1. Home
  2. Tematy kluczowe
  3. Różnorodność & Zgodność

Różnorodność & Zgodność

[GRI 405/103-1, 405-1] W dziewięciu europejskich krajach, w których reprezentowana jest spółka ALDI Nord, pracują ludzie ponad 117 narodowości. Ta różnorodność jest częścią ALDI Nord, wzbogaca naszą współpracę i odzwierciedla różnorodność naszych klientów. Różnorodne profile stanowisk, możliwości wdrażania w pracę oraz awansowania, jak również modele czasu pracy promują równości szans oraz prezentują ALDI jako atrakcyjnego pracodawcę.

Nasze założenia

[GRI 405/103-2] Jednoznacznie przeciwstawiamy się wszelkim formom dyskryminacji. We wszystkich krajach obowiązuje zasada, iż niezależnie od płci, wieku, religii, światopoglądu, orientacji seksualnej, pochodzenia, czy niepełnosprawności fizycznej wszystkie osoby zatrudnione mają równe szanse. Dla nas najważniejsze są wyniki.

W celu zapewnienia wszystkim równych warunków, wspieramy naszych pracowników w godzeniu pracy, czasu wolnego i życia rodzinnego. Pogodzenie życia zawodowego i prywatnego jest dla nas ważnym przyszłościowym tematem, ponieważ jego znaczenie w 2017 r. zostało wyróżnione w naszej analizie istotności. Kształtując czas pracy w dużym stopniu uwzględniane są potrzeby zatrudnionych. Ponadto w Grupie Przedsiębiorstw mamy około 48.000 miejsc pracy w niepełnym wymiarze godzin, w szczególności w sklepach (90 procent ).

Organizacja

Organizacja związków zawodowych

[GRI 102-10, 405/103-2, 407/103-1/2/3] Od lat 70-tych ubiegłego wieku w ALDI Nord w Niemczech wraz z otwarciem nowej spółki zakładany jest związek zawodowy, reprezentujący interesy pracownicze. W 2017 r. każda z 34 spółek regionalnych była również reprezentowana przez własną Radę Zakładową. Z początkiem 2018 r. przeprowadzono restrukturyzacje działalności w spółkach regionalnych Hoyerswerda i Könnern, z wyłączeniem sklepów. Część pracowników administracji i logistyki przeszła do innych spółek regionalnych. Dla pozostałych pracowników opracowano plan równowagi interesów oraz plan socjalny. Również w Belgii i Holandii istnieją Rady Zakładowe.

Systemy składania skarg i zażaleń

[GRI 405/103-2, 407/103-1/2/3] Od 2015 r. do dyspozycji pracowników w Holandii oddano jasno uregulowany system skarg i zażaleń. System skarg i zażaleń to wyraźny komunikat spółki ALDI Holandia skierowany do całego personelu o zerowej tolerancji wobec jakiejkolwiek formy dyskryminacji. Już od 2009 r. w hiszpańskich spółkach istnieje plan działania, który jest realizowany w przypadku jakichkolwiek oznak molestowania. Zapewnia on, że tego rodzaju sytuacja zostanie wyjaśniona bądź wyeliminowana w ciągu 24 godzin. Również w 2009 r. hiszpańskie spółki wprowadziły inny plan działania zapewniający równouprawnienie. W jego ramach systematycznie sprawdza się strukturę pracowników pod względem równości szans i równego traktowania.

Postępy & Działania 2017

[GRI 405/103-2/3] W 2017 r. udział kobiet na stanowiskach kierowniczych w ALDI Nord wyniósł około 27 procent, 43 procent naszych sklepów jest kierowanych przez kobiety. Postrzegamy to jako potwierdzenie objętej przez nas drogi obsadzania stanowisk kierowniczych, iż wyraźnie stawiamy na indywidualne osiągnięcia.

Wyniki pierwszych ankiet przeprowadzonych z początkiem 2017 r. wśród pracowników pokazały nam, że pracownicy są dumni z tego, iż pracują w ALDI Nord. Równocześnie okazało się, iż kwestia pogodzenia życia zawodowego i prywatnego na niektórych stanowiskach i spełnianych funkcjach wymaga jeszcze dopracowania. Na podstawie wyników ankiety podjęto już pierwsze działania, m.in. wzmacniamy nasze kadry kierownicze oraz wspieramy pełne szacunku oraz wzajemnego uznania postępowanie względem pracowników. Z końcem 2017 r. w ALDI Polska uruchomiono projekt mający na celu dalsze wspieranie poczucia wspólnoty i motywację pracowników.

Wskaźniki

Udział kobiet na stanowiskach kierowniczych [GRI 405-1]

Udział kobiet pracujących na stanowiskach kierowniczych na dzień 31.12. (w procentach)

2015

2016

2017

Belgia/Luksemburg1

24,9

27,3

29,5

Dania

20,2

20,0

21,3

Niemcy

24,6

26,7

27,8

Francja

17,5

21,4

23,1

Holandia

15,1

16,3

17,9

Polska

38,6

40,3

36,7

Portugalia

43,2

45,2

48,0

Hiszpania

34,8

32,8

34,0

Grupa Przedsiębiorstw

23,8

25,8

27,3

1 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz "Przedmiot raportu").

Liczba pracowników według działów [GRI 405-1]

Liczba pracowników według rodzaju zatrudnienia i płci na dzień 31.12. (liczba całkowita)

Grupa Przedsiębiorstw

 w tym kobiety

Grupa Przedsiębiorstw

 w tym kobiety

Grupa Przedsiębiorstw

 w tym kobiety

Sprzedaż

46.708

36.146

51.780

40.157

55.901

42.495

Magazyn

4.604

1.183

4.983

1.207

5.466

1.288

Logistyka

2.490

39

2.596

36

2.722

54

Administracja

2.215

1.950

2.401

2.105

2.704

2.419

Wyższy szczebel zarządzaniat

577

122

589

139

631

155

Niższy szczebel zarządzania

1.043

284

1.174

337

1.322

403

Pozostałe1

542

33

556

31

621

28

Grupa Przedsiębiorstw

58.179

39.757

64.079

44.012

69.367

46.842

1 Do tej kategorii zaliczają się między innymi pracownicy oddelegowani do Rady Zakładowej i fachowcy zakładowi.

Pracownicy według rodzaju zatrudnienia [GRI 102-8]

Liczba pracowników według rodzaju zatrudnienia i płci na dzień 31.12. (liczba całkowita)

Pełny etat

w tym kobiety

Niepełny wymiar godzin

w tym kobiety

Pełny etat

w tym kobiety

Niepełny wymiar godzin

w tym kobiety

Pełny etat

w tym kobiety

Niepełny wymiar godzin

w tym kobiety

Belgia/Luksemburg1

2.021

877

4.235

3.575

2.117

903

4.295

3.552

2.325

1.099

4.402

3.705

Dania

1.048

468

989

583

1.074

468

1.110

660

1.098

413

1.179

686

Niemcy

7.267

3.125

24.162

19.396

7.258

2.977

27.957

22.428

7.370

2.994

28.466

22.517

Francja

5.184

2.504

2.236

2.029

5.474

2.722

2.769

2.482

5.993

2.794

3.225

2.798

Holandia

1.639

324

4.652

3.569

1.622

317

4.678

3.540

1.775

363

6.879

4.736

Polska

473

337

687

665

809

617

657

637

1.334

1.134

572

572

Portugalia

230

94

383

322

265

144

538

391

333

157

845

611

Hiszpania

1.220

611

1.753

1.278

1.407

718

2.049

1.456

1.427

708

2.144

1.555

Grupa Przedsiębiorstw

19.082

8.340

39.097

31.417

20.026

8.866

44.053

35.146

21.655

9.662

47.712

37.180

1 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz "Przedmiot raportu").

Pracownicy według grup wiekowych [GRI 405-1]

Udział pracowników według grup wiekowych na dzień 31.12. (w procentach)

Pracownicy według grup wiekowych – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

Ilość pracowników z niepełnosprawnością [GRI 405-1]

Udział pracowników o znacznym stopniu niepełnosprawności na dzień 31.12. (w procentach)

2015

2016

2017

Udział pracowników niepełnosprawnych

1,7

1,6

1,6

GRI

Kolejne informacje

Tematy Kluczowe

Różnorodność & Zgodność

W dziewięciu europejskich krajach, w których reprezentowana jest spółka ALDI Nord, pracują ludzie ponad 117 narodowości. Ta różnorodność jest częścią ALDI Nord, wzbogaca naszą współpracę i odzwierciedla różnorodność naszych klientów.

Więcej
Zarządzanie

Compliance (Zgodność z normami)

Nasze działania kształtujemy na podstawie naszych głównych wartości: prostota działania, odpowiedzialność, zaufanie. Te wartości odzwierciedlają również nasze pojmowanie zgodności z normami Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord.

Więcej
Tematy Kluczowe

Standardy zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw Non-Food

Überall dort, wo wir unseren Einfluss geltend machen können, übernehmen wir Verantwortung für sichere und faire Arbeitsbedingungen und die Einhaltung von Umweltstandards.

Więcej
Ciekawostki

Co to znaczy być pracownikiem ALDI?

Być pracownikiem ALDI oznacza przede wszystkim – stosować w życiu nasze wspólne wartości. „Prosto, odpowiedzialnie i niezawodnie” - Za tym stoimy my, we wszystkim, co robimy i gdziekolwiek jesteśmy.

Więcej
Tematy Kluczowe

Budowanie pozytywnych relacji z klientami & Jakość usług

Zaufanie naszych klientów jest naszym najcenniejszym dobrem. Od ponad 100 lat konsekwentnie kształtujemy naszą ofertę oraz nasze usługi dostosowane do potrzeb naszych klientów.

Więcej
Tematy Kluczowe

Bezpieczeństwo pracy & Ochrona zdrowia

Przejęcie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników w miejscu pracy jest w spółkach ALDI Nord oczywistością.

Więcej
Ciekawostki

Zaangażowanie na rzecz dobrostanu zwierząt: dobre wyniki na tle konkurencji

Wiemy, że w temacie dobrostanu zwierząt wciąż jest wiele do zrobienia. Ale jesteśmy na dobrej drodze. Potwierdzają to dwie ostatnie publikacje na temat zaangażowania w dobrostan zwierząt w przemyśle spożywczym.

Więcej
Tematy Kluczowe

Atrakcyjny pracodawca

Blisko 69.000 pracowników ALDI powinno być dumnych ze swojej pracy w ALDI. Dlatego oferujemy stabilną pracę, atrakcyjne warunki ramowe i długoterminowe perspektywy rozwojowe.

Więcej
Tematy Kluczowe

Marnowanie żywności & Odpady

Przejmujemy odpowiedzialność za ochronę naszego środowiska i zasobów naturalnych. Będąc przedsiębiorstwem handlu detalicznego ważną rolę odgrywa dla nas redukcja ilości odpadów oraz przeciwdziałanie marnowaniu żywności.

Więcej

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

     

 

     

 

     

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch