1. Strona główna
 2. Regulaminy promocji
 3. Regulamin Akcji Promocyjnej „VAT bierzemy na siebie”

Regulamin Akcji Promocyjnej „VAT bierzemy na siebie”

 

§ 1

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki Akcji Promocyjnej „VAT bierzemy na siebie” (dalej: Akcja Promocyjna). Akcja Promocyjna trwa od dnia 1.04.2024 do 30.04.2024 r. na terenie sklepów stacjonarnych ALDI w całej Polsce w czasie ich otwarcia. Godziny otwarcia każdego ze sklepów stacjonarnych ALDI mogą różnić się między sobą. Lista sklepów stacjonarnych ALDI wraz z godzinami otwarcia dostępna jest na stronie internetowej: www.aldi.pl

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest ALDI sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. Niedźwiedziniec 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000249820, NIP 1070002973, REGON 140380391, BDO: 000006912, adres e-mail: obsluga.klienta@aldi.pl, (dalej jako „Organizator” lub „ALDI”).

3. Akcja Promocyjna prowadzona jest wyłącznie na terenie sklepów stacjonarnych ALDI w całej Polsce.

4. Akcja Promocyjna dotyczy artykułów promocyjnych, o których mowa w § 2 pkt 2 niniejszego Regulaminu, dostępnych w okresie jej obowiązywania w danym sklepie ALDI. Mimo dołożenia należytej staranności ALDI nie gwarantuje, że artykuły promocyjne będą dostępne w każdym sklepie ALDI lub przez cały okres obowiązywania Akcji Promocyjnej. 

 

§ 2

Warunki udziału i zasady Akcji Promocyjnej

1. Akcja Promocyjna polega na sprzedaży wybranych artykułów spożywczych, objętych do końca marca 2024 r. zerową stawką VAT, która to stawka – na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa - od kwietnia 2024 r. wzrośnie do 5%, w cenie nieuwzględniającej tej zmiany. Oznacza to, że ALDI w okresie obowiązywania Akcji Promocyjnej nie podniesie cen wybranych artykułów spożywczych o podwyższoną stawkę podatku VAT. Powyższe nie stanowi gwarancji stałości ceny, która może ulec zmianie z przyczyn innych niż poziom obowiązującej na terytorium RP stawki podatku VAT.

2. Lista produktów oraz kategorii produktów objętych Akcją Promocyjną stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (dalej jako: Załącznik nr 1

3. Ilość produktów objętych Akcją Promocyjną może być ograniczona w danym dniu do zapasów w sklepach stacjonarnych ALDI na terenie całej Polski. Z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w przypadku braku towaru objętego Akcją Promocyjną Uczestnikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

4. Akcja Promocyjna trwa w okresie co najmniej od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2024 roku. Organizator zastrzega prawo wydłużenia tego terminu wedle własnego uznania.

 

§ 3

Postępowanie reklamacyjne

 1. 1. Reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej można złożyć za pośrednictwem każdego kanału komunikacji, przy czym rekomendowanym jest złożenie reklamacji: a. pisemnie na adres pocztowy: ALDI sp. z o.o., ul. Murckowska 16, 40-265 Katowice z dopiskiem „Biuro Obsługi Klienta”; 
 2. b. poprzez pocztę elektroniczną na adres obsluga.klienta@aldi.pl; 
 3. c. telefonicznie pod numerem 800 118 118; 
 4. d. poprzez formularz kontaktowy znajdujący się pod adresem www.aldi.pl/narzedzia/kontakt.html. 
 5.  
 6. 2. Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w przypadku naruszenia zasad Akcji Promocyjnej określonych w niniejszym Regulaminie lub w przypadku innych zastrzeżeń. 
 7. 3. Zgłaszający reklamację zostanie zawiadomiony o sposobie jej rozpatrzenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. 
 8. 4. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego pomocnym będzie załączenie do reklamacji kserokopii lub skanu dowodu zakupu artykułów objętych Akcją Promocyjną, przy czym nie jest to obowiązkowe. 
 9. 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. 
 10. 6. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko zgłaszającego oraz dane kontaktowe umożliwiające zawiadomienie zgłaszającego o sposobie rozpatrzenia reklamacji (adres e-mail lub adres pocztowy do korespondencji). Aby proces reklamacyjny przebiegał sprawnie prosimy również o wskazanie opisu zgłaszanych zastrzeżeń oraz żądania. 
 11. 7. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Uczestnika adres poczty elektronicznej (w zależności od wskazanej przez Uczestnika formy kontaktu). 
 12. 8. Powyższe nie wpływa na uprawnienia Uczestnika związane z nabytym towarem wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w tym z przepisów Kodeksu Cywilnego o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej i gwarancji, a także przepisów Ustawy o prawach konsumenta o braku zgodności towaru z umową.

 

§ 4

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji Promocyjnej jest ALDI sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. Niedźwiedziniec 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000249820, NIP 1070002973, REGON 140380391, BDO: 000006912 (dalej: "Administrator”).

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem: iodo@aldi.pl lub pod adresem korespondencyjnym wskazanym w punkcie poprzedzającymmailto:rodo@lttm.pl.

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji oraz w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z rozpatrzenia reklamacji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na konieczności przetwarzania danych osobowych w celu ochrony interesów prawnych Organizatora oraz Uczestników.

4. Administrator będzie przetwarzał wyłącznie dane osobowe przekazane przez Uczestnika w ramach złożenia reklamacji, tj. w szczególności: a. w przypadku, gdy reklamacja będzie złożona pocztą elektroniczną: imię, nazwisko, adres e-mail; 

b. w przypadku, gdy reklamacja będzie złożona na formularzu kontaktowym: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;

c. w przypadku, gdy reklamacja będzie złożona telefonicznie: imię, nazwisko, numer telefonu, wskazany adres do korespondencji (adres e-mail lub adres pocztowy);

d. w przypadku, gdy reklamacja będzie złożona na piśmie: imię, nazwisko, adres korespondencyjny/zamieszkania.

5. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo żądania: dostępu do swoich danych, uzyskania kopii danych, sprostowania danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych na zasadach określonych w przepisach art. 15–22 RODO. Żądania należy kierować do inspektora ochrony danych.

6. Każdy Uczestnik może złożyć skargę na sposób przetwarzania jego danych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).

7. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Organizator nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych Uczestnika, chyba że będą istniały ważne, uzasadnione prawnie podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Uczestnika lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Organizatora.

8. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie aktualny cel ich przetwarzania, przy czym nie dłużej niż do momentu przedawnienia roszczeń Uczestnika wobec Organizatora, związanych z realizacją Akcji. Po upływie tych terminów dane Uczestnika zostaną usunięte lub poddane anonimizacji. 

9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.

10. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

11. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane przez Organizatora poza obszar Unii Europejskiej.

 

§ 5

Postanowienia końcowe

1. Przed przystąpieniem do Akcji Promocyjnej opisanej w niniejszym Regulaminie Uczestnik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

2. Niniejszy Regulamin jest wywieszony w każdym sklepie ALDI na terenie całej Polski oraz dodatkowo dostępny u obsługi każdego takiego sklepu oraz na stronie internetowej ALDI: www.aldi.pl 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, w związku i w przypadku zaistnienia, co najmniej jednej z następujących, ważnych przyczyn (rozłącznie):

a) wprowadzenie nowych lub zmiana istniejących powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli ma to bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu i powoduje konieczność jego zmiany;

b) zmianę lub pojawienie się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów lub decyzji organów władzy lub administracji publicznej wpływających bezpośrednio na postanowienia niniejszego Regulaminu i powodujących konieczność jego zmiany;

c) orzeczenie, decyzję, zalecenia lub rekomendacje uprawnionego organu władzy publicznej, odnoszące się do Regulaminu i skutkujące koniecznością jego dostosowania do takiego orzeczenia, decyzji, zalecenia lub rekomendacji;

d) zmiana danych firmowych, teleadresowych lub adresów URL zamieszczonych w treści Regulaminu; 

e) konieczność wprowadzenia innych niż ww. zmian, pod warunkiem, że spełniają one łącznie następujące warunki: i) są one zgodne z prawem (w tym w szczególności nie naruszają indywidulanych, ani zbiorowych interesów konsumentów); ii) są korzystne dla Uczestników; iii) ich wprowadzenie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji Akcji Promocyjnej.

4. Żadna zmiana niniejszego Regulaminu nie może wpływać negatywnie na prawa wcześniej nabyte przez Uczestników.

5. O ewentualnych zmianach treści Regulaminu Uczestnicy zostaną powiadomieni z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej ALDI: www.aldi.pl oraz w sklepach stacjonarnych ALDI.

6. Wszelkie sprawy sporne związane z Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie ma Polityka zwrotów i reklamacji ALDI znajdująca się pod adresem https://www.aldi.pl/informacje-dla-klienta/polityka%20zwrot%C3%B3w%20i%20reklamacji.html oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Akcji Promocyjnej

„VAT bierzemy na siebie”

1. Kategorie produktów asortymentu stałego objętego akcją: a. Pieczywo

b. Świeże mięso 

c. Masła

d. Mleko

e. Jaja

f. Mąki 

g. Sery żółte

h. Ryże

i. Kasze

 

2. Lista produktów asortymentu akcyjnego objętego akcją:

Numer artykułu

Nazwa artykułu 

8003439

$MLEKO UHT 3,2% 6 SZT. 

8009355

OLEJ RZEPAKOWY 2 L 

8002811

$KING OSCAR FILETY Z MAKR. 160G MIX 

8006810

$MĘSKA RZECZ ŻUR / BARSZ. BIAŁ 930G 

8001119

$KABANOSY WĘDLINIARNIA PREMIUM 215G 

7582

$WAFLE FAMILIJNE MIX 180G 

3140

$BASIA MĄKA TORTOWA T405, 2,5 KG 

4574

$HORTEX SOK 100% 1L MIX 

8014798

SĄDECKI MIÓD SPADZIOWY 650G 

8000989

!KIEŁBASA BIAŁA PARZONA KG 

8013029

CIASTECZKA Z RÓŻĄ 500G 

4837

GRECKIE ZIELONE OLIWKI 1600 G 

8007688

^FROSTA PALUSZKI RYBNE 450G 

8014766

!SER CARSKI Z HAJNÓWKI 300G 

9512

MLEKO W PROSZKU 500G 

4405

MAK NIEBIESKI MIELONY 200 G 

8007370

^LODY BAŁTYCKIE SORBET MIX 350ML 

8012176

!PARMIGIANO REGGIANO DOP 30 MONTHS 

8013600

^LODY BAŁTYCKIE MIX 350ML 

8000857

!TWARÓG SERNIKOWY 1KG PIĄTNICA 

8005818

BOROWIK SUSZONY 20G 

8004055

$TRADER JOE'S RODZYNKI 500G 

5085

SZPARAGI 330G SŁOIK 

1804

$KNORR ZUPA PREMIUM MIX 31/60 G 

4411

WAFELKI KNOPPERS MINIS 200G 

8003401

!MASŁO ŚMIETANKO. NADBUŻAŃSKIE 200G 

 

3966

CHRZAN Z ŻURAWINĄ 170 G 

8004057

$TRADER JOE'S ORZECHY LASKOWE 400G 

8009156

$GRAAL FILETY ŚLEDZIOWE 170G SORT. 

8012194

!MASCAPONE GORGONZOLA 

8005817

PODGRZYBEK SUSZONY 20G 

8006856

$GRAAL FILETY Z MAKR. MIX 110/120G 

8011615

SUSZONE MORELE 400G 

8000832

!SKARSZEWY SER SZENEKER KG 

8012783

$GRZEŚKI KAKAOWE W CZEKOLADZIE 36G 

8004061

$TRADER JOE'S ŻURAWINA SUSZONA 500G 

8002539

ROSÓŁ DROBIOWY/WOŁOWY 340ML 

8004051

$TRADER JOE'S MIGDAŁY PŁATKI 300G 

8013448

!WĘDZONKA Z WĘDZOKA KG 

9695

!KAPUSTA KISZONA 3KG WIADERKO 

8004056

$TRADER JOE'S MIGDAŁY 400G 

8010818

$KUCH.STAROPOL. KIEŁBASA 280G SŁOIK 

8001273

$ZBYSZKO NAPÓJ 3 CYTRYNY 1,75L 

8001799

$FAMILIJNE WAFLE GOFROWE MIX 130G 

7695

!SZYNKA WIEPRZOWA EXTRA B/K KG 

8004060

$TRADER JOE'S ORZECHY NERKOWCA 400G 

8004058

$TRADER JOE'S ORZECHY WŁOSKIE 400G 

8010816

$KUCH.STARPOLSKA MIĘSIWA 300G 

8004054

$TRADER JOE'S DAKTYLE 400G 

1873

MAZUREK WIELKANOCNY MIX 300 G 

8012184

SWEET MOMENTS 100/120/125 G 

8000334

$COSTA NAPÓJ OWOCOWY 1L PET 

8014186

^LODY BAMBINO ŚMIETANKOWE 36 G 

8014178

CIASTKA PROTEINOWE Z KREMEM 150G 

8647

DAWTONA SOK POMIDOROWY MIX 0,3 L 

8008258

$GRAAL SZPROT W SOSIE 170G 

8014187

^LODY BAMBINO W POL. CZEK. 43G 

8008871

!KARKÓWKA GOTOWA DO PIECZENIA KG 

849

$NAPÓJ GAZOWANY POLO COCKTA 2 L 

8007791

$MĘSKA RZECZ DAN.GOTOW 820/830G MIX 

5909

PROVITUS OGÓRKI KOZACKIE 640G 

8000421

MUS MALINOWY 300G SPIŻARNIA WARSZAW 

1442

BABECZKA DO KOSZYCZKA 50 G 

8009284

BAWARSKI PASZTET 250G 

946

WARZYWA KONSERWOWE MIX 390G 

8014211

BALATON BUMM Z BIAŁĄ CZEK. 42G 

8014212

BALATON BUMM Z ORZESZKAMI 41 G 

7692

SAŁATKA JARZYNOWA MIX 870G 

8004955

BRZOSKWINIE POŁÓWKI W SYROPIE 680G 

3489

!SCHAB ZE ŚLIWKĄ, KG 

6666

!LISNER ROLMOPS/BISMA PŁA ŚLED 400G 

8008010

$KUPIEC WAFLE KUK.W POL.MIX 56/62 G 

7162

KRAKUS KONCENTRAT DO ŻURKU 300ML 

8012436

CIASTKA ALLNUTRITION FITKING 128G 

5954

$KNORR BULIONETKI 4SZT.MIX 112G 

8012782

$GRZEŚKI ZŁOTE W CZEK. MLECZNEJ 36G 

8012019

PTYSIE 200G 

5623

SĘKACZ MAZURSKI MAŚLANY (KG) 

752

HERBATNIKI REGIONALNE 79G 

985

^PIEROGI Z KAP. I GRZYB. .450G 

8009081

!FILET Z GĘSI WOLNO GOTOWANY 450G 

8014709

DAGOMA KOMPOT OWOC 900/950 G 

8008963

$DELECTA CIASTO/BABECZKI 280/350G 

8005147

!PIĄTNICA ŚMIETANA 36% 200G 

8006022

$WAFEL GRZEŚKI MINI 20X20G 

8003898

$TYMBARK SOK VITAMINI 3X1L 3-PACK 

8012105

$GOURMET CIASTKA 175/200/305G 

8649

!KACZKA WOLNO GOTOWANA KG 

8013439

LAMBERTZ OSTERHASEN ZESTAW 770G 

3422

$LORENZ MONSTER MUNCH MIX 90/100G 

5854

MAKARON Z JAJ PRZEPIÓR. 12-JAJ 250G 

8012784

$GRZEŚKI ORZECHOWE W CZEKOL. 36G 

783

KRAKUS OGÓRKI KISZONE 860 G 

8014744

BIO LEMONIADA Z IMBIREM 275 ML 

8012785

$GRZEŚKI KAKAOWE W CZEK. MLECZ.36G 

8008669

!BOCZEK ZAWIJANY DO PIECZENIA KG 

8014745

SOK JABŁKO Z MIĘTĄ 275 ML 

9492

KRAKUS ĆWIKŁA Z CHRZANEM 300 G 

8009597

SUPLEMENT VITALIS HOT DRINKS 20 SZT 

7069

SMALEC WIEPRZOWY ZE SKWARKAMI 100G 

8001787

MAKARON WARZYWNY 250G 

8010464

!SCHAB TRADYCYJNY KG 

8014136

^VICI WEGE PALUSZKI RYBNE 230G 

8008018

$LORENZ CRUNCHIPS NACHOS 190 G MIX 

1566

TRELE MORELE NAP. MUSUJĄCY 0,75L 0% 

8011782

GOLONKA W GALARECIE GRUBOROZD. 400G 

8014365

!BIELUCH ŚMIETANA 18% 330G 

8012365

MAKÓWKA 450G 

6797

JAJA PRZEPIÓRCZE 18 SZT. 

8002469

$DR.OETKER BABECZKI MIX 300/335G 

8013434

!TWARÓG PÓŁTŁUSTY GARWOLIN 250G 

8010156

^^BABECZKA Z CUKREM PUDREM 45G 

8010391

SALCESON MIX 400G 

4051

!SER PLEŚNIOWY KAMIENNOGÓRSKI 165G 

8014114

$DR OETKER BABKA O SMAKU CYTRY.375G 

8013467

!LISNER ŚLEDŹ ATL. BEZ KONSERW.350G 

8014581

!JOGURT NADBUŻAŃSKI 9% 200G 

1864

MLEKO SŁODZONE ZAGĘSZCZONE 150G 

7673

PREMIUM GULASZ 540G 

8014769

!SER ZŁOTY Z DZIURAMI KG 

8009154

$GRAAL FILETY Z MAKRELI 170 G MIX 

8009419

WAFEL TEATRALNY 348 G 

8005157

!POLĘDWICZ.Z PIER.KURCZAKA XXL, KG 

8007988

!ŚLEDŹ ATLANTYCKI PŁAT ZS KG 

8014267

!STEK Z TUŃCZYKA KG 

1528

BABKA BISZKOPTOWA MIX 500G 

2356

BAKALLAND MIESZANKA KEKSOWA 400 G 

2518

!SERECEK Z GÓR 150G/175G 

8006603

DR GERARD KREMISIE 175G 

8009353

ŁACIATA ŚMIETANKA 30% UHT 0,5L 

8002684

MELVIT PŁATKI OWSIANE 1 KG 

8014752

SOK KISZONY SELER/PIETRSZUKA 0,3 L 

8013619

SANTE SIEMIĘ LNIANE 400 G 

8000304

KRAKUS CHRZAN JABŁ / CHILI 180G 

8004833

GULASZ WOŁOWY 680G MIX 

1966

$WAFEL MEGA GRZEŚKI 48G 

8014739

OBWARZANKI 

5340

BARANEK WIELKANOCNY 400G 

8008886

!TWAROŻEK KANAPKOWO-SERNIKOWY 200G 

734

!KIEŁBASA JAŁOWCOWA 180G 

8014172

OHO SNACK PROTEINOWE CHRUPKI 100G 

8008842

^LODY ECCOLO KARMEL/TRUSKAWKA 500ML 

8013715

DETKI WĘGIERSKIE CIASTKA MIX 200G 

8008444

PIERNIK Z GŁOGÓWKA 230 G 

8014760

SMOOTHIE JABŁKO/GRUSZKA/AGRES 230ML 

8007089

$DR.OETK.KOPIEC KRETA 410G 

8012183

WYWAR MIX 400 ML 

8014778

OBLATY ŚLĄSKIE 30G MIX 

185

!JOGOBELLA MIX 400G 

8006301

!SAŁATKA Z CHRZANEM 500G 

7784

$DR.OETKER CIASTO I KR. DO KAR.380G 

1435

KRAKUS ŻUREK 1,5 L 

5512

GULASZ WIEPRZOWY, 800 G 

8014340

!PRĘGA WOŁOWA KG 

3713

!OSM MIĘDZYBÓRZ MAŚLANKA 0,9L 

8006750

RUNOLAND SURÓWKA SŁODKO-KWAŚNA 480G 

8012895

$EMIX BABECZKI Z PŁATKAMI CZEKO300G 

5520

CYTRYNY W SYROPIE MIX 260 G 

8014041

PŁATKI NESTLE LION 700G 

8006864

$WIEJSKIE ZIEM. CHIPSY MIX 130G 

6538

!SEREK HOMOGENIZOWANY ŚWIEZUCH 150G 

8010331

^LODY ECCOLO MASŁO ORZ./MALIN 500ML 

1307

ZUPA Z WOŁOWINĄ, 800 ML 

8014804

POWIDŁA Z CYNAMONEM I ORZECHAMI 200 

8950

ORYG.BELG.CIASTECZKA KARMELOWE 400G 

3228

$STORCK KNOPPERS MIX 3X25G 

8008388

BIFIX HERBATKA ZIOŁOWA 20X1,75G MIX 

8007141

BORÓWKA BRUSZNICA 370/400 G 

8010823

$DELECTA CIASTO JOG./DROŻ. 600/640G 

818

SAŁATKA Z PATISONÓW 660 G 

8005430

!KABANOS WIEPRZOWO-CIELĘCY KG PŁATE 

8768

MIESZANKA WAFLI XXL 500G 

8737

OLEJ KONOPNY / Z OSTROPESTU 250 ML 

1477

$GRZEŚKI DZIEL NA 6 10X26G 

8000319

SPIŻARNIA ANNY W KONFITURA 200G MIX 

8003906

DETKI KARIKA CISTKA WANI Z CZE 150G 

4170

PISCHINGER WIELOSMAKOWY 300G 

8000592

GOSTYŃ MLEKO ZAGĘSZCZONE SŁ 530G 

8009820

NUTELLA BISCUIT 193G 

1642

PRECELKI PSZENNE BREZELINO 150G 

7257

JAGODY LEŚNE 540 G 

8014163

SUPER FUDGIO PODUSZ CYNAMONOWE 200G 

3897

$DELECTA KREM/CIAS.KARPAT.250/375 G 

8014158

SUPER FUDGIO PODUSZECZKI CZEKO 200G 

8014777

CHRUPKI KUKURYDZIA. CHRUPCIOKI 120G 

8013716

DETKI PRECLE W POLEWIE 160G 

8013133

CIASTO KRAJANKA 350G 

8011681

BIO PASTA ORZECHOWA MIX 250G 

8014275

!FILETY Z PSTRĄ I SUM W GAL 300G 

8002482

CIASTKA KRUCHE 400G 

8012891

$EMIX BUDYŃ MIX 40/42G 

8013452

$VIFON MAKARON CIĘTY 200 G 

8014059

SPIŻARNIA WARSZAWSKA MARMOLADA 200G 

8012809

DODONI KRAKERSY GRECKIE Z SEREM 22G 

8012411

PRZEKĄSKA Z BOBU 50 G 

8012130

MICHNA PASZTET WIEPRZ. 160 G MIX 

8005764

OREO CIASTKA 176G 

8796

$KAMIS CZOSNEK GRANULOWANY 20G 

8000920

UNIVER PREMIUM DŻEM TRUSKAWKA 300 G 

8012839

ROYAL APPLE SOK/NAPÓJ MIX 0,75 L 

8013040

$SONKO WAFLE SOLON.RYŻ-KUK.ZIEL.20G 

7798

$OYAKATA DANIE RAMEN 62/63/66 G 

8014584

!SKARSZEWY MLEKO ZSIADŁE 330G 

8010522

!SER KOZI DOJRZEWAJĄCY 200G 

8004751

PIERNIKI KOPERNIK 150G MIX 

8003761

SPICHLERZ RUSIECKI KONS. MIX 280G 

8010710

KAWAŁKI PRECLI MIX 125G 

8002257

!MLEKO W SZKLE 3,2% 1L 

3150

ROGALIKI NADZIEWANE MIX SMAKÓW 250G 

8003324

BIO SPIRUL/KURKUMA/MLE.KOK 150/200G 

8012806

ORZECHY ARACHIDOWE Z SEZAMEM 140 G 

8009676

FUSILLI XXL, 1 KG 

8009242

$MEAL BOX ŁOSOŚ 360 G 

8012132

^LODY ECCOLO ZIMOWE MIX 500ML 

8004325

$WAFLE FITOS ŚMIETANA CEBULKA 120G 

945

^SZPINAK W LIŚCIACH 750 G 

8614

GRECKIE SPECJAŁY SORT. 280G 

8000922

UNIVER PREMIUM DŻEM MORELA 300 G 

8011237

$SONKO WAFLE W CZEKOL.WEDEL 30G 

8000227

$CRUNCHIPS MIX 130/140G 

8001766

^ HALIBUT NIEBIESKI 360G 

8011006

PRINCE POLO SOLONY KARMEL XXL 50G 

8012431

$$OLIMP NUTRAMIL PROTEIN 60G 

8004362

$KAMIS MAJERANEK 7 G 

3146

KEFIR SUDECKI 380G 

7062

RUNOLAND OGÓRKI KISZONE MAŁOS.820G 

8012781

MIĘKKIE CIASTECZKA NEW YORKERS 175G 

8014025

CIASTECZKA MILKY WAY 108G 

8014700

POWIDŁA ŚLIWKOWE 290G 

8008999

ORZECHY ZIEMNE W ŁUPINIE PRAŻONE-KG 

8010501

SAMYANG ZUPKA EXPRESS 130/140 G 

8014377

!SER SALAMI 300G 

8008442

BRACIA SAD. SUSZONE JABŁ. 35 G MIX 

8011806

MICHNA RARYTASY Z KOCIEWIA 160G 

8002598

MAKARON RICHTIG NUDLE 8 JAJ 250G 

8014218

^^WĘGIERSKI POGACZ Z CZOS.NIEDŹ 85G 

8013714

DETKI PRECLE MALINO. W POLEWIE 160G 

8005967

MAKARON DO WOKA 250 G 

8635

MAKARON ZACIERKA 4-JAJ 500 G 

8009532

HORTEX NAPÓJ 3-PAK 3X1 L KARTON 

8012862

FELIX ORZESZKI 150G 

8014768

!SER OKO NA ŻUBRA W PLASTRACH 150G 

8002568

GOURMET GNOCCHIS 400G 

8014743

!PRZYSMAK SUDECKI 160G 

4426

BAKAL MIX SAŁATKOWY 50G 

8005471

DESER OWOCOWY MIX 1 KG 

7424

WEDEL TORCIK WEDLOWSKI 250G 

3883

!SIERPC TARTY MIX 150G 

9027

!KURCZAK GOTOWY DO PIECZENIA KG 

8013692

^ZUPA JARZYNOWA 450G 

8004809

$GRAAL FILET. MAKR. PODWĘDZ. 170G 

8012088

$OSHEE EATYX POSIŁEK NA ZIMNO 90G 

8014216

CHRZAN WĘGIERSKI 200G MIX 

8012810

^LODY NICKS VEGAN PEANUT BUTT 473ML 

7916

KNOPPERS BATON 120G 

8014737

MĄKA KRUPCZATKA 1KG 

9951

$DR OETKER KISIEL INSTANT 29G/30G 

8014695

OTRĘBY STOISŁAW 500G 

8012354

$PŁATKI ŚNIAD. PAN KLEKS 200/250G 

8008985

OWOLOVO MUS WIŚ/JAG/PORZ/GRU 200G 

3901

!SAŁATKA WARZYWNA 300G 

8003335

KRUCHE CIASTKA Z NADZ. 200/225G 

8013201

!SOKOŁÓW SALAMI WOŁOWE MIX 350G 

8014024

CIASTECZKA MMS 180G 

8008015

ELITESSE DE LUXE WAFELKI 5X20 G 

8009683

MASY DO CIAST MIX 250 G 

8013730

$EMIX MLECZNY DESER RYŻOWY 125G 

8002067

KUBUŚ WATERRR 6 X 0,5L MALINA/TRUS 

8001723

PRZEKĄSKA KUKURYDZIANA 70G 

8004675

SPAGHETTI XXL 1 KG 

8009283

PIECZONE KRAKERSY MIX 90G 

8006534

^KNEDLE Z NADZIENIEM 450G 

8009659

TYMBARK NAPÓJ JABŁ-ARBUZ 4X0,5L PET 

8009408

$SONKO BREAD ROLLS 70G 

8002124

!KLUSKI SZTRAPACSKA/NOKEDLI 500G 

1632

^^CIASTKO Z CZEK. 16% 63G 

7628

DANIE GOTOWE W PUSZCE 800G SORT. 

8013627

PAN KLEKS TUBKA BIAŁA CZEKOLADA 50G 

9438

JAJA OD KURY ZIELONONÓŻKI 10 SZT. 

8829

MAKARON SPIRALKI 8 JAJ 200G 

8013312

^^PALUCH O SMAKU BURGERA 99G 

8008459

SZPARAGI CIĘTE 280 G 

8009060

AZJATYCKIE DANIA GOTOWE MIX 375 G 

8009781

^^TWIST Z CEBULĄ,EMENT.I BESZ.76G 

8012596

^VEGE KLOPSKI/NUGGETSY 160G 

8010357

NIC NACS 110G 

8009346

!PIEROGI Z ŁOSO., SZPIN., SER 350 G 

8000587

^^BASTONCINO Z OLIWKAMI 90G 

8014304

SECPOL SĘKACZ W POLEWIE 70G 

8007139

DANIE Z KAPUSTĄ / GULASZOWE 800 G 

7405

^BOROWIKI MROŻ. KOSTKA 250G 

8003390

KAPUSTA Z GROCHEM 500 G 

9699

ŁOSOŚ W SOSACH MIX 110G 

8014378

!WĘGIERSKIE DANIE PO RZEŹNICKU 350G 

3692

RYŻ PREPAROWANY 90 G 

4121

SOK Z CZARNEGO BZU 1L 

9806

KAPUSTA POSTNA Z GRZYB. I ŚLIW 660G 

8007299

OWSIANKA Z PŁAT.FIŃSKIMI MIX 350G 

4252

RURKI WAFLOWE W CZEKOLADZIE 150G 

3501

CIASTKA SPRITZ MIX 300G 

7980

ZUPA WARZYWNA 800G PUSZKA 

8010975

$SONKO WAFLE RYŻOWE W POL.JOGUR.65G 

8004558

^USZKA Z GRZYBAMI 300 G 

7416

^CZESKI SER PANIEROWANY 2X 100 G 

8011239

$SONKO LEKKIE WAFEL.W CZ. WEDEL 36G 

8013731

$EMIX SERNIK BASK.364G/BROWNIE 500G 

7222

^^PĄCZEK Z POWIDŁAMI ŚLIWKOW.90G 

8012606

SUCHARY TATRZAŃSKIE 70G 

8000965

$KUBUŚ PLAY EXOTIC 0,4 L 

8013202

LAMBERTZ ZESTAW DO DEKO.PIERN.500G 

8012820

^^PĄCZEK Z MLECZNYM NADZIENIEM 105G 

8014670

CHIPSY GRUSZKOWE GRUSIE 30G 

8003389

ZUPA GRZYBOWA 500 G 

8011414

$KUPIEC PODPŁOMYKI Z CUKREM 70G 

6821

^PODGRZYBEK MROŻ. W CAŁOŚCI 250G 

8007766

KURKI 290G PUSZKA 

8014560

SP. DZ.KOST. MIĘS. SZY/SCH/KAR 300G 

4687

^LODY MAGNUM MIX 85/ 120 ML 

8008091

PRYMAT KOPEREK LIOFILIZOWANY 7G 

8014034

$DR OETKER KISIEL Z OWO. 31,5/32,5G 

6949

^ZUPA GRZYBOWA 450 G 

8009746

^^PĄCZEK Z NADZ.RÓŻANYM 80G 

8009900

BOB SNAIL Z ZABAWKĄ 20G 

5837

ZUPA GOTOWA 800G PUSZKA MIX 

8009107

$YUM YUM ZUPKA EKSPRES. 60 G 

8008729

GOLDFISH PASTA EXCL. / HUMMUS 180 G 

8012410

CHRUPKI SER. Z BIAŁKIEM KONOP. 100G 

8013648

MAKARON CASARECCE 500 G 

8004505

BONDUELLE GOOD LUNCH 250 G 

8007864

SAD SANDOMIERSKI SMOOTHIE 330ML MIX 

8011244

$SONKO CROISSANT SMILLE 40G 

8012554

MAMUT PRZEKĄSKI FINGERS 60G 

8003174

$PRZYSNACKI CHIPSY W KOTLE MIX 125G 

7550

ANDRUTY KALISKIE 65 G 

8010715

^^CHLEB ALPEJSKI 500G 

8008655

TWIX GINGER BATON 46 G 

8006183

^^MINI FOCACCIA 90G 

7373

$KNORR ZUPA Z KUREK PREMIUM 59G 

8014

$PASZTET KUCHNIA STAROPOLSKA 160G 

8012835

^^ROLLINI Z WIŚNIĄ 85 G 

7453

$FERRERO WAFEL HANUTA 2 X 22G 

8003850

CIASTECZKA Z CIASTA FRAN. 185/225G 

8006910

$WAFLE FITOS CHEDDAR 120G 

7902

TUŃCZYK Z DODATKIEM WARZYW 185G 

7232

^^PĄCZEK LONG Z NADZ ORZECH 95G 

8012893

$EMIX KISIEL BYSKAWICZNY MIX 30G 

8010488

^^CROISSANT Z NADZ.TRUSKAWK.85G 

8013041

$SONKO WAFLE NAT.RYŻ.-KUK.CZERW.20G 

8008523

DR GERARD CIASTKA 157G 

8011953

DROP PASZTET Z WARZYWAMI 160 G 

8010874

^^ROLLINI Z MIĘSEM 95G 

8011951

OWOLOVO SOS OWOCOWY 200G 

8008188

$DAWTONA MUS PAN KLEKS 180G 

1017

$KATARZYNKI W CZEKOLADZIE 56G 

8012355

$BATONY ZBOŻOWE PAN KLEKS MIX 25 G 

8011431

$DARE CIASTKA KAK. Z ZIARNAMI 117G 

8011155

$GRZEŚKI NA KRAWĘDZI DARK BROWN 40G 

8011152

$GRZEŚKI NA KRAWĘDZI PEANUT 40G 

8011420

^^PRZEKĄSKA Z SALAMI I SEREM 70G 

8012892

$EMIX KISIEL ROZGRZEWAJACY MIX 30G 

8008492

ELITESSE TROJKĄT WAFELEK 23 G 

Przypomnienie o
Błąd! Przepraszamy, wystąpił błąd. Spróbuj ponownie później.

Czy chcesz aby Cię powiadomić, kiedy przedmiot będzie dostępny?

Potwierdzenie przypomnienia

Dzień przypomnienia
Dwa dni wcześniej
Jeden dzień wcześniej
W dniu oferty
Godzina
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Uwagi
 • Aby skorzystać z naszej bezpłatnej usługi przypominania, prosimy najpierw o Twoje potwierdzenie. W tym celu prosimy podać adres e-mail i / lub numer telefonu i kliknąć „Aktywuj przypominanie". W zależności od wybranej formy kontaktu (e-mail, SMS), otrzymasz link aktywacyjny. Aby aktywować usługę przypominania, prosimy kliknąć w link w otrzymanej wiadomości. Potwierdzenie to nie będzie wymagane ponownie w przyszłości.
 • Prosimy uzupełnić pola oznaczone *.
 • Aby przesłać ten formularz, prosimy zaakceptować pliki cookie w ustawieniach zabezpieczeń przeglądarki.
 • Wysyłanie SMS-ów jest możliwe tylko w krajowej sieci komórkowej.
 • Przypomnienie może być wysłane tylko wtedy, gdy wybrana data jest w przyszłości i po pomyślnym uwierzytelnieniu Twojego adresu e-mail lub numeru telefonu.
 • Twój adres e-mail i numer telefonu komórkowego są wykorzystywane w celu wysłania powiadomienia o wybranym artykule i przechowywane, aby zachować potwierdzone uwierzytelnienie przy korzystaniu z tej usługi przez Ciebie w przyszłości. W dowolnym momencie możesz zrezygnować z subskrypcji / usunąć dane poprzez „ formularz rezygnacji z usługi przypominania”. Pamiętaj, że aktywacja usługi przypominania jest dozwolona tylko w przypadku, gdy sam jesteś odbiorcą.

Niedostępne

Oferta już wygasła

Aktywacja przypominania!

Potwierdzenie przypomnienia

Otrzymasz przypomnienie w dniu ${date} o godzinie ${time}.

Wymagana aktywacja wiadomości (e-mail)

Wymagana aktywacja wiadomości (SMS)

Wymagana aktywacja wiadomości (e-mail / SMS)

Na podany adres e-mail została wysłana wiadomość, aby potwierdzić Twój adres e-mail. Prosimy kliknąć w link w wiadomości.

Na podany numer został wysłany SMS, aby potwierdzić Twój numer telefonu. Prosimy kliknąć w link w wiadomości.

Na podany adres e-mail i numer zostały wysłane wiadomości, aby potwierdzić Twój adres e-mail i numer telefonu. Prosimy kliknąć w link w wiadomości. Jeśli strona z potwierdzeniem się nie otworzy, prosimy skopiować link i wkleić go w przeglądarce.

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch