1. Strona główna
  2. recalls
  3. Limit sprzedaży cukru

REGULAMIN SPRZEDAŻY ARTYKUŁÓW LIMITOWANYCH

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin akcji sprzedaży artykułów limitowanych (dalej jako „Regulamin”)
określa zasady sprzedaży artykułów określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu
(dalej jako „Akcja”).
2. Organizatorem Akcji jest ALDI Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, ul. Niedźwiedziniec
10, 41-506 Chorzów, posługująca się numerem KRS: 249820, REGON: 140380391,
NIP: 10710002973, BDO: 000006912 (dalej jako „ALDI” lub „Organizator”).

§ 2 Artykuły, czas i miejsce trwania Akcji

1. Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu reguluje artykuły podlegające Akcji (dalej
jako „Artykuły limitowane” lub „Artykuły”) oraz czas trwania Akcji. Akcja obowiązuje w
czasie określonym w Załączniku nr 1.
2. Akcja jest prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich
sklepach ALDI w godzinach ich otwarcia.
3. Akcja dotyczy Artykułów limitowanych dostępnych w okresie jej obowiązywania w
danym sklepie ALDI. Mimo dołożenia należytej staranności ALDI nie gwarantuje, że
Artykuły będą dostępne w każdym sklepie ALDI w okresie obowiązywania Akcji.

§ 3 Zasady Akcji

1. Uczestnikiem Akcji może być każda osoba, która w czasie określonym w Załączniku
nr 1 do niniejszego Regulaminu dokona zakupu Artykułu limitowanego („Uczestnik”).
2. Liczba sztuk Artykułów limitowanych dostępnych do zakupu przez każdego z
Uczestników Akcji jest ograniczona. Liczba ta jest wskazana w Załączniku nr 1 do
niniejszego Regulaminu. Oznacza to, że nie jest możliwy zakup Artykułów
limitowanych ponad ustalone limity.
3. Limitowanie zakupu określonych w niniejszym Regulaminie Artykułów uzasadnione
jest zapewnieniem możliwości ich zakupu przez jak największą liczbę klientów oraz
detalicznym charakterem sprzedaży w sklepach Organizatora. W związku z
powyższym, nie jest dopuszczalny zakup Artykułów limitowanych w liczbie
wskazującej na inny niż detaliczny charakter zakupu (w ramach jednej lub wielu
transakcji) tego samego klienta.

§ 4 Reklamacje

1. W przypadku przeprowadzenia Akcji niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub w
przypadku innych zastrzeżeń Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji.
2. Reklamację można złożyć poprzez:
a. pocztę elektroniczną na adres obsluga.klienta@aldi.pl;
b. formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej www.aldi.pl;
c. telefonicznie pod numerem 800 118 118;
d. pisemnie na adres: ALDI Sp. z o.o., ul. Murckowska 16, 40-265 Katowice (z
dopiskiem: Biuro Obsługi Klienta).

3. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego pomocnym będzie załączenie do
reklamacji kserokopii lub skanu dowodu zakupu Artykułu limitowanego.

2
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację
zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania
przez Organizatora.
5. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi na piśmie
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (na podany przez Uczestnika adres
poczty elektronicznej).
6. Powyższe nie wpływa na uprawnienia Uczestnika związane z nabytym towarem
wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w tym z przepisów Kodeksu
cywilnego o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
§ 5 Postanowienia końcowe

1. Regulamin Akcji dostępny jest w sklepach ALDI i na www.aldi.pl.
2. Administratorem danych osobowych osób składających reklamacje jest ALDI spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie przy ul. Niedźwiedziniec
10, 41-506 Chorzów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy - Krajowy
Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000249820, posiadającą NIP: 1070002973,
REGON: 140380391 („Administrator Danych”).
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować
się pod adresem: iodo@aldi.pl oraz listownie na adres Administratora wskazany w
ust. 2.
4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji.
6. Administrator będzie przetwarzał wyłącznie dane osobowe przekazane przez
podmiot danych, tj. w szczególności:
a) w przypadku, gdy reklamacja będzie złożona pocztą elektroniczną: imię,
nazwisko, adres email;
b) w przypadku, gdy reklamacja będzie złożona na formularzu kontaktowym: imię,
nazwisko, adres e-mail, nr telefonu;
c) w przypadku, gdy reklamacja będzie złożona telefonicznie: imię, nazwisko,
numer telefonu;
d) w przypadku, gdy reklamacja będzie złożona na piśmie: imię, nazwisko, adres
zamieszkania.
7. Każdej osobie składającej reklamację przysługuje prawo żądania: wglądu w swoje
dane, uzyskania kopii danych, poprawiania danych, sprzeciwu na przetwarzanie,
ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub usunięcia na zasadach określonych w
przepisach art. 15-22 RODO. Żądania należy kierować do inspektora ochrony
danych.
8. Każda osoba składająca reklamację może złożyć skargę na sposób przetwarzania jej
danych przez Administratora do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.
10. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji aż do
zakończenia postępowania reklamacyjnego. Po tym czasie Administrator usunie
dane, chyba że powstanie potrzeba dalszego ich przetwarzania, np. ze względu na
wszczęcie przez osobę, która złożyła reklamację, postępowania sądowego.
11. Odbiorcami danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora.

3
12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
przepisy prawa polskiego.
13. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć z tytułu zobowiązań związanych z niniejszą
Akcją rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

Przypomnienie o

Błąd! Przepraszamy, wystąpił błąd. Spróbuj ponownie później.

Czy chcesz aby Cię powiadomić, kiedy przedmiot będzie dostępny?

Potwierdzenie przypomnienia

Dzień przypomnienia
Dwa dni wcześniej
Jeden dzień wcześniej
W dniu oferty
Godzina
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Uwagi
  • Aby skorzystać z naszej bezpłatnej usługi przypominania, prosimy najpierw o Twoje potwierdzenie. W tym celu prosimy podać adres e-mail i / lub numer telefonu i kliknąć „Aktywuj przypominanie". W zależności od wybranej formy kontaktu (e-mail, SMS), otrzymasz link aktywacyjny. Aby aktywować usługę przypominania, prosimy kliknąć w link w otrzymanej wiadomości. Potwierdzenie to nie będzie wymagane ponownie w przyszłości.
  • Prosimy uzupełnić pola oznaczone *.
  • Aby przesłać ten formularz, prosimy zaakceptować pliki cookie w ustawieniach zabezpieczeń przeglądarki.
  • Wysyłanie SMS-ów jest możliwe tylko w krajowej sieci komórkowej.
  • Przypomnienie może być wysłane tylko wtedy, gdy wybrana data jest w przyszłości i po pomyślnym uwierzytelnieniu Twojego adresu e-mail lub numeru telefonu.
  • Twój adres e-mail i numer telefonu komórkowego są wykorzystywane w celu wysłania powiadomienia o wybranym artykule i przechowywane, aby zachować potwierdzone uwierzytelnienie przy korzystaniu z tej usługi przez Ciebie w przyszłości. W dowolnym momencie możesz zrezygnować z subskrypcji / usunąć dane poprzez „ formularz rezygnacji z usługi przypominania”. Pamiętaj, że aktywacja usługi przypominania jest dozwolona tylko w przypadku, gdy sam jesteś odbiorcą.

Niedostępne

Oferta już wygasła

Aktywacja przypominania!

Potwierdzenie przypomnienia

Otrzymasz przypomnienie w dniu ${date} o godzinie ${time}.

Wymagana aktywacja wiadomości (e-mail)

Wymagana aktywacja wiadomości (SMS)

Wymagana aktywacja wiadomości (e-mail / SMS)

Na podany adres e-mail została wysłana wiadomość, aby potwierdzić Twój adres e-mail. Prosimy kliknąć w link w wiadomości.

Na podany numer został wysłany SMS, aby potwierdzić Twój numer telefonu. Prosimy kliknąć w link w wiadomości.

Na podany adres e-mail i numer zostały wysłane wiadomości, aby potwierdzić Twój adres e-mail i numer telefonu. Prosimy kliknąć w link w wiadomości. Jeśli strona z potwierdzeniem się nie otworzy, prosimy skopiować link i wkleić go w przeglądarce.

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch