1. Home
  2. Glosariusz

Glosariusz

ALDI Factory Advancement Project

W 2013 roku firma ALDI uruchomiła projekt ALDI Factory Advancement (AFA) dla zakładów produkujących odzież w Bangladeszu. Ma on na celu poprawę warunków pracy i pomoc w nawiązaniu trwałych relacji społecznych w zakładach produkcyjnych.

amfori BEPI

amfori BEPI jest inicjatywą amfori (dawniej Foreign Trade Association – FTA). amfori BEPI ma na celu promowanie ochrony środowiska w łańcuchach dostaw w krajach produkujących, między innymi w procesach produkcyjnych wymagających stosowania dużej ilości substancji chemicznych.

amfori BSCI

Inicjatywa amfori BSCI została powołana do życia w 2003 roku przez amfori (dawniej Foreign Trade Association – FTA). Amfori BSCI to inicjatywa firm przemysłowych i handlowych, które postawiły sobie za zadanie zapewnienie odpowiednich i bezpiecznych warunków w łańcuchu dostaw.

Audyt amfori BSCI

Przestrzeganie Kodeksu Postępowania amfori BSCI jest sprawdzane i oceniane za pomocą audytów przeprowadzanych na miejscu. Jeżeli w trakcie audytów pojawią się poważne zastrzeżenia, zakłady produkcyjne muszą w ciągu 60 dni roboczych opracować plan działań korygujących. W takim przypadku najpóźniej po upływie roku zostanie przeprowadzony nowy audyt. ALDI Nord oczekuje od wszystkich dostawców jak najszybszego usunięcia wszelkich usterek oraz regularnych komunikatów o stanie realizacji, a także odpowiedniej dokumentacji.

Kodeks Postępowania amfori BSCI

Kodeks Postępowania amfori BSCI opiera się na licznych międzynarodowych porozumieniach, takich jak zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy (International Labour Organization – ILO) czy też Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Sankcjonuje on jedenaście głównych praw pracowniczych, między innymi prawo do bezpieczeństwa w miejscu pracy, prawo do wolności zrzeszania się oraz prawo do rokowań zbiorowych jak również wykluczenie dyskryminacji, zatrudniania dzieci i pracy przymusowej. Wszyscy uczestnicy amfori BSCI zobowiązują się nie tylko do przestrzegania Kodeksu Postępowania amfori BSCI lecz również do wymagania tego od swoich partnerów handlowych. W ALDI Nord wytyczne te są zawarte w kontraktach dla wszystkich dostawców.

Aquaculture Stewardship Council

Aquaculture Stewardship Council (ASC) jest niezależną globalną organizacją użytku publicznego założoną w 2010 roku przez World Wide Fund for Nature (WWF) i Inicjatywę Zrównoważonego Handlu (Sustainable Trade IDH). ASC ma za zadanie sprawić, aby hodowla ryb była bardziej zrównoważona na całym świecie. Standard oznacza ekologiczną i społecznie odpowiedzialną hodowlę ryb.

Bangladesh Accord on Fire and Building Safety

Niniejsze porozumienie mające na celu poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego i bezpieczeństwa budynków w Bangladeszu opracowano po wypadku w Rana Plaza w kwietniu 2013 roku. ALDI Nord podpisało je w maju 2013 roku. Naszym zdaniem porozumienie jest ważnym i podstawowym krokiem w celu poprawy bezpieczeństwa pracowników w przemyśle włókienniczym w Bangladeszu. Porozumienie obejmowało, między innymi niezależne inspekcje bezpieczeństwa.

Certyfikaty Book & Claim

Model łańcucha dostaw „Book and Claim“ pozwala tłoczniom, kruszarniom ziaren palmowych i niezależnym grupom małych podmiotów posiadających certyfikat RSPO na sprzedaż kredytów RSPO podmiotom na końcu łańcucha dostaw podczas gdy oni sprzedają fizyczne produkty palmy olejowej jako niecertyfikowane/konwencjonalne.

Tłocznie, kruszarnie ziaren palmowych i niezależne grupy małych podmiotów mogą sprzedawać swoje certyfikowane ilości przy pomocy jednego lub więcej z dostępnych czterech modeli łańcucha dostaw, zapewniając, że ilość ta jest sprzedawana tylko raz. Członkowie RSPO mogą nabywać kredyty RSPO w celu zrekompensowania ilości niecertyfikowanych/konwencjonalnych produktów z palmy olejowej, których używają w swoich procesach. Wraz z nabyciem kredytów RSPO kupujący mogą stworzyć dla sprzedawców bezpośrednie zachęty produkowania w sposób zrównoważony (Źródło: RSPO (2017): Standard Certyfikacji Łańcucha Dostaw RSPO).

BREEAM

BREEAM to skrót od Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology. Standard ten jest jednym z najstarszych i najbardziej uznawanych na świecie systemów certyfikacji dla zrównoważonego budownictwa.

Sojusz na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Przemysłu Tekstylnego

Sojusz na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Przemysłu Tekstylnego jest inicjatywą z udziałem wielu interesariuszy, skupiającą około 150 członków ze świata biznesu, polityki i społeczeństwa obywatelskiego. Celem Sojuszu jest ciągła poprawa standardów ekologicznych i socjalnych w tekstylnym łańcuchu tworzenia wartości dodanej – od produkcji surowca po utylizację. Sojusz został zainicjowany w październiku 2014 roku przez niemieckiego ministra rozwoju dr Gerda Müllera. Członkowie Sojuszu zajmują dziś około połowę niemieckiego rynku tekstylnego, do końca 2018 roku liczba ta wzrośnie do 75%.

Compliance

Compliance określa ogół wszystkich środków, które powinny zapewnić zgodne z przepisami postępowanie danego przedsiębiorstwa, jego organów i pracowników, w odniesieniu do wszystkich ustawowych nakazów i zakazów, wymogów wewnętrznych (na przykład CR), wytycznych umownych stron trzecich (Codes of Conduct) lub dobrowolnych zobowiązań (na przykład w sprawie kodeksów inicjatyw branżowych).

Unijne logo produkcji ekologicznej

Wszystkie produkty posiadające unijne logo produkcji ekologicznej zostały wyprodukowane i skontrolowane zgodnie z unijnymi przepisami prawnymi. Logo to oznacza, między innymi, kontrolowaną jakość wody, uwzględnienie naturalnych siedlisk i certyfikowanych pasz ekologicznych.

European Clothing Action Plan

European Clothing Action Plan (ECAP) to projekt wspierany w ramach programu LIFE (UE), którego celem jest zmniejszenie negatywnego wpływu przemysłu włókienniczego na środowisko. Aby go osiągnąć stosowane jest podejście cykliczne i wraz ze współuczestniczącymi firmami i innymi interesariuszami  podejmowane są działania w całym cyklu życia produktu. Czas trwania projektu to trzy i pół roku,  zakończy się on w marcu 2019 roku. Do tego czasu ustalono konkretne cele, takie jak zmniejszenie ilości odpadów włókienniczych w UE o 90.000 ton, redukcję oddziaływania CO2, wody oraz odpadów w branży i informowanie klientów o wpływie zrównoważonej konsumpcji na osiąganie tych celów.

Fairtrade

Produkty posiadające certyfikat Fairtrade pochodzą z tzw. sprawiedliwego handlu. Celem jest wspieranie drobnych producentów i pracowników w krajach rozwijających się w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej oraz zrównoważona poprawa ich pozycji na rynku światowym. Aby otrzymać certyfikat spełnione muszą być międzynarodowe standardy Fairtrade, które obejmują dalekosiężne aspekty społeczne, ekonomiczne i ekologiczne.

Produkty Food i Non-Food

Pod pojęciem „Food“ rozumiemy wszystkie produkty spożywcze z asortymentu stałego i promocyjnego, w tym produkty sezonowe i regionalne. Asortyment stały jest ciągle dostępny w sklepach, różni się jednak w zależności od kraju, a także poszczególnych sklepów. “Non-Food” odnosi się między innymi do naszych artykułów kosmetycznych i higienicznych z asortymentu stałego i sporej części cotygodniowych artykułów promocyjnych, takich jak meble czy tekstylia.

FSC®

Skrót FSC® oznacza niezależną organizację certyfikacyjną Forest Stewardship Council®. FSC® rozróżnia trzy kategorie: FSC® 100%, FSC® MIX i FSC® RECYCLED.

GLOBALG.A.P.

GLOBALG.A.P. jest organizacją sektora prywatnego, która określa dobrowolne światowe standardy certyfikacji produktów rolnych (między innymi owoców i warzyw, pasz, chowu zwierząt, roślin i nasion, akwakultury). Szczególny zakres działania kontroli to takie obszary jak bezpieczeństwo żywności, dobrostan zwierząt, gospodarka odpadami i środowiskiem oraz bezpieczeństwo i higiena pracy. Producent certyfikowany zgodnie ze standardem GLOBALG.A.P. może wykazać,  że wszystkie etapy produkcji są w pełni identyfikowalne i kompleksowo kontrolowane.

Global Organic Textile Standard

Global Organic Textile Standard (GOTS) definiuje jednolite, surowe kryteria przetwarzania tekstyliów z certyfikowanych biologicznie produkowanych włókien naturalnych w całym łańcuchu tekstylnym na całym świecie. Kryteria te obejmują kontrolowaną uprawę włókien organicznych, przyjazną dla środowiska i akceptowalną społecznie produkcję oraz jednolite oznakowanie produktów. Jedynie produkty tekstylne zawierające co najmniej 70% biologicznie produkowanych włókien naturalnych mogą być certyfikowane przez niezależne instytuty badawcze zgodnie ze standardem GOTS.

GRASP

GRASP oznacza GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practice i jest dobrowolnym dodatkowym modułem certyfikacji GLOBALG.A.P. dla oceny praktyk społecznych w produkcyjnych gospodarstwach rolnych. Zajmuje się specyficznymi aspektami bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia i interesów społecznych pracowników, z którymi przeprowadzane są wywiady podczas audytu. Ocena GRASP pomaga hodowcom w stworzeniu dobrego zarządzania społecznego w ich gospodarstwach. Aby móc lepiej ocenić zarządzanie społeczne producentami, od 2016 roku wymagana jest przez nas społeczna ocena GRASP dla producentów owoców i warzyw.

International Food Standard IFS i znak kontroli

IFS Food Standard jest standardem uznanym przez GFSI do audytowania producentów żywności. Nacisk kładziony jest na bezpieczeństwo żywności oraz jakość procesów i produktów. Standard dotyczy przetwórców żywności oraz firm, w których pakowana jest żywność. Oprócz standardu IFS Food, w indywidualnych przypadkach akceptujemy także inne uznane przez GFSI standardy bezpieczeństwa żywności.

Porozumienie klimatyczne w Paryżu

Paryskie porozumienie klimatyczne jest porozumieniem 195 państw członkowskich Ramowej Konwencji Klimatycznej Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNFCCC). Przyjęte 12 grudnia 2015 roku w Paryżu na konferencji ONZ poświęconej zmianom klimatycznym i przewiduje znaczne ograniczenie globalnego ocieplenia (poniżej 2°C) spowodowanego działalnością człowieka w porównaniu z wartościami przedindustrialnymi.

Leather Working Group

Celem Leather Working Group jest opracowanie i utrzymanie protokołów, które oceniają kompatybilność ze środowiskiem naturalnym i wydajność producentów skóry oraz wspierają zrównoważone i odpowiednie praktyki w zakresie ochrony środowiska w przemyśle skórzanym. Grupa dąży do poprawy przemysłu skórzanego, koncentrując się na priorytetach środowiskowych, podkreślając najlepsze praktyki (Best Practices) i proponując wytyczne dla ciągłego doskonalenia w obszarach takich jak zużycie energii i wody, zarządzanie chemikaliami i identyfikowalność.

Marine Stewardship Council

Marine Stewardship Council (MSC) to międzynarodowa, niezależna organizacja użytku publicznego, która zarządza uznanym na świecie znakiem MSC przyznawanym rybom pochodzącym ze zrównoważonych rybołówstw. Jeśli rybołówstwo chce otrzymać certyfikat MSC, musi zostać ocenione zgodnie ze standardem środowiskowym MSC dla zrównoważonego rybołówstwa oraz spełniać jego wytyczne.

Organic Content Standard

Organic Content Standard (OCS) Organizacji Textile Exchange gwarantuje ustalony udział ekologicznej bawełny w produkcie. OCS może śledzić w łańcuchu produkcyjnym nie tylko bawełnę BIO, ale także wszystkie włókna organiczne (w tym wełnę owczą, len itp.).

PEFC™

Skrót PEFC™ oznacza niezależne programy międzynarodowej organizacji certyfikującej Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes. PEFC™ rozróżnia dwie kategorie: PEFC™ – dla certyfikowanych świeżych włókien, PEFC™ Recycled  – dla certyfikowanego materiału pochodzącego z recyklingu.

Certyfikacja fizyczna

Produkty zawierające olej palmowy mogą posiadać certyfikat RSPO, jeśli spełniają wymagania jednego z trzech systemów łańcucha dostawIdentity Preserved (IP), Segregation (SEG) lub Mass Balance (MB).

1. Identity Preserved (IP): możliwa jest identyfikowalność oleju aż do poszczególnej plantacji. Olej palmowy jest segregowany, dzięki czemu jest fizycznie oddzielany od niecertyfikowanego oleju palmowego w trakcie całego łańcucha dostaw.

2. Segregation (SEG): podobnie jak w przypadku IP, tylko certyfikowany olej palmowy dostaje się do produktu końcowego. Jednak towar może być zmieszany z kilku zrównoważonych certyfikowanych plantacji.

3. Mass Balance/Bilans masy (MB): w systemie tym certyfikowany olej palmowy jest mieszany w rafinerii w sposób kontrolowany z niecertyfikowanym olejem palmowym. Tak więc produkt końcowy nie zawiera wyłącznie certyfikowanego oleju palmowego. Niezbędnym warunkiem takiego systemu jest dokładne sporządzanie bilansu i pełna kontrola certyfikowanych przepływów surowców w całym łańcuchu dostaw.

Rainforest Alliance

Międzynarodowa organizacja środowiskowa Rainforest Alliance została założona w 1987 roku w celu zwalczania postępujących zniszczeń lasów deszczowych. Znakiem Rainforest Alliance CertifiedTM z zieloną żabą są opatrzone takie produkty jak kawa, kakao, herbata, banany lub owoce cytrusowe, które pochodzą z gospodarstw prowadzących produkcję w sposób zrównoważony. Rolnicy i związki producentów muszą spełniać surowe kryteria standardu Rainforest-Alliance dotyczącego zrównoważonego rolnictwa. Uwzględniają one lepsze warunki pracy dla pracowników, dostęp do edukacji i ochronę zasobów naturalnych, wrażliwe ekosystemy i dzikie gatunki zwierząt, a także identyfikowalność surowców.

UTZ

Program UTZ został powołany do życia w 2002 roku. Cel: wspieranie rolników trudniących się uprawą kawy, herbaty, kakao i orzechów laskowych w krajach pochodzenia w celu zapewnienia lepszej przyszłości ich rodzinom. Dzięki licznym programom szkoleniowym i edukacyjnym rolnicy otrzymują teoretyczne instrukcje i praktyczne wsparcie w zakresie dobrych praktyk rolniczych i przedsiębiorczości. Ponadto podczas uprawy i zbiorów wspierane jest używanie środków ekologicznych w celu ochrony zasobów naturalnych w kraju uprawy. Ostatecznie takie różnorodne działania zwiększają nie tylko jakość surowców, ale także wydajność uprawy, a tym samym dochody rolników.

Odpady opakowaniowe

W ALDI Nord rozróżniamy opakowania jednostkowe (handlowe), opakowania zbiorcze i transportowe. W naszych centrach logistycznych i sklepach znajdują się opakowania zbiorcze i transportowe zawarte w naszej ewidencji danych. Opakowania jednostkowe, czyli współoddziaływanie produkt a opakowanie – klienci mogą utylizować bezpośrednio u nas. Zwykle jednak klient robi to u siebie w domu.

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

     

 

     

 

     

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch