1. Strona główna
  2. Regulaminy promocji
  3. Regulamin Akcji Promocyjnej „Artykuły szkolne i biurowe do 40% taniej”

Regulamin Akcji Promocyjnej „Artykuły szkolne i biurowe do 40% taniej”


§ 1Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki Akcji Promocyjnej „Artykuły szkolne i biurowe do 40% taniej” (dalej: Akcja Promocyjna). Akcja Promocyjna trwa od dnia 13.09.2023 r. do wyczerpania zapasów na terenie sklepów stacjonarnych ALDI w całej Polsce w czasie ich otwarcia. Godziny otwarcia każdego ze sklepów stacjonarnych ALDI mogą różnić się między sobą. Lista sklepów stacjonarnych ALDI wraz z godzinami otwarcia dostępna jest na stronie internetowej: https://www.aldi.pl/informacje-dla-klienta/wyszukiwarka-sklepu.html.
2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest ALDI sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. Niedźwiedziniec 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000249820, NIP 1070002973, REGON 140380391, BDO: 000006912, (dalej jako „Organizator” lub „ALDI”).
3. Akcja Promocyjna prowadzona jest wyłącznie na terenie sklepów stacjonarnych ALDI w całej Polsce.
4. Akcja Promocyjna dotyczy artykułów promocyjnych, o których mowa w §2 pkt 1 niniejszego Regulaminu, dostępnych w okresie jej obowiązywania w danym sklepie ALDI. Mimo dołożenia należytej staranności ALDI nie gwarantuje, że artykuły promocyjne będą dostępne w każdym sklepie ALDI w okresie obowiązywania Akcji Promocyjnej.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia Akcji Promocyjnej bez obowiązku rekompensowania nieuzyskanych z tego powodu świadczeń. O zmianie terminu zakończenia Akcji Promocyjnej Klienci zostaną poinformowani przez Organizatora z co najmniej 4-dniowym wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej ALDI: www.aldi.pl.


§ 2 Warunki udziału i zasady Akcji Promocyjnej
1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każda osoba, która w czasie obowiązywania Akcji Promocyjnej w sklepie stacjonarnym ALDI dokona zakupu co najmniej jednego produktu objętego Akcją Promocyjną, przez co otrzyma rabat do 40% na ten produkt (dalej jako „Uczestnik”). Lista produktów objętych Akcją Promocyjną stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (dalej jako: Załącznik nr 1).
2. Rabat w wysokości do 40% udzielany jest po spełnieniu warunków określonych w punkcie poprzedzającym.
3. Rabat zostaje naliczony tylko przy zakupie produktu objętego Akcją Promocyjną.
4. Rabat wcześniej udzielony na dany produkt objęty Akcją Promocyjną łączy się z rabatem udzielonym w ramach Akcji Promocyjnej.
5. Rabat zostanie udzielony na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
6. Ilość produktów objętych Akcją Promocyjną jest ograniczona. Akcja Promocyjna obowiązuje do wyczerpania zapasów w sklepach stacjonarnych ALDI na terenie całej Polski. W przypadku braku towaru objętego Akcją Promocyjną Uczestnikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
7. Akcja Promocyjna trwa w okresie oznaczonym w Regulaminie Akcji Promocyjnej.
8. Rabat nie podlega wymianie na gotówkę ani na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny.

 

§ 3 Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej można złożyć:
a. pisemnie na adres pocztowy: ALDI sp. z o.o., ul. Murckowska 16, 40-265 Katowice z dopiskiem „Biuro Obsługi Klienta”;
b. poprzez pocztę elektroniczną na adres obsluga.klienta@aldi.pl;
c. telefonicznie pod numerem 800 118 118;
d. poprzez formularz kontaktowy znajdujący się pod adresem www.aldi.pl/narzedzia/kontakt.html. 2. Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w przypadku naruszenia zasad Akcji Promocyjnej określonych w niniejszym Regulaminie lub w przypadku innych zastrzeżeń. 3. Zgłaszający reklamację zostanie zawiadomiony o sposobie jej rozpatrzenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. 4. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego pomocnym będzie załączenie do reklamacji kserokopii lub skanu dowodu zakupu artykułów objętych Akcją Promocyjną. 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. 6. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko zgłaszającego, opis zgłaszanych zastrzeżeń, żądanie oraz dane kontaktowe umożliwiające zawiadomienie zgłaszającego o sposobie rozpatrzenia reklamacji (adres e-mail lub adres pocztowy do korespondencji). 7. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Uczestnika adres poczty elektronicznej. 8. Powyższe nie wpływa na uprawnienia Uczestnika związane z nabytym towarem wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w tym z przepisów Kodeksu Cywilnego o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej oraz z tytułu braku zgodności towaru z umową.

 

§ 4 Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji Promocyjnej jest ALDI sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. Niedźwiedziniec 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000249820, NIP 1070002973, REGON 140380391, BDO: 000006912 (dalej: „Administrator”).
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem: iodo@aldi.pl lub pod adresem korespondencyjnym wskazanym w punkcie poprzedzającym.
3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji oraz w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z rozpatrzenia reklamacji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na konieczności przetwarzania danych osobowych w celu ochrony interesów prawnych Organizatora oraz Uczestników.
4. Administrator będzie przetwarzał wyłącznie dane osobowe przekazane przez Uczestnika w ramach złożenia reklamacji , tj. w szczególności:
a. w przypadku, gdy reklamacja będzie złożona pocztą elektroniczną: imię, nazwisko, adres e-mail;
b. w przypadku, gdy reklamacja będzie złożona na formularzu kontaktowym: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;
c. w przypadku, gdy reklamacja będzie złożona telefonicznie: imię, nazwisko, numer telefonu, wskazany adres do korespondencji (adres e-mail lub adres pocztowy);
d. w przypadku, gdy reklamacja będzie złożona na piśmie: imię, nazwisko, adres korespondencyjny/zamieszkania.
5. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo żądania: dostępu do swoich danych, uzyskania kopii danych, sprostowania danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych na zasadach określonych w przepisach art. 15–22 RODO. Żądania należy kierować do inspektora ochrony danych.
6. Każdy Uczestnik może złożyć skargę na sposób przetwarzania jego danych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).
7. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Organizator nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych Uczestnika, chyba że będą istniały ważne, uzasadnione prawnie podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Uczestnika lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Organizatora.
8. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie aktualny cel ich przetwarzania, przy czym nie dłużej niż do momentu przedawnienia roszczeń Uczestnika wobec Organizatora, związanych z realizacją Akcji. Po upływie tych terminów dane Uczestnika zostaną usunięte lub poddane anonimizacji.
9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.
10. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.
11. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane przez Organizatora poza obszar Unii Europejskiej.


§ 5 Postanowienia końcowe
1. Przystąpienie do Akcji Promocyjnej opisanej w niniejszym Regulaminie jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu.
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny u obsługi każdego sklepu ALDI na terenie całej Polski oraz na stronie internetowej ALDI: https://www.aldi.pl/informacje-dla-klienta/regulaminy-promocji.html.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, z zastrzeżeniem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników. O ewentualnych zmianach treści Regulaminu Uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej ALDI: https://www.aldi.pl/informacje-dla-klienta/regulaminy-promocji.html.
4. Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Akcji Promocyjnej, z zastrzeżeniem pkt 6 poniżej. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny.
5. Wszelkie sprawy sporne związane z Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie ma Polityka zwrotów i reklamacji ALDI znajdująca się pod adresem https://www.aldi.pl/informacje-dla-klienta/polityka%20zwrot%C3%B3w%20i%20reklamacji.html oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Przypomnienie o
Błąd! Przepraszamy, wystąpił błąd. Spróbuj ponownie później.

Czy chcesz aby Cię powiadomić, kiedy przedmiot będzie dostępny?

Potwierdzenie przypomnienia

Dzień przypomnienia
Dwa dni wcześniej
Jeden dzień wcześniej
W dniu oferty
Godzina
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Uwagi
  • Aby skorzystać z naszej bezpłatnej usługi przypominania, prosimy najpierw o Twoje potwierdzenie. W tym celu prosimy podać adres e-mail i / lub numer telefonu i kliknąć „Aktywuj przypominanie". W zależności od wybranej formy kontaktu (e-mail, SMS), otrzymasz link aktywacyjny. Aby aktywować usługę przypominania, prosimy kliknąć w link w otrzymanej wiadomości. Potwierdzenie to nie będzie wymagane ponownie w przyszłości.
  • Prosimy uzupełnić pola oznaczone *.
  • Aby przesłać ten formularz, prosimy zaakceptować pliki cookie w ustawieniach zabezpieczeń przeglądarki.
  • Wysyłanie SMS-ów jest możliwe tylko w krajowej sieci komórkowej.
  • Przypomnienie może być wysłane tylko wtedy, gdy wybrana data jest w przyszłości i po pomyślnym uwierzytelnieniu Twojego adresu e-mail lub numeru telefonu.
  • Twój adres e-mail i numer telefonu komórkowego są wykorzystywane w celu wysłania powiadomienia o wybranym artykule i przechowywane, aby zachować potwierdzone uwierzytelnienie przy korzystaniu z tej usługi przez Ciebie w przyszłości. W dowolnym momencie możesz zrezygnować z subskrypcji / usunąć dane poprzez „ formularz rezygnacji z usługi przypominania”. Pamiętaj, że aktywacja usługi przypominania jest dozwolona tylko w przypadku, gdy sam jesteś odbiorcą.

Niedostępne

Oferta już wygasła

Aktywacja przypominania!

Potwierdzenie przypomnienia

Otrzymasz przypomnienie w dniu ${date} o godzinie ${time}.

Wymagana aktywacja wiadomości (e-mail)

Wymagana aktywacja wiadomości (SMS)

Wymagana aktywacja wiadomości (e-mail / SMS)

Na podany adres e-mail została wysłana wiadomość, aby potwierdzić Twój adres e-mail. Prosimy kliknąć w link w wiadomości.

Na podany numer został wysłany SMS, aby potwierdzić Twój numer telefonu. Prosimy kliknąć w link w wiadomości.

Na podany adres e-mail i numer zostały wysłane wiadomości, aby potwierdzić Twój adres e-mail i numer telefonu. Prosimy kliknąć w link w wiadomości. Jeśli strona z potwierdzeniem się nie otworzy, prosimy skopiować link i wkleić go w przeglądarce.

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch