1. Strona główna
  2. Regulaminy promocji
  3. REGULAMIN KONKURSU „POCZUJ CZYSTĄ RADOŚĆ Z ALMETTE!”

REGULAMIN KONKURSU „POCZUJ CZYSTĄ RADOŚĆ Z ALMETTE!”

1
REGULAMIN KONKURSU „POCZUJ CZYSTĄ RADOŚĆ Z ALMETTE!”
(dalej: Regulamin)
I. PODSTAWOWE ZASADY


A. Celem konkursu jest promowanie wybranych produktów marki „Almette” tj.: serki Almette 150 g (wszystkie smaki) znajdujących się w ofercie handlowej „Hochland Polska” sp. z o.o. (dalej: Produkty promocyjne) i dostępnych do nabycia w sklepach sieci ALDI w Polsce.
B. Konkurs organizowany jest w dniach od 11 września 2023 r. do 25 września 2023 r. – jest to okres, w którym należy kupić Produkty promocyjne i zgłosić się do konkursu.
C. W konkursie nagrodzimy uczestników, którzy prześlą najciekawsze, najbardziej oryginalne i kreatywne odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Co najlepiej smakuje z Almette?”
D. Aby wziąć udział w konkursie należy w okresie jego trwania:
• kupić w sklepie ALDI Produkt promocyjny, tzn. produkt Almette 150g (o dowolnym smaku) i zachować oryginalny dowód zakup,
• a następnie wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.zmixujcospysznego.pl. W ramach formularza zgłoszeniowego należy podać dane osobowe oraz swoją propozycję odpowiedzi na pytanie konkursowe.
E. Spośród zgłoszeń, które otrzymamy każdego dnia wybierzemy dwa najlepsze i nagrodzimy je kartami upominkowymi o wartości 100,00 zł do wykorzystania w sklepach stacjonarnych Duka oraz na www.duka.com. Na zakończenie konkursu wybierzemy najlepsze zgłoszenie, którego autor otrzyma nagrodę główną – robot kuchenny Thermomix o wartości 5995 zł brutto.
F. Zwycięzców konkursu wybierzemy i poinformujemy w terminie do 10 dni roboczych po każdym dniu trwania konkursu. Zwycięzcy otrzymają wiadomość SMS z informacją o wygranej.
G. Konkurs organizuje agencja Albedo Marketing sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Góralskiej 3, 60-623 Poznań, kontakt: uwagi.promocje@albedomarketing.pl, telefon: +48 61 869 04 30 (dalej: Organizator). Organizator działa na zlecenie spółki „Hochland Polska” sp. z o.o. z siedzibą w Kaźmierzu (64-530) przy ul. Okrężnej 2 (dalej: Hochland).
II. SZCZEGÓŁOWE ZASADY
Poniżej można zapoznać się ze szczegółowymi zasadami konkursu „Zmixuj coś pysznego!” (dalej: Konkurs). Opisane zostały zwłaszcza warunki zgłaszania udziału w Konkursie, sposób przyznawania i wydawania nagród, postępowanie reklamacyjne, jak również zasady przetwarzania danych osobowych w związku z jego organizacją.


1. KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURIE?
1.1. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, które ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i mieszkają w Polsce, które dokonują zakupu Produktów promocyjnych w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego) (dalej: Uczestnicy).
1.1. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie organów oraz osoby zatrudnione (niezależnie od podstawy prawnej) przez: Organizatora oraz Hochland, a także członkowie najbliższej rodziny ww. osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby powinowate w tym samym stopniu, co wymienieni powyżej krewni oraz
osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami wskazanymi w zdaniu pierwszym niniejszego punktu.


2. JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO KONKURSU?
2.1. Produkty promocyjne można kupić w sklepach stacjonarnych ALDI znajdujących się w Polsce, które mają dostępne w swoim aktualnym asortymencie Produkty promocyjne.
2.2. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien w okresie od 11 września 2023 r. do 25 września 2023 r. (dalej: okres trwania Konkursu) spełnić łącznie następujące warunki:
2.2.1. kupić w dowolnym sklepie ALDI opakowanie dowolnego smaku serka Almette 150 g i zachować oryginał dowodu zakupu,
2.2.2. oraz zgłosić się do Konkursu poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konkursu www.zmixujcospysznego.pl (dalej: Strona internetowa Konkursu).
2.3. Dowodem zakupu potwierdzającym zakup Produktów promocyjnych jest na potrzeby Konkursu wyłącznie paragon fiskalny lub faktura VAT wystawiona osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (tzw. „faktura konsumencka”, bez numeru NIP nabywcy) (dalej: Dowód zakupu). Nie będą akceptowane inne dokumenty uzyskane w związku z zakupem Produktów promocyjnych, w tym zwłaszcza potwierdzenia płatności kartą, wyciągi z bankowości elektronicznej, faktury VAT wystawione osobie dokonującej zakupu w związku i na cele prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej itp.
2.4. Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy do Konkursu (dalej: Formularz zgłoszeniowy) wymaga podania następujących informacji:
2.4.1. imię i nazwisko Uczestnika
2.4.2. adres e-mail i numer telefonu Uczestnika;
2.4.3. numer Dowodu zakupu;
2.4.4. data zakupu wynikająca z Dowodu zakupu;
2.4.5. podania własnej propozycji odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Co Twoim zdaniem najlepiej smakuje z Almette?” (dalej: Odpowiedź konkursowa), z zastrzeżeniem, że maksymalna długość Odpowiedzi konkursowej może wynieść 500 znaków (włącznie ze spacjami i znakami specjalnymi),
2.4.6. jak również zaznaczenia oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacją jego treści,
2.4.7. dokonania prawidłowej weryfikacji poprzez stosowany przez Organizatora mechanizm zabezpieczający reCAPTCHA, celem którego jest dopuszczenie do przesłania danych wypełnionych tylko przez człowieka (oznacza to konieczność wykonania zadania, np. konieczność zaznaczenia pola kontrolnego i/lub przepisanie kodu z obrazka wskazanego na stronie internetowej konkursu i/lub zaznaczenie konkretnego rodzaju obrazka/ obrazków),
2.4.8. kliknięcia przycisku „Wyślij zgłoszenie” potwierdzającego przesłanie Formularza zgłoszeniowego do Organizatora.
Wysyłając Formularz zgłoszeniowy Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez „Hochland Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Kaźmierzu (64-530) przy ul. Okrężnej 2, w celu organizacji Konkursu, w tym realizacji postanowień jego Regulaminu. Zgoda ta może zostać w każdej chwili wycofana przez Uczestnika poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail daneosobowe@hochland.com lub za pośrednictwem konta Uczestnika
utworzonego w związku z udziałem w Konkursie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku wycofania zgody Uczestnik traci możliwość udziału w Konkursie.
2.5. Numer Dowodu zakupu w przypadku faktury konsumenckiej znajduje się w górnej części dokumentu w miejscu zatytułowanym „FAKTURA” lub „FV” (bezpośrednio za tym słowem) i składa się z cyfr lub liter i znaków specjalnych; przykładowe numery Faktur konsumenckich: FS-39236/22/MEPL1/04; 11/05/2023; FV/23/2023. W przypadku Dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego jest to numer znajdujący się w górnej części paragonu fiskalnego, nad listą produktów. Załącznik nr 1 przedstawia wizualizację paragonu i zaznaczony numer, który stanowi numer paragonu fiskalnego dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu.
2.6. W przypadku błędnego wypełnienia Formularza zgłoszeniowego Uczestnikowi zostanie wyświetlona informacja o powstałych błędach i możliwości ich poprawy, przy czym przesłanie prawidłowego (poprawionego) zgłoszenia do Konkursu jest możliwe tylko w okresie jego trwania.
2.7. W odpowiedzi na prawidłowo przesłany Formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej Konkursu zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem, że zgłoszenie zostało przyjęte do Konkursu i przekazane do weryfikacji Organizatora. W przypadku, gdyby taki komunikat się nie wyświetlił, wówczas Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z Organizatorem pod adresem info@albedomarketing.pl, gdyż może to oznaczać, że wystąpił błąd techniczny i zgłoszenie nie zostało zarejestrowane.
2.8. Przystępując do udziału w Konkursie (przesyłając swoją Odpowiedź konkursową) Uczestnik potwierdza, że:
2.8.1. jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które mogły powstać w związku ze zgłoszeniem jego Odpowiedzi konkursowej, a utwory te nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone,
2.8.2. ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora oraz Hochland za niezgodność z prawdą oświadczenia określonego powyżej i zwalnia Organizatora oraz Hochland z jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym ww. oświadczeniami, w szczególności w przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.
2.9. Data i godzina zakupu Produktów promocyjnych widniejąca na Dowodzie zakupu musi być wcześniejsza niż data wysłania zgłoszenia w Konkursie (Formularza zgłoszeniowego).
2.10. Jeden Dowód zakupu, bez względu na łączną liczbę jednorazowo zakupionych Produktów promocyjnych upoważnia do wysłania tylko jednego zgłoszenia w Konkursie. Każdy prawidłowo przesłany Formularz zgłoszeniowy to jedno zgłoszenie w Konkursie. Jeśli ten sam Dowód zakupu zostanie zgłoszony ponownie do Konkursu zgłoszenie takie nie zostanie przyjęte.
2.11. Zgłoszenie w Konkursie (Odpowiedź konkursowa):
2.11.1. powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, a więc m.in. nie mogą być wytworzone przez oprogramowanie służące do generowania tekstu podobnego do tworzonego przez człowieka, oparte na rozwiązaniach tzw. sztucznej inteligencji (AI) i głębokiego uczenia maszynowego (deep learning);
2.11.2. nie może zawierać treści obraźliwych, rasistowskich, wulgaryzmów;
2.11.3. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów trzecich lub konkurencyjnych wobec Hochland;
2.11.4. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich;
2.11.5. nie może naruszać w jakikolwiek inny sposób postanowień Regulaminu, jak również przepisów powszechnie obowiązującego prawa, dobrych obyczajów, powszechnie uznanych norm społecznych.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia w Konkursie Odpowiedzi konkursowych niespełniających wszystkich ww. warunków.
2.12. Każdy Uczestnik może przesłać więcej niż jedno zgłoszenie, przy czym za każdym razem na podstawie innego Dowodu zakupu i podając inną Odpowiedź konkursową oraz pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków określonych w Regulaminie. Niezależnie od liczby przesłanych do Konkursu zgłoszeń, jeden Uczestnik na podstawie jednego (tego samego) zgłoszenia, jak również w całym Konkursie może wygrać maksymalnie po jednej nagrodzie z każdego rodzaju (Nagrodę główną i Nagrodę II stopnia).
2.13. Jeden Uczestnik w ramach swojego udziału w Konkursie może korzystać wyłącznie z jednego numeru telefonu oraz jednego adresu e-mail. W ramach udziału w Konkursie z jednego, tego samego numeru telefonu oraz jednego adresu e-mail nie może korzystać więcej niż jeden Uczestnik. Jako numer telefonu oraz adres e-mail właściwy dla danego Uczestnika rozumie się wyłącznie ten numer telefonu oraz adres e-mail, który Uczestnik podał w swoim pierwszym wysłanym Formularzu zgłoszeniowym. Zgłoszenie udziału w Konkursie przez tego samego Uczestnika z podaniem innego numeru telefonu lub zgłoszenie udziału przez dwóch lub więcej Uczestników z wykorzystaniem tego samego numeru telefonu, stanowi rażące naruszenie Regulaminu i może być podstawą wykluczenia danej osoby lub osób z udziału w Konkursie i pozbawienia jej/ich prawa do nagrody.


3. CO MOŻNA WYGRAĆ W KONKURSIE?
3.1. Do wydania w Konkursie są następujące nagrody:
3.1.1. 1 (słownie: jeden) robot kuchenny Thermomix o wartości jednostkowej 5995,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100) (dalej: Nagroda I stopnia).
3.1.2. 30 (słownie: trzydzieści) karty upominkowe do wykorzystania w sklepach Duka oraz na www.duka.com , każdy o wartości jednostkowej 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) (dalej: Nagroda II stopnia).
3.2. Uczestnik może wykorzystać kartę upominkową w terminie 12 miesięcy od jej zakupu, przy czym data ważności wskazana jest na opakowaniu karty upominkowej.
3.3. Uczestnik może zakupić w sklepie DUKA produkty za kwotę przewyższającą wartość karty upominkowej. W takiej sytuacji będzie zobowiązany zapłacić pozostałą kwotę z własnych środków. W przypadku, gdyby wartość produktów zakupionych w sklepie DUKA była niższa niż wartość karty upominkowej lub użytkowników nie wykorzystał wszystkich środków znajdujących się na karcie upominkowej w okresie ważności tej karty, nie przysługuje mu prawo do domagania się zwrotu niewykorzystanych środków.
3.4. Zwycięzcy nie są zobowiązani do dokonywania żadnych samodzielnych rozliczeń podatkowych w związku z otrzymaniem nagrody w Konkursie, ponieważ wraz z każdą nagrodą zostaje przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości niezbędnej do pokrycia należnego podatku od wygranej w Konkursie, obliczona według wzoru [Wartość nagrody * 10/9 – Wartość nagrody] i zaokrąglona do pełnej złotówki. Dodatkowa nagroda pieniężna nie podlega wydaniu zwycięzcy, lecz zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie w wysokości 10% wartości nagrody zgodnie z art. 41 ust. 4 i ust. 7 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


4. W JAKI SPOSÓB WYŁANIAMY ZWYCIĘZCÓW I WYDAJEMY NAGRODY?
4.1. Zwycięzców Konkursu wyłoni jury składające się z osób powołanych przez Organizatora, w tym przedstawicieli Hochland (dalej: Jury). Jury dokona wyboru zwycięzców według własnego uznania, biorąc zwłaszcza pod uwagę kryteria określone w pkt C. Regulaminu, jak również styl wypowiedzi (estetykę, zasób i dobór słownictwa).
4.2. Obrady Jury odbywają się do 7 dni roboczych po każdym dniu trwania konkursu. Ostatnie obrady odbędą się do 02.10.2023 r. Jury przyznaje nagrody w Konkursie zgodnie z następującymi zasadami:
4.2.1. spośród zgłoszeń, które wpłynęły do Konkursu w danym dniu Jury wyłoni dwie osoby, które udzieliły najlepszej Odpowiedzi konkursowej i przyzna im Nagrodę II stopnia (dalej: Zwycięzca Nagrody II stopnia);
4.2.2. Jury po zakończeniu okresu trwania Konkursu wybierze również jednego zwycięzcę podstawowego i jednego rezerwowego dla Nagrody głównej – na wypadek, gdyby zwycięzca podstawowy nie spełnił wszystkich warunków formalnych przekazania mu Nagrody głównej. Zwycięzcy (podstawowy i rezerwowy) Nagrody głównej zostaną wyłonieni spośród wszystkich zgłoszeń, które zostały nagrodzone Nagrodą II stopnia w Konkursie. Zwycięzcą podstawowym zostanie Uczestnik, którego Odpowiedź konkursowa zostanie uznana przez Jury za najlepszą w całym Konkursie, a rezerwowym – Uczestnik, którego Odpowiedź konkursowa została za taką uznana w dalszej kolejności.
4.3. W przypadku, gdy spośród przesłanych zgłoszeń nie będzie możliwe wyłonienie liczby zwycięzców odpowiadającej liczbie przewidzianych do wydania nagród (np. z uwagi na zbyt niską liczbę zgłoszeń lub ich niedostateczną jakość w świetle kryteriów wskazanych w zdaniu poprzednim), może zostać przyznana niższa liczba nagród.
4.4. Wszyscy zwycięzcy w Konkursie zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem wiadomości SMS wysłanej na numeru telefonu podany w Formularzu zgłoszeniowym. Organizator wyśle wiadomość z informacją o wygranej w terminie 3 dni roboczych od wyłonienia przez Jury zgłoszenia jako zwycięskie/przyznania prawa do nagrody. W związku z powyższym Uczestnicy powinni utrzymywać w zasięgu sieci telefonicznej numer telefonu, z którego dokonali zgłoszenia w Konkursie. W treści wiadomości SMS zwycięzcom zostaną przekazane informacje o terminie i sposobie spełnienia warunków formalnych do wydania nagrody, w tym zwłaszcza numer Dowodu zakupu podany w zwycięskim zgłoszeniu.
4.5. Zwycięzca podstawowy Nagrody głównej jest zobowiązany do przesłania do dnia 13.10.2023 r. (decyduje data doręczenia do Organizatora) wypełnionego oraz podpisanego formularza zwycięzcy wraz z oryginałem Dowodu zakupu na adres siedziby Organizatora: Albedo Marketing sp. z o.o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań z dopiskiem „Konkurs Poczuj czystą radość z Almette!”. Wzór formularza zwycięzcy Nagrody Głównej stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Niespełnienie tego warunku skutkuje utratą prawa do Nagrody głównej.
4.6. Jeżeli zwycięzca podstawowy Nagrody głównej nie prześle we wskazanym terminie formularza albo nie przejdzie pomyślnie weryfikacji, najpóźniej w dniu 22.10.2023 r. o zwycięstwie zostanie poinformowany zwycięzca rezerwowy dla Nagrody głównej. Zwycięzca rezerwowy jest zobowiązany do przesłania do dnia 29.10.2023 r. (decyduje data doręczenia do Organizatora), wypełnionego i podpisanego formularza zwycięzcy Nagrody głównej wraz z oryginalnym Dowodem zakupu na adres siedziby Organizatora: Albedo Marketing sp. z o.o., ul. Góralska 3,
Z komentarzem [PM1]: Może warto już na samym początku regulaminu wspomnieć, że należy zatrzymać oryginał Dowodu zakupu.
Z komentarzem [KK2R1]: W punkcie 1 D znajduje się informacja o konieczności zachowania dowodu zakupu.
Z komentarzem [PM3R1]: Tak oczywiście, ale nie jest określone że ma to być oryginał – klienci często robią zdjęcia paragonów zamiast trzymać sam wydruk z kasy.
60-623 Poznań z dopiskiem „Zmixuj Coś z Almette”. Wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Niespełnienie tego warunku skutkuje utratą prawa do nagrody.
4.7. W nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych od uzyskania informacji o wygranej zwycięzca Nagrody II stopnia jest zobowiązany do przesłania za pośrednictwem strony internetowej www.wyniki.albedomarketing.pl wypełnionego formularza zwycięzcy oraz załączenia do niego czytelnego skanu lub zdjęcia Dowodu zakupu. Formularz jest dostępny po wybraniu Konkursu z rozwijalnej listy akcji promocyjnej oraz podaniu numeru telefonu i numeru Dowodu zakupu przypisanego do zwycięskiego zgłoszenia. Niespełnienie tego warunku skutkuje utratą prawa do nagrody.
4.8. Skan lub zdjęcie Dowodu zakupu dołączanego do formularza zwycięzcy, o którym mowa w pkt 4.7. Regulaminu powinny spełniać następujące wymagania:
4.8.1. muszą być czytelne i wykonane w taki sposób, aby nie budziły wątpliwości co do swojej autentyczności (nie mogą być przerabiane ani modyfikowane przy użyciu jakiegokolwiek programu komputerowego, w tym zwłaszcza służącego do obróbki graficznej zdjęć);
4.8.2. muszą być wyraźnie widoczne w szczególności następujące informacje: data i miejsce dokonania zakupu, numer paragonu oraz słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, że zakupiony został Produkt promocyjny (Almette serek 150 g – dowolny smak),
4.8.3. maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem nie może przekraczać 5 MB
4.9. Po poprawnym wysłaniu formularza zwycięzcy i przyjęciu go przez Organizatora na stronie z formularzem dla zwycięzców Konkursu pojawi się komunikat: „Dziękujemy za przesłanie formularza. Po pozytywnej weryfikacji formularza nagroda zostanie do Ciebie wysłana zgodnie z regulaminem konkursu”. W przypadku braku powyższego komunikatu zwycięzca powinien zgłosić ten fakt do Organizatora niezwłocznie, najpóźniej kolejnego dnia roboczego pod numer telefonu +48 61 869 04 30 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora), gdyż może to oznaczać, że dane podane w formularzu nie zostały poprawnie zapisane w systemie teleinformatycznym Organizatora.
4.10. Organizator zastrzega sobie prawo wezwania zwycięzcy Nagrody II stopnia do przesłania oryginału Dowodu zakupu będącego podstawą nagrodzonego zgłoszenia w przypadku, gdyby jego zdjęcie lub skan były nieczytelne, a przez to nie było możliwe potwierdzenie zrealizowania warunku zakupowego w Konkursie, w terminie do 14 dni kalendarzowych. Jeśli zwycięzca nie prześle na wezwanie Organizatora w terminie 7 dni kalendarzowych (decyduje data doręczenia do Organizatora) oryginału Dowodu zakupu, wówczas Organizator może odmówić przyznania mu nagrody z uwagi na brak możliwości zweryfikowania, czy spełnił on wszystkie warunki do jej otrzymania. W takiej sytuacji nagroda pozostaje własnością Organizatora.
4.11. Nagroda Główna i nagroda II stopnia zostanie wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres zamieszkania wskazany w formularzu Laureata zgodnie z pkt 4.5.-4.6. Regulaminu. Wszystkie nagrody w Konkursie zostaną ostatecznie wydane do dnia 22.11.2023 r.
4.12. Nagrody osób wykluczonych z udziału w Konkursie, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, pozostają własnością Organizatora, chyba że istnieje podstawa do ich wydania zwycięzcom rezerwowym.
4.13. Wyniki Konkursu zostaną udostępnione na stronie internetowej Konkursu po potwierdzeniu uprawnień zwycięzców do ich otrzymania. Ogłoszenie wyników Konkursu następuje poprzez podanie imienia i pierwszej litery nazwiska zwycięzców poszczególnych nagród.


5. REKLAMACJE
5.1. Uczestnicy mogą zgłaszać reklamacje do Organizatora przez cały czas trwania Konkursu, nie później niż do dnia 05.12.2023 r. (decyduje data doręczenia do Organizatora).
5.2. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym na adres Organizatora (Albedo Marketing sp. z o.o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań) z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs Poczuj czystą radość z Almette!” lub wysłać za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: uwagi.promocje@albedomarketing.pl (w temacie: Reklamacja – Konkurs Poczuj czystą radość z Almette!).
5.3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię i nazwisko Uczestnika (w przypadku reklamacji wysłanych drogą pocztową również dokładny adres korespondencyjny Uczestnika) oraz numer telefonu, który Uczestnik podał w Formularzu zgłoszeniowym do Konkursu, jak również wskazanie przyczyny reklamacji i żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.
5.4. Osoba składająca reklamację zostanie poinformowana o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji w analogiczny sposób, w jaki złożyła reklamację, w terminie 7 dni od daty dostarczenia reklamacji Organizatorowi.
5.5. Decyzje w sprawie reklamacji są ostateczne. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.


6. LICENCJA DO NAGRODZONYCH ZGŁOSZEŃ
6.1. Zwycięzcy Konkursu udzielają Organizatorowi w zamian za przyznaną nagrodę nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na wykorzystywanie zgłoszonej i nagrodzonej Odpowiedzi konkursowej (jako utworu) w celu prowadzenia przez Organizatora działań marketingowych, w tym zwłaszcza działań promocyjnych na rzecz Hochland, na następujących polach eksploatacji:
6.1.1. utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
6.1.2. zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną, na dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
6.1.3. obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy;
6.1.4. rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w pkt 6.1.1.-6.1.3. Regulaminu – publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych;
6.1.5. wprowadzenie do pamięci komputera;
6.1.6. wykorzystanie w utworach multimedialnych;
6.1.7. wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;
6.1.8. wykorzystanie utworu w całości lub jego fragmentów, tłumaczeniu go na inne języki;
6.1.9. wykorzystanie dla celów związanych z innymi przejawami działalności gospodarczej Organizatora.
6.2. Licencja udzielona zostaje bez ograniczeń terytorialnych, na okres 3 lat. Termin obowiązywania licencji rozpoczyna bieg począwszy od dnia wydania zwycięzcy nagrody w Konkursie.
6.3. Organizator uprawniony jest do udzielenia sublicencji na warunkach określonych w pkt 6 Regulaminu.
6.4. Ponadto, zwycięzca uprawnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do nagrodzonej Odpowiedzi konkursowej jako utworu w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem ich na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji, łączenia ich z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji. Dodatkowo, zwycięzca zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał przysługujących mu praw osobistych jako twórcy w okresie trwania licencji, w tym szczególnie zezwala na nieoznaczanie nagrodzonej w Konkursie Odpowiedzi konkursowej swoim imieniem, nazwiskiem czy pseudonimem oraz na udostępnianie ich anonimowo.
6.5. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi lub sublicencjobiorcy przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszeniem jej ewentualnych praw do nagrodzonej w Konkursie Odpowiedzi konkursowej, zwycięzca zobowiązuję się do ich pełnego zaspokojenia i zwolnienia Organizatora lub sublicencjobiorcy w tym zakresie. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej roszczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim, zwycięzca zobowiązuje się do przystąpienia w procesie po stronie pozwanego i podjęcia wszelkich czynności w celu zwolnienia Organizatora z udziału w sprawie.


7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
7.1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, tzn. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
7.2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest „Hochland Polska” sp. z o.o. z siedzibą w Kaźmierzu (64-530) przy ul. Okrężnej 2 (kontakt na ww. adres siedziby lub: daneosobowe@hochland.com).
7.3. Dane Osobowe są przetwarzane za zgodą Uczestników w celach związanych z organizacją Konkursu, w tym m.in. w celu ustalenia zwycięzców i wydania nagród (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO), a także w celach związanych z realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora, takich jak rozpatrywanie ewentualnych reklamacji Uczestników i cele dowodowe na potrzeby obrony w sprawach dotyczących roszczeń związanych z Konkursem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane zwycięzców będą także przetwarzane w celu wykonania obowiązków podatkowych w zakresie potrącenia i opłacenia stosownego podatku od nagrody w Konkursie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
7.4. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania w określonych sytuacjach. Ponadto, Uczestnicy mają również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także do złożenia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7.5. Więcej informacji o regułach przetwarzania danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu znajduje się w załączniku nr 3 do Regulaminu.


8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Konkurs organizowany jest na terenie Polski.
8.2. Organizator ma prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych, przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie, a także zweryfikowania treści zgłoszonych do konkursu pod kątem tego, czy nie zostały wytworzone przez oprogramowanie służące do generowania tekstu podobnego do tworzonego przez człowieka, oparte na rozwiązaniach tzw. sztucznej inteligencji (AI) i głębokiego uczenia maszynowego (deep learning). Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań może spowodować, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym pozbawieniem go prawa do nagrody.
8.3. Dowód zakupu potwierdza dokonanie zakupu, jeżeli spełnia następujące warunki:
8.3.1. jest prawdziwy, tzn.: wystawiony przez sklep, którego dane się na nim znajdują, nie jest podrobiony lub sfałszowany;
8.3.2. nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności, w szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, przerabiany przy wykorzystaniu programu komputerowego, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych dowodów zakupu;
8.3.3. jest na nim słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, że zakup dotyczył Produktu promocyjnego (Almette serek 150 g – dowolny smak).
8.4. W każdym przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika Organizator, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Konkursie. Organizator ma prawo do wykluczenia Uczestników, którzy w szczególności:
8.4.1. biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnych danych osobowych lub danych osobowych innej osoby, lub
8.4.2. prowadzą działania sprzeczne z prawem, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich, lub
8.4.3. prowadzą jakiekolwiek działania, które mają na celu obejście Regulaminu, zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania Konkursu.
8.5. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
8.6. Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.
8.7. Regulamin jest jawny i dostępny na Stronie internetowej Konkursu oraz w siedzibie Organizatora.
8.8. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
8.9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu w trakcie trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników. Wszyscy Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu poprzez informację opublikowaną na stronie internetowej Konkursu oraz wiadomość SMS wysłaną na numer telefonu podany w Formularzu zgłoszeniowym.
8.10. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez oświadczenie złożone na adres Organizatora – Albedo Marketing sp. Z o.o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań lub własnoręcznie podpisane oświadczenie i przesłane w
formie skanu lub czytelnego zdjęcia na adres e-mail uwagi.promocje@albedomarketing.pl w temacie podając: „Rezygnacja – Zmixuj coś z Almette!”.
8.11. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wymiany nagrody na nagrodę innego rodzaju, zastrzeżenia jej szczególnych właściwości, w tym również otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego.
8.12. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

AŁĄCZNIK NR 1
WIZUALIZACJA PARAGONU FISKLANEGO Z ZAZNACZONYM NUMEREM
SKLEP XYZ
ul. Przykładowa X, 00-000 Miasto
NIP 1234567890
2023-09-13 123456
PARAGON FISKALNY
Almette Serek ze Szczyp. 150 g 2,99
Almette Serek ze Szczyp. 150 g 2,99
Sprzed. opod. PTU A 5,98
Kwota A 23,00% 1,38
Podatek PTU 1,38
SUMA PLN 5,98
000000 11:19
76FVQ-BMDQI-SL8WE-3ENLU-YGWX7
BAE 1234567
Gotówka 6,00
Płatność zapłacono gotówką
Reszta 0,02
Nr transakcji 11 71100

 


ZAŁĄCZNIK NR 2
FORMULARZ ZWYCĘZCY NAGRODY GŁÓWNEJ
W związku z wygraną w konkursie „Poczuj czystą radość z Almette!” organizowanym przez Albedo Marketing sp. Z o.o., ul. Góralska 3, 60-623 Poznań, podaję swoje dane osobowe i składam oświadczenia wymagane dla wydania mi nagrody.
I.
DANE OSOBOWE ZWYCIĘZCY:
IMIĘ I NAZWISKO
NUMER TELEFONU
(podany w Formularzu zgłoszeniowym)
ADRES DO WYSYŁKI NAGRODY
II.
OŚWIADCZENIA ZWYCIĘZCY (podpisanie wszystkich oświadczeń jest warunkiem wydania nagrody):
Potwierdzam, że przed zgłoszeniem udziału w konkursie „Poczuj czystą radość z Almette!” zapoznałam/-łem się z regulaminem tego Konkursu i zaakceptowałam/-łem treść.
…………………………………………………………………..
data i czytelny podpis zwycięzcy
Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią oraz nie jestem członkiem organu ani pracownikiem (niezależnie od podstawy zatrudnienia) Albedo Marketing sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, Hochland, ani też członkiem rodziny ww. osób w rozumieniu pkt 1.2. regulaminu Konkursu. Potwierdzam również, że jestem autorką/em wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych dotyczących treści zgłoszonych przeze mnie w Konkursie. Utwory te są wynikiem mojej osobistej twórczości. Utwory te nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich, a moje autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone. Potwierdzam również, że z chwilą otrzymania nagrody w Konkursie udzielam Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z mojej nagrodzonej Odpowiedzi konkursowej na warunkach określonych w pkt 6. regulaminu Konkursu.
…………………………………………………………………..
data i czytelny podpis zwycięzcy
Pamiętaj, aby załączyć oryginalny Dowód zakupu, który był podstawą Twojego zwycięskiego zgłoszenia do Konkursu i którego numer został podany w wiadomości SMS z informacją o wygranej.

 

ZAŁĄCZNIK NR 3
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZY PRZEPROWADZANIU KONKURSU
„Poczuj czystą radość z Almette!”
1.
Administratorem danych osobowych uczestników konkursu „Poczuj czystą radość z Almette!” dalej: Konkurs) jest „Hochland Polska” sp. z o.o. z siedzibą w Kaźmierzu (64-530) przy ul. Okrężnej 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: daneosobowe@hochland.com.
2.
Dane Osobowe są przetwarzane przez Administratora na następujących podstawach prawych:

za zgodą Uczestników w celach związanych z organizacją Konkursu, w tym m.in. w celu ustalenia zwycięzców i wydania nagród (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO). Dane pozyskane w tym celu będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu i wydania nagród konkursowych lub do czasu wycofania zgody.

w celach związanych z realizacją prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora, takich jak rozpatrywanie ewentualnych skarg i reklamacji Uczestników i cele dowodowe na potrzeby obrony w sprawach dotyczących roszczeń związanych z Konkursem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W tym celu dane będą przetwarzane do czasu ustania prawnie uzasadnionego interesu albo skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na ww. podstawie prawnej.

wypełnienie obowiązków prawnych administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w przypadku zwycięzców - dla celów wykonania obowiązków związanych z podatkiem od wygranej oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na administratorze w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych. W tym celu, dane będą przetwarzane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą.
3.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursu. Niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursu.
4.
Odbiorcami Twoich danych są: agencja Albedo Marketing sp. z o.o., której administrator zlecił organizację Konkursu, firmy kurierskie, a także inne podmioty, przy pomocy których administrator przeprowadza Konkurs, np. podmioty świadczące usługi informatyczne, księgowe i prawne. Twoje dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia Konkursu. W każdym przypadku, gdy ujawniamy Twoje dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
6. Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują:
• prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
• prawo do sprostowania danych
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych
• prawo do żądania usunięcia danych
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Ponadto, masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych związanego z przeprowadzeniem Konkursu oraz realizowanego w prawnie uzasadnionym interesie, o ile znajdujesz się w szczególnej sytuacji i nie chcesz, aby Twoje dane były przetwarzane w ww. celu. W niektórych sytuacjach możemy mieć jednak ważne, prawnie uzasadnione podstawy do

przetwarzania danych, które będą miały pierwszeństwo wobec Twoich interesów, praw i wolności. W niektórych sytuacjach przetwarzanie Twoich danych może być również niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W takich przypadkach nie będziemy mogli uwzględnić sprzeciwu.
Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z administratorem – listownie na adres: „Hochland Polska” sp. z o.o. z siedzibą w Kaźmierzu (64-530) przy ul. Okrężnej 2 lub pisząc na adres e-mail: daneosobowe@hochland.com.
7.
Przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji, wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności oraz czego się w związku z tym domagasz.

Przypomnienie o
Błąd! Przepraszamy, wystąpił błąd. Spróbuj ponownie później.

Czy chcesz aby Cię powiadomić, kiedy przedmiot będzie dostępny?

Potwierdzenie przypomnienia

Dzień przypomnienia
Dwa dni wcześniej
Jeden dzień wcześniej
W dniu oferty
Godzina
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Uwagi
  • Aby skorzystać z naszej bezpłatnej usługi przypominania, prosimy najpierw o Twoje potwierdzenie. W tym celu prosimy podać adres e-mail i / lub numer telefonu i kliknąć „Aktywuj przypominanie". W zależności od wybranej formy kontaktu (e-mail, SMS), otrzymasz link aktywacyjny. Aby aktywować usługę przypominania, prosimy kliknąć w link w otrzymanej wiadomości. Potwierdzenie to nie będzie wymagane ponownie w przyszłości.
  • Prosimy uzupełnić pola oznaczone *.
  • Aby przesłać ten formularz, prosimy zaakceptować pliki cookie w ustawieniach zabezpieczeń przeglądarki.
  • Wysyłanie SMS-ów jest możliwe tylko w krajowej sieci komórkowej.
  • Przypomnienie może być wysłane tylko wtedy, gdy wybrana data jest w przyszłości i po pomyślnym uwierzytelnieniu Twojego adresu e-mail lub numeru telefonu.
  • Twój adres e-mail i numer telefonu komórkowego są wykorzystywane w celu wysłania powiadomienia o wybranym artykule i przechowywane, aby zachować potwierdzone uwierzytelnienie przy korzystaniu z tej usługi przez Ciebie w przyszłości. W dowolnym momencie możesz zrezygnować z subskrypcji / usunąć dane poprzez „ formularz rezygnacji z usługi przypominania”. Pamiętaj, że aktywacja usługi przypominania jest dozwolona tylko w przypadku, gdy sam jesteś odbiorcą.

Niedostępne

Oferta już wygasła

Aktywacja przypominania!

Potwierdzenie przypomnienia

Otrzymasz przypomnienie w dniu ${date} o godzinie ${time}.

Wymagana aktywacja wiadomości (e-mail)

Wymagana aktywacja wiadomości (SMS)

Wymagana aktywacja wiadomości (e-mail / SMS)

Na podany adres e-mail została wysłana wiadomość, aby potwierdzić Twój adres e-mail. Prosimy kliknąć w link w wiadomości.

Na podany numer został wysłany SMS, aby potwierdzić Twój numer telefonu. Prosimy kliknąć w link w wiadomości.

Na podany adres e-mail i numer zostały wysłane wiadomości, aby potwierdzić Twój adres e-mail i numer telefonu. Prosimy kliknąć w link w wiadomości. Jeśli strona z potwierdzeniem się nie otworzy, prosimy skopiować link i wkleić go w przeglądarce.

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch