1. Home
 2. Ciekawostki
 3. SDG i łańcuch wartości

17 celów dla lepszego świata

SDG i łańcuch wartości – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

Nie mniejszy cel niż ten przyświecał ONZ, gdy we wrześniu 2015 roku uchwalała “Agendę Zrównoważonego Rozwoju 2030”. Obejmuje ona 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, dzięki którym powinny zostać rozwiązane najpilniejsze wyzwania, przed którymi stoi ludzkość: walka z ubóstwem i głodem, zmniejszenie nierówności i powstrzymanie zmian klimatycznych. Aby cele te mogły zostać osiągnięte, wszyscy muszą współpracować.

 

Przedsiębiorstwa również zostały wezwane do zaangażowania się w osiąganie Celów Zrównoważonego Rozwoju (UN – Sustainable Development Goals zwanych w skrócie SDGs). Wiele tematów adresowanych pod kątem SDGs ma ogromne znaczenie dla ALDI Nord – na przykład wspieranie odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji. Nasze decyzje wpływają na cały łańcuch tworzenia wartości dodanej. Dlatego wykorzystujemy nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju wszędzie tam, gdzie możemy dokonać udoskonaleń. Sposób, w jaki przyczyniamy się do osiągania SDGs w ramach naszego łańcucha tworzenia wartości dodanej, zostanie pokazany po kliknięciu na poniższą grafikę.

Dział Zakupów, Jakości i Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa (CR) – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

Dział Zakupów, Jakości i Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa (CR)

Określa wymagania ALDI Nord dotyczące zrównoważonego rozwoju w stosunku do dostawców i ich zakładów produkcyjnych

Cel 8: Wzrost gospodarczy i godna praca
Cel 8: Wzrost gospodarczy i godna praca – Zrównoważony rozwój ALDI Nord
 • Cel: promowanie stabilnego, zrównoważonego i inkluzywnego wzrostu gospodarczego, pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz godnej pracy dla wszystkich ludzi

Oczekujemy od dostawców  zapewnienia uczciwych warunków pracy u siebie i swoich partnerów handlowych. Nasze wymagania wobec łańcuchów dostaw i produktów formułujemy m.in. w naszych politykach zakupowych. Zobowiązujemy się i naszych dostawców do przestrzegania Kodeksu Postępowania amfori BSCI. Sankcjonuje on jedenaście głównych praw pracowniczych, między innymi prawo do zapewniania bezpieczeństwa w miejscu pracy, godziwego wynagrodzenia jak również wykluczenie dyskryminacji, pracy przymusowej oraz pracy dzieci. Przestrzeganie Kodeksu Postępowania amfori BSCI jest sprawdzane i oceniane w ramach kontroli przeprowadzanych na miejscu, tak zwanych audytów. Praktyki socjalne producentów owoców i warzyw oceniamy zgodnie z modułem uzupełniającym GLOBALG.A.P.- GRASP. Dotyczy on bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia i problemów społecznych pracowników w gospodarstwach rolnych.

Dzięki własnym programom wspieramy ciągłe doskonalenie przepisów BHP w zakładach produkcyjnych, na przykład w ramach projektu ALDI Factory Advancement (AFA) dla zakładów produkujących odzież w Bangladeszu, który wystartował w 2013 roku. Podpisanie porozumienia na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa budynków w Bangladeszu (Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh) było ważnym i zasadniczym krokiem ku poprawie bezpieczeństwa pracowników branży tekstylnej w Bangladeszu. Również w Hongkongu ustanowiono procedury, aby móc stamtąd wspólnie z dostawcami kontrolować zgodność z naszymi wymagającymi standardami. Od 2017 roku w ramach ALDI Social Assessments (ASA) wraz z naszymi dostawcami odwiedzamy nasze lokalne zakłady produkcyjne. W ten sposób tworzymy własny obraz tego, w jaki sposób wdrażane są nasze wymagania w łańcuchu dostaw.

Cel 12: Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
Cel 12: Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja – Zrównoważony rozwój ALDI Nord
 • Cel: zapewnienie wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji

Jako przedsiębiorstwo handlu detalicznego pomagamy kształtować odpowiedzialne wzorce konsumpcji i produkcji. Postawiliśmy sobie za cel umożliwienie klientom świadomej konsumpcji. Dzięki wysokiemu udziałowi marek własnych, mamy wpływ na kształtowanie tych wzorców i możemy realizować zrównoważony rozwój bezpośrednio za pomocą produktów. Przekształcamy nasz asortyment pod kątem surowców pochodzących ze zrównoważonych źródeł, tam, gdzie jest to sensowne i możliwe. Nasze polityki zakupowe i inne programy umożliwiają nam pośredni wpływ na procesy wstępne podwykonawców lub producentów. Nasze międzynarodowe polityki zakupowe drewna, kakao, kawy, oleju palmowego i dobrostanu zwierząt przyczyniają się do osiągnięcia tego celu zrównoważonego rozwoju. W 2018 r. planujemy opublikować międzynarodowe polityki zakupowe ryb, soi/pasz pochodzących ze zrównoważonych źródeł oraz owoców i warzyw.

Cel 14: Życie pod wodą
Cel 14: Życie pod wodą – Zrównoważony rozwój ALDI Nord
 • Cel: ochrona oceanów, mórz i zasobów morskich oraz wykorzystywanie ich w sposób zrównoważony

Wiele naturalnych populacji ryb jest zagrożonych wskutek przełowienia, nielegalnych metod połowu i zanieczyszczenia środowiska. Połów i hodowla ryb muszą być zmienione, aby chronić zasoby, a także móc w przyszłości pokrywać zapotrzebowanie na produkt spożywczy, jakim są ryby. W odniesieniu do naszych produktów marki własnej chcemy zapewnić bardziej zrównoważony sposób postępowania z rybami i owocami morza wzdłuż całego łańcucha dostaw oraz produkcji. Dział CR wspólnie z Działem Zakupów stale analizuje cały asortyment ryb odpowiednio według zdefiniowanych kryteriów, takich jak np. metoda połowu, obszar połowu, jak również aktualny stan populacji danego gatunku ryb. W 2018 r. planujemy uzupełnić nasze krajowe polityki zakupowe o międzynarodową politykę zakupową ryb, definiującą wiążące cele dla całej Grupy Przedsiębiorstw.

Cel 15: Życie na lądzie
Cel 15: Życie na lądzie – Zrównoważony rozwój ALDI Nord
 • Cel: ochrona, przywracanie oraz promowanie zrównoważonego użytkowania ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczanie pustynnienia, powstrzymywanie i odwracanie procesu degradacji gleby oraz powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej

Angażujemy się na rzecz zachowania różnorodności biologicznej a także zrównoważonej gospodarki leśnej. W całym łańcuchu tworzenia wartości ponosimy wspólną odpowiedzialność za bardziej zrównoważoną produkcję surowców. Ustalamy polityki zakupowe właściwe dla danych surowców i definiujemy jasne wytyczne dla dostawców.  Dzięki naszym międzynarodowym politykom zakupowym drewna, kakao, kawy, oleju palmowego i dobrostanu zwierząt przyczyniamy się do osiągnięcia celu 15. W 2018 r. planujemy opublikować międzynarodowe polityki zakupowe ryb, soi/pasz pochodzących ze zrównoważonych źródeł oraz owoców i warzyw.

Podczas uprawy owoców i warzyw nasi dostawcy muszą spełniać surowe wymagania. Od 2016 r. wykluczamy w Niemczech podczas uprawy owoców, warzyw i ziemniaków stosowanie ośmiu substancji czynnych podejrzewanych o współodpowiedzialność za spadek populacji owadów latających, takich jak pszczoły, motyle i owady bzygowate. ALDI Francja wprowadziła w 2017 r. produkt oznaczony znakiem BEE FRIENDLY nadawany przez organizację o tej samej nazwie.

Cel 17: Partnerstwa na rzecz celów
Cel 17: Partnerstwa na rzecz celów – Zrównoważony rozwój ALDI Nord
 • Cel: wzmocnienie środków wdrażania i ożywienie globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju

Aby osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju potrzebne są trwałe partnerstwa. Jako przedsiębiorstwo handlu detalicznego Grupa Przedsiębiorstw ALDI Nord ma wpływ na globalne łańcuchy dostaw poprzez swój asortyment. Współpracujemy z naszymi dostawcami nad zapewnieniem uczciwych i bezpiecznych warunków pracy jak również nad stosowaniem przyjaznych dla środowiska metod produkcji i uprawy. W celu przezwyciężenia nadrzędnych wyzwań bierzemy udział w licznych inicjatywach branżowych i zrzeszeniach interesariuszy. Znajdujemy się na różnych poziomach w prowadzeniu rozmów z podmiotami społecznymi – krajowymi i międzynarodowymi, jako zwykły członek lub podmiot aktywnie sterujący. W bezpośrednim dialogu z organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami konsumentów, mediami, a także ekspertami z dziedziny nauki, badań i polityki, zyskujemy cenną wiedzę, która wzbogaca naszą pracę CR.

Uprawa i produkcja

Cel 2: Zero głodu
Cel 2: Zero głodu – Zrównoważony rozwój ALDI Nord
 • Cel: eliminacja głodu, osiąganie bezpieczeństwa żywnościowego i lepsze odżywianie oraz promowanie zrównoważonego rolnictwa

Nasze polityki zakupowe i inne programy umożliwiają nam pośredni wpływ na wcześniejsze procesy realizowane u podwykonawców lub producentów. Przekształcamy nasz asortyment na surowce pochodzące ze zrównoważonych źródeł, tam gdzie ma to sens i jest to możliwe, tym samym wspierając zrównoważone rolnictwo. Dzięki naszym międzynarodowym politykom zakupowym kakao, kawy, oleju palmowego i dobrostanu zwierząt przyczyniamy się do osiągnięcia tego celu zrównoważonego rozwoju. W 2018 r. planujemy opublikować międzynarodowe polityki zakupowe ryb, soi/pasz pochodzących ze zrównoważonych źródeł oraz owoców i warzyw.

W krajach, z których pochodzą nasze produkty, dążymy do poprawy życia małych gospodarstw rolnych i ich rodzin. W tym celu prowadzimy szkolenia i warsztaty dla drobnych rolników:

 • Kakao: od 2015 roku, w ramach projektu PRO-PLANTEURS na Wybrzeżu Kości Słoniowej, pracujemy nad poprawą warunków pracy i życia rolników uprawiających kakao.
 • Kawa: od marca 2017 roku współpracujemy z fundacją Hanns R. Neumann Stiftung w Kolumbii na rzecz bardziej zrównoważonej produkcji kawy. W ciągu dwóch lat trwania projektu wsparcie otrzyma 800 drobnych rolników. Oferujemy aktywną pomoc poprzez szkolenia i warsztaty z zakresu zrównoważonych metod upraw, lepszych metod obróbki ziaren, profesjonalnego zarządzania farmą oraz strategicznego planowania.
 • Olej palmowy: na Wybrzeżu Kości Słoniowej planujemy do 2019 roku przeszkolić ponad 2000 małych gospodarstw. Następnie powinno odbyć się certyfikowanie zgodnie z kryteriami Okrągłego Stołu ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego (Roundtable on Sustainable Palm Oil – RSPO). Projekt jest zarządzany lokalnie przez organizację pozarządową Solidaridad International, która jest zaangażowana w bardziej zrównoważone łańcuchy dostaw.

Podczas uprawy owoców i warzyw nasi dostawcy muszą spełniać surowe wymagania. Od 2016 r. wykluczamy w Niemczech podczas uprawy owoców, warzyw i ziemniaków stosowanie ośmiu substancji czynnych podejrzewanych o współodpowiedzialność za spadek populacji owadów latających, takich jak pszczoły, motyle i owady bzygowate. ALDI Francja wprowadziła w 2017 r. produkt oznaczony znakiem BEE FRIENDLY nadawany przez organizację o tej samej nazwie.

Cel 6: Czysta woda i warunki sanitarne
Cel 6: Czysta woda i warunki sanitarne – Zrównoważony rozwój ALDI Nord
 • Cel: zapewnienie wszystkim ludziom dostępu do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi

Dostęp do czystej wody jest w niektórych krajach dużym wyzwaniem. Dzięki dobrowolnemu zobowiązaniu (ALDI Detox Commitment) wspieramy od 2015 roku cele kampanii Detox powołanej przez organizację ekologiczną Greenpeace. Zobowiązaliśmy się, że do 2020 roku zrezygnujemy z niektórych substancji chemicznych stosowanych w tzw. procesach „na mokro” w produkcji tekstyliów i obuwia. W ten sposób staramy się nie dopuszczać do obciążenia ludzi i środowiska, w szczególności wód gruntowych podczas procesów produkcji stosujących substancje chemiczne w przemyśle tekstylnym i obuwniczym. Dlatego na początku 2017 r. przystąpiliśmy do inicjatywy amfori BEPI (Business Environmental Performance Initiative). Celem inicjatywy amfori BEPI jest realizacja zadań ochrony środowiska wzdłuż łańcucha dostaw – w szczególności w chemicznych procesach produkcyjnych.

Również w ramach projektu ALDI Factory Advancement (AFA) dot. zakładów produkujących odzież w Bangladeszu, który wystartował w 2013 roku, wykorzystywanie wody odgrywa dużą rolę. Wspólnie z zakładami produkcyjnymi staramy się poprawić zaopatrywanie w wodę pitną oraz czystość urządzeń sanitarnych. Podnosimy także świadomość z zakresu odpowiedzialnego wykorzystywania zasobów wody.

Cel 8: Wzrost gospodarczy i godna praca
Cel 8: Wzrost gospodarczy i godna praca – Zrównoważony rozwój ALDI Nord
 • Cel: promowanie stabilnego, zrównoważonego i inkluzywnego wzrostu gospodarczego, pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz godnej pracy dla wszystkich ludzi;

Oczekujemy od dostawców  zapewnienia uczciwych warunków pracy u siebie i swoich partnerów handlowych. Nasze wymagania wobec łańcuchów dostaw i produktów formułujemy m.in. w naszych politykach zakupowych. Zobowiązujemy się i naszych dostawców do przestrzegania Kodeksu Postępowania amfori BSCI. Sankcjonuje on jedenaście głównych praw pracowniczych, między innymi prawo do zapewniania bezpieczeństwa w miejscu pracy, godziwego wynagrodzenia jak również wykluczenie dyskryminacji, pracy przymusowej oraz pracy dzieci. Przestrzeganie Kodeksu Postępowania amfori BSCI jest sprawdzane i oceniane na podstawie kontroli przeprowadzanych na miejscu, tak zwanych audytów. Praktyki socjalne producentów owoców i warzyw oceniamy zgodnie z modułem uzupełniającym GLOBALG.A.P.- GRASP. Dotyczy on bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia i problemów społecznych pracowników w gospodarstwach rolnych.

Dzięki własnym programom wspieramy ciągłe doskonalenie przepisów BHP w zakładach produkcyjnych, na przykład w ramach projektu ALDI Factory Advancement (AFA) dla zakładów produkujących odzież w Bangladeszu, który wystartował w 2013 roku. Podpisanie porozumienia na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa budynków w Bangladeszu (Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh) było ważnym i zasadniczym krokiem ku poprawie bezpieczeństwa pracowników branży tekstylnej w Bangladeszu. Również w Hongkongu ustanowiono procedury, aby móc stamtąd wspólnie z dostawcami kontrolować zgodność z naszymi wymagającymi standardami. Od 2017 roku w ramach ALDI Social Assessments (ASA) wraz z naszymi dostawcami odwiedzamy nasze lokalne zakłady produkcyjne. W ten sposób tworzymy własny obraz tego, w jaki sposób wdrażane są nasze wymagania w łańcuchu dostaw.

Cel 12: Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
Cel 12: Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja – Zrównoważony rozwój ALDI Nord
 • Cel: zapewnienie wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji

Jako przedsiębiorstwo handlu detalicznego pomagamy kształtować odpowiedzialne wzorce konsumpcji i produkcji. Postawiliśmy sobie za cel umożliwienie klientom świadomej konsumpcji. Przekształcamy nasz asortyment pod kątem surowców pochodzących ze zrównoważonych źródeł i wspieramy odpowiedzialne wykorzystywanie żywności (patrz poziom tworzenia wartości “Sklepy i pracownicy”). Ale na pierwszym etapie zajmujemy się naszymi własnymi procesami. Na tym poziomie tworzenia wartości redukcja odpadów odgrywa dla nas jako sprzedawcy detalicznego istotną rolę. W naszych opakowaniach wykorzystujemy materiały pochodzące z recyklingu, jak również – w przypadku towarów z grupy asortymentowej owoców i warzyw – częściowo na systemy wielokrotnego użytku. Ponadto sprawdzamy możliwości wspierania zasobooszczędnej gospodarki obiegowej przy pomocy opakowań, a także naszych produktów i toreb zakupowych.

Cel 14: Życie pod wodą
Cel 14: Życie pod wodą – Zrównoważony rozwój ALDI Nord
 • Cel: ochrona oceanów, mórz i zasobów morskich oraz wykorzystywanie ich w sposób zrównoważony

Wiele naturalnych populacji ryb jest zagrożonych wskutek przełowienia, nielegalnych metod połowu i zanieczyszczenia środowiska. Połów i hodowla ryb muszą być zmienione, aby chronić zasoby, a także móc w przyszłości pokrywać zapotrzebowanie na produkt spożywczy, jakim są ryby. W odniesieniu do naszych produktów marki własnej chcemy zapewnić bardziej zrównoważony sposób postępowania z rybami i owocami morza wzdłuż całego łańcucha dostaw oraz produkcji. Dział CR wspólnie z Działem Zakupów stale analizuje cały asortyment ryb odpowiednio według zdefiniowanych kryteriów, takich jak np. metoda połowu, obszar połowu, jak również aktualny stan populacji danego gatunku ryb. W 2018 r. planujemy uzupełnić nasze krajowe polityki zakupowe o międzynarodową politykę zakupową ryb, definiującą wiążące cele dla całej Grupy Przedsiębiorstw.

Cel 15: Życie na lądzie
Cel 15: Życie na lądzie – Zrównoważony rozwój ALDI Nord
 • Cel: ochrona, przywracanie oraz promowanie zrównoważonego użytkowania ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczanie pustynnienia, powstrzymywanie i odwracanie procesu degradacji gleby oraz powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej

Angażujemy się na rzecz zachowania różnorodności biologicznej a także zrównoważonej gospodarki leśnej. W całym łańcuchu tworzenia wartości ponosimy wspólną odpowiedzialność za bardziej zrównoważoną produkcję surowców. Ustalamy polityki zakupowe właściwe dla danych surowców i definiujemy jasne wytyczne dla dostawców.  Dzięki naszym międzynarodowym politykom zakupowym rewna, kakao, kawy, oleju palmowego i dobrostanu zwierząt przyczyniamy się do osiągnięcia celu 15. W 2018 r. planujemy opublikować międzynarodowe polityki zakupowe ryb, soi/pasz pochodzących ze zrównoważonych źródeł oraz owoców i warzyw.

Podczas uprawy owoców i warzyw nasi dostawcy muszą spełniać surowe wymagania. Od 2016 r. wykluczamy w Niemczech podczas uprawy owoców, warzyw i ziemniaków stosowanie ośmiu substancji czynnych podejrzewanych o współodpowiedzialność za spadek populacji owadów latających, takich jak pszczoły, motyle i owady bzygowate. ALDI Francja wprowadziła w 2017 r. produkt oznaczony znakiem BEE FRIENDLY nadawany przez organizację o tej samej nazwie.

Cel 17: Partnerstwa na rzecz celów
Cel 17: Partnerstwa na rzecz celów – Zrównoważony rozwój ALDI Nord
 • Cel: wzmocnienie środków wdrażania i ożywienie globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju

Aby osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju potrzebne są trwałe partnerstwa. Jako przedsiębiorstwo handlu detalicznego Grupa Przedsiębiorstw ALDI Nord ma wpływ na globalne łańcuchy dostaw poprzez swój asortyment. Współpracujemy z naszymi dostawcami nad zapewnieniem uczciwych i bezpiecznych warunków pracy jak również nad stosowaniem przyjaznych dla środowiska metod produkcji i uprawy. W celu przezwyciężenia nadrzędnych wyzwań bierzemy udział w licznych inicjatywach branżowych i zrzeszeniach interesariuszy. Znajdujemy się na różnych poziomach w prowadzeniu rozmów z podmiotami społecznymi – krajowymi i międzynarodowymi, jako zwykły członek lub podmiot aktywnie sterujący. W bezpośrednim dialogu z organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami konsumentów, mediami, a także ekspertami z dziedziny nauki, badań i polityki, zyskujemy cenną wiedzę, która wzbogaca naszą pracę CR.

Magazyn i Logistyka

Cel 13: Działania w dziedzinie klimatu
Cel 13: Działania w dziedzinie klimatu – Zrównoważony rozwój ALDI Nord
 • Cel: podjęcie pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom

Codziennie dostarczamy towary z naszych centrów logistycznych do sklepów, aby klienci mogli się cieszyć zaopatrzonymi półkami w świeże produkty. Transporty te wiążą się z emisjami gazów cieplarnianych. W związku z tym podejmujemy się wszelkich starań, aby uczynić naszą logistykę możliwie jak najmniej szkodliwą dla klimatu. Nowoczesne koncepcje logistyczne pomagają nam w łączeniu strumieni towarowych, a także w wybieraniu optymalnych dróg transportowych. Dodatkowo obniżamy nasze zapotrzebowanie na paliwa napędowe i zmniejszamy emisje gazów cieplarnianych poprzez montowanie spoilerów dachowych zmniejszających opór powietrza naszych pojazdów transportowych oraz przez stosowanie ogumienia o niskim oporze toczenia. Ponadto zwracamy uwagę, aby samochody ciężarowe ALDI Nord opuszczały nasze centra logistyczne tylko w pełni załadowane, a np. w Holandii prowadzimy dla kierowców szkolenia z zakresu ekonomicznego prowadzenia pojazdów. W przyszłości zawierać będziemy krótsze umowy leasingowe, tak by stworzyć młodszą flotę pojazdów. Tym sposobem więcej pojazdów będzie spełniało nowe normy i standardy wartości zużycia i emisji spalin, będą one bardziej ekologiczne.

Cel 15: Życie na lądzie
Cel 15: Życie na lądzie – Zrównoważony rozwój ALDI Nord
 • Cel: ochrona, przywracanie oraz promowanie zrównoważonego użytkowania ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczanie pustynnienia, powstrzymywanie i odwracanie procesu degradacji gleby oraz powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej

Przeważająca część naszych opakowań zbiorczych wykonana jest z włókna drzewnego – jego udział różni się w zależności od kraju. W ramach naszej międzynarodowej polityki zakupowej drewna wdrażamy dla całej Grupy Przedsiębiorstw wiążące, jasne wytyczne w zakresie postępowania z tym surowcem, a tym samym większą częścią naszych opakowań. Do końca 2020 r. zamienimy wszystkie produkty z drewna lub drewnopochodne oraz opakowania handlowe (jednostkowe), zbiorcze oraz transportowe na certyfikowaną jakość.

Sklepy i pracownicy

Cel 2: Zero głodu
Cel 2: Zero głodu – Zrównoważony rozwój ALDI Nord
 • Cel: eliminacja głodu, osiąganie bezpieczeństwa żywnościowego i lepsze odżywianie oraz promowanie zrównoważonego rolnictwa


Prawie jedna trzecia produkowanej na świecie żywności jest marnowana w całym łańcuchu dostaw lub wyrzucana. Aktywnie wspieramy odpowiedzialne wykorzystywanie żywności. W ramach naszego programu CR aktualnie opracowujemy międzynarodowe rozporządzenie dot. redukowania marnowanej żywności.  Aby utrzymać straty żywności na jak najniższym poziomie, wprowadzamy wszelkie konieczne modyfikacje. Na przykład staramy się dokładnie planować ilość towaru w sklepach, aby jak najmniej go pozostało. Naszym klientom w Belgii, Danii, Niemczech i Polsce oferujemy krótko przed upływem daty przydatności do spożycia towary w obniżonych cenach w tzw. “pudełkach zrównoważonego rozwoju”. Jednak większość odpadów żywnościowych powstaje w domu. Dlatego na niektórych opakowaniach umieszczamy dla klientów wskazówki dotyczące prawidłowych warunków przechowywania. Ponieważ nieprawidłowe przechowywanie jest jednym z powodów, przez które produkty wcześniej się psują. Żywność, która nie nadaje się już do sprzedaży, ale w dalszym ciągu nadaje się do jedzenia, jest przekazywana organizacjom pożytku publicznego, które następnie rozdają żywność potrzebującym. W całej Grupie Przedsiębiorstw już 75 % sklepów regularnie przekazuje artykuły spożywcze.

Cel 8: Wzrost gospodarczy i godna praca
Cel 8: Wzrost gospodarczy i godna praca – Zrównoważony rozwój ALDI Nord
 • Cel: promowanie stabilnego, zrównoważonego i inkluzywnego wzrostu gospodarczego, pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz godnej pracy dla wszystkich ludzi;

Odpowiedzialne traktowanie pracowników w obrębie grupy korporacyjnej oraz pracowników w naszych łańcuchach dostaw jest zawarte w naszej misji przedsiębiorstwa oraz w naszej polityce CR. Niezależnie czy to Dział Sprzedaży, Zakupów, Administracji, Logistyki lub IT, blisko 69.000 pracowników ALDI wnosi decydujący wkład w trwały sukces ALDI Nord. Chcemy, aby nasi pracownicy mogli być dumni ze swojej pracy w ALD Nord. Dlatego oferujemy stabilną pracę, atrakcyjne warunki ramowe i długoterminowe perspektywy rozwojowe. Bardzo ważne są dla nas otwarte, partnerskie i pełne szacunku relacje. Nadrzędną wartością jest dla nas szacunek wobec każdego pracownika, jak również budowanie świadomości bycia częścią ALDI Nord. Pracownicy ALDI są uczciwie wynagradzani, odpowiednio do wyników ich pracy. Naszym celem jest utrzymywanie długoterminowych relacji, w ALDI Nord przeważnie zatrudniamy pracowników na czas nieokreślony (prawie 80 procent w 2017 r.). Na tle innych przedsiębiorstw ALDI Nord wyróżnia się tradycyjnie ponadprzeciętną więzią pracownika z firmą. W ramach Grupy Przedsiębiorstw programy szkoleń i kształcenia ustawicznego gwarantują naszą przyszłość. W Belgii, Niemczech, Danii, Francji, Luksemburgu, Holandii, Portugalii i Hiszpanii oferujemy sprawdzone programy edukacyjne. Jednoznacznie przeciwstawiamy się wszelkim formom dyskryminacji. We wszystkich krajach obowiązuje zasada, iż niezależnie od płci, wieku, religii, światopoglądu, orientacji seksualnej, pochodzenia, czy niepełnosprawności fizycznej wszystkie osoby zatrudnione mają równe szanse. Dla nas najważniejsze są wyniki. W celu zapewnienia wszystkim równych warunków, wspieramy naszych pracowników w godzeniu pracy, czasu wolnego i życia rodzinnego. Przejęcie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników w miejscu pracy jest w spółkach ALDI Nord oczywistością. Pracowników chronimy przed wypadkami w pracy i oferujemy profilaktyczną ochronę zdrowia.

Cel 12: Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
Cel 12: Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja – Zrównoważony rozwój ALDI Nord
 • Cel: zapewnienie wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji

W myśl pojmowania naszej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CR) obraliśmy sobie za cel umożliwienie naszym klientom świadomej i zdrowej konsumpcji w przystępnych cenach. Aby informować naszych klientów o społecznych i ekologicznych aspektach naszych produktów korzystamy z różnych narzędzi: w gazetce reklamowej ALDI oraz w ramach naszych działań marketingowych naszym produktom certyfikowanym według standardów zrównoważonego rozwoju często poświęcamy szczególną uwagę. Uwagę naszych klientów kierujemy w naszych sklepach na półki odpowiednio oznakowanych produktów oraz plakaty. Transparentność zapewniamy dzięki widocznemu oznakowaniu na produktach. W tym celu stosujemy certyfikaty uznanych standardów  zrównoważonego rozwoju, takich jak unijne logo produkcji ekologicznej czy też certyfikat  Fairtrade jak i marki własne. W wybranych sklepach w Niemczech od stycznia 2018 r. wprowadziliśmy markę własną dla produktów „Fair & Gut” uwzględniających dobrostan zwierząt. Etykieta Clean Label wyróżnia produkty, w których świadomie zrezygnowaliśmy z dodatków do żywności, takich jak wzmacniacze smaku, aromaty, barwniki i substancje konserwujące. Dodatkowo Kod Identyfikowalności ALDI (ATC – ALDI Transparency Code) umożliwia naszym klientom uzyskanie informacji o pochodzeniu różnych produktów mięsnych, a w Niemczech ponadto o pochodzeniu produktów rybnych i jaj. W ramach specjalnych kampanii i projektów podnosimy świadomość dotyczącą poszczególnych wyzwań zrównoważonego rozwoju. Przykładowo w Holandii angażujemy się w temacie uwrażliwiania uczniów na odpady z tworzyw sztucznych. Pracownicy ALDI Nord również są kompleksowo informowani na temat aspektów zrównoważonego rozwoju dotyczących naszych produktów, inicjatyw i projektów.

Kolejną kwestią jest oferowanie naszym klientom odpowiedniego asortymentu wpływającego na zdrowy styl życia uwzględniający aspekty zrównoważonego rozwoju, czyli szeroki asortyment świeżych produktów, takich jak owoce i warzywa, produkty alternatywne, np. zawierające mniej cukru, produkty szczególnych potrzeb żywieniowych, jak również produkty wyprodukowane z certyfikowanych surowców oraz pochodzące z kontrolowanej produkcji. Stale rozszerzamy naszą ofertę produktów pochodzących ze zrównoważonych źródeł, certyfikowanych według uznanych standardów i odpowiednio oznakowanych. W naszych politykach zakupowych przedstawiamy status quo i równocześnie wyznaczamy cele zamiany surowców na certyfikowaną jakość. Ponadto konsekwentnie wykluczamy z asortymentu nieodpowiednie produkty lub metody produkcji.

Cel 13: Działania w dziedzinie klimatu
Cel 13: Działania w dziedzinie klimatu – Zrównoważony rozwój ALDI Nord
 • Cel: podjęcie pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom

Jedną czwartą zużycia energii w sklepach generuje oświetlenie sali sprzedażowej. Dlatego właśnie od 2016 r. w nowych sklepach we wszystkich krajach stosowana jest technologia LED. Od 2017 r. w istniejących sklepach większości krajów wyposażamy salę sprzedażową w oświetlenie LED włącznie z oświetleniem regałów chłodniczych i lodówek. Dachy wielu sklepów i centów logistycznych są wyposażone w instalacje fotowoltaiczne.

Podstawą dla większej ochrony klimatu w naszych sklepach stanowi system chłodzenia. W naszych nowych sklepach używamy tylko energooszczędnych zamrażarek, a przy lodówkach stosujemy coraz częściej tzw. inteligentne systemy, które efektywnie chłodzą i mogą odzyskiwać ciepło generowane podczas chłodzenia. Następnie wykorzystujemy je do ogrzewania sklepów – jest to wygodne i dodatkowo energooszczędne. Czynniki chłodnicze również znajdują się w naszej agendzie. Są one niezbędne do chłodzenia, mogą jednak przedostawać się do atmosfery przez małe nieszczelności (tzw. przecieki). W niektórych krajach stosujemy cyfrowy system monitoringu nieszczelności w celu dokumentowania zużycia czynnika chłodniczego. Pomaga nam to ograniczyć liczbę wycieków do minimum. Ponadto we wszystkich nowych zamrażarkach i lodówkach stosujemy przyjazny dla środowiska naturalny czynnik chłodniczy propan (R290). A w przypadku lodówek w naszych nowych sklepach, jako naturalny czynnik chłodniczy w przyszłości powinien być stosowany wyłącznie CO2.

Klient i sprzedaż

Cel 12: Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
Cel 12: Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja – Zrównoważony rozwój ALDI Nord
 • Cel: zapewnienie wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji

W myśl pojmowania naszej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CR) obraliśmy sobie za cel umożliwienie naszym klientom świadomej i zdrowej konsumpcji w przystępnych cenach. Aby informować naszych klientów o społecznych i ekologicznych aspektach naszych produktów korzystamy z różnych narzędzi: w gazetce reklamowej ALDI oraz w ramach naszych działań marketingowych naszym produktom certyfikowanym według standardów zrównoważonego rozwoju często poświęcamy szczególną uwagę. Uwagę naszych klientów kierujemy w naszych sklepach na półki odpowiednio oznakowanych produktów oraz plakaty. Transparentność zapewniamy dzięki widocznemu oznakowaniu na produktach. W tym celu stosujemy certyfikaty uznanych standardów  zrównoważonego rozwoju, takich jak unijne logo produkcji ekologicznej czy też certyfikat  Fairtrade jak i marki własne. W wybranych sklepach w Niemczech od stycznia 2018 r. wprowadziliśmy markę własną dla produktów „Fair & Gut” uwzględniających dobrostan zwierząt. Etykieta Clean Label wyróżnia produkty, w których świadomie zrezygnowaliśmy z dodatków do żywności, takich jak wzmacniacze smaku, aromaty, barwniki i substancje konserwujące. Dodatkowo Kod Identyfikowalności ALDI (ATC – ALDI Transparency Code) umożliwia naszym klientom uzyskanie informacji o pochodzeniu różnych produktów mięsnych, a w Niemczech ponadto o pochodzeniu produktów rybnych i jaj. W ramach specjalnych kampanii i projektów podnosimy świadomość dotyczącą poszczególnych wyzwań zrównoważonego rozwoju. Przykładowo w Holandii angażujemy się w temacie uwrażliwiania uczniów na odpady z tworzyw sztucznych.

Chcemy oferować naszym klientom bardziej zrównoważony sposób transportu zakupów do domu. Dlatego z końcem 2017 r. w Belgii, Niemczech i Holandii rozpoczęliśmy wycofywanie klasycznych jednorazowych toreb zakupowych.  W tym samym czasie wszystkie torby jednorazowe w odpowiednich sklepach są usuwane z asortymentu. Całkowita wymiana zostanie zakończona do końca 2018 r. W tym samym czasie wszystkie torby jednorazowe będą usuwane z asortymentu poszczególnych sklepów. Całkowita zamiana nastąpi tam do końca 2018 roku. Aby już na etapie zamiany wspierać korzystanie z przyjaznych dla środowiska wariantów wielokrotnego użytku, podniesiona została cena toreb jednorazowych: np. w Niemczech o 10 centów, a w Holandii o 15 centów. (Dodatkowe) dochody ze sprzedaży toreb jednorazowych będą przekazywane na rzecz projektów ekologicznych i społecznych.

Kolejne informacje

Tematy Kluczowe

Różnorodność & Zgodność

W dziewięciu europejskich krajach, w których reprezentowana jest spółka ALDI Nord, pracują ludzie ponad 117 narodowości. Ta różnorodność jest częścią ALDI Nord, wzbogaca naszą współpracę i odzwierciedla różnorodność naszych klientów.

Więcej
Zarządzanie

Compliance (Zgodność z normami)

Nasze działania kształtujemy na podstawie naszych głównych wartości: prostota działania, odpowiedzialność, zaufanie. Te wartości odzwierciedlają również nasze pojmowanie zgodności z normami Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord.

Więcej
Tematy Kluczowe

Standardy zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw Non-Food

Überall dort, wo wir unseren Einfluss geltend machen können, übernehmen wir Verantwortung für sichere und faire Arbeitsbedingungen und die Einhaltung von Umweltstandards.

Więcej
Ciekawostki

Co to znaczy być pracownikiem ALDI?

Być pracownikiem ALDI oznacza przede wszystkim – stosować w życiu nasze wspólne wartości. „Prosto, odpowiedzialnie i niezawodnie” - Za tym stoimy my, we wszystkim, co robimy i gdziekolwiek jesteśmy.

Więcej
Tematy Kluczowe

Budowanie pozytywnych relacji z klientami & Jakość usług

Zaufanie naszych klientów jest naszym najcenniejszym dobrem. Od ponad 100 lat konsekwentnie kształtujemy naszą ofertę oraz nasze usługi dostosowane do potrzeb naszych klientów.

Więcej
Tematy Kluczowe

Bezpieczeństwo pracy & Ochrona zdrowia

Przejęcie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników w miejscu pracy jest w spółkach ALDI Nord oczywistością.

Więcej
Ciekawostki

Zaangażowanie na rzecz dobrostanu zwierząt: dobre wyniki na tle konkurencji

Wiemy, że w temacie dobrostanu zwierząt wciąż jest wiele do zrobienia. Ale jesteśmy na dobrej drodze. Potwierdzają to dwie ostatnie publikacje na temat zaangażowania w dobrostan zwierząt w przemyśle spożywczym.

Więcej
Tematy Kluczowe

Atrakcyjny pracodawca

Blisko 69.000 pracowników ALDI powinno być dumnych ze swojej pracy w ALDI. Dlatego oferujemy stabilną pracę, atrakcyjne warunki ramowe i długoterminowe perspektywy rozwojowe.

Więcej
Tematy Kluczowe

Marnowanie żywności & Odpady

Przejmujemy odpowiedzialność za ochronę naszego środowiska i zasobów naturalnych. Będąc przedsiębiorstwem handlu detalicznego ważną rolę odgrywa dla nas redukcja ilości odpadów oraz przeciwdziałanie marnowaniu żywności.

Więcej

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

     

 

     

 

     

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch