akcji Promocyjnej zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają wyłącznie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

5. Akcja Promocyjna trwa w okresie oznaczonym w Regulaminie Akcji Promocyjnej lub do wyczerpania zapasów.

6. Organizator ma prawo odmówić zwrotu zakupionego towaru, gdy Klient otrzymał za dany paragon bony. W przypadku gdy po zwrocie towaru wartość paragonu lub paragonów Klienta, dla których zostały wydane bony będzie niższa niż 50 zł to zwrot towaru z takiego paragonu może nastąpić tylko wtedy gdy bony (10 x 10 zł) również zostaną zwrócone wraz z towarem na paragonie.

W przypadku gdy po zwrocie towaru wartość paragonu lub paragonów Klienta z danego dnia będzie nadal wyższa niż minimalna kwota zakupów ustalona do akcji promocyjnej tzn. zakupy za min. 50 zł to klient nie ma obowiązku zwrotu bonów przy zwrocie jednego z artykułów z takiego paragonu.

§ 3

Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej można złożyć:

    a. pisemnie na adres pocztowy: ALDI sp. z o.o., ul. Murckowska 16, 40-265 Katowice z dopiskiem „Biuro Obsługi Klienta”;

    b. poprzez pocztę elektroniczną na adres obsluga.klienta@aldi.pl;

    c. telefonicznie pod numerem 800 118 118;

    d. poprzez formularz kontaktowy znajdujący się pod adresem www.aldi.pl/narzedzia/kontakt.html.

2. Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w przypadku naruszenia zasad Akcji Promocyjnej określonych w niniejszym Regulaminie lub w przypadku innych zastrzeżeń.

3. Zgłaszający reklamację zostanie zawiadomiony o sposobie jej rozpatrzenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

4. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego pomocnym będzie załączenie do reklamacji kserokopii lub skanu dowodu zakupu artykułów objętych Akcją Promocyjną.

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora.

6. Reklamacja powinna zawierać opis zgłaszanych zastrzeżeń, imię i nazwisko zgłaszającego oraz dane kontaktowe umożliwiające zawiadomienie zgłaszającego o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

7. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – na podany przez Uczestnika adres poczty elektronicznej.

8. Powyższe nie wpływa na uprawnienia Uczestnika związane z nabytym towarem wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w tym z przepisów Kodeksu Cywilnego o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

§ 4

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji Promocyjnej jest ALDI sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. Niedźwiedziniec 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000249820, NIP 1070002973, REGON 140380391, BDO: 000006912 (dalej: „Administrator”).

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się pod adresem: iodo@aldi.pl lub pod adresem korespondencyjnym wskazanym w punkcie poprzedzającym.

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest możliwość obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji.

5. Administrator będzie przetwarzał wyłącznie dane osobowe przekazane przez podmiot danych, tj. w szczególności:

    a. w przypadku, gdy reklamacja będzie złożona pocztą elektroniczną: imię, nazwisko, adres e-mail;

    b. w przypadku, gdy reklamacja będzie złożona na formularzu kontaktowym: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;

    c. w przypadku, gdy reklamacja będzie złożona telefonicznie: imię, nazwisko, numer telefonu;

    d. w przypadku, gdy reklamacja będzie złożona na piśmie: imię, nazwisko, adres korespondencyjny/zamieszkania.

6. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo żądania: wglądu w swoje dane, uzyskania kopii danych, poprawiania danych, sprzeciwu na przetwarzanie, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub usunięcia na zasadach określonych w przepisach art. 15–22 RODO. Żądania należy kierować do inspektora ochrony danych.

7. Każdy uczestnik może złożyć skargę na sposób przetwarzania jego danych przez Administratora do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).

8. Dane będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia reklamacji, aż do zakończenia postępowania reklamacyjnego. Po tym czasie Administrator usunie dane, chyba że powstanie potrzeba dalszego ich przetwarzania, np. ze względu na wszczęcie przez osobę, która złożyła reklamację, postępowania sądowego.

9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.

10. Odbiorcami danych osobowych będzie Administrator.

11. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania wglądu w swoje dane, ich kopii, sprostowania, a także wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez Organizatora do Prezesa UODO. Żądania, o których mowa w niniejszym punkcie należy kierować do inspektora ochrony danych wyznaczonego przez Organizatora.

§ 5

Postanowienia końcowe

1. Przystąpienie do Akcji Promocyjnej opisanej w niniejszym Regulaminie jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu.

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny u obsługi sklepu ALDI, o którym mowa w par. 1 ust. 3..

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników.

4. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Akcji Promocyjnej.

5. Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Akcji Promocyjnej. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny.

6. Wszelkie sprawy sporne związane z Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie ma Polityka zwrotów i reklamacji ALDI znajdująca się pod adresem https://www.aldi.pl/informacje-dla-klienta/polityka%20zwrot%C3%B3w%20i%20reklamacji.html oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.

Przypomnienie o
Błąd! Przepraszamy, wystąpił błąd. Spróbuj ponownie później.

Czy chcesz aby Cię powiadomić, kiedy przedmiot będzie dostępny?

Potwierdzenie przypomnienia

Dzień przypomnienia
Dwa dni wcześniej
Jeden dzień wcześniej
W dniu oferty
Godzina
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Uwagi
  • Aby skorzystać z naszej bezpłatnej usługi przypominania, prosimy najpierw o Twoje potwierdzenie. W tym celu prosimy podać adres e-mail i / lub numer telefonu i kliknąć „Aktywuj przypominanie". W zależności od wybranej formy kontaktu (e-mail, SMS), otrzymasz link aktywacyjny. Aby aktywować usługę przypominania, prosimy kliknąć w link w otrzymanej wiadomości. Potwierdzenie to nie będzie wymagane ponownie w przyszłości.
  • Prosimy uzupełnić pola oznaczone *.
  • Aby przesłać ten formularz, prosimy zaakceptować pliki cookie w ustawieniach zabezpieczeń przeglądarki.
  • Wysyłanie SMS-ów jest możliwe tylko w krajowej sieci komórkowej.
  • Przypomnienie może być wysłane tylko wtedy, gdy wybrana data jest w przyszłości i po pomyślnym uwierzytelnieniu Twojego adresu e-mail lub numeru telefonu.
  • Twój adres e-mail i numer telefonu komórkowego są wykorzystywane w celu wysłania powiadomienia o wybranym artykule i przechowywane, aby zachować potwierdzone uwierzytelnienie przy korzystaniu z tej usługi przez Ciebie w przyszłości. W dowolnym momencie możesz zrezygnować z subskrypcji / usunąć dane poprzez „ formularz rezygnacji z usługi przypominania”. Pamiętaj, że aktywacja usługi przypominania jest dozwolona tylko w przypadku, gdy sam jesteś odbiorcą.

Niedostępne

Oferta już wygasła

Aktywacja przypominania!

Potwierdzenie przypomnienia

Otrzymasz przypomnienie w dniu ${date} o godzinie ${time}.

Wymagana aktywacja wiadomości (e-mail)

Wymagana aktywacja wiadomości (SMS)

Wymagana aktywacja wiadomości (e-mail / SMS)

Na podany adres e-mail została wysłana wiadomość, aby potwierdzić Twój adres e-mail. Prosimy kliknąć w link w wiadomości.

Na podany numer został wysłany SMS, aby potwierdzić Twój numer telefonu. Prosimy kliknąć w link w wiadomości.

Na podany adres e-mail i numer zostały wysłane wiadomości, aby potwierdzić Twój adres e-mail i numer telefonu. Prosimy kliknąć w link w wiadomości. Jeśli strona z potwierdzeniem się nie otworzy, prosimy skopiować link i wkleić go w przeglądarce.

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch