Ochrona klimatu

[GRI 302/103-1/2, 305/103-1/2] Zobowiązujemy się do ograniczenia wpływu naszej biznesowej działalności na klimat. Już w 2015 r. sformułowaliśmy w naszej polityce odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CR – Policy) nasze wytyczne dot. działań mniej szkodliwych dla klimatu. W naszej polityce klimatycznej przyjętej w 2018 r. postawiliśmy sobie ambitny cel klimatyczny i ustalamy ramy kompleksowych działań. W ten sposób przyczyniamy się do osiągnięcia międzynarodowych celów ustanowionych podczas paryskiego porozumienia klimatycznego* i do realizacji celu zrównoważonego rozwoju (cel 13)  “Działania w dziedzinie klimatu” sformułowanego w Agendzie 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Nasze założenia

[GRI 302/103-2/3, 305/103-2/3] ALDI Nord wyznaczyło sobie jasny cel w zakresie ochrony klimatu: zobowiązujemy się do zmniejszenia (w porównaniu do 2015 r.) emisji gazów cieplarnianych w całej Grupie Przedsiębiorstw o 40 procent do 2021 r. Cel ten dotyczy wszystkich emisji, które sami wytwarzamy w wyniku naszej działalności (emisje z zakresu 1 i zakresu 2 – Scope 1 i Scope 2). Nasze cele i środki są zestawione w naszej międzynarodowej polityce klimatycznej.

Nasza strategia klimatyczna jest ukierunkowana długoterminowo i obejmuje dwa główne zagadnienia:

  • Dzięki środkom poprawiającym wydajność oszczędzamy energię, czynnik chłodniczy oraz paliwo. Przy tym zwracamy szczególną uwagę na to, gdzie występują największe zużycia.
  • Pozyskujemy więcej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł. Obejmuje to zarówno produkcję własną jak i coraz częściej zakup energii elektrycznej.

Nasz bilans klimatyczny dzieli nasze emisje gazów cieplarnianych według źródeł emisji w ten sposób wskazując nam punkt odniesienia wobec naszych środków ochrony klimatu. Jest on sporządzany zgodnie z uznanym na całym świecie standardem ujętym w Protokole Gazów Cieplarnianych (Greenhouse Gas Protocol – GHG) oraz sprawdzany przez biegłego rewidenta.

Przegląd naszych najważniejszych źródeł emisji
  • Sklepy: nasze sklepy zużywają najwięcej energii na chłodzeniu żywności, oświetleniu sali sprzedażowej i ogrzewaniu. Jest to typowe w handlu detalicznym.
  • Chłodnictwo: chłodzenie naszych produktów wymaga użycia czynników chłodniczych. Czynniki chłodnicze mogą przedostawać się do atmosfery poprzez wycieki tym samym przyczyniając się do globalnego ocieplenia. 
  • Logistyka: równo jedna ósma naszej emisji gazów cieplarnianych w całej Grupie Przedsiębiorstw wynika ze zużycia oleju napędowego w samochodach ciężarowych, patrz także „Mobilność i logistyka“.
  • Centra logistyczne: w naszych centrach logistycznych za znaczną część zużycia energii elektrycznej (do 50 procent) odpowiada oświetlenie.

Aby konsekwentnie wdrażać ochronę klimatu w całym przedsiębiorstwie, musi stać się ona częścią jego ekonomiki. Dlatego w ciągu 2018 r. ustalimy wewnętrzną cenę za tonę CO2. Cena ta powinna być uwzględniana w przypadku wszystkich decyzji inwestycyjnych, z którymi wiąże się emisja gazów. W ten sposób chcemy, aby ochrona klimatyczna była mocno zakorzeniona w naszej działalności.

Organizacja i zakres odpowiedzialności

[GRI 302/103-2/3, 305/103-2/3] Ochrona klimatu wymaga współpracy i wiedzy różnych specjalistycznych działów. Należy przy tym zapewnić szybkie i elastyczne działania na pojawiające się nowe zmiany technologiczne i polityczne warunki ramowe. Dlatego wszystkie odpowiedzialne działy i grupy ekspertów (CR, nieruchomości i ekspansja, chłodnictwo, logistyka) regularnie prowadzą rozmowy podczas gremium.

Dyrektywy i regulacje

Nasza międzynarodowa polityka klimatyczna ustanawia ramy działań dot. ochrony klimatu w obrębie całej Grupy Przedsiębiorstw. Została na przyjęta wiosną 2018 roku.

W zakresie ustawodawstwa szczególne znaczenie dla nas ma rozporządzenie Unii Europejskiej (UE) dotyczące fluorowanych gazów cieplarnianych, którego celem jest ograniczenie emisji w całej UE do 2030 r. Fluorowane gazy cieplarniane powstają w naszym przedsiębiorstwie, głównie przez chłodnictwo.

Postępy & Działania 2017

[GRI 302/103-1/2, 305/103-1/2]

Strategia klimatyczna opracowana przy użyciu konkretnego pakietu środków

W roku sprawozdawczym 2017 zakończyliśmy opracowywanie strategii klimatycznej ALDI Nord. W ramach rozwoju dokonano oceny wdrożonych już projektów ochrony klimatu i zbadano potencjalne nowe działania. Wynikiem analizy jest zróżnicowany pakiet potencjalnych działań na rzecz ochrony klimatu. Spółki ALDI w danym kraju podejmują decyzje na podstawie indywidualnych kryteriów, którymi działaniami najefektywniej mogą osiągnąć swoje krajowe cele klimatyczne.

Sklepy: innowacyjna technologia zmniejsza zużycie energii

Jedną czwartą zużycia energii w sklepach generuje oświetlenie sali sprzedażowej. Dlatego właśnie od 2016 r. w nowych sklepach we wszystkich krajach stosowana jest technologia LED. Zużywa ona do 50 procent mniej energii niż nasze dotychczasowe oświetlenie. Od 2017 r. w istniejących sklepach większości krajów wyposażamy salę sprzedażową w oświetlenie LED włącznie z oświetleniem regałów chłodniczych i lodówek. W związku z tym, iż oświetlenie LED wytwarza mniej ciepła niż inne rodzaje oświetlenia, do chłodzenia potrzeba mniej prądu. W naszych zmodernizowanych sklepach zmniejszamy zapotrzebowanie na sztuczne światło poprzez okna sięgające podłogi, a sale sprzedażowe oświetlamy poza godzinami otwarcia w zależności od potrzeb. Technologię LED używamy także do oświetlania terenów zewnętrznych, parkingów, magazynów i pomieszczeń dodatkowych.

Kolejnym obszarem zwiększania ochrony klimatu w naszych sklepach jest chłodnictwo. Produkty mrożone są oferowane w głębokich zamrażarkach, a w naszych nowych sklepach także w zamrażarkach wiszących. Dla naszych sklepów w Niemczech kupowane są, np. tylko głębokie zamrażarki z naturalnym czynnikiem chłodniczym. Dzięki sprężarkom z regulacją prędkości i oświetleniu LED zużywają one przy tej samej powierzchni do 35% mniej prądu niż starsze modele. W przypadku regałów chłodniczych od 2017 r. stosowana jest w Niemczech technologia chłodzenia CO2 w większości nowych sklepów i w sklepach po przebudowach. Zintegrowane systemy CO2 w nowych budynkach są wykorzystywane także do ogrzewania. Odzyskują ciepło powstające podczas wytwarzania chłodzenia, a także ciepło z powietrza odprowadzanego na zewnątrz.

Nowa technologia jest uzupełniana poprzez kompleksowe zarządzanie danymi energetycznymi. W 2017 r. wprowadziliśmy w Niemczech do wszystkich naszych sklepów i centrów logistycznych system, który dostarcza najświeższe dane dotyczące zużycia energii. W Hiszpanii używamy systemu zarządzania energią w 40 sklepach, pozwala nam to rejestrować w sposób cyfrowy i analizować centralnie zużycie energii przez głównych użytkowników. W 2018 r. w Holandii wprowadzimy system zarządzania energią zgodny z normą ISO 50001.

Czynniki chłodnicze: mniejsze straty i alternatywne rozwiązania przyjazne dla klimatu

Zmniejszenie tzw. wskaźnika wycieku czynników chłodniczych jest ważnym elementem naszej strategii klimatycznej. Oprócz regularnych testów szczelności w 2017 r. w naszych niemieckich sklepach zakończyliśmy wprowadzanie cyfrowego systemu monitorowania. Umożliwia on szybki przegląd wszystkich systemów chłodzenia dzięki ewidencji i analizie danych. We Francji i Holandii pracujemy obecnie nad wprowadzeniem systemu na terenie całego kraju.

Jednocześnie coraz częściej zastępujemy istniejące czynniki chłodnicze bardziej przyjaznymi dla środowiska alternatywami. W Niemczech we wszystkich lodówkach i zamrażarkach sukcesywnie zamieniamy czynnik chłodniczy na jego naturalną alternatywę jaką jest propan (R290), który wykazuje bardzo niski potencjał globalnego ocieplenia. W naszych nowych systemach chłodzenia CO2 używamy czynnika chłodniczego, jakim jest CO2.

W latach 2015-2017 udało nam się zmniejszyć emisje spowodowane stratami czynnika chłodniczego o 16%, tj. około 99.000 ton ekwiwalentu CO2.

Centra logistyczne: wydajne oświetlenie dopasowane do potrzeb

W Belgii i Niemczech w naszych centrach logistycznych planujemy wprowadzić oświetlenie LED; w Danii zostało już ono zastosowane. Z końcem 2017 r. w całej Grupie Przedsiębiorstw wyposażyliśmy 27 z 73 centrów logistycznych w technologię LED; pod koniec 2017 roku dwa z magazynów zostały zamknięte. Spodziewamy się, że wprowadzone zmiany pozwolą zaoszczędzić łącznie do 3.000 ton emisji  CO2 w skali roku. Ponadto w centrach logistycznych rozszerzamy skalę zastosowania oświetlenia dostosowanego do potrzeb w postaci czujników ruchu i czujników światła.

Odnawialne źródła energii: więcej zielonej energii do 2021 r.

Dachy wielu sklepów i centów logistycznych są wyposażone w instalacje fotowoltaiczne. W 2017 r. nasze instalacje miały zainstalowaną moc wynoszącą ponad 32.000 kWp (kW peak) i produkowały ponad 23.000 MWh energii elektrycznej. W ten sposób udało nam się zapobiec emisji w liczbie 6.600 ton CO2. Do 2021 r. chcemy zainstalować dodatkową nominalną moc wynoszącą ponad 50.000 kWp dzięki dodatkowym instalacjom. W ALDI Francja planowanych jest aż 120 instalacji. W ALDI Belgia na przełomie lat 2018/2019 do już istniejących 40 instalacji dojdzie kolejnych 18. Także w ALDI Portugalia do końca 2017 r. zainstalowano 16 instalacji solarnych; do 2021 r. ma zostać tam zainstalowanych około 5.000 kWp dodatkowej mocy instalacyjnej.

Obecnie zużywamy ok. 70% wytwarzanej energii elektrycznej, a reszta jest doprowadzana do sieci. Chcemy zwiększyć udział energii własnej. W tym celu pilotujemy zastosowanie technologii przechowywania energii, która pozwolą nam korzystać z generowanej energii elektrycznej w późniejszym czasie. ALDI Nord Niemcy wyposażyło już trzy sklepy pilotażowe w innowacyjny system przechowywania lodu z projektu ESyCool green. W tym projekcie nasz partner, firma Viessmann, otrzymała w lutym 2018 r. za ten system Niemiecką Nagrodę za Innowacyjność w dziedzinie klimatu i środowiska (Deutscher Innovationspreis für Klima und Umwelt – IKU) 2017 w kategorii “Innowacje procesowe na rzecz ochrony klimatu”. Po zakończeniu fazy testowej zdecydujemy o kolejnych wdrożeniach.

Mimo kolejnych instalacji fotowoltaicznych, w ciągu najbliższych kilku lat będziemy w dalszym ciągu pozyskiwać większą część energii elektrycznej z sieci. Aby osiągnąć nasz cel klimatyczny, planujemy do 2021 r. zakup większej ilości zielonej energii elektrycznej. Już w 2015 r. ALDI Holandia całkowicie zamieniła zakup prądu na zieloną energię elektryczną. W 2017 r. energia ta pochodziła w całości z europejskiej energii wiatru. W 2017 r. mogliśmy w ten sposób zaoszczędzić ponad 40.000 ton ekwiwalentu CO2. Obecnie pracujemy nad ścisłymi kryteriami zakupu zielonej energii elektrycznej.

Cele i status

[GRI 302/103-2/3, 305/103-2/3] W naszej polityce klimatycznej postawiliśmy sobie za cel zmniejszenie naszych emisji gazów cieplarnianych do 2021 r. o 40% w porównaniu do 2015 r. W celu zapewnienia bardziej skutecznej kontroli dla całej Grupy Przedsiębiorstw regularnie rejestrujemy postępy projektu i dane dotyczące emisji. Są one oceniane przez Dział CR (Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa) i analizowane przez specjalnie powołane w tym celu gremium ekspertów. Jeżeli dane środki nie przynoszą spodziewanego efektu omawiane zostają nowe działania. Regularnie przesyłamy wewnętrzne i zewnętrzne informacje dot. etapu osiągania naszego celu klimatycznego.

Nasze cele z programu CR:

Obszar działania: oszczędzanie zasobów

Cel

Status

Termin celu

Zakres celu

Istotność celu

Do 2021 r. zredukowanie o 40% emisji gazów cieplarnianych względem roku bazowego 2015

nowy

2021

– 40% względem  2015 r.

Grupa Przedsiębiorstw

Wprowadzenie oświetlenia LED we wszystkich nowych sklepach (wewnątrz i na zewnątrz) oraz kontrolowanie wymiany starego oświetlenia na oświetlenie LED w istniejących sklepach i centrach logistycznych

Proces ciągły – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

2019 (i sukcesywnie)

100%

Grupa Przedsiębiorstw

Zwiększenie udziału sklepów wyposażonych w instalacje fotowoltaiczne

Proces ciągły – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

sukcesywnie

kontynuacja i zwiększenie

Grupa Przedsiębiorstw

Opracowanie koncepcji kontroli, analizy i redukcji emisji gazów cieplarnianych

Cel zrealizowany – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

2017

koncepcja

Grupa Przedsiębiorstw

Opracowanie koncepcji wprowadzenia monitoringu energetycznego i systemu zarządzania energią

w Niemczech cel osiągnięto

2017

koncepcja

Grupa Przedsiębiorstw

Całopowierzchniowe zapewnienie certyfikatu ISO 50001

nowy

2018

100%

Holandia

Podwyższenie współczynnika wykorzystania energii pozyskanej samodzielnie za pomocą instalacji fotowoltaicznych w sklepach na potrzeby własne poprzez kombinację z koncepcjami wykorzystującymi dwusystemowe urządzenia chłodzące i grzewcze oraz układem instalacji fotowoltaicznych dostosowanych do zapotrzebowania

Proces ciągły – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

sukcesywnie

kontynuacja i zwiększenie

Niemcy

Wdrożenie całopowierzchniowego, cyfrowego systemu monitoringu urządzeń chłodniczych w celu uzyskania obniżenia emisji poprzez zoptymalizowanie współczynników nieszczelności i/lub czynników chłodniczych bardziej przyjaznych dla środowiska

Cel zrealizowany – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

sukcesywnie

100%

Niemcy

Wdrożenie całopowierzchniowego, cyfrowego systemu monitoringu systemów chłodzenia w celu uzyskania obniżenia emisji poprzez zoptymalizowane współczynniki
nieszczelności i/lub czynniki chłodnicze bardziej przyjazne dla środowiska

Cel zrealizowany – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

2017

100%

Holandia

Stopniowe przestawienie wszystkich gotowych do podłączenia chłodziarek i zamrażarek na czynnik chłodzący Propan (R290) o bardzo niskim globalnym potencjale ocieplającym (Global Warming Potential – GWP)

Proces ciągły – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

sukcesywnie

100%

Niemcy

Cel zrealizowany – Zrównoważony rozwój ALDI Nord Cel zrealizowany Proces ciągły – Zrównoważony rozwój ALDI Nord Proces ciągły

Wskaźniki

Bezpośrednie zużycie energii [GRI 302-1]

Bezpośrednie zużycie energii w budynkach i w logistyce, w podziale na kraje (w MWh)1

Największa część bezpośredniego zużycia energii generowana jest przez korzystanie z gazu ziemnego do wytwarzania ciepła oraz oleju napędowego jako paliwa w logistyce. Całkowite zużycie zmalało nieznacznie w porównaniu do roku 2016.

2015

20162

20171

Check Icon – Nachhaltigkeit bei ALDI Nord

Belgia/Luksemburg3

108.941

109.576

111.286

Dania

20.962

20.692

19.766

Niemcy

386.112

402.431

397.002

Francja

149.429

143.479

147.787

Holandia

84.156

86.055

80.058

Polska

12.896

14.905

16.639

Portugalia

1.013

1.084

1.206

Hiszpania

4.177

4.449

4.731

Grupa Przedsiębiorstw

767.686

782.671

778.475

1 Dane opierają się częściowo na szacunkach i wyliczeniach prognostycznych.
2 Z powodu uzupełnienia zgłoszeń za rok 2016, dane należało częściowo dopasować w stosunku do ubiegłego roku sprawozdawczego.
3 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz „Przedmiot raportu“).

Bezpośrednie zużycie energii według źródeł [GRI 302-1]

Bezpośrednie zużycie energii w budynkach i w logistyce, w podziale na nośniki energii (w MWh)1

2015

2016

2017

Gaz ziemny

418.129

429.621

418.921

Olej opałowy

27.589

25.321

25.509

Biogaz

154

89

67

Olej napędowy (w tym z napędem  generatorów)

321.314

327.163

333.492

Benzyna

66

26

18

Gaz płynny

434

451

466

1 Dane opierają się częściowo na szacunkach i wyliczeniach prognostycznych.

Pośrednie zużycie energii [GRI 302-1]

Zużycie prądu i ciepła z sieci ciepłowniczej (w MWh)1

Zużycie prądu w naszych lokalizacjach wynoszące prawie 990 GWh odpowiada za największą część zapotrzebowania na energię. W porównaniu do poprzedniego roku wzrosło ono nieznacznie o 6 procent. Ten wzrost wynika m.in. z dłuższych godzin otwarcia oraz z wyposażania sklepów w dodatkowe regały chłodnicze i automaty piekarnicze.

Ogółem

Prąd

Ciepło z sieci ciepłowniczej

Ogółem

Prąd

Ciepło z sieci ciepłowniczej

Ogółem

Prąd

Ciepło z sieci ciepłowniczej

Belgia/Luksemburg3

88.411

88.411


89.559

89.559


101.354

101.354


Dania

50.569

39.659

10.910

51.141

39.739

11.402

50.470

39.855

10.615

Niemcy

451.014

433.393

17.621

463.361

445.897

17.464

472.279

454.553

17.726

Francja

177.762

177.762


167.805

167.805


180.752

180.752


Holandia

79.780

78.779

1.001

82.177

81.077

1.100

84.669

83.716

953

Polska

17.394

16.110

1.284

20.429

18.606

1.823

25.335

22.173

3.162

Portugalia

14.113

14.113


14.884

14.884


17.720

17.720


Hiszpania

79.694

79.694


79.070

79.070


89.029

89.029


Grupa Przedsiębiorstw

958.737

927.921

30.816

968.426

936.637

31.789

1.021.608

989.152

32.456

1 Dane opierają się częściowo na szacunkach i wyliczeniach prognostycznych.
2 Z powodu uzupełnienia zgłoszeń za rok 2016, dane należało częściowo dopasować w stosunku do ubiegłego roku sprawozdawczego.
3 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz „Przedmiot raportu“).

Emisje gazów cieplarnianych z zakresów 1 i 2 (Scope 1 i Scope 2) [GRI 305-1/2]

Emisje gazów cieplarnianych z zakresów 1 i 2 (Scope 1 i Scope 2) (w tonach ekwiwalentu CO2)

Emisje gazów cieplarnianych zostały określone na podstawie zużycia energii i paliw napędowych oraz strat czynników chłodniczych. Obliczenie zostało przeprowadzone zgodnie z wymogami Protokołu Gazów Cieplarnianych (Greenhouse Gas (GHG) Protocol), z zastosowaniem współczynników emisji DEFRA względnie GEMIS dla emisji związanych z zakupem energii cieplnej z sieci ciepłowniczej. Zgodnie z protokołem GHG (GHG Protocol) należy oddzielnie wyliczać emisję zużycia prądu z zakresu 2 (Scope 2) w podziale na emisję czynnika „miejscowego” i „rynkowego”. Podczas, gdy metoda rachunku „miejscowego” opiera się tylko na czynnikach danego regionu geograficznego (np. kraju), to o ile to możliwe dla czynników „rynkowych” stosuje się indywidualną mieszankę prądu danego przedsiębiorstwa na podstawie faktycznie powstałych emisji danego producenta energii.  Obliczenie emisji gazów cieplarnianych według metody „miejscowej” dokonuje się na podstawie czynników Międzynarodowej Agencji Energetycznej (International Energy Agency – IEA).

Scope 11

Scope 22
“na podstawie lokalizacji“

Scope 22
“w oparciu o rynek“

Scope 11

Scope 22, 3
“na podstawie lokalizacji“

Scope 22, 3
“w oparciu o rynek“

Scope 11

Scope 22
“na podstawie lokalizacji“

Scope 22
“w oparciu o rynek“

Belgia/Luksemburg4

42.096

17.782

15.781

40.328

18.656

13.246

38.639

22.674

14.859

Dania

11.104

13.241

8.973

10.466

11.372

10.914

14.942

8.119

10.859

Niemcy

120.089

214.793

262.533

110.178

211.664

38.301

108.069

203.918

223.790

Francja

74.861

11.350

2.666

75.277

6.863

6.276

67.101

8.364

6.756

Holandia

31.253

35.044

72

29.802

38.393

143

28.147

40.984

124

Polska

3.940

12.866

13.488

5.501

14.688

15.185

6.931

17.295

18.441

Portugalia

1.529

3.964

6.180

2.817

3.793

4.334

5.728

5.695

5.080

Hiszpania

12.239

19.467

30.218

12.267

20.096

26.774

10.980

25.718

29.854

Grupa Przedsiębiorstw

297.111

328.507

339.911

286.636

325.525

115.173

280.537

332.767

309.763

1 Zakres 1: Emisje z bezpośredniego zużycia energii/budynki, zużycie paliwa/logistykę oraz straty czynnika chłodniczego.
2 Zakres 2: Emisje z zużycia prądu oraz zużycia ciepła z sieci ciepłowniczej według podziału na emisję „miejscowe” i „rynkowe”
3 Z powodu uzupełnienia zgłoszeń za rok 2016, dane należało częściowo dopasować w stosunku do ubiegłego roku sprawozdawczego.
4 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz „Przedmiot raportu“).

Emisje gazów cieplarnianych z zakresów 1 i 2 (Scope 1 i 2) według źródeł z 2016 i 2017 [GRI 305-1/2]

Całkowita ilość emisji gazów cieplarnianych z zakresów 1 i 2 (Scope 1 i 2) proporcjonalnie według źródeł (w procentach, w oparciu o emisje „miejscowe”)

Emisje gazów cieplarnianych z zakresów 1 i 2 (Scope 1 i 2) według źródeł z 2016 i 2017 – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

Zainstalowana moc instalacji fotowoltaicznych

Zainstalowana moc instalacji fotowoltaicznych (w kWp)

2015

2016

2017

Belgia/Luksemburg1

438

1.095

2.594

Dania

35

45

45

Niemcy

11.526

19.537

26.708

Francja273

Holandia

149

149

209

Polska
Portugalia

866

990

1.466

Hiszpania

732

804

850

Grupa Przedsiębiorstw

13.746

22.620

32.145

1 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz „Przedmiot raportu).

Produkcja własna [GRI 302-1]

Wygenerowana energia elektryczna z instalacji fotowoltaicznych i zużycie własne (w MWh)

Generowany prąd

Użytek własny

Generowany prąd

Użytek własny

Generowany prąd

Użytek własny

Belgia/Luksemburg1

275

251

815

659

1.809

1.629

Dania

10

10

47

47

41

29

Niemcy

7.498

4.575

13.445

8.752

18.261

11.967

Francja

125

102

Holandia

150

115

156

124

156

123

PolskaPortugalia

25

25

1.085

864

1.537

1.285

Hiszpania

205

174

391

321

1.224

1.224

Grupa Przedsiębiorstw

8.163

5.150

15.939

10.767

23.153

16.359

1 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz „Przedmiot raportu“).

* Porozumienie klimatyczne w Paryżu
Paryskie porozumienie klimatyczne jest porozumieniem 195 państw członkowskich Ramowej Konwencji Klimatycznej Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNFCCC). Przyjęte 12 grudnia 2015 roku w Paryżu na konferencji ONZ poświęconej zmianom klimatycznym i przewiduje znaczne ograniczenie globalnego ocieplenia (poniżej 2 °C) spowodowanego działalnością człowieka w porównaniu z wartościami przedindustrialnymi.

SDG

GRI

Kolejne informacje

Tematy Kluczowe

Różnorodność & Zgodność

W dziewięciu europejskich krajach, w których reprezentowana jest spółka ALDI Nord, pracują ludzie ponad 117 narodowości. Ta różnorodność jest częścią ALDI Nord, wzbogaca naszą współpracę i odzwierciedla różnorodność naszych klientów.

Więcej
Zarządzanie

Compliance (Zgodność z normami)

Nasze działania kształtujemy na podstawie naszych głównych wartości: prostota działania, odpowiedzialność, zaufanie. Te wartości odzwierciedlają również nasze pojmowanie zgodności z normami Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord.

Więcej
Tematy Kluczowe

Standardy zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw Non-Food

Überall dort, wo wir unseren Einfluss geltend machen können, übernehmen wir Verantwortung für sichere und faire Arbeitsbedingungen und die Einhaltung von Umweltstandards.

Więcej
Ciekawostki

Co to znaczy być pracownikiem ALDI?

Być pracownikiem ALDI oznacza przede wszystkim – stosować w życiu nasze wspólne wartości. „Prosto, odpowiedzialnie i niezawodnie” - Za tym stoimy my, we wszystkim, co robimy i gdziekolwiek jesteśmy.

Więcej
Tematy Kluczowe

Budowanie pozytywnych relacji z klientami & Jakość usług

Zaufanie naszych klientów jest naszym najcenniejszym dobrem. Od ponad 100 lat konsekwentnie kształtujemy naszą ofertę oraz nasze usługi dostosowane do potrzeb naszych klientów.

Więcej
Tematy Kluczowe

Bezpieczeństwo pracy & Ochrona zdrowia

Przejęcie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników w miejscu pracy jest w spółkach ALDI Nord oczywistością.

Więcej
Ciekawostki

Zaangażowanie na rzecz dobrostanu zwierząt: dobre wyniki na tle konkurencji

Wiemy, że w temacie dobrostanu zwierząt wciąż jest wiele do zrobienia. Ale jesteśmy na dobrej drodze. Potwierdzają to dwie ostatnie publikacje na temat zaangażowania w dobrostan zwierząt w przemyśle spożywczym.

Więcej
Tematy Kluczowe

Atrakcyjny pracodawca

Blisko 69.000 pracowników ALDI powinno być dumnych ze swojej pracy w ALDI. Dlatego oferujemy stabilną pracę, atrakcyjne warunki ramowe i długoterminowe perspektywy rozwojowe.

Więcej
Tematy Kluczowe

Marnowanie żywności & Odpady

Przejmujemy odpowiedzialność za ochronę naszego środowiska i zasobów naturalnych. Będąc przedsiębiorstwem handlu detalicznego ważną rolę odgrywa dla nas redukcja ilości odpadów oraz przeciwdziałanie marnowaniu żywności.

Więcej

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

     

 

     

 

     

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch