1. Home
  2. Dane & Standardy
  3. Indeks treści GRI

Indeks treści GRI

Raport zrównoważonego rozwoju Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord za rok 2017 został opracowany zgodnie z wytycznymi „GRI Standards, poziom Core“, Global Reporting Initiative (GRI). Indeks treści GRI pozwala na szybki przegląd. Wybrane treści i wskaźniki za rok 2017 zostały skontrolowane w zakresie ekonomii przedsiębiorstwa przez niezależną spółkę audytorską Flottmeyer • Steghaus + Partner. Są one oznaczone symbolem ✔.

GRI 102: Wskaźniki profilowe 2016

Profil organizacyjny

Wskaźniki GRI

Dane

Odsyłacz do strony i uzupełnienie

Weryfikacja zewnętrzna

102-1

Nazwa organizacji

ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG dla ALDI Nord

102-2

Działania, marki, produkty i usługi

Zrównoważone kształtowanie asortymentu – Nasze założenia
Zarządzanie przedsiębiorstwem – Zawsze w centrum uwagi

W razie występowania krajowych prawnych zakazów dotyczących konkretnych produktów lub składników produktu, a które w raporcie zrównoważonego rozwoju zostały  szczegółowo przedstawione i oznaczone w tekście

Check Icon – Nachhaltigkeit bei ALDI Nord

102-3

Lokalizacja siedziby głównej organizacji

Essen, Niemcy

102-4

Siedziby przedsiębiorstwa

102-5

Struktura własności oraz forma prawna organizacji

102-6

Rynki obsługiwane przez organizację

102-7

Skala organizacji

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Informacje na temat całkowitej kapitalizacji traktowane są jako poufne. Dlatego zakres ujawnianych informacji nie wychodzi poza wymogi prawne.

102-8

Informacje na temat pracowników i innych osób zatrudnionych

Atrakcyjny pracodawca – Udział pracowników według rodzaju umowy o pracę
Różnorodność & Zgodność –Pracowników według rodzaju zatrudnienia

Z pracy czasowej korzysta się w niewielkim stopniu (0,5 procent). ALDI Nord dąży do zawierania długoterminowych stosunków pracy. Nie mają miejsca sezonowe wahania liczby pracowników.

Dane opierają się na przeprowadzonej w Grupie Przedsiębiorstw ankiecie na potrzeby raportu zrównoważonego rozwoju i zostały zebrane przez wszystkie spółki regionalne i zakupowe w kraju i w Grupie Przedsiębiorstw. Dane zostały przedstawione na dzień 31 grudnia, po części proporcjonalnie jako stopa procentowa. Dalsze szczegóły i ewentualne inne sposoby obliczania znajdują się w danych tabelach liczbowych. Granica wykrywalności: pod uwagę wzięto tylko spółki z ponad 50 pracownikami.

102-9

Charakterystyka łańcucha dostaw

102-10

Istotne zmiany w organizacji i jej łańcuchu dostaw

102-11

Zasada przezorności lub środki ostrożności

102-12

Zewnętrzne inicjatywy

Check Icon – Nachhaltigkeit bei ALDI Nord

102-13

Członkostwo w stowarzyszeniach

Strategia

Wskaźniki GRI

Dane

Odsyłacz do strony i uzupełnienie

Weryfikacja zewnętrzna

102-14

Oświadczenie Zarządu

Etyka i Uczciwość
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zaangażowanie interesariuszy

Wskaźniki GRI

Dane

Odsyłacz do strony i uzupełnienie

Weryfikacja zewnętrzna

102-40

Lista grup interesariuszy

Check Icon – Nachhaltigkeit bei ALDI Nord

102-41

Zbiorowe układy pracy

102-42

Identyfikacja i selekcja interesariuszy

Check Icon – Nachhaltigkeit bei ALDI Nord

102-43

Podstawy angażowania interesariuszy

Check Icon – Nachhaltigkeit bei ALDI Nord

102-44

Kluczowe zagadnienia i sprawy

Check Icon – Nachhaltigkeit bei ALDI Nord
Sposób przygotowania Raportu

Wskaźniki GRI

Dane

Odsyłacz do strony i uzupełnienie

Weryfikacja zewnętrzna

102-45

Podmioty, uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Wydawcą raportu jest spółka ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG, Essen. Prawnie niezależne spółki Grupy Przedsiębiorstw (brak grupy skonsolidowanej) sporządzają własne roczne sprawozdania finansowe.

102-46

Proces definiowania treści raportu i granic aspektów

Check Icon – Nachhaltigkeit bei ALDI Nord

102-47

Lista istotnych aspektów

Check Icon – Nachhaltigkeit bei ALDI Nord

102-48

Nowe sformułowane informacje

102-49

Zmiany w sposobie przygotowania raportu

102-50

Okres objęty raportowaniem

102-51

Data poprzedniego raportu

Raport zrównoważonego rozwoju 2015: lipiec 2016
Raport ewaluacyjny 2016: lipiec 2017

102-52

Cykl raportowania

102-53

Osoba kontaktowa udzielająca odpowiedzi dotyczących raportu

102-54

Informacje zgłoszone zgodnie ze standardami GRI

102-55

Indeks treści GRI

102-56

Weryfikacja zewnętrzna

Przedmiot raportu – Zakres raportu i wydawca

Spółka ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG zleciła kontrolę wybranych treści i wskaźników niezależnej spółce biegłych rewidentów Flottmeyer Steghaus + Partner.

GRI 200 Ekonomia

GRI 204: Zaopatrzenie 2016

Wskaźniki GRI

Dane

Odsyłacz do strony i uzupełnienie

Weryfikacja zewnętrzna

103-1/2/3

Podejście do zarządzania

FP 2

Udział wolumenu zakupowego certyfikowanego według uznanych standardów.

Check Icon – Nachhaltigkeit bei ALDI Nord
GRI FP: Dobrostan zwierząt

Wskaźniki GRI

Dane

Odsyłacz do strony i uzupełnienie

Weryfikacja zewnętrzna

103-1/2/3

Podejście do zarządzania

GRI 205: Zwalczanie korupcji 2016

Wskaźniki GRI

Dane

Odsyłacz do strony i uzupełnienie

Weryfikacja zewnętrzna

103-1/2/3

Podejście do zarządzania

Compliance (zgodność z normami)

Wpływ na: przedsiębiorstwo, łańcuch dostaw

205-1

Siedziby działalności, które zostały sprawdzone pod względem ryzyka korupcji.

Siedziby działalności są regularnie kontrolowane.

GRI 206: Postępowanie naruszające zasady uczciwej konkurencji 2016

Wskaźniki GRI

Dane

Odsyłacz do strony i uzupełnienie

Weryfikacja zewnętrzna

103-1/2/3

Podejście do zarządzania

Compliance (zgodność z normami)

Wpływ na: przedsiębiorstwo, łańcuch dostaw, klient

206-1

Kroki prawne dotyczące przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji, tworzenia karteli, stosowania praktyk monopolistycznych

W Grupie Przedsiębiorstw ALDI Nord nie są znane przypadki zachowań lub wykroczeń przeciwko prawu kartelowemu naruszające zasady uczciwej konkurencji

GRI 300 Ekologia

GRI 301: Materiały 2016

Wskaźniki GRI

Dane

Odsyłacz do strony i uzupełnienie

Weryfikacja zewnętrzna

103-1/2/3

Podejście do zarządzania  

Opakowanie & Obieg
Marnowanie żywności & Odpady

Wpływ na: przedsiębiorstwo, łańcuch dostaw, klient

301-1

Zastosowane materiały w podziale na wagę lub objętość

Opakowanie & Obieg – Wskaźniki
Marnowanie żywności & Odpady – Wskaźniki
Budowanie pozytywnych relacji z klientami & Jakość usług – Wskaźniki
Torba jednorazowa nie jest rozwiązaniem

Grupa Przedsiębiorstw ALDI Nord jest przedsiębiorstwem handlu detalicznego. Produkcja i pakowanie odbywa się praktycznie wyłącznie poprzez dostawców. Wspólnie z nimi pracujemy nad pozyskiwaniem surowców w sposób bardziej zrównoważony.

Nasze gazetki reklamowe prowadzą do bezpośredniego zużycia papieru. Od 2012 r. gazetka reklamowa „ALDI Aktualności” jest drukowana we wszystkich krajach Grupy Przedsiębiorstw na papierze z certyfikatem FSC®. Ponadto w Niemczech papier ten posiada certyfikat Błękitnego Anioła.

Również torby zakupowe wydawane naszym klientom prowadzą do wysokiego zużycia tworzyw. Pod koniec 2017 r. zrezygnowaliśmy z klasycznych toreb jednorazowego użytku w Belgii, Niemczech i Holandii.

GRI 302: Energia 2016

Wskaźniki GRI

Dane

Odsyłacz do strony i uzupełnienie

Weryfikacja zewnętrzna

103-1/2/3

Podejście do zarządzania

Mobilność & Logistyka
Ochrona klimatu

Wpływ na: przedsiębiorstwo

302-1

Zużycie energii w organizacji

Mobilność & Logistyka – Zużycie paliw napędowych
Ochrona klimatu – Bezpośrednie zużycie energii
Ochrona klimatu – Bezpośrednie zużycie energii według źródeł
Ochrona klimatu – Pośrednie zużycie energii
Ochrona klimatu – Zainstalowana moc instalacji fotowoltaicznych

Obliczanie zużycia energii odbyło się zgodnie z faktorami przeliczeniowymi do audytów wyznaczony przez Federalny Urząd ds. Gospodarki i Kontroli Eksportu (BAFA).

Zużycie energii wykazujemy w użytkowanej przez nas jednostce – megawatogodzinie (MWh). Jedna megawatogodzina odpowiada 3,6 gigadżulom (GJ).

Check Icon – Nachhaltigkeit bei ALDI Nord
GRI 305: Emisje 2016

Wskaźniki GRI

Dane

Odsyłacz do strony i uzupełnienie

Weryfikacja zewnętrzna

103-1/2/3

Podejście do zarządzania

Mobilność & Logistyka
Ochrona klimatu

Kompensacja CO2 nie zalicza się do strategii ALDI Nord.

Wpływ na: przedsiębiorstwo

305-1

Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (Scope 1)

Ochrona klimatu – Emisje gazów cieplarnianych z zakresów 1 i 2 (Scope 1 i Scope 2)
Ochrona klimatu – Emisje gazów cieplarnianych z zakresów 1 i 2 (Scope 1 i 2) według źródeł z 2016 i 2017

Zgodnie z współczynnikami DECC-/DEFRA w obliczanie emisji gazów cieplarnianych zostały włączone poza CO2 również CH4 i N2O. W dalszym ciągu emisje spowodowane poprzez utratę czynników chłodniczych były obliczane według rozporządzenia „dotyczącego flurowanych gazów cieplarnianych” dla wszystkich użytych środków chłodniczych i zgodnie z wymogami Protokołu Gazów Cieplarnianych (Greenhouse Gas (GHG) Protocoll) w sektorze Guidance 1.0 (2005). Wybrana metoda obliczania emisji CO2 (Operational Control) dostosowana jest do globalnie uznanego standardu WRI/WBCSD Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting & Reporting (Revised Edition 2013).

305-2

Łączne pośrednie emisje gazów cieplarnianych związane z energią z zakresu 2 (Scope 2)

Ochrona klimatu – Emisje gazów cieplarnianych z zakresów 1 i 2 (Scope 1 i Scope 2)
Ochrona klimatu – Emisje gazów cieplarnianych z zakresów 1 i 2 (Scope 1 i 2) według źródeł z 2016 i 2017

Obliczenie zostało przeprowadzone zgodnie z wymogami Protokołu Gazów Cieplarnianych (Greenhouse Gas Protocol) z zastosowaniem współczynników emisji DEFRA względnie GEMIS. Zgodnie z protokołem GHG (GHG Protocol) należy oddzielnie wyliczać emisję zużycia prądu z zakresu 2 (Scope 2) w podziale na emisje czynnika „miejscowego” i „rynkowego”. Podczas, gdy metoda rachunku „miejscowego” opiera się tylko na czynnikach danego regionu geograficznego (np. kraju), to o ile to możliwe dla czynników „rynkowych” stosuje się indywidualną mieszankę prądu danego przedsiębiorstwa na podstawie faktycznie powstałych emisji danego producenta energii. Obliczenie emisji gazów cieplarnianych według metody „miejscowej” dokonuje się na podstawie czynników Międzynarodowej Agencji Energetycznej (International Energy Agency- IEA).

Zobacz również 305-1.

GRI 306: Ścieki i Odpady 2016

Wskaźniki GRI

Dane

Odsyłacz do strony i uzupełnienie

Weryfikacja zewnętrzna

103-1/2/3

Podejście do zarządzania

Marnowanie żywności & Odpady

Wpływ na: przedsiębiorstwo, klienci

306-2

Odpady według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem

Marnowanie żywności & Odpady – Zbiórki żywności
Marnowanie żywności & Odpady – Ilość odpadów w Niemczech
Marnowanie żywności & Odpady – Ilość odpadów wg metod ich przetwarzania

Usuwaniem odpadów zarządza po części bezpośrednio ALDI Nord, część informacji pochodziła od zewnętrznych zakładów utylizacji odpadów. Przyporządkowanie odpadów komunalnych do rodzaju metody usuwania nastąpiło na podstawie statystycznych danych dotyczących wykorzystania odpadów komunalnych w Niemczech (Europejski Urząd Statystyczny – Eurostat).

Metody usuwania odpadów poprzez głębokie składowanie i składowanie w magazynach nie były stosowane. 

GRI 308: Ocena dostawców pod kątem aspektów Ekologicznych 2016

Wskaźniki GRI

Dane

Odsyłacz do strony i uzupełnienie

Weryfikacja zewnętrzna

103-1/2/3

Podejście do zarządzania

Polityki zakupowe w obszarze Food uwzględniające zrównoważony rozwój
Standardy zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw Non-Food

Zasadniczo istnieją dwie metody rozstrzygania sporów w ramach amfori dla zakładów produkcyjnych oraz w ramach Supply Chain Initiative (SCI) dla członków inicjatywy. Planowane jest rozszerzenie zakresu obecnych możliwości.

Wpływ na: łańcuch dostaw

308-2

Negatywne odziaływania na środowisko w łańcuchu dostaw i podjęte działania

Standardy zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw Non-Food – Wyniki audytu
Standardy zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw Non-Food – Wprowadzono system ocen ALDI Social Assessments
Standardy zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw Non-Food – Zrównoważone standardy zakupu tekstyliów
Standardy zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw Non-Food – Zarządzanie chemikaliami
Polityki zakupowe w obszarze Food uwzględniające zrównoważony rozwój – Postępy & Działania 2017

Spełnianie ekologicznych standardów przez naszych dostawców gwarantują nam zobowiązania ujęte w kontraktach oraz dowody w postaci konkretnych certyfikatów. Spełnianie standardów należy do obowiązków naszych dostawców.

Przed zakupem oczekujemy zasadniczo od każdego dostawcy (importera) informacji o zaangażowanych w produkcję głównych zakładach produkcyjnych, przy tym sprawdzamy wyniki ich audytu. Część audytu dotyczy negatywnego odziaływania na środowisko. Udział procentowy audytów wskazuje na udział zakładów produkcyjnych w krajach ryzyka, w których audyt został przeprowadzony. Udział procentowy audytów wynosi prawie 100 procent.

Dodatkowo oczekujemy od naszych dostawców odzieży, tekstyliów domowych oraz obuwia zgłaszania wszystkich zakładów produkcyjnych zaangażowanych w łańcuch dostaw. Od lipca 2017 r. wszystkie zaangażowane zakłady produkcyjne muszą posiadać ocenę amfori BEPI Self Asessment, która zawiera dane dot. wpływu na środowisko. W przypadku zakładów produkcyjnych stosujących technikę produkcji „na mokro” sprawdzamy wykonanie analizy ścieków i osadów.

Wszyscy producenci warzyw i owoców, których artykuły są sprzedawane w ALDI Nord, muszą przedłożyć ważną certyfikację GLOBALG.A.P. Szczególnymi aspektami kontroli są usuwanie i zarządzanie odpadami oraz zarządzanie środowiskiem.

GRI 400 Społeczność

GRI 403: Bezpieczeństwo i higiena pracy 2016

Wskaźniki GRI

Dane

Odsyłacz do strony i uzupełnienie

Weryfikacja zewnętrzna

103-1/2/3

Podejście do zarządzania

Bezpieczeństwo pracy & Ochrona zdrowia

Wpływ na: przedsiębiorstwo

403-2

Rodzaj i wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych i nieobecności w pracy oraz wypadków śmiertelnych związanych z pracą

Bezpieczeństwo pracy & Ochrona zdrowia – Liczba chorych

ALDI Nord w całej Grupie Przedsiębiorstw zbiera dane dotyczące zwolnień chorobowych. Bardziej szczegółowe zbieranie danych i ich analiza nie jest obecnie planowane.

GRI 404: Szkolenia i Kształcenie ustawiczne 2016

Wskaźniki GRI

Dane

Odsyłacz do strony i uzupełnienie

Weryfikacja zewnętrzna

103-1/2/3

Podejście do zarządzania

Atrakcyjny pracodawca

Wpływ na: przedsiębiorstwo

404-1

Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika

GRI 405: Różnorodność i Równość szans 2016

Wskaźniki GRI

Dane

Odsyłacz do strony i uzupełnienie

Weryfikacja zewnętrzna

103-1/2/3

Podejście do zarządzania

405-1

Różnorodność w najwyższym organie zarządzającym i w kadrze pracowniczej

Atrakcyjny pracodawca – Pracownicy według rodzaju zatrudnienia
Atrakcyjny pracodawca – Udział pracowników według rodzaju umowy o pracę
Różnorodność & Zgodność – Przedmowa
Różnorodność & Zgodność – Udział kobiet na stanowiskach kierowniczych
Różnorodność & Zgodność – Liczba pracowników według działów
Różnorodność & Zgodność – Pracownicy według grup wiekowych
Różnorodność & Zgodność – Ilość pracowników z niepełnosprawnością

W roku sprawozdawczym zarząd ALDI Einkauf składał się z 8 prezesów, w tym żaden nie był płci żeńskiej. Siedmiu z ośmiu prezesów było w przedziale wiekowym 30-50 lat. Jeden prezes był w przedziale wiekowym ponad 50 lat.

Udział pracowników płci żeńskiej podawany jest według regionów, działów zatrudnienia (sprzedaż, magazyn, logistyka, administracja, jak również wyższy i niższy szczebel zarządzania) i stanowisk kierowniczych. Zebrane dane według grupy wiekowej, narodowości i pracowników z ograniczeniami nie występują w kolejnych zestawieniach, ponieważ te nie spełniają założonych celów.

GRI 407: Prawo do swobodnego zrzeszania się oraz do rokowań zbiorowych 2016

Wskaźniki GRI

Dane

Odsyłacz do strony i uzupełnienie

Weryfikacja zewnętrzna

103-1/2/3

Podejście do zarządzania

Atrakcyjny pracodawca
Różnorodność & Zgodność
Polityki zakupowe w obszarze Food uwzględniające zrównoważony rozwój

Na podstawę pracy działu HR (Human Resources) wspólnie składa się: filozofia przedsiębiorstwa, koncepcja HR oraz koncepcja kierowania „Prawdziwi handlowcy”.

Wpływ na: przedsiębiorstwo, łańcuch dostaw

407-1

Przedsiębiorstwa i dostawcy zidentyfikowani jako mogący naruszać lub stwarzać zagrożenie dla prawa do swobody zrzeszania się i prawa do sporów zbiorowych

Standardy zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw Non-Food – Przestrzeganie standardów socjalnych w łańcuchu dostaw
Standardy zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw Non-Food – Wprowadzono system ocen ALDI Social Assessments
Atrakcyjny pracodawca – Udział pracowników objętych układami zbiorowymi pracy

Zbiorowe układy pracy są zawierane we wszystkich spółkach przedsiębiorstwa (za wyjątkiem Polski, gdzie nie są zawierane zbiorowe układy pracy).

Zobacz kluczowy temat Non-Food

Nasi dostawcy są umownie zobowiązani do przestrzegania Kodeksu Postępowania amfori BSCI. Ten opiera się na m.in. standardach ustanowionych przez Międzynarodową Organizacjię Pracy (ILO) i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (United Nations – UN). W okresie sprawozdawczym nie otrzymaliśmy w ramach audytów amfori BSCI żadnych zgłoszeń dot. naruszenia prawa, wolności zrzeszania się i do rokowań zbiorowych.

W związku z rozległymi pożarami oraz zawaleniem budynków w ubiegłych latach w Bangladeszu, tamtejsze zakłady produkujące tekstylia odzieżowe i domowe wymagają szczególnej uwagi. Ponadto w Bangladeszu w porównaniu do innych krajów częściej dochodzi do wykroczeń, przeciwko Kodeksowi Postępowania BSCI. Z tych powodów dostawców zlecających tam produkcję obowiązują dodatkowe wytyczne, które wychodzą poza zakres wymagań amfori BSCI i które przez nas są kontrolowane.

GRI 412: Ocena pod względem przestrzegania praw człowieka 2016

Wskaźniki GRI

Dane

Odsyłacz do strony i uzupełnienie

Weryfikacja zewnętrzna

103-1/2/3

Podejście do zarządzania

412-3

Znaczące umowy inwestycyjne i kontrakty, które zawierają klauzulę dotyczą praw człowieka lub które są sprawdzane pod kątem praw człowieka

Nasi partnerzy biznesowi są umownie zobowiązani do przestrzegania Kodeksu Postępowania amfori BSCI. Ten opiera się na m.in. standardach ustanowionych przez Międzynarodową Organizację Pracy (ILO) i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (United Nations – UN).

GRI 414: Ocena społeczna dostawców 2016

Wskaźniki GRI

Dane

Odsyłacz do strony i uzupełnienie

Weryfikacja zewnętrzna

103-1/2/3

Podejście do zarządzania

Polityki zakupowe w obszarze Food uwzględniające zrównoważony rozwój
Standardy zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw Non-Food

Zasadniczo istnieją dwie metody rozstrzygania sporów w ramach amfori dla zakładów produkcyjnych oraz w ramach Supply Chain Initiative (SCI) dla członków inicjatywy. Planowane jest rozszerzenie zakresu obecnych możliwości.

Wpływ na: łańcuch dostaw.

414-1

Nowi dostawcy, którzy zostali sprawdzeni pod kątem kryteriów społecznych

Standardy zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw Non-Food – Wprowadzono system ocen ALDI Social Assessments
Standardy zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw Non-Food – Zrównoważone standardy zakupu tekstyliów
Standardy zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw Non-Food – Kwalifikacja dostawców
Standardy zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw Non-Food – Nowa międzynarodowa polityka zakupowa kwiatów i roślin

Nasze polityki zakupowe dotyczące poszczególnych surowców, nasze standardy socjalne w łańcuchu dostaw, jak również dalsze wiążące regulacje obowiązują w równym stopniu obecnych jak i nowych dostawców.

Możliwie jak największą transparentność zapewniamy poprzez uznawanie zewnętrznych systemów certyfikacyjnych. W zależności od certyfikacji koncentrują się one na kontroli i polepszaniu socjalnych praktyk lub ekologicznych komponentach.

Przykładowo: w Kodeksie Postępowania amfori BSCI zakorzenionych jest jedenaście głównych zasad: prawo do zrzeszania oraz prawo do rokowań zbiorowych, zakaz dyskryminacji, godziwe wynagrodzenie, rozsądny czas pracy, ochrona pracowników, zakaz zatrudniania dzieci, szczególna ochrona pracowników młodocianych, zakaz nietrwałych form zatrudniania i zakaz pracy przymusowej, ochrona środowiska naturalnego oraz etyczne gospodarowanie.

414-2

Negatywne społeczne odziaływania w łańcuchu dostaw i podjęte działania

GRI 416: Zdrowie i bezpieczeństwo klientów 2016

Wskaźniki GRI

Dane

Odsyłacz do strony i uzupełnienie

Weryfikacja zewnętrzna

103-1/2/3

Podejście do zarządzania

Jakość produktu

Wpływ na: łańcuch dostaw, przedsiębiorstwo, klient

416-1

Procent istotnych kategorii produktów i usług podlegających ocenie ich wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo

Jakość produktu
Dzień pod znakiem jakości

Każdy produkt jest wielokrotnie sprawdzany wzdłuż całego łańcucha wartości dodanej.

GRI 417: Marketing i Oznakowanie produktów i Usług 2016

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

     

 

     

 

     

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch