1. Strona główna
  2. Regulaminy promocji
  3. REGULAMIN KONKURSU “Euro 2024 – czerwiec”

REGULAMIN KONKURSU “Euro 2024 – czerwiec”

REGULAMIN KONKURSU “Euro 2024 – czerwiec”

§ 1. [Podmiot zaangażowany w realizację Konkursu]

1.     Organizatorem oraz Fundatorem Nagród w konkursie “Euro 2024 – czerwiec” (dalej: „Konkurs”), jest ALDI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie pod adresem: 41-506 Chorzów, ulica Niedźwiedziniec nr 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000249820, (NIP 1070002973, REGON 140380391, BDO 000006912) (dalej: „Organizator”, „Fundator”, „ALDI”).

2.     Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych tj. z dnia 27 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2094)

3.     Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny tj. z dnia 16 września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740) (dalej: „Kodeks cywilny”).

§ 2. [Czas trwania Konkursu]

1.     Konkurs trwać będzie w okresie od 1- 28.06.2024 r., w którym uczestnik będzie miał możliwość przesłania odpowiedzi konkursowej najpóźniej do 28.06.2024 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”). (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).

2.     Odpowiedzi na zadania konkursowe, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, należy nadsyłać w czasie trwania Konkursu.

§ 3.[Komisja konkursowa]

1.     Organizator powoła Komisję Konkursową (dalej: „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora, a tym samym fundatora. Członkowie Komisji nie mogą brać udziału w konkursie i powinni zachować obiektywizm. W przypadku wątpliwości co do możliwości zachowania obiektywizmu członków Komisji, Organizator powoła w skład Komisji inną osobę. Do zadań komisji będzie należało stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawiają się wątpliwości związane z Konkursem, w tym interpretacją niniejszego Regulaminu. Komisja podejmuje decyzje związane z rozstrzygnięciem Konkursu.

2.     W skład komisji konkursowej wchodzą: Specjalista ds. Marketingu Cyfrowego, Manager ds. Marketingu Cyfrowego oraz Kierownik Działu Dialogu i Zaangażowania Klienta

§ 4.[Warunki uczestnictwa w Konkursie]

1.     Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2.     W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 22¹ ustawy Kodeks cywilny, mające stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które:
a) ukończyły osiemnaście lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
b) zaakceptowały postanowienia Regulaminu;
c) wypełnią zadanie konkursowe, zgodnie z wymaganiami, pod dedykowanym adresem url i prześlą odpowiedź poprzez formularz znajdujący się na wskazanej stronie.

d) nie są pracownikami ALDI, ani najbliższymi członkami (zstępnymi lub wstępnymi) rodziny pracownika ALDI.

(dalej „Uczestnik”).

3.     Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem newslettera ALDI, dostępnego pod adresem www.aldi.pl/narzedzia/newsletter/zapis-do-newslettera.html i będzie dostępny dla aktywnych subskrybentów newslettera. Link do udzielenia odpowiedzi konkursowej zostanie przesłany w wiadomości powitalnej oraz w bieżącej komunikacji newsletterowej.

4.     Dodanie zgłoszenia konkursowego (dalej „Praca Konkursowa”), na zasadach, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu uznaje się za równoznaczne z potwierdzeniem, że osoba dodająca Pracę Konkursową zapoznała się z treścią Regulaminu Konkursu i akceptuje go w całości.

5.     Praca konkursowa nie może zawierać treści nieodpowiednich, naruszających prawo – w tym prawa osób trzecich, dobre obyczaje, propagujące przemoc lub nienawiść, w tym rasistowskich, dyskryminacyjnych, obraźliwych.

6.     Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych osobowych ma charakter całkowicie dobrowolny i nieodpłatny, jednakże jest niezbędne do ubiegania się o Nagrodę w Konkursie. Kontakt w celu odbioru nagrody odbywa się przez e-mail, a nagrody zostaną wysłane zgodnie z oczekiwaniem zwycięzcy do domu albo do pracy. Dane Uczestników będą zbierane w zakresie imienia, a w razie wygranej dodatkowo od Zwycięzców zbierane będą dane w zakresie: nazwiska, numer telefonu do kontaktu oraz adres korespondencyjny.

7.     Przystąpienie do Konkursu następuje z chwilą dokonania zgłoszenia Pracy Konkursowej na wskazanej stronie i przesłania formularza z odpowiedzią. W Konkursie brane pod uwagę są wyłącznie zgłoszenia, które są odpowiedzią na zadanie konkursowe i spełniają wszystkie wymogi Regulaminu.

§ 5.[Zasady i przebieg Konkursu]

1.     Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik, powinien spełnić łącznie następujące warunki:

a)     Zarejestrować się na newsletter ALDI lub być aktywnym subskrybentem w momencie przystąpienia do konkursu.

b)     Odpowiedzieć na pytanie konkursowe poprzez (odpowiedź powinna zawierać maksymalnie 600 znaków ze spacjami) wypełnienie formularza zgłoszeniowego przekazanego do subskrybenta za pośrednictwem wiadomości powitalnej lub bieżącej komunikacji newsletterowej ALDI. Udział w Konkursie jest równoznaczny z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacją Regulaminu.

2.     Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie Prace Konkursowe spełniające następujące warunki:

a)     związane są z tematyką Konkursu – stanowią wypowiedź w temacie pytania konkursowego;

b)     nie naruszają prawa i zasad współżycia społecznego, w tym prawa do prywatności, praw autorskich lub prawa do wizerunku;

c)     w przypadku wskazywania imion i nazwisk osób trzecich w odpowiedzi konkursowej – nie naruszają praw tych osób;

d)     są wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, a więc m.in. nie mogą być wytworzone przez oprogramowanie służące do generowania tekstu podobnego do tworzonego przez człowieka, oparte na rozwiązaniach tzw. sztucznej inteligencji (AI) i głębokiego uczenia maszynowego (deep learning);

e)     ich treść jest zgodna z oświadczeniem Uczestnika, o którym mowa w ust. 4

4.     Uczestnik oświadcza, że zgłoszona przez niego Praca Konkursowa nie zawiera treści naruszających prawo, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, ani treści naruszających ogólnie przyjęte normy obyczajowe, w szczególności dotyczy to treści powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, nawołujących do przemocy lub nietolerancji, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne. Ponadto Uczestnik oświadcza, że zgłoszona przez niego Praca Konkursowa nie zawiera treści reklamowych lub promocyjnych.

5.     Organizator w każdym czasie jest uprawniony do wyeliminowania z udziału w Konkursie Pracy wysłanej poprzez formularz zgłoszeniowy, która nie spełnia warunków określonych w ust. 3 powyżej lub jej treść jest niezgodna z oświadczeniem Uczestnika, o którym mowa w ust. 4.

6.     Komisja dokona wyboru Prac Konkursowych, uwzględniając w szczególności ich czas nadesłania i trafność wytypowania zwycięzcy Euro 2024 oraz wyłoni łącznie 8 zwycięskich Prac Konkursowych.

7.     Informacja o wynikach Konkursu zostanie przekazana laureatom Konkursu (dalej: „Zwycięzcy”) za pomocą wiadomości e-mail, na aktywny adres e-mail podany przy zapisie do newslettera.

§ 6. [Nagrody]

1.         W Konkursie Organizator ufundował 8 zestawów nagród (dalej łącznie: „Nagrody” lub z osobna „Nagroda”) w postaci:

a)    produktów spożywczych ALDI na przykład: chipsy, orzeszki, soki, paluszki marki ALDI o łącznej wartości nie przekraczającej 200 zł.

b)    piłki nożnej o wartości nie przekraczającej 50 zł

2.         Jeżeli wygrana w konkursie będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub też nie będzie z tego podatku zwolniona to do każdej z powyższych nagród dodana będzie dodatkowo nagroda pieniężna stanowiąca równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody, która nie zostanie wydana do rąk zwycięzców, lecz zostanie przez Organizatora przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej, na co Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę.

3.     Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje zamiana nagrody na jej pieniężną równowartość ani wypłata kwoty, o której mowa w ust. 4 do rąk własnych.

4.     Uczestnicy nie nabywają żadnych roszczeń względem Organizatora o przyznanie nagrody lub zwrot kosztów poniesionych w związku z uczestnictwem w Konkursie.

5.     Zwycięzca przyjmuje do wiadomości, że nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody.

6.     W przypadku rezygnacji z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przekazania nagrody innym uczestnikom. Komisja rozstrzygnie, który z pozostałych Uczestników Konkursu otrzyma nagrodę.

7.     Nagrody wysyła Organizator, kurierem lub listem poleconym na podany przez Zwycięzcę adres, który musi znajdować się na terytorium Polski, w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania od niego danych niezbędnych do realizacji przesyłki.

8.     Zwycięzcy zobowiązani są odpowiedzieć w wiadomości e-mail w terminie 7 dni od otrzymania wiadomości o wygranej, zgodnie z § 5 ust. 7 Regulaminu oraz przekazać informacje niezbędne w celu wydania Nagrody w zakresie wskazanym w § 4 ust. 6 Regulaminu oraz wypełnienia obowiązków podatkowych przez Organizatora.


 § 7.[Prawa i obowiązki Organizatora]

1.     Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu bądź pozbawienia prawa do Nagrody Uczestników, którzy w związku z udziałem w Konkursie podejmują działania sprzeczne z prawem, zasadami, politykami obowiązującymi u Organizatora lub postanowieniami Regulaminu, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, uznane powszechnie za naganne moralnie lub społecznie niewłaściwe, a polegające w szczególności na publikowaniu treści uznanych za niedopuszczalne w rozumieniu Regulaminu.

2.     W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję w Aplikacji AtoM, e-mailową, telefoniczną); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.

§ 8.[Prawa własności intelektualnej do Prac Konkursowych]

1.     Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Pracy Konkursowej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: „Ustawa PAiP”) oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej wraz z ewentualnymi zezwoleniami na rozpowszechnianie utrwalonych na zgłaszanej Pracy Konkursowej wizerunków Uczestnika oraz osób trzecich.

2.     Organizator, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestnika prawo do korzystania, na zasadzie licencji niewyłącznej, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Prac Konkursowych, będących utworami w rozumieniu Ustawy PAiP oraz zezwolenie na rozpowszechnianie utrwalonych na zgłaszanej Pracy Konkursowej wizerunków osób.

3.     Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń dotyczących Pracy Konkursowej, w związku z wykorzystaniem jej przez Organizatora, a do której prawa nabył na mocy Regulaminu.

4.     Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń lub pociągnięcia Organizatora do odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem przez niego Prac Konkursowych, do których prawa nabył na mocy Regulaminu.

5.     Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody Zwycięzcy, nabywa pełne, w tym autorskie prawa majątkowe i prawa zależne, prawa do nagrodzonych Prac Konkursowych stanowiących utwór, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych czy też ilościowych, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:

a)     w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b)     w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,

c)     w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt a) lub b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów,

d)     w zakresie anonimowego rozpowszechniania utworu, w zakresie decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z utworu,

e)     wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet, zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego.

6.     Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w Regulaminie celem, dla którego nagrodzone Prace Konkursowe zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Prac Konkursowych przez Organizatora. W razie konieczności, Zwycięzca na żądanie Organizatora podpisze stosowne oświadczenia lub umowy potwierdzające przeniesienie praw autorskich do nagrodzonych Prac.

7.     Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Nagrody na zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia praw Uczestnikowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

§ 9.[Dane osobowe]

1.     Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu (dane administratora patrz: pkt 1 Regulaminu).

2.     W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iodo@aldi.pl lub w formie pisemnej na wskazany powyżej adres.

3.     Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego jego przeprowadzenia, w szczególności w celu poinformowania o wygranej, wydania nagród oraz opublikowania informacji na temat uczestnictwa w Konkursie na podstawie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4.     Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu w celu rozpatrzenia reklamacji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5.     Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu w celu rozliczenia podatku dochodowego od nagród w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

6.     Dane osobowe przetwarzane w celach, o których mowa w pkt 3 i 4 powyżej przechowywane będą przez Organizatora przez okres niezbędny w celu realizacji powyższych celów, nie dłużej niż 3 lata, a po jego zakończeniu zostaną usunięte.

7.     Dane osobowe przetwarzane w celach, o których mowa w pkt 5 powyżej, przechowywane będą przez okres 5 lat kalendarzowych po roku zakończenia Konkursu.

8.     Uczestnicy podają dane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania możliwości wzięcia udziału w Konkursie i odbioru nagród.

9.     Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich poprawiania, sprostowania oraz żądania usunięcia.

10.  Jeżeli zdaniem Uczestnika, Organizator przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem, Uczestnik może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11.  Wyrażoną zgodę na przetwarzanie Uczestnik może wycofać w dowolnym momencie, jednakże będzie to równoważne ze zrezygnowaniem z udziału w Konkursie, a w przypadku wygranej – z przepadkiem nagrody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

12.  Akceptując Regulamin Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie przesłanego zgłoszenia na stronie WWW ALDI oraz w innych kanałach komunikacji ALDI. Np. na Facebooku, Instagramie oraz innych platformach internetowych

13.  Uczestnik zamieszczając zgłoszenie publikuje je na własne ryzyko i we własnym imieniu i ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich wynikające z zamieszczenia zgłoszenia na stronie internetowej lub w wewnętrznej komunikacji Organizatora, w szczególności naruszenia praw autorskich.

14.  Dane nie będą przekazywane do krajów trzecich. Jednocześnie przypominamy, że dostęp do Twoich danych na portalach Facebook oraz Instagram ma Meta Platforms Ireland Limited zgodnie z zasadami wskazanymi na stronie https://www.facebook.com/privacy/explanation. Odbiorcami danych są również inni użytkownicy ww. portali.

15.   Dane nie będą podlegać profilowaniu w tym w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

16.  Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty/osoby zaangażowane w wykonywanie obowiązków związanych z obsługą Konkursu, w szczególności – rozliczeniem kosztów podatkowych nagród. Dane mogą być też udostępniane operatorom pocztowym, kurierom i kancelariom prawnym. Odbiorcami Twoich danych mogą być również spółki grupy ALDI Nord. W przypadku opublikowania przesłanego zgłoszenia na stronie WWW ALDI oraz w innych kanałach komunikacji ALDI. Np. na Facebooku, Instagramie oraz innych platformach internetowych, treść zgłoszonej pracy konkursowej będzie dostępna dla nieograniczonej liczby odbiorców w związku z udzieloną zgodą na rozpowszechnianie ich w zakresie i na polach eksploatacyjnych wskazanych w Regulaminie. Odbiorcami danych osobowych mogą być również podmioty, które mogą wnioskować o udostępnienie danych na podstawie przepisów prawa.

17.  Niniejszy Regulamin jest jednocześnie regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną, w związku z Konkursem zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drugą elektroniczną. Organizator świadczy w związku z Konkursem drogą elektroniczną takie usługi jak udostępnianie niniejszego Regulaminu w sieci Internet oraz komunikacji w związku z Konkursem. Usługi te świadczone są przez Organizatora nieodpłatnie i wyłącznie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu.

18.  Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy Uczestnik rozpocznie korzystanie z usług objętych niniejszym Regulaminem. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być w każdym czasie rozwiązana przez Uczestnika przez zaprzestanie korzystania z tych usług, co nie ma wpływu na obowiązywanie innych umów dotyczących Konkursu w szczególności umów licencyjnych, o których mowa w § 8.

19.  Do korzystania z usług elektronicznych świadczonych przez Organizatora w ramach Konkursu Uczestnik powinien dysponować urządzeniem obsługującym przeglądarkę internetową w najnowszej wersji, połączenie z siecią Internet, poprawnie skonfigurowaną pocztę elektroniczną.

20.  Postępowanie reklamacyjne dotyczące świadczenie usług elektronicznych uregulowane jest w § 10 niniejszego Regulaminu. Uczestnik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

§ 10.[Reklamacje]

1.     Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać Organizatorowi.  

2.     Reklamacje należy zgłaszać drogą listową (listem poleconym) na adres ALDI Sp. z o.o. ul. Murckowska 16, 40-265 Katowice, lub w wiadomości mailowej na: obsluga.klienta@aldi.pl z dopiskiem Reklamacja konkursu w newsletterze ALDI

3.     Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres Uczestnika pozwalający na komunikację z nim, jak również dokładny opis i powód reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

4.     Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji na adres mailowy, z którego została wysłana wiadomość, w zależności od formy przekazania reklamacji.

5.     Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną powołaną przez Organizatora, w której skład wejdzie 2 reprezentantów Organizatora.

6.     Procedura reklamacyjna, w tym termin wskazany w ust. 1, nie wpływa na uprawnienia Uczestników do zgłaszania roszczeń związanych z Konkursem na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 11.[Postanowienia końcowe]

1.     Niniejszy Regulamin określa wszelkie zasady przeprowadzenia Konkursu.

2.     Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter pomocniczy.

3.     Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na podstronie konkursu z formularzem zgłoszeniowym oraz na stronie ALDI.PL w części informacje dla klienta - Regulaminy. Organizator może zmienić postanowienia niniejszego Regulaminu, o ile nie naruszy to praw nabytych przez jego Uczestników.

 

Przypomnienie o
Błąd! Przepraszamy, wystąpił błąd. Spróbuj ponownie później.

Czy chcesz aby Cię powiadomić, kiedy przedmiot będzie dostępny?

Potwierdzenie przypomnienia

Dzień przypomnienia
Dwa dni wcześniej
Jeden dzień wcześniej
W dniu oferty
Godzina
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Uwagi
  • Aby skorzystać z naszej bezpłatnej usługi przypominania, prosimy najpierw o Twoje potwierdzenie. W tym celu prosimy podać adres e-mail i / lub numer telefonu i kliknąć „Aktywuj przypominanie". W zależności od wybranej formy kontaktu (e-mail, SMS), otrzymasz link aktywacyjny. Aby aktywować usługę przypominania, prosimy kliknąć w link w otrzymanej wiadomości. Potwierdzenie to nie będzie wymagane ponownie w przyszłości.
  • Prosimy uzupełnić pola oznaczone *.
  • Aby przesłać ten formularz, prosimy zaakceptować pliki cookie w ustawieniach zabezpieczeń przeglądarki.
  • Wysyłanie SMS-ów jest możliwe tylko w krajowej sieci komórkowej.
  • Przypomnienie może być wysłane tylko wtedy, gdy wybrana data jest w przyszłości i po pomyślnym uwierzytelnieniu Twojego adresu e-mail lub numeru telefonu.
  • Twój adres e-mail i numer telefonu komórkowego są wykorzystywane w celu wysłania powiadomienia o wybranym artykule i przechowywane, aby zachować potwierdzone uwierzytelnienie przy korzystaniu z tej usługi przez Ciebie w przyszłości. W dowolnym momencie możesz zrezygnować z subskrypcji / usunąć dane poprzez „ formularz rezygnacji z usługi przypominania”. Pamiętaj, że aktywacja usługi przypominania jest dozwolona tylko w przypadku, gdy sam jesteś odbiorcą.

Niedostępne

Oferta już wygasła

Aktywacja przypominania!

Potwierdzenie przypomnienia

Otrzymasz przypomnienie w dniu ${date} o godzinie ${time}.

Wymagana aktywacja wiadomości (e-mail)

Wymagana aktywacja wiadomości (SMS)

Wymagana aktywacja wiadomości (e-mail / SMS)

Na podany adres e-mail została wysłana wiadomość, aby potwierdzić Twój adres e-mail. Prosimy kliknąć w link w wiadomości.

Na podany numer został wysłany SMS, aby potwierdzić Twój numer telefonu. Prosimy kliknąć w link w wiadomości.

Na podany adres e-mail i numer zostały wysłane wiadomości, aby potwierdzić Twój adres e-mail i numer telefonu. Prosimy kliknąć w link w wiadomości. Jeśli strona z potwierdzeniem się nie otworzy, prosimy skopiować link i wkleić go w przeglądarce.

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch