1. Home
  2. Aktualizacja 2018
  3. UN Global Compact COP 2018

Raport ewaluacyjny UN Global Compact (COP 2018)

UN Global Compact COP 2018 – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

PRAWA CZŁOWIEKA

Zasada 1: Wspieranie i przestrzeganie praw człowieka

Zasada 2: Eliminacja przypadków łamania praw człowieka

Deklaracja zasad dotyczących przestrzegania praw człowieka

Jako międzynarodowe przedsiębiorstwo handlowe z szeroko rozgałęzionym łańcuchem dostaw jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności w zakresie ochrony praw człowieka i zapobiegania ich naruszeniom. Dlatego też w 2018 r. opublikowaliśmy deklarację zasad dotyczących przestrzegania praw człowieka. Opowiadamy się w niej za ustanowionymi wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights – UNGP). Następujące ramy stanowią dla nas dalsze miarodajne standardy i wytyczne: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych, Konwencja ONZ o prawach dziecka, Konwencja ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, Deklaracja Międzynarodowej Organizacji Pracy Pracy (International Labour Organization – ILO) dotycząca Podstawowych Zasad i Praw, jak również wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych (Organisation for Economic Co-Operation and Development). Ustanowione w powyższych ramach wartości i normy zawarte zostały także w naszych własnych standardach i regulacjach. Do tego zaliczają się nasza od lat wiążąca polityka odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CR-Policy) jak również „Porozumienie dodatkowe dotyczące standardów społecznych – uznanie godziwych i sprawiedliwych warunków pracy w naszych łańcuchach dostaw“, które tworzą zobowiązujące ramy działania dla wszystkich pracowników ALDI oraz partnerów handlowych.

Obowiązki dotyczące dochowania należytej staranności w zakresie praw człowieka w naszych łańcuchach dostaw

Jesteśmy świadomi tego, iż produkcja towarów wzdłuż kompleksowych łańcuchów dostaw wiąże się z ryzykiem. Dlatego też stale identyfikujemy zagrożenia związane z nieprzestrzeganiem praw człowieka, a także podejmujemy działania w celu złagodzenia negatywnych skutków w naszych łańcuchach dostaw. Czynimy to między innym poprzez analizy hot spot, monitoring, poszukiwanie informacji oraz dialog z interesariuszami.

W obszarze Non-Food regularnie nadzorujemy warunki pracy w zakładach produkcyjnych naszych dostawców w krajach ryzyka. Odbywa się to za pomocą rozległych audytów socjalnych i certyfikacji, które są przeprowadzane przez zewnętrznych usługodawców, jak również za pomocą własnych audytów zakładów produkcyjnych (ALDI Social Assessments – ASAs). Na miejscu współpracujemy z interesariuszami, jak również z potencjalnymi poszkodowanymi w celu lepszej identyfikacji możliwych naruszeń praw człowieka i wczesnego im zapobiegania.

W 2018 r. przeprowadziliśmy systematyczną i szeroką analizę socjalnych i ekologicznych zagrożeń pod kątem praw człowieka w naszych łańcuchach dostaw z obszaru Food. Jako szczególnie istotne zostały ocenione następujące surowce, względnie grupy asortymentowe: kawa, kakao, orzechy i owoce południowe, jak również dressingi, oleje, sosy, przyprawy & zioła, ryby & owoce morza, a także owoce & warzywa konserwowe wraz z mrożonkami. Dalsze informacje dotyczące wyników analizy ryzyka znajdą Państwo na naszych stronach internetowych. W przyszłości będziemy kłaść szczególny nacisk na zidentyfikowane ryzykowne surowce w istotnych krajach pochodzenia oraz wdrożymy ukierunkowane działania w ramach międzynarodowych strategii odpowiedzialnego zaopatrzenia.

Już dziś w naszych łańcuchach dostaw Food oraz Non-Food wdrażane są różne środki mające na celu ograniczenie ryzyka nieprzestrzegania praw człowieka. Obejmują one przykładowo włączanie odzieżowych zakładów produkcyjnych w Bangladeszu (kraju wysokiego ryzyka) do programu ALDI Factory Advancement (AFA) Project czy też uwzględnianie podczas zakupu uznanych standardów audytujących oraz certyfikacji. W naszych politykach zakupowych zdefiniowaliśmy również cele i środki dla różnych surowców i grup asortymentowych. Jednocześnie zwiększamy liczbę audytów socjalnych dla artykułów z grupy asortymentowej Food, które prowadzimy samodzielnie, bądź też z zewnętrznymi firmami.

Jesteśmy świadomi, że wiele systemowych wyzwań można poprawić jedynie we współpracy z innymi partnerami. Z tego powodu uczestniczymy w licznych inicjatywach angażujących wielu interesariuszy oraz współpracujemy z różnymi partnerami przy projektach w kraju pochodzenia. Przykładowo w 2018 r. na Wybrzeżu Kości Słoniowej rozpoczęliśmy projekt w celu przeszkolenia 3.200 drobnych rolników trudniących się uprawą palmy oleistej. Na miejscu projekt ten nadzoruje organizacja pozarządowa Solidaridad International, która angażuje się w bardziej zrównoważone łańcuchy dostaw. Drobni rolnicy biorą udział w kompleksowym programie szkoleniowym, a po jego ukończeniu otrzymują certyfikat Okrągłego Stołu ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego (Roundtable on Sustainable Palm Oil – RSPO).

Stałe ulepszanie i transparentność

Podczas wdrażania należytej staranności w zakresie praw człowieka chodzi o ciągły proces rozwoju. Dlatego też stale weryfikujemy nasze strategie CR, jak również procesy i narzędzia. O naszych postępach, działaniach i celach raportujemy w sposób przejrzysty w ramach raportów zrównoważonego rozwoju dostępnych na stronie www.cr-aldinord.com oraz na naszych stronach internetowych.

STANDARDY PRACY

Zasada 3: Gwarancja wolności zrzeszania się

Zasada 4: Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej

Zasada 5: Zniesienie pracy dzieci

Zasada 6: Wykluczenie dyskryminacji

Odpowiedzialność wzdłuż naszych łańcuchów dostaw

Odpowiedzialność w ramach łańcucha dostaw to główny obszar naszej polityki odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CR)-Policy. W odniesieniu do warunków pracy stawiamy jasne wymagania naszym dostawcom i zakładom produkcyjnym działającym na ich zlecenie. Przy czym istnieją aspekty, które są szczególnie istotne dla nas jako sprzedawców, ponieważ naszymi działaniami możemy w większym stopniu na nie wpływać. Przykładowo zaliczamy tutaj kwestie bezpieczeństwa i zdrowia, wolności zrzeszania się, wynagradzania i czasu pracy, jak również działania przeciwko dyskryminacji, pracy dzieci i pracy przymusowej.

Udział procentowy audytów w zakładach produkcyjnych grup asortymentowych Non-Food w krajach ryzyka (w procentach)

Udział procentowy audytów w zakładach produkcyjnych grup asortymentowych Non-Food w krajach ryzyka (w procentach) – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

łańcuchach dostaw Non-Food zobowiązujemy naszych wszystkich dostawców do przestrzegania Kodeksu Postępowania amfori BSCI (BSCI – Business Social Compliance Initiative). Kodeks Postępowania opiera się na licznych międzynarodowych porozumieniach, między innymi na podstawowej konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy ILO (International Labour Organization) czy też Deklaracji Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych (ONZ). Sankcjonuje on jedenaście głównych praw pracowniczych, między innymi prawo do zapewniania bezpieczeństwa w miejscu pracy, godziwego wynagrodzenia, jak również wykluczenie dyskryminacji, pracy przymusowej oraz pracy dzieci. Wszystkie zakłady produkcyjne zaangażowane przez naszych dostawców muszą legitymować się ważnym audytem BSCI z akceptowalnym wynikiem, certyfikatem SA8000 lub innym porównywalnym ważnym audytem socjalnym z odpowiednim wynikiem. W 2018 r. udział procentowy przeprowadzonych audytów w zakładach produkcyjnych grup asortymentowych Non-Food w krajach ryzyka wyniósł 100 procent.

Anzahl von ALDI Social Assessments (ASAs)

2017

2018

Liczba krajów, w których zostały przeprowadzone audyty ASAs

8

6


Liczba audytów ASAs, które zostały przeprowadzone
   w tym w Chinach

199
135

327
240

Udział procentowy zakładów produkcyjnych z grupy asortymentowej Non-Food w krajach ryzyka, w których stwierdzono ryzyko socjalne, w łącznej liczbie przeprowadzonych audytów ASAs

12.6%

24,5%

W ramach ALDI Social Assessments (ASAs) wspólnie z naszymi dostawcami wizytujemy zakłady produkcyjne działające na nasze zlecenie. ASA obejmuje rozmowy z zarządem, kontrole ksiąg, wizytację zakładu produkcyjnego w celu kontroli standardów pracy i standardów socjalnych oraz rozmowy z pracownikami. W przypadku uchybień, wspólnie z dostawcą i zakładem produkcyjnym, sporządzamy plany działania, aby możliwie jak najszybciej osiągnąć poprawę sytuacji, a następnie kontrolujemy ich wdrożenie. W roku sprawozdawczym przeprowadziliśmy 327 audytów ASA w sześciu krajach, większość z nich w Chinach (73 procent). W przypadku 24,5 procent zakładów produkcyjnych w 2018 r. stwierdzono uchybienia w zakresie ochrony pracowników i bezpieczeństwa pracy. Często powodem tego rodzaju uchybień są strukturalne warunki w krajach produkcyjnych, którymi zajmujemy się również w ramach licznych inicjatyw, takich jak porozumienie na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa budynków w Bangladeszu (Accord on Fire and Building Safety*1).

W roku sprawozdawczym kontynuowaliśmy projekt ALDI Factory Advancement (AFA). Głównymi zagadnieniami projektu są kwestie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa na stanowisku pracy, ochrony przeciwpożarowej, wynagradzania, czasu pracy i dyskryminacji. Obecnie program ten obejmuje 38 zakładów produkcyjnych, pokrywających około 53 procent naszego wolumenu zakupowego tekstyliów odzieżowych w Bangladeszu (w 2015 r.: 35 procent). Z tego programu korzyści odnosi ponad 85.000 pracowników. W ramach kolejnego projektu -AFA Project PLUS – wspólnie z jedną z organizacji pozarządowych z Bangladeszu, do połowy 2017 r., w dziewięciu fabrykach wprowadzono ulepszenia w przyfabrycznych placówkach dziennej opieki nad dzieckiem. W 2018 r. AFA Project PLUS został przeprowadzony w kolejnych siedmiu zakładach produkcyjnych.

Kompleksowym wyzwaniom pojawiającym się w przemyśle tekstylnym stawiamy czoła także we współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi, rządami państw, organizacjami pozarządowymi i związkami zawodowymi. Współpracujemy aktywnie w inicjatywach branżowych i angażujących wielu interesariuszy, jak niemiecki Sojusz na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Przemysłu Tekstylnego (Bündniss für nachhaltige Textilien) lub międzynarodowa organizacja amfori. W ten sposób przyczyniamy się do rozwoju standardów i osiągania poprawy strukturalnej.

Również w odniesieniu do naszych produktów z grupy asortymentowej Food przejmujemy współodpowiedzialność w całym łańcuchu wartości dodanej za zrównoważone wytwarzanie surowców. Ustalamy specyficzne dla surowca polityki zakupowe i definiujemy wewnętrzne wytyczne zakupowe. Jednocześnie ściśle współpracujemy z naszymi dostawcami, a także uczestniczymy w inicjatywach branżowych oraz inicjatywach zrzeszających wielu interesariuszy.

Wszyscy producenci owoców i warzyw, których artykuły są sprzedawane w ALDI Nord, poza aktualnym certyfikatem GLOBALG.A.P. muszą udokumentować ewaluację socjalną zgodnie z modułem uzupełniającym GLOBALG.A.P.-GRASP *(GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practice) lub porównywalną ewaluację socjalną. Z końcem 2018 r. udział ewaluowanych zakładów wytwórczych dla wszystkich spółek ALDI wyniósł prawie 100 procent.

Również w krajach pochodzenia surowców angażujemy się w polepszanie warunków pracy. Przykładem może być uprawa kakao, gdzie w 2018 r. na Wybrzeżu Kości Słoniowej osobiście sprawdziliśmy warunki naszych producentów na tamtejszych obszarach uprawowych. Poza tym od 2018 r. jesteśmy partnerem programu sprzedaży kakao o nazwie Fairtrade Cocoa Program. Oznacza to, że kakao znajdujące się w różnych produktach marki własnej pozyskujemy z certyfikowanych źródeł Fairtrade Cocoa Program. W odróżnieniu do klasycznego certyfikatu Fairtrade w przypadku Fairtrade Cocoa Program chodzi o sprawiedliwy zakup surowca, a nie o skład i certyfikację poszczególnych produktów. Ponadto z początkiem grudnia 2018 r. ALDI Belgia przyłączyła się do inicjatywy „Beyond Chocolate“. Inicjatywa ta powstała w celu produkowania czekolady w sposób bardziej zrównoważony. Przede wszystkim chodzi o eliminację pracy dzieci, zakończenie wylesiania i umożliwienie lokalnym producentom kakao otrzymania godziwego wynagrodzenia. Dzięki kolejnym projektom angażujemy się również w krajach pochodzenia naszych produktów kawowych i bawełnianych. Dalsze informacje w tym temacie znajdują się w rozdziale „Ochrona środowiska".

Szacunek wobec pracowników w ALDI Nord

Niezależnie czy to Dział Sprzedaży, Zakupów, Administracji, Logistyki lub IT, blisko 74.000 pracowników ALDI Nord wnosi decydujący wkład w trwały sukces ALDI Nord. Chcemy, aby nasi pracownicy mogli być dumni ze swojej pracy w ALDI Nord. Dlatego oferowana jest im stabilna praca, atrakcyjne warunki ramowe i długoterminowe perspektywy rozwoju. Bardzo ważne są dla nas otwarte, partnerskie i pełne szacunku relacje. Nadrzędną wartością jest dla nas szacunek wobec każdego pracownika, jak również budowanie świadomości bycia częścią ALDI Nord.

Odpowiedzialność za sprawy personalne jest zakorzeniona w strukturach wszystkich spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord. Wspólną podstawą działań personalnych jest filozofia przedsiębiorstwa, koncepcja Human Ressources (HR) oraz idea przewodnia „Prawdziwi handlowcy“.

Prawo do zrzeszania się obejmuje wszystkie siedziby Grupy Przedsiębiorstw. Od lat 70-tych ubiegłego wieku w Niemczech zakładane są związki zawodowe reprezentujące interesy pracownicze. W 2018 r. każda z 32 niemieckich spółek regionalnych ALDI była reprezentowana przez własną radę zakładową. Również w Belgii i Holandii istnieją rady zakładowe. W pozostałych krajach następuje wymiana informacji bezpośrednio z właściwymi związkami zawodowymi.

W dziewięciu europejskich krajach, w których reprezentowana jest spółka ALDI Nord, pracują ludzie ponad 120 narodowości. Ta różnorodność jest częścią ALDI Nord, ponieważ wzbogaca naszą współpracę i odzwierciedla różnorodność naszych klientów. Jednoznacznie przeciwstawiamy się wszelkim formom dyskryminacji. We wszystkich krajach obowiązuje zasada, iż niezależnie od płci, wieku, religii, światopoglądu, orientacji seksualnej, pochodzenia czy niepełnosprawności fizycznej wszystkie osoby zatrudnione mają równe szanse. Te wartości są również zapisane w naszej polityce odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CR-Policy). W celu zapewnienia wszystkim równych warunków, wspieramy naszych pracowników w godzeniu pracy, czasu wolnego i życia rodzinnego. W 2018 r. udział kobiet względem wszystkich osób zatrudnionych wynosił prawie 67 procent, w kadrze kierowniczej było to 28 procent, a prawie co drugi nasz sklep jest kierowany przez kobietę. Postrzegamy to jako potwierdzenie obranej przez nas drogi obsadzania stanowisk kierowniczych, iż wyraźnie stawiamy na indywidualne osiągnięcia. Oczywiście pracownicy ALDI niezależnie od płci są sprawiedliwie wynagradzani na podstawie swoich osiągnięć.

Udział kobiet na stanowiskach kierowniczych

Udział kobiet pracujących na stanowiskach kierowniczych na dzień 31.12. (w procentach)

2016

2017

2018

Belgia/Luksemburg1

27,3

29,5

31,3

Dania

20,0

21,3

27,0

Niemcy

26,7

27,8

28,4

Francja

21,4

23,1

21,7

Holandia

16,3

17,9

17,7

Polska

40,3

36,7

33,7

Portugalia

45,2

48,0

50,0

Hiszpania

32,8

34,0

36,3

Grupa Przedsiębiorstw

25,8

27,3

28,0

1 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz „Przedmiot raportu“.

Od czterech lat we wszystkich krajach realizujemy jasną strategię modernizacyjną, która polega na przebudowach sklepów oraz dostosowaniu naszego asortymentu. Niesie ona ze sobą również zmiany dla pracowników ALDI Nord. Praca Działów Personalnych jest odpowiednio kształtowana. W 2018 r. głównie skoncentrowaliśmy się na rozwoju kadr kierowniczych i młodych kadr. Treści zostały wybrane przy uwzględnieniu wyników ankiet przeprowadzonych wśród pracowników we wszystkich krajach w 2017 r. i obejmują zagadnienia z zakresu kierowania, zarządzania czasem, samodzielności, komunikacji oraz szacunku i uczciwości. Przykładowo w 2018 r. w ALDI Holandia zostało przeszkolonych 80 procent kierowników sklepów i 100 procent pracowników wyższego szczebla zarządzania. Również w Niemczech 100 procent pracowników wyższego szczebla zarządzania oraz kierownictwa uczestniczyło w szkoleniach, takich jak np. konferencje z zakresu zarządzania. W 2018 r. szkolenia dla kadry kierowniczej były oferowane także w Belgii, Francji, Danii, Polsce, Portugalii i Hiszpanii. W zależności od kraju pozostałymi tematami szkoleń był rozwój pracowników, ochrona danych, zgodność z normami (compliance) czy rekrutacja.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Zasada 7: Zapobiegawcze działania w zakresie ochrony środowiska

Zasada 8: Propagowanie odpowiedzialności środowiskowej

Zasada 9: Upowszechnianie technologii przyjaznych środowisku

Ochrona klimatu w budynkach

Zobowiązujemy się do ograniczenia wpływu naszej działalności biznesowej na klimat. Już w 2015 r. sformułowaliśmy w naszej polityce odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CR-Policy) nasze wytyczne dot. działań mniej szkodliwych dla klimatu. W naszej polityce klimatycznej przyjętej w 2018 r. postawiliśmy sobie ambitny cel klimatyczny. Do 2021 r. chcemy zredukować naszą emisję gazów cieplarnianych o 40 procent względem roku 2015. Z jasnym planem działania pracujemy nad tym, aby osiągnąć ten cel. Przykładowo polepszamy wydajność energetyczną sklepów i centrów logistycznych poprzez innowacyjne technologie. Jednocześnie optymalizujemy nasze procesy logistyczne i technikę chłodniczą. Kolejnym kluczowym elementem naszych strategii klimatycznych jest pozyskiwanie większej ilości prądu ze źródeł odnawialnych. Ponadto staramy się, aby ochrona klimatyczna była mocno zakorzeniona w naszej działalności. W tym celu w ciągu 2018 r. ustaliliśmy w Niemczech cenę za tonę CO2. W przyszłości cena ta powinna być uwzględniana w przypadku wszystkich decyzji inwestycyjnych, z którymi wiąże się emisja gazów.

W okresie sprawozdawczym mogliśmy poczynić dalsze postępy we wdrażaniu naszych działań w kierunku ochrony klimatu. Między innymi w 2018 r. w ALDI Holandia zostały wprowadzone systemy zarządzania energią wg normy ISO 50001, dzięki którym zużycie energii może być lepiej przeanalizowane i zarządzane. W Niemczech i Hiszpanii już od 2017 r. użytkowane są kompleksowe systemy zarządzania danymi dotyczącymi energii.

W latach 2015-2018 udało nam się zmniejszyć emisje spowodowane stratami czynnika chłodniczego o około sześć procent, tj. około 93.000 ton ekwiwalentu CO2. Udało się to między innymi dzięki wprowadzeniu cyfrowych systemów monitorowania. W Niemczech i Holandii system ten jest obecny we wszystkich lokalizacjach od 2017 r., a ALDI Francja korzysta z cyfrowego systemu monitorowania od 2018 r. we wszystkich sklepach, które używają CO2 jako czynnika chłodniczego. ALDI Hiszpania testuje obecnie system automatycznego zarządzania budynkiem, który pozwala również uchwycić straty czynnika chłodniczego. Decyzja o wprowadzeniu go zostanie podjęta po zakończeniu fazy testowej.

Emisje gazów cieplarnianych Scope 1 i 2

Emisje gazów cieplarnianych z zakresów 1 i 2 (Scope 1 i Scope 2) (w tonach ekwiwalentu CO2)

Emisje gazów cieplarnianych zostały określone na podstawie zużycia energii i paliw napędowych oraz strat czynników chłodniczych. Obliczenie zostało przeprowadzone zgodnie z wymogami Protokołu Gazów Cieplarnianych (Greenhouse Gas (GHG) Protocol), z zastosowaniem współczynników emisji DEFRA (DEFRA – Department for Environment, Food and Rural Affairs) względnie GEMIS (Globales Emissions-Modell Integrierter Systeme) dla emisji związanych z zakupem energii cieplnej z sieci ciepłowniczej. Zgodnie z protokołem GHG (GHG Protocol) należy oddzielnie wyliczać emisję zużycia prądu z zakresu 2 (Scope 2) w podziale na emisję czynnika “miejscowego” i “rynkowego”. Podczas, gdy metoda rachunku “miejscowego” opiera się tylko na czynnikach danego regionu geograficznego (np. kraju), to o ile to możliwe dla czynników “rynkowych” stosuje się indywidualną mieszankę prądu danego przedsiębiorstwa na podstawie faktycznie powstałych emisji danego producenta energii. Obliczanie emisji gazów cieplarnianych według metody “miejscowej” dokonuje się na podstawie czynników Międzynarodowej Agencji Energetycznej (International Energy Agency – IEA).

Zakres 11

Zakres 22
„miejscowy“

Zakres 22
“rynkowy”

Zakres 11

Zakres 22
„miejscowy“

Zakres 22
“rynkowy”

Zakres 11

Zakres 22
„miejscowy“

Zakres 22
“rynkowy”

Belgia/ Luksemburg3

40.328

18.656

13.246

38.639

23.205

15.102

38.325

16.328

22.312

Dania

10.466

11.372

10.914

14.942

8.147

10.852

9.300

8.824

18.354

Niemcy

110.178

211.664

38.301

108.069

204.936

223.790

114.111

210.007

195.823

Francja

75.277

6.863

6.276

67.101

8.423

6.760

69.181

10.267

9.760

Holandia

29.802

38.393

143

28.147

41.228

124

25.884

41.910

126

Polska

5.501

14.688

15.185

6.931

17.245

18.303

8.727

19.343

18.558

Portugalia

2.817

3.793

4.334

5.728

6.177

5.477

3.455

5.709

5.711

Hiszpania

12.267

20.096

26.774

10.980

26.210

30.269

8.379

26.340

169

Grupa Przedsiębiorstw

286.636

325.525

115.173

280.537

335.571

310.679

277.362

338.728

270.813

1 Zakres 1: Emisje z bezpośredniego zużycia energii w budynkach, zużycia paliwa/logistyka oraz strat czynnika chłodniczego.
2 Zakres 2: Emisje z zużycia prądu oraz ciepła z sieci ciepłowniczej według podziału na emisje “miejscowe” i “rynkowe”.
3 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz „Przedmiot raportu“).

ALDI Belgia uruchomiło w Turnhout nowe centrum logistyczne, które zostało zbudowane zgodnie z najnowszymi standardami zrównoważonego budownictwa. Centrum logistyczne zostało certyfikowane zgodnie z międzynarodowym systemem BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology), co czyni go obecnie najbardziej zrównoważonym budynkiem przemysłowym Belgii. Oprócz najnowszej technologii oświetlenia LED, która jest sterowana czujnikami ruchu, zastosowano energooszczędną technologię chłodniczą i nowoczesne ogrzewanie podłogowe.

Dachy wielu sklepów i centrów logistycznych wyposażone są w instalacje fotowoltaiczne. W 2018 r. nasze instalacje miały zainstalowaną moc wynoszącą niecałe 46.000 kWp (KW peak) i produkowały ponad 36.400 MWh energii elektrycznej. W ten sposób udało nam się zapobiec emisji w liczbie 10.300 ton CO2 – to wzrost o prawie 55 procent względem 2017 r. Dzięki kolejnym instalacjom do 2021 r. chcemy zainstalować dodatkową nominalną moc wynoszącą ponad 50.000 kWp. W samej Francji planowanych jest 120 instalacji. W ALDI Belgia umieszczono cztery kolejne instalacje fotowoltaiczne, dzięki czemu w sumie zainstalowane są tam 44 systemy; kolejne 30 jest planowanych. Również w ALDI Portugalia pod koniec 2018 r. było zainstalowanych 21 instalacji solarnych; dzięki dodatkowym instalacjom do 2021 r. powinna tam być zainstalowana moc wynosząca niecałe 5.000 kWp.

Obecnie około 73 procent wygenerowanej energii elektrycznej zużywamy samodzielnie, reszta doprowadzana jest do sieci. Chcemy zwiększyć udział energii własnej. W tym celu pilotujemy zastosowanie technologii przechowywania energii, która pozwoli nam korzystać z wygenerowanej energii elektrycznej w późniejszym czasie. W Niemczech wyposażyliśmy już pięć sklepów pilotażowych w innowacyjny system przechowywania lodu z projektu ESyCool green. Latem zużywamy energię do chłodzenia regałów chłodniczych, zimą do ogrzewania sklepów.

Aby osiągnąć nasze cele klimatyczne, planujemy zgodnie z obecnym stanem do 2021 r. zakup większej ilości zielonej energii elektrycznej. ALDI Holandia całkowicie zmieniła zakup prądu na zieloną energię elektryczną już w 2015 r. W 2018 r. energia ta – jak w roku poprzednim – pochodziła w całości z europejskiej energii wiatru. W roku 2018 mogliśmy w ten sposób zaoszczędzić ponad 40.000 ton ekwiwalentu CO2. Obecnie pracujemy nad ścisłymi kryteriami zakupu zielonej energii elektrycznej.

Współpraca w zakresie kształcenia klimatycznego w szkołach

W zakresie ochrony klimatu nawiązaliśmy w Niemczech nową współpracę z organizacją atmosfair. Celem jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży w temacie ochrony klimatu. atmosfair oferuje w szkołach zajęcia, podczas których udzielane są odpowiedzi na realne pytania. Na przykład: “Jaką ilość CO2 emitują artykuły spożywcze na swojej drodze od produkcji do sklepu?” lub “Ile CO2 wytwarzam podczas podróży samolotem na wakacje?”. Odpowiedzi na te i inne pytania udzielane są podczas zajęć w postaci gry i zabaw. Taki konspekt zajęć dla czwartej klasy szkoły podstawowej został przygotowany przez organizację atmosfair wspólnie z Niemiecką Akcją na Rzecz Środowiska Naturalnego (Deutsche Umwelt-Aktion). W szkołach ponadpodstawowych ”Ekspedycja Klimatyczna Germanwatch” (Germanwatch Klimaexpedition) przekazuje uczennicom i uczniom rozszerzoną wiedzę na temat globalnych zależności pomiędzy naszym klimatem a jego zmianami. ALDI Nord Niemcy wspiera projekt łączną kwotą 250.000 euro. W sumie w całych Niemczech w projekcie ma uczestniczyć blisko 34.000 uczennic i uczniów.

Również ALDI Holandia wdraża szkolny projekt dot. kształcenia w zakresie ochrony środowiska. Dalsze informacje w tym temacie znajdują się w rozdziale „Podnoszenie świadomości”.

Kawa: ochrona środowiska w miejscu pochodzenia

Chcemy wspierać odpowiedzialną uprawę kawy w krajach pochodzenia. W naszej międzynarodowej polityce zakupowej kawy określiliśmy w 2016 r. nasz cel sukcesywnego zwiększania w artykułach marki własnej udziału kawy pozyskiwanej w sposób zrównoważony. Z końcem 2018 r. w Całej Grupie Przedsiębiorstw ALDI Nord 43,8 procent stosowanego surowca kawy w artykułach marki własnej posiadało certyfikat UTZ, Fairtrade, Rainforest Alliance CertifiedTM lub unijne logo produkcji ekologicznej (w 2015 r.: 13 procent).

Od marca 2017 r. wspólnie z fundacją Hanns R.Neumann angażujemy się w Kolumbii na rzecz zrównoważonej produkcji kawy. Drobni rolnicy są szkoleni w zakresie zrównoważonych metod upraw, lepszych metod obróbki ziaren, profesjonalnego zarządzania farmą oraz strategicznego planowania. Z początkiem 2019 r. projekt ten został zakończony. Łącznie wsparcie otrzymało 800 drobnych rolników. W kwietniu 2019 r. po raz pierwszy w ALDI Nord Niemcy oferowaliśmy w sprzedaży akcyjnej kawę z tegoż projektu.

Tekstylia: proces produkcji i projekty w kraju pochodzenia

Dzięki naszym produktom z linii greenline wspieramy użycie technologii chroniących zasoby podczas produkcji tekstyliów. Jedną z tych technologii jest proces Dope-Dyed: podczas barwienia włókien poliestrowych pigmenty nie są jak dotychczas nanoszone na powierzchnię włókna, lecz są bezpośrednio barwione w procesie przędzenia. W ten sposób można zaoszczędzić do 95 procent CO2, do 85 procent wody oraz do 75 procent energii. Poza tym zostaje zastosowanych mniej chemikaliów. Przestawiamy produkcję oferowanych przez nas artykułów na proces Dope-Dyed, gdzie jest to możliwe i ekonomicznie opłacalne. Ponadto wspólnie z naszymi dostawcami stale rozwijamy inne przyjazne dla środowiska technologie w łańcuchach dostaw.

W Niemczech opublikowaliśmy w 2017 r. międzynarodową politykę zakupową bawełny. W związku ze wspólnymi zakupami danych artykułów dla większej liczby krajów pokrywa ona większość wszystkich artykułów bawełnianych, które są sprzedawane w krajowych spółkach ALDI. W ramach tej polityki zakupowej wyznaczyliśmy sobie za cel, aby do 2018 r. zwiększyć udział bawełny certyfikowanej w sposób zrównoważony do 30 procent. Cel ten przekroczyliśmy już z końcem 2018 r., osiągając 33 procent. Przy czym aktualnie stosujemy standard Global Organic Textile Standard (GOTS)*3, Organic Content Standard (OCS)*4, Fairtrade, Bio oraz bawełnę z recyklingu. Dodatkowo nawiązaliśmy współpracę z inicjatywą Cotton made in Africa (CmiA) wspierając jej działania w krajach pochodzenia.

Od 2018 r. wspieramy projekt w Azji Środkowej, aby ułatwić drobnym rolnikom dostęp do niezmodyfikowanych genetycznie nasion bawełny. Projekt jest realizowany we współpracy z organizacją Fairtrade w Niemczech i Niemieckim Towarzystwem na Rzecz Międzynarodowej Współpracy (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – GIZ). Nie chodzi tutaj tylko o zwiększenie produkcji bawełny genetycznie niemodyfikowanej, lecz także o wspieranie drobnych rolników za pomocą szkoleń, poprawiając w ten sposób również i jakość tejże bawełny. Dzięki temu rolnicy mogą uzyskać wyższe dochody. Projekty w Kirgistanie i Tadżykistanie potrwają do kwietnia 2020 r. Niezależnie od tego, już od paru lat oferujemy w sprzedaży wysokogatunkową pościel z bawełny Fairtrade pochodzącej z tego regionu i ponownie ukaże się ona w sprzedaży w 2019 r.

W 2018 r. po raz trzeci uczestniczyliśmy w branżowym rankingu „Preferred Fiber and Materials Market Report“ (PFMR) dotyczącym włókien tekstylnych. Ranking ten przeprowadzany jest przez organizacje pozarządową Textile Exchange. Wśród największych oferentów bawełny BIO zajęliśmy ósme miejsce. Ponadto jesteśmy jednym z trzech członków, którzy od początku benchmarku w 2016 r. poczynili największe postępy w stosowaniu zrównoważonych włókien.

Również w 2018 r. opublikowaliśmy Sprawozdanie z postępu detoksykacji (Detox Commitment). Poprzez nasze dobrowolne zobowiązanie podkreślamy nasze stałe wsparcie dla kampanii Detox organizacji Greenpeace.

Nasza nowa polityka ochrony wody

Jako międzynarodowe przedsiębiorstwo handlu detalicznego jesteśmy świadomi możliwych zagrożeń zasobów wodnych, jakie mogą się pojawić podczas produkcji naszych artykułów w krajach ich wytwarzania, względnie produkcji. Dotyczy to w szczególności produktów rolnych, których produkcja wykorzystuje około 70 procent światowego zużycia wody. Jako kolejny obszar zagrożeń zidentyfikowaliśmy procesy uszlachetniania tekstyliów i obuwia. Aby sprostać naszej odpowiedzialności, ustanowiliśmy sobie ambitne cele – w naszej niemieckiej polityce ochrony wody opublikowanej w marcu 2019 r., ustaliliśmy wiążące działania na rzecz odpowiedzialnego korzystania z wody. Obejmują one grupy asortymentowe artykułów spożywczych i tekstyliów, a także naszego własnego zarządzania wodą. Dodatkowe cele dotyczą w szczególności redukcji przedostania się mikroplastiku do środowiska naturalnego. W przyszłości polityka ochrony wody zostanie wdrożona w kolejnych krajach.

Podnoszenie świadomości

Jako wiodący dyskont zaopatrujemy naszych klientów w produkty codziennego użytku. Każdego roku dokonuje się w naszych sklepach około 1,2 miliarda zakupów. Naszym celem jest promowanie zdrowego i zrównoważonego stylu życia oraz umożliwienie jak najszerszej grupie odbiorców odpowiedzialnej konsumpcji w przystępnej cenie.

Aby informować naszych klientów o społecznych i ekologicznych aspektach naszych produktów korzystamy z różnych narzędzi: w gazetce reklamowej ALDI oraz w naszych działaniach marketingowych, w naszych sklepach lub przez jasne oznakowanie na produkcie. W ramach specjalnych kampanii i projektów podnosimy świadomość dotyczącą poszczególnych wyzwań zrównoważonego rozwoju. Przykładowo ALDI Holandia wspólnie z Plastic Soup Foundation angażuje się w uwrażliwienie uczniów na odpady z plastiku. W 2018 r. ALDI Holandia przekazała tej fundacji do dyspozycji kwotę 200.000 euro. Dzięki temu projekt ten mógł objąć 200.000 uczniów. W Niemczech wspieramy socjalny startup Plastic Bank, który angażuje się przeciwko rozprzestrzenianiu się plastikowych odpadów w oceanach. W tym celu Plastic Bank zakłada stacje zbiorcze dla odpadów z tworzyw sztucznych w krajach z wysokim wskaźnikiem ubóstwa i niewystarczająco rozwiniętą gospodarką odpadową. Osoba oddająca odpady opakowaniowe do stacji zbiorczych, zanim wylądują one w wodach gruntowych lub oceanach, może zarobić pieniądze lub skorzystać ze świadczeń socjalnych. Następnie odpady są sortowane, obrabiane i wprowadzone do łańcucha wartości dodanej recyklingu. W tym celu w regionach o dużym obciążeniu środowiska naturalnego budowane są stacje, w których mieszkańcy mogą zamienić ich odpady z tworzyw sztucznych na pieniądze, towary czy usługi. W taki sposób tworzone są dodatkowe zachęty do zbierania odpadów na okolicznych obszarach. Szczególnie wspieramy stację zbiorczą na Filipinach.

Zrównoważony asortyment

Za organizację zaopatrzenia w ALDI Nord odpowiedzialne są poszczególne Działy Zakupów. Dla produktów ze zrównoważonych źródeł wspólnie decydujemy o rodzaju wdrażanych środków.  W naszych politykach zakupowych przedstawiamy status quo i równocześnie wyznaczamy cele zamiany surowców na certyfikowaną jakość. Ponadto wykluczamy z asortymentu za pomocą listy oceny negatywnej nieodpowiednie produkty lub metody produkcji. Dodatkowo Kod Identyfikowalności ALDI (ALDI Transparency Code – ATC) umożliwia naszym klientom sprawdzenie pochodzenia różnych produktów mięsnych w całej Grupie Przedsiębiorstw, a w Niemczech również produktów rybnych, świeżych jaj oraz od 2018 r. tekstyliów ze zrównoważonej bawełny.

Naszym celem jest dalsze poszerzanie oferty artykułów z certyfikatem Fairtrade we wszystkich krajach. W 2018 r. posiadaliśmy w naszym asortymencie 90 produktów z certyfikatem Fairtrade, co dało nam 23 procentowy wzrost w stosunku do poprzedniego roku. W 2018 r. ALDI Belgia było wiodącym sprzedawcą detalicznym Fairtrade.

Liczba artykułów z certyfikatem Fairtrade

Anzahl eingekaufter Eigenmarkenartikel mit Fairtrade-Zertifizierung in den Sortimenten1

2016

2017

2018

Belgia/Luksemburg2

9

16

16

Dania

11

19

22

Niemcy

21

30

42

Francja

1

14

15

Holandia

41

29

34

Polska

1

6

17

Portugalia

12

19

22

Hiszpania

4

4

7

Grupa Przedsiębiorstw

70

73

90

1 Ze względu na to, że poszczególne artykuły są kupowane również częściowo dla większej liczby krajów, łączna liczba zakupionych artykułów może być niższa niż suma wynikająca z podziału na kraje.

2 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz „Przedmiot raportu“).

Wspólnie na “misji opakowaniowej” – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

Wspólnie na “misji opakowaniowej”

Zapobieganie powstawaniu odpadów jest istotnym filarem zrównoważonego rozwoju. Odpady opakowaniowe*5 stanowią największą część wszystkich odpadów w ALDI Nord. Dlatego w 2018 r. rozpoczęliśmy w Niemczech “misję opakowaniową” dla opakowań naszych produktów marki własnej. Chcielibyśmy do 2025 r. zredukować w Niemczech łączną wagę opakowań marki własnej o 30 procent w stosunku do obrotu (rok bazowy 2015). Do 2022 r. 100 procent opakowań marki własnej ma być zdatne do recyklingu. Rozszerzenie misji w całej Grupie Przedsiębiorstw będzie następnym krokiem.

Aby osiągnąć nasze cele, stawiamy na zasadę “unikać, wtórnie wykorzystywać i recyklingować”. Tam, gdzie jest to możliwe, staramy się rezygnować z opakowań. W ten sposób chcielibyśmy również zmniejszyć ilość opakowań dla owoców i warzyw oraz oferować coraz więcej artykułów niepakowanych. Przy tym dbamy oczywiście o utrzymanie jakości produktu i unikanie marnowania żywności. W przyszłości ekologiczne opakowania będą oznaczone logo kampanii misji opakowaniowej ALDI, by stały się one rozpoznawalne wśród klientów.

Dążymy do tego, aby w najbliższej przyszłości opracować międzynarodowe cele opakowaniowe dla całej Grupy Przedsiębiorstw. Chcemy w ten sposób występować jednolicie w walce z odpadami opakowaniowymi i przyczynić się do wspierania gospodarki obiegu zamkniętego. Również nasza międzynarodowa polityka zakupowa drewna zawiera jasne cele dotyczące opakowań. Poza tym krajowe spółki ALDI opracowują częściowo własne strategie opakowaniowe.

Dzięki systemom wielokrotnego użytku w naszych opakowaniach zbiorczych i transportowych, jak również skrzynkom wielokrotnego użytku, w których transportujemy nasze owoce i warzywa, oszczędzamy obecnie 62 milionów jednorazowych kartonów oraz blisko 22.000 ton CO2 rocznie. Jeśli jednorazowe opakowania są niezbędne podczas transportu naszych produktów, to używane są folie i kartony pochodzące z materiałów zrównoważonych lub recyklingowalnych, które w 100 procentach będą mogą być powtórnie użyte. Ponadto obecnie w wielu krajowych spółkach ALDI jednorazowe kartony pochodzą częściowo z materiałów pochodzących z recyklingu i/lub materiałów certyfikowanych.

Ponadto postawiliśmy sobie za cel wspierać przewodnią ideę gospodarki obiegu zamkniętego dzięki odpowiednim projektom. W 2019 r. opracowaliśmy “wskazówkę ALDI dot. segregacji” i sukcesywnie będziemy ją wprowadzać w Niemczech dla naszych opakowań marki własnej. Wskazówka ta objaśnia naszym klientom zasady prawidłowej segregacji surowców wtórnych poszczególnych części opakowania. W ten sposób przyczyniamy się do zwiększania recyklingu oraz rzetelnie uświadamiamy naszych klientów. Ponadto zobowiązujemy się w ramach „Recycled Polyester Commitment“ organizacji Textile Exchange, by do 2020 r. zwiększyć nasz udział „rPET” (poliester poddany recyklingowi) do 25 procent (rok bazowy: 2016). W sektorze tekstylnym i obuwniczym stosujemy już włókna pochodzące z recyklingu.

Ponadto z końcem 2018 r. w Belgii, Niemczech, Luksemburgu i Holandii wszystkie torby zakupowe zostały wymienione na torby wielokrotnego użytku, a jednorazowe plastikowe torby zakupowe zostały całkowicie wycofane. W ten sposób rocznie oszczędzamy 1.660 ton tworzywa sztucznego. W Niemczech i Holandii wpływy ze sprzedaży ostatnich jednorazowych toreb zakupowych zostaną przekazane jako wsparcie projektów zrównoważonego rozwoju.

Aby promować temat zrównoważonych opakowań i redukcji plastiku w naszej branży, wspieramy młode startupowe przedsiębiorstwa, które rozwijają innowacyjne pomysły w zakresie bardziej zrównoważonych rozwiązań opakowaniowych. Wspólnie z programem Start-up-Accelerator „TechFounders“ w pierwszym kroku wyłonimy nowe startupy dla innowacyjnych projektów współpracy. Nacisk kładziony jest nie tylko na wsparcie finansowe startupu – w ramach partnerstwa ALDI Nord będzie również wspierać uczestników jako inicjator i mentor.

Zapobieganie marnowaniu żywności odgrywa dla nas jako sprzedawcy artykułów spożywczych kluczową rolę. Zasadniczo dysponujemy towary w taki sposób, aby powstało możliwie jak najmniej strat. Ewentualne nadwyżki żywności zostają w miarę możliwości przekazywane w formie darowizn. W tym celu krajowe spółki ALDI współpracują z narodowymi bankami żywności, częściowo już od wielu lat. Tę współpracę stale poszerzamy. W szczególności w Danii i Portugalii w 2018 r. znacząco wzrósł udział sklepów, które przekazują artykuły spożywcze. W Belgii, Luksemburgu oraz Portugalii 100 procent sklepów przekazywało artykuły spożywcze w formie darowizny, w Danii udział ten wzrósł z 18,1 na 56, 3 procent. W roku sprawozdawczym 77,3 procent naszych sklepów w Grupie Przedsiębiorstw przekazało nie nadające się już do sprzedaży, lecz zdatne do spożycia produkty (w 2017 r. było to 75 procent).

ZWALCZANIE KORUPCJI

Zasada 10: Przeciwdziałanie korupcji

Kierowanie przedsiębiorstwem zorientowane na wartości

W swoich działaniach kierujemy się trzema wartościami: “Prostota działania. Odpowiedzialność. Zaufanie”. Jako standard ALDI Nord są one zakorzenione w filozofii naszego przedsiębiorstwa – “Po prostu ALDI”. Daje ona jasny przekaz blisko 74.000 pracownikom ALDI. Obowiązująca również w całej Grupie Przedsiębiorstw polityka odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CR-Policy) nawiązuje do filozofii przedsiębiorstwa. Definiuje ona nasze pojmowanie odpowiedzialności przedsiębiorstwa oraz określa obszary, w których przejmujemy odpowiedzialność. W ramach naszego programu CR definiujemy jasne cele dla wszystkich obszarów działania. O naszych postępach informujemy między innymi w ramach raportu zrównoważonego rozwoju.

Nasze pojmowanie compliance (zgodności z normami)

“Prostota działania. Odpowiedzialność. Zaufanie”. Te wartości odzwierciedlają również pojmowanie zgodności*6 z normami przedsiębiorstw należących do Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord. W filozofii naszej firmy „Po prostu ALDI” znajduje się sformułowanie: „Na naszym słowie można polegać.” Od wszystkich pracowników ALDI i kontrahentów oczekujemy odpowiedzialnego i niezawodnego działania. Wiążące regulacje, wytyczne i umowy muszą być spełniane. Wymogi te zostały ujęte w dokumencie „Compliance – cele", który jest przekazywany całej kadrze kierowniczej.

Pracownicy ALDI Nord znajdują w naszej filozofii przedsiębiorstwa, jak również w Systemie Zarządzania Compliance, jasne wytyczne co do etycznego postępowania. Odpowiedzialność za postępowanie zgodne z zasadami Compliance spoczywa na kadrze kierowniczej. Stosowanie się do naszych wytycznych sprawdzane jest za pomocą kontroli, które zdefiniowane są w Systemie Zarządzania Compliance.

Relacje między dostawcami a spółkami ALDI są każdorazowo jasno uregulowane w Ogólnych Warunkach Dostaw (OWD). Zabronione są zachowania ze strony dostawców i producentów mających na celu ograniczenie konkurencyjności, a w przypadku naruszeń przewidziane są sankcje. W OWD są również zdefiniowane wymagania wobec kontrahentów w zakresie zgodności z normami. Usługobiorców obowiązuje dodatkowo kodeks postępowania dot. przestrzegania standardów socjalnych w trakcie wykonywania prac budowlanych, wykonywania dzieła i świadczenia usług na zlecenie ALDI Nord.

W przypadku stwierdzenia naruszeń powyższych regulacji – po stronie dostawcy lub pracownika ALDI – menedżerowie compliance dokładnie wyjaśniają zaistniałą sytuację. W przypadku wykroczeń ALDI Nord konsekwentnie podejmuje odpowiednie kroki.

Ustrukturyzowany system zarządzania compliance

System Zarządzania Compliance jako standard ALDI Nord ma pomóc wszystkim pracownikom w postępowaniu zgodnym z podstawowymi wartościami. Głównym celem systemu jest zapewnienie oraz wspieranie zrównoważonego sukcesu przedsiębiorstw należących do Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord, a także zapobieganie szkodom. System jest udostępniany na płaszczyźnie międzynarodowej wszystkim spółkom ALDI. Dopasowania do przepisów krajowych odbywają się poprzez kontakt z osobami odpowiedzialnymi za dany zakres w krajowych spółkach ALDI. Jako część Systemu Zarządzania Compliance z końcem 2018 r. wraz z naszymi systemami whitslblowingowymi stworzyliśmy kolejne kanały komunikacji, za pomocą których wskazówki dot. compliance (naruszeń zgodności) w Grupie Przedsiębiorstw ALDI Nord mogą być zgłaszane – również anonimowo. Wszelkie naruszenia obowiązującego prawa, jak i wewnętrznych wytycznych (na przykład korupcja, naruszenia zasad uczciwej konkurencji lub nieetyczne zachowanie, jak również naruszenie przepisów ochrony pracownika, standardów socjalnych i praw człowieka) mogą być poprzez ten kanał zgłaszane. Systemy whitslblowingowe są dostępne dla wewnętrznych i zewnętrznych odbiorców na stronach internetowych przez 24 godziny na dobę.

Zakorzenienie w przedsiębiorstwie

Aby uwrażliwić wszystkich pracowników ALDI na znaczenie tematu Compliance przeprowadzamy różne szkolenia. Nowi pracownicy rozpoczynający pracę odbywają szkolenia na temat istotnych dyrektyw Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord. Ponadto pracownicy Działu Zakupów ALDI Einkauf w Niemczech, Działu Jakości, Działu CR oraz Działu Komunikacji Korporacyjnej regularnie biorą udział w treningach dot. prawa kartelowego, prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ochrony tajemnic przedsiębiorstwa i tajemnic handlowych, unikaniu korupcji oraz wymagań Inicjatywy Łańcucha Dostaw (Supply Chain Initative – SCI). Takie szkolenia odbywają się również w pozostałych krajach działalności Grupy Przedsiębiorstw. Na początku 2018 r. przeprowadziliśmy w Niemczech szkolenia na temat Systemu Zarządzania Compliance oraz Narzędzi Zarządzania Compliance dla około 700 pracowników kadry kierowniczej poszczególnych spółek regionalnych. Przeszkolone osoby mogą przeprowadzać szkolenia swoich współpracowników w danych spółkach regionalnych.

*Bangladesh Accord on Fire and Building Safety
Niniejsze porozumienie mające na celu poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego i bezpieczeństwa budynków w Bangladeszu opracowano po wypadku w Rana Plaza w kwietniu 2013 roku. ALDI Nord podpisało je w maju 2013 roku. Naszym zdaniem porozumienie jest ważnym i podstawowym krokiem w celu poprawy bezpieczeństwa pracowników w przemyśle włókienniczym w Bangladeszu. Porozumienie obejmowało, między innymi niezależne inspekcje bezpieczeństwa.

*2 GRASP
GRASP oznacza GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practice i jest dobrowolnym dodatkowym modułem certyfikacji GLOBALG.A.P. dla oceny praktyk społecznych w produkcyjnych gospodarstwach rolnych. Zajmuje się specyficznymi aspektami bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia i interesów społecznych pracowników, z którymi przeprowadzane są wywiady podczas audytu. Ocena GRASP pomaga hodowcom w stworzeniu dobrego zarządzania społecznego w ich gospodarstwach. Aby móc lepiej ocenić zarządzanie społeczne producentami, od 2016 roku wymagana jest przez nas społeczna ocena GRASP dla producentów owoców i warzyw.

*3 Global Organic Textile Standard
Global Organic Textile Standard (GOTS) definiuje jednolite, surowe kryteria przetwarzania tekstyliów z certyfikowanych biologicznie produkowanych włókien naturalnych w całym łańcuchu tekstylnym na całym świecie. Kryteria te obejmują kontrolowaną uprawę włókien organicznych, przyjazną dla środowiska i akceptowalną społecznie produkcję oraz jednolite oznakowanie produktów. Jedynie produkty tekstylne zawierające co najmniej 70% biologicznie produkowanych włókien naturalnych mogą być certyfikowane przez niezależne instytuty badawcze zgodnie ze standardem GOTS.

*4 Global Organic Textile Standard
Global Organic Textile Standard (GOTS) definiuje jednolite, surowe kryteria przetwarzania tekstyliów z certyfikowanych biologicznie produkowanych włókien naturalnych w całym łańcuchu tekstylnym na całym świecie. Kryteria te obejmują kontrolowaną uprawę włókien organicznych, przyjazną dla środowiska i akceptowalną społecznie produkcję oraz jednolite oznakowanie produktów. Jedynie produkty tekstylne zawierające co najmniej 70% biologicznie produkowanych włókien naturalnych mogą być certyfikowane przez niezależne instytuty badawcze zgodnie ze standardem GOTS.

*5 Odpady opakowaniowe
W ALDI Nord rozróżniamy opakowania jednostkowe (handlowe), opakowania zbiorcze i transportowe. W naszych centrach logistycznych i sklepach znajdują się opakowania zbiorcze i transportowe zawarte w naszej ewidencji danych. Opakowania jednostkowe, czyli współoddziaływanie produkt a opakowanie – klienci mogą utylizować bezpośrednio u nas. Zwykle jednak klient robi to u siebie w domu.

*6 Compliance
Compliance określa ogół wszystkich środków, które powinny zapewnić zgodne z przepisami postępowanie danego przedsiębiorstwa, jego organów i pracowników, w odniesieniu do wszystkich ustawowych nakazów i zakazów, wymogów wewnętrznych (na przykład CR), wytycznych umownych stron trzecich (Codes of Conduct) lub dobrowolnych zobowiązań (na przykład w sprawie kodeksów inicjatyw branżowych).

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

     

 

     

 

     

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch