1. Home
  2. Tematy kluczowe
  3. Marnowanie żywności & Odpady

Marnowanie żywności & Odpady

[GRI 301/103-1, 306/103-1] Przejmujemy odpowiedzialność za ochronę naszego środowiska i zasobów naturalnych. Będąc przedsiębiorstwem handlu detalicznego ważną rolę odgrywa dla nas redukcja ilości odpadów oraz przeciwdziałanie marnowaniu żywności. Chcąc znacząco działać w tej kwestii pokazujemy również nasze zaangażowanie w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals, SDGs) Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zgodnie z nimi na płaszczyźnie handlu detalicznego i konsumenckiego marnowanie żywności w przeliczeniu na osobę zostanie zmniejszona o połowę do 2030 r. (cel 12, Zrównoważona konsumpcja i produkcja). Wnosimy swój wkład w realizację tego celu.

Nasze założenia

[GRI 301/103-2, 306/103-2] Postępujemy zgodnie z pięciostopniowym systemem redukcji odpadów: zapobieganie, ponowne wykorzystanie, recykling, odzyskiwanie oraz składowanie. Odpadów unikamy przykładowo stosując w logistyce systemy wielokrotnego użytku, takie jak skrzynki do transportu owoców i warzyw. Sprawdzamy, jakie materiały mogą zostać ponownie wykorzystane uwzględniając recykling, np. w zakresie naszych materiałów opakowaniowych z tektury lub folii. Materiały nienadające się do recyklingu są spalane w spalarniach odpadów w celu odzysku energii. Na ostatnim miejscu znajduje się składowanie. W Niemczech konsekwentnie stosujemy się do tego systemu – z naszej strony ponowne wykorzystanie wynosi 99 procent (patrz wskaźniki odpadów). Także w Belgii ponad 90 procent naszych opadów jest poddawanych recyklingowi, a w przypadku odpadów organicznych – fermentacji.

W naszej branży największą część odpadów stanowią opakowania (niespełna 82 procent), przede wszystkim zbiorcze, oraz odpady w postaci marnowanej żywności, które tworzą artykuły spożywcze nienadające się do sprzedaży. Wraz ze zwiększającymi się obrotami zwiększeniu ulega również ilość wytwarzanych odpadów Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord. W Niemczech w roku sprawozdawczym utworzyliśmy nowe stanowisko menedżera logistyki ds. usuwania odpadów, aby dalej optymalizować zarządzanie odpadami

Ponadto aktualnie opracowujemy międzynarodowe rozporządzenie dot. redukowania marnowanej żywności. Publikacja planowana była na koniec 2017 r. Jednakże różne krajowe przepisy poszczególnych spółek ALDI Nord oraz planowane wytyczne obowiązujące w całej UE wymagają dokładniejszego dopracowania.

Organizacja & Odpowiedzialność

[GRI 301/103-2/3, 306/103-2/3] Zarządzanie odpadami oraz zaangażowanie w działania dot. redukcji ilości marnowanej żywności są wspólnie prowadzone i organizowane przez różne działy. W całej Grupie Przedsiębiorstw Działy Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa, Logistyki oraz Jakości wspólnie opracowują koncepcje strategiczne, cele i działania. Uzgodnienia pomiędzy spółkami ALDI odbywają się za pośrednictwem Działu Logistyki spółki ALDI Einkauf. Dział Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa (CR) jest włączany tylko w razie potrzeby. Celem dalszej optymalizacji strumieni materiałowych menedżer logistyki ds. usuwania odpadów konsultuje się z właściwymi osobami odpowiedzialnymi za dany obszar w poszczególnych krajach działalności ALDI Nord oraz z zewnętrznymi usługodawcami. Doświadczenia z zakresu zarządzania odpadami w Niemczech mogą być wykorzystywane do poprawy sytuacji w całej Grupie Przedsiębiorstw.

Wytyczne & Regulacje

[GRI 301/103-2/3, 306/103-2/3] Dyrektywa UE w sprawie odpadów definiuje zarządzanie odpadami dla wszystkich krajów Grupy Przedsiębiorstw. W okresie sprawozdawczym spółka ALDI Nord Niemcy pracowała nad wdrożeniem znowelizowanego rozporządzenia w sprawie odpadów pochodzących z działalności gospodarczej (GewAbfV), celem realizacji wymaganego systemu redukcji odpadów zgodnie z ustawą o gospodarce obiegowej. Dział Logistyki w ramach wdrożenia ustawy GewAbfV udostępnił materiały szkoleniowe naszym spółkom regionalnym. W danym miejscu za spełnianie określonych wytycznych odpowiedzialni są kierownicy Działów Logistyki.

Postępy & Działania 2017

[GRI 301-103-2/3, 306/103-2/3] Spółki ALDI w poszczególnych krajach współpracują z krajowymi bankami żywności, niektóre z nich już od wielu lat. Współpracę tę stale rozbudowujemy. W roku sprawozdawczym 75 procent naszych sklepów przekazało nienadające się już do sprzedaży lecz zdatne do spożycia produkty (w roku 2016: 65 procent).

W Niemczech w 2017 r. przystąpiliśmy do inicjatywy UE – REFRESH („Resource Efficient Food and dRink for the Entire Supply cHain“). Projekt dotyczy zapobiegania odpadom artykułów spożywczych i ich użytkowania na wszystkich płaszczyznach łańcucha tworzenia wartości dodanej.W Holandii bierzemy udział w dwóch Fprojektach adawczych natomiast w pozostałych krajach również angażujemy się w działania przeciwko marnowaniu żywności.

Cele & Status

[GRI 306/103-2/3] W 2015 r. w naszym programie CR sformułowaliśmy następujący cel: opracowanie wytycznych dot. postępowania w sklepach z artykułami spożywczymi zdatnymi do spożycia lecz nienadającymi się do sprzedaży. Wytyczne znajdują się jeszcze na etapie opracowania.

Nasze cele z programu CR:

Obszar działania: zaangażowanie społeczne & wspieranie dialogu

Cel

Status

Termin  celu

Zakres celu

Istotność celu

Wdrożenie instrukcji dotyczącej postępowania z żywnością nienadającą się już do sprzedaży w sklepach

w trakcie realizacji

2017

sporządzenie i wdrożenie

Grupa Przedsiębiorstw

Cel zrealizowany – Zrównoważony rozwój ALDI Nord Cel zrealizowany Proces ciągły – Zrównoważony rozwój ALDI Nord Proces ciągły

Wskaźniki

Zbiórki żywności [GRI 306-2]

Udział sklepów, które przekazują instytucjom charytatywnym artykuły spożywcze nienadające się już do sprzedaży w ogólnej liczbie sklepów (w procentach).

Zasadniczo rozdysponowujemy towary w taki sposób, aby powstawało jak najmniej strat. Ewentualne nadwyżki w miarę możliwości są przeznaczane na cele dobroczynne. Jednak nie w każdej lokalizacji dostępne są organizacje mogące przyjmować darowizny w formie żywności.

2015

2016

2017

Check Icon – Nachhaltigkeit bei ALDI Nord

Belgia/Luksemburg1

100,0

100,0

100,0

Dania

3,6

3,6

18,1

Niemcy

98,1

99,1

99,0

Francja23,4

Holandia


28,7

74,2

Polska

4,8

24,6

38,7

Portugalia

8,5

25,0

31,6

Hiszpania

76,5

75,4

76,1

Grupa Przedsiębiorstw

61,5

65,2

75,4

1 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz "Przedmiot raportu").

Ilość odpadów w Niemczech [GRI 306-2]

Ilość powstałych odpadów według rodzaju odpadu (w tonach)1

Ilość odpadów w Niemczech w stosunku do 2016 r. nieznacznie wzrosła, przy czym największa część naszego wskaźnika nagromadzenia odpadów przypada na odpady opakowaniowe. Odpady niebezpieczne w ilości 420 ton stanowią jedynie około 0,2 procenta całej masy odpadów. Do takich odpadów należą przede wszystkim zużyty olej, filtry olejowe, akumulatory pojazdów i świetlówki zawierające rtęć. Dotychczas ilość wytwarzanych odpadów może być ewidencjonowana tylko dla lokalizacji w Niemczech. Ewidencja międzynarodowa planowana jest na najbliższe lata.

2015

20162

2017

Odpady niebezpieczne

493

414

420

Papier/tektura/karton

432

450

400

Odpady komunalne3

22.129

22.320

24.550

Odpady z produkcji i przetwarzania żywności4

8.173

11.102

11.343

Odpady opakowaniowe

156.580

161.290

164.000

w tym folia/tworzywa sztuczne

3.986

3.578

3.432

w tym tektura /papier

121.331

125.174

128.549

w tym PET

31.264

32.538

31.864

w tym pozostałe5155

Zużyte urządzenia

70

56

52

Całkowita ilość odpadów

187.878

195.632

200.765

1 Dane opierają się częściowo na szacunkach i wyliczeniach prognostycznych.
2
 Z powodu uzupełnienia zgłoszeń za rok 2016, dane należało częściowo dopasować w stosunku do raportu z roku poprzedniego.
3 Odpady przemysłowe. Do nich zaliczają się m.in. odpady nie nadające się do powtórnego wykorzystania, pakowane produkty spożywcze, odpady wielkogabarytowe, drewno i złom metali.
4 Do tej grupy zaliczają się odpady powstające w związku z prowadzeniem stołówki oraz produkty „bake-off” (do wypieku w sklepie).
5 Do tej grupy zaliczają się pozostałe odpady opakowaniowe jak np. doniczki lub wytłoczki po roślinach. Po raz pierwszy ta kategoria została wykazana w 2017 r.

Ilość odpadów wg metod ich przetwarzania [GRI 306-2]

Ilość odpadów w odniesieniu do sposobu ich usuwania w Niemczech (w procentach)*

W 2017 r. odzysk ew. recykling (z włączeniem kompostowania) z większości odpadów nie niebezpiecznych wyniósł około 99 procent.

Ilość odpadów wg metod ich przetwarzania – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

1 Przyporządkowanie do sposobów usuwania częściowo opiera się na szacunkach bądź wyliczeniach prognozowych.
2 Łącznie ze spalaniem w celu odzysku energii.

Ilość odpadów wg metod ich przetwarzania [GRI 306-2]

Ilość odpadów w odniesieniu do sposobu ich usuwania w Niemczech (w procentach)1

W 2017 r. odzysk ew. recykling (z włączeniem kompostowania) z większości odpadów nie niebezpiecznych wyniósł około 99 procent.

2015

2016

2017

Niemcy

Niemcy

Niemcy

Odzysk i recycling2

96,38

96,80

96,76

Składowanie na wysypisku

0,03

0,02

0,18

Spalanie (spalanie masowe)

1,54

1,08

0,85

Kompostowanie

2,06

2,10

2,20

1 Przyporządkowanie do sposobów usuwania częściowo opiera się na szacunkach bądź wyliczeniach prognozowych.
2 Łącznie ze spalaniem w celu odzysku energii.

SDG

GRI

Kolejne informacje

Tematy Kluczowe

Różnorodność & Zgodność

W dziewięciu europejskich krajach, w których reprezentowana jest spółka ALDI Nord, pracują ludzie ponad 117 narodowości. Ta różnorodność jest częścią ALDI Nord, wzbogaca naszą współpracę i odzwierciedla różnorodność naszych klientów.

Więcej
Zarządzanie

Compliance (Zgodność z normami)

Nasze działania kształtujemy na podstawie naszych głównych wartości: prostota działania, odpowiedzialność, zaufanie. Te wartości odzwierciedlają również nasze pojmowanie zgodności z normami Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord.

Więcej
Tematy Kluczowe

Standardy zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw Non-Food

Überall dort, wo wir unseren Einfluss geltend machen können, übernehmen wir Verantwortung für sichere und faire Arbeitsbedingungen und die Einhaltung von Umweltstandards.

Więcej
Ciekawostki

Co to znaczy być pracownikiem ALDI?

Być pracownikiem ALDI oznacza przede wszystkim – stosować w życiu nasze wspólne wartości. „Prosto, odpowiedzialnie i niezawodnie” - Za tym stoimy my, we wszystkim, co robimy i gdziekolwiek jesteśmy.

Więcej
Tematy Kluczowe

Budowanie pozytywnych relacji z klientami & Jakość usług

Zaufanie naszych klientów jest naszym najcenniejszym dobrem. Od ponad 100 lat konsekwentnie kształtujemy naszą ofertę oraz nasze usługi dostosowane do potrzeb naszych klientów.

Więcej
Tematy Kluczowe

Bezpieczeństwo pracy & Ochrona zdrowia

Przejęcie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników w miejscu pracy jest w spółkach ALDI Nord oczywistością.

Więcej
Ciekawostki

Zaangażowanie na rzecz dobrostanu zwierząt: dobre wyniki na tle konkurencji

Wiemy, że w temacie dobrostanu zwierząt wciąż jest wiele do zrobienia. Ale jesteśmy na dobrej drodze. Potwierdzają to dwie ostatnie publikacje na temat zaangażowania w dobrostan zwierząt w przemyśle spożywczym.

Więcej
Tematy Kluczowe

Atrakcyjny pracodawca

Blisko 69.000 pracowników ALDI powinno być dumnych ze swojej pracy w ALDI. Dlatego oferujemy stabilną pracę, atrakcyjne warunki ramowe i długoterminowe perspektywy rozwojowe.

Więcej
Tematy Kluczowe

Marnowanie żywności & Odpady

Przejmujemy odpowiedzialność za ochronę naszego środowiska i zasobów naturalnych. Będąc przedsiębiorstwem handlu detalicznego ważną rolę odgrywa dla nas redukcja ilości odpadów oraz przeciwdziałanie marnowaniu żywności.

Więcej

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

     

 

     

 

     

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch