1. Home
  2. Tematy kluczowe
  3. Standardy zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw Non-Food

Standardy zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw Non-Food

[GRI 204/103-1, 308/103-1, 414/103-1] Naszym celem jest, aby miliony klientów w Europie z czystym sumieniem mogło dokonywać u nas zakupów. Aby to umożliwić, w obszarach na które mamy kształtujący wpływ przejmujemy odpowiedzialność za bezpieczne i odpowiednie warunki pracy jak również przestrzeganie standardów ekologicznych. Nasz asortyment Non-Food obejmuje między innymi tekstylia, kosmetyki i artykuły higieniczne oraz cotygodniowe artykuły akcyjne – począwszy od urządzeń elektronicznych poprzez artykuły gospodarstwa domowego, a także meble. Łańcuchy dostaw tych produktów są różnorodne i rozgałęzione: często w proces produkcji artykułów Non-Food zaangażowanych jest wiele zakładów produkcyjnych w różnych krajach. Tym samym wyzwania stają się kompleksowe: tematy takie jak bezpieczeństwo budynków, godziwe wynagrodzenia, czy też redukcja chemikaliów w produkcji tekstyliów wymagają międzybranżowej współpracy przedsiębiorstw, rządów i organizacji pozarządowych (Non-Governmental Organisation – NGOs). Dlatego nad tymi wyzwaniami współpracujemy z innymi podmiotami w ramach globalnych inicjatyw, takiej jak amfori BSCI*1 (Business Social Compliance Initiative).

Zakłady produkcyjne 2017 z grup asortymentowych Non-Food według krajów

Zakłady produkcyjne 2017 z grup asortymentowych Non-Food według krajów – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

Liczba zakładów produkcyjnych zaangażowanych w produkcję artykułów Non-Food z wymienionego asortymentu (w procentach)

Nasze założenia

[GRI 308/103-1, 414/103-1] Stawiamy na długotrwałe, uczciwe i niezawodne relacje biznesowe z dostawcami, którzy podzielają nasze pojmowanie jakości i odpowiedzialności, a produkcję zamówionego przez nas towaru zlecają w zakładach produkcyjnych w takich krajach jak Chiny, Bangladesz czy Turcja. Wspólnie pracujemy nad wdrażaniem wysokich standardów środowiskowych i socjalnych.  

Nasze działania koncentrujemy na krajach pochodzenia, w których występuje podwyższone ryzyko naruszania standardów socjalnych i ekologicznych. W tym celu kierujemy się listą krajów, które przez amfori (wcześniej Foreign Trade Association – FTA) zostały zakwalifikowane jako kraje ryzyka.

W odniesieniu do warunków pracy stawiamy jasne wymagania naszym dostawcom i ich zakładom produkcyjnym.

Przestrzeganie standardów socjalnych w łańcuchu dostaw

[GRI 308/103-1, 414/103-1, 407/103-1/2/3, 407-1]

Kodeks Postępowania amfori BSCI

Zobowiązujemy się i naszych dostawców do przestrzegania Kodeksu Postępowania amfori BSCI. Kodeks Postępowania opiera się na licznych porozumieniach międzynarodowych, między innymi na podstawowych konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy (International Labour Organization – ILO) albo Deklaracji Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych (ONZ). Sankcjonuje on jedenaście głównych praw pracowniczych, między innymi prawo do zapewniania bezpieczeństwa w miejscu pracy, godziwego wynagrodzenia jak również wykluczenie dyskryminacji, pracy przymusowej oraz pracy dzieci. Przestrzeganie Kodeksu Postępowania amfori BSCI jest sprawdzane i oceniane w ramach podstawie kontroli przeprowadzanych na miejscu, tak zwanych audytów. Wszystkie zakłady produkcyjne zaangażowane przez naszych dostawców muszą legitymować się ważnym audytem BSCI* lub posiadać certyfikat SA8000.

 

* Audyt amfori BSCI
Przestrzeganie Kodeksu Postępowania amfori BSCI jest sprawdzane i oceniane za pomocą audytów przeprowadzanych na miejscu. Jeżeli w trakcie audytów pojawią się poważne zastrzeżenia, zakłady produkcyjne muszą w ciągu 60 dni roboczych opracować plan działań korygujących. W takim przypadku najpóźniej po upływie roku zostanie przeprowadzony nowy audyt. ALDI Nord oczekuje od wszystkich dostawców jak najszybszego usunięcia wszelkich usterek oraz regularnych komunikatów o stanie realizacji, a także odpowiedniej dokumentacji.

Wyniki audytu

[GRI 102-10, 308-2] Wynik audytu odgrywa dla nas istotną rolę: od naszych dostawców oczekujemy, że będą oni zlecali produkcję w zakładach, które uzyskały dobre bądź bardzo dobre wyniki audytu. Dział Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa (CR) sprawdza wszystkie przedłożone informacje dotyczące każdego zgłoszonego zakładu produkcyjnego i sporządza ocenę łączną. Jeżeli ocena całościowa wypadnie negatywnie, to przez pewien czas takiemu zakładowi nie zleca się zamówień. W takich przypadkach dostawcy muszą zadbać o to, aby został opracowany plan działań korygujących mający na celu usunięcie problemów występujących w zakładzie produkcyjnym. ALDI Nord oczekuje od swoich dostawców jak najszybszego usuwania wszelkich uchybień oraz nieustannego poprawiania warunków pracy i warunków socjalnych w zakładach produkcyjnych. Wyklucza się możliwość zlecania zamówień innym zakładom produkcyjnym bez ich uprzedniej kontroli i zatwierdzenia. Sposób postępowania w przypadkach naruszenia naszych wymagań jest uregulowany w naszych kontraktach. Uwzględnia się przy tym zarówno wagę i częstotliwość naruszeń jak i współodpowiedzialność dostawcy. Zakres możliwych konsekwencji sięga od upomnienia po – w najgorszym wypadku – zakończenia relacji biznesowych. W 2017 r. nie było konieczności korzystania z takich sankcji.

Organizacja & Wytyczne

[GRI 308/103-1, 414/103-1] Dział CR w bliskiej współpracy z dostawcami i kupcami  koordynuje kontrolę standardów środowiskowych i socjalnych. W krajach producentów pracę działu CR wspiera biuro ALDI CR-Support Asia Ltd. w Hongkongu. Jego priorytetowym zadaniem jest kontrola dostawców i zakładów produkcyjnych. W ten sposób dodatkowo we własnym zakresie sprawdzamy warunki i postępy na miejscu. Biuro ALDI CR-Support Asia Ltd. jest również odpowiedzialne za kwalifikację dostawców i zakładów produkcyjnych oraz zarządzanie interesariuszami w Azji. Informacje uzyskane przez ALDI CR-Support Asia Ltd. uwzględniane są w ocenie całościowej, a tym samym wpływają na decyzje zakupowe.

Polityka CR & Polityki zakupowe

[GRI 204/103-2, 308/103-1, 414/103-1] Główny element naszej polityki Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa stanowi odpowiedzialność wzdłuż łańcucha dostaw. Nasze wymagania wobec łańcuchów dostaw i produktów formułujemy m.in. w naszych politykach zakupowych. W roku sprawozdawczym wdrożyliśmy nową międzynarodową politykę zakupową kwiatów i roślin, jak również drewna, tektury, papieru oraz krajową politykę zakupową bawełny w Niemczech. 

Inicjatywy branżowe i inicjatywy angażujące wielu interesariuszy

Kompleksowym wyzwaniom pojawiającym się w przemyśle tekstylnym stawiamy czoła także we współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi, rządami państw, organizacjami pozarządowymi i związkami zawodowymi. Dzięki naszej pracy w inicjatywach branżowych i angażujących wielu interesariuszy przyczyniamy się do rozwoju standardów i osiągania poprawy strukturalnej:

  • W następstwie porozumienia na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa budynków w Bangladeszu (Accord Fire and Building Safety in Bangladesh) w 2017 r. ALDI Nord podpisało „Transition Accord“. Z perspektywy ALDI Nord porozumienie to jest w dalszym ciągu ważnym i zasadniczym krokiem ku poprawie bezpieczeństwa pracowników branży tekstylnej w Bangladeszu.
  • Podpisując dobrowolną rezygnację w przemyśle tekstylnym i obuwniczym (ALDI Detox Commitment) ze stosowania określonych substancji chemicznych wspieramy od 2015 r. cele kampanii Detox powołanej przez organizację ekologiczną Greenpeace.
  • Od 2015 r. należymy do Leather Working Group* (LWG). Od 1 stycznia 2017 r. w odniesieniu do artykułów ze skóry lub zawierających elementy skórzane wymagamy wyłącznego stosowania skóry z garbarni posiadających certyfikat LWG.
  • Również od 2015 r. jesteśmy członkiem niemieckiego Sojuszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Przemysłu Tekstylnego** (Bündniss für nachhaltige Textilien). Aktywnie przyczyniamy się do osiągania celów sojuszu i wspieramy inicjatywę „Zarządzanie środowiskiem i chemikaliami“.
  • Z końcem 2017 r. przystąpiliśmy do European Clothing Action Plan (ECAP), projektu wspieranego przez UE mającego na celu redukcję negatywnego oddziaływania przemysłu tekstylnego na środowisko.

* Leather Working Group
Celem Leather Working Group jest opracowanie i utrzymanie protokołów, które oceniają kompatybilność ze środowiskiem naturalnym i wydajność producentów skóry oraz wspierają zrównoważone i odpowiednie praktyki w zakresie ochrony środowiska w przemyśle skórzanym. Grupa dąży do poprawy przemysłu skórzanego, koncentrując się na priorytetach środowiskowych, podkreślając najlepsze praktyki (Best Practices) i proponując wytyczne dla ciągłego doskonalenia w obszarach takich jak zużycie energii i wody, zarządzanie chemikaliami i identyfikowalność.

** Sojusz na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Przemysłu Tekstylnego
Sojusz na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Przemysłu Tekstylnego jest inicjatywą z udziałem wielu interesariuszy, skupiającą około 150 członków ze świata biznesu, polityki i społeczeństwa obywatelskiego. Celem Sojuszu jest ciągła poprawa standardów ekologicznych i socjalnych w tekstylnym łańcuchu tworzenia wartości dodanej – od produkcji surowca po utylizację. Sojusz został zainicjowany w październiku 2014 roku przez niemieckiego ministra rozwoju dr Gerda Müllera. Członkowie Sojuszu zajmują dziś około połowę niemieckiego rynku tekstylnego, do końca 2018 roku liczba ta wzrośnie do 75%.

Postępy & Działania 2017

[GRI 308/103-2, 414/103-2]

Nasz monitoring standardów społecznych i środowiskowych w ramach łańcucha dostaw Non-Food

Nasz monitoring standardów społecznych i środowiskowych w ramach łańcucha dostaw Non-Food – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

Wprowadzono system ocen ALDI Social Assessments

[GRI 414-1, 308-2, 407-1] Wspólnie z naszymi dostawcami w ramach ALDI Social Assesstment (ASA) wizytujemy zakłady produkcyjne działające na ich zlecenie. Tym sposobem sami weryfikujemy sposób wdrażania naszych wymagań wzdłuż łańcucha dostaw. ASA obejmuje rozmowy z zarządem, kontrole ksiąg, wizytację zakładu produkcyjnego w celu kontroli standardów pracy i standardów socjalnych oraz rozmowy z pracownikami. W przypadku uchybień wspólnie z dostawcą i zakładem produkcyjnym sporządzamy plany działania, aby możliwie jak najszybciej osiągnąć poprawę sytuacji, a następnie kontrolujemy ich wdrożenie. W roku sprawozdawczym przeprowadziliśmy 199 audytów ASA w ośmiu krajach, większość z nich w Chinach (70 procent ). W przypadku około 13 procent zakładów produkcyjnych w 2017 r. stwierdzono uchybienia w zakresie ochrony pracowników i bezpieczeństwa pracy. Często powodem tego rodzaju uchybień są strukturalne warunki w krajach produkcyjnych, którymi zajmujemy się także w ramach licznych inicjatyw, takich jak porozumienie na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa budynków w Bangladeszu (Bangladesh Accord on Fire and Building Safety*2.

Projekt główny: zrównoważone standardy zakupu tekstyliów

[GRI 414-1, 308-2] Od 2017 r. gromadzimy dane dotyczące oceny dostawców w ramach projektu „Zrównoważony zakup tekstyliów“. Na podstawie tych informacji porównujemy działania naszych dostawców z zakresu zrównoważonego rozwoju. Cel projektu: intensyfikacja współpracy ze strategicznymi dostawcami gotowymi do przestrzegania naszych wymagań i osiąganie stałych postępów w zakładach produkcyjnych, którym zlecają oni produkcję. Długoterminowe planowanie umożliwia naszym dostawcom podejmowanie dalszych kroków w kierunku tworzenia zrównoważonego łańcucha dostaw.

Kwalifikacja dostawców: rozbudowano projekt ALDI Factory Advancement 

[GRI 414-1, 414-2] W roku sprawozdawczym (2017) kontynuowaliśmy projekt ALDI Factory Advancement (AFA). Projekt ma na celu poprawę warunków pracy poprzez wspieranie dialogu pomiędzy pracownikami i kadrą kierowniczą oraz ma pomóc we wspólnym identyfikowaniu i efektywnym rozwiązywaniu problemów. Głównymi tematami są: kwestia ochrony zdrowia i bezpieczeństwa na stanowisku pracy, ochrona przeciwpożarowa, wynagrodzenie, czas pracy i dyskryminacja. Dodatkowo w ramach późniejszego projektu Alumni dochodzą kwestie wydajności i jakości. W międzyczasie program obejmuje 38 zakładów produkcyjnych, pokrywających około 54 procent naszego wolumenu zakupowego w Bangladeszu (w 2015 r.: 35 procent). Z tego programu korzyści odnosi ponad 85.000 pracowników. W ramach kolejnego projektu – AFA Project PLUS – wspólnie z jedną z organizacji pozarządowych z Bangladeszu do połowy 2017 r. w dziewięciu fabrykach wprowadzono ulepszenia w przyfabrycznych placówkach dziennej opieki nad dzieckiem. W 2018 r. AFA Project PLUS zostanie przeprowadzony w kolejnych siedmiu zakładach produkcyjnych.

Zarządzanie chemikaliami: spełnianie standardów środowiskowych

[GRI 308-2] Pozytywną zmianę wzdłuż łańcucha dostaw można z powodzeniem wprowadzić jedynie dzięki współpracy wszystkich podmiotów w branży. Aby wdrożyć wymagania ALDI w zakresie Detox Commitment, musimy współpracować z właściwymi partnerami. Dlatego na początku 2017 r. przystąpiliśmy do inicjatywy amfori BEPI (Business Environmental Performance Initiative). Celem inicjatywy amfori BEPI jest realizacja zadań ochrony środowiska wzdłuż łańcucha dostaw – w szczególności w chemicznych procesach produkcyjnych. amfori BEPI stanowi dla ALDI Nord i naszych partnerów handlowych główną platformę współpracy. Od lipca 2017 r. wszystkie zakłady produkujące odzież, tekstylia domowe i obuwie, z którymi współpracują nasi dostawcy, muszą przejść ocenę amfori BEPI Self Assessment. Tego rodzaju formularz informacyjny stanowi podstawę działań naprawczych w ramach zarządzania środowiskiem. W ofertach szkoleniowych dla zakładów produkcyjnych uczestnicy uzyskują istotne informacje na temat praktycznego wdrożenia tych działań.

W dziale zarządzania chemikaliami amfori BEPI współpracuje np. z grupą „Zero Discharge of Hazardous Chemicals“ (ZDHC), której standardy są szeroko rozpowszechnione w branży. Dzięki tej kooperacji uczestniczące zakłady produkcyjne uzyskują dostęp do oferty szkoleniowej ZDHC. Nasze członkostwo w amfori BEPI wykorzystujemy również celem dzielenia się naszymi doświadczeniami, jakie pozyskaliśmy w 2016 r. w trakcie projektów pilotażowych w zakresie Chemical Management Audits (CMA). Dzięki temu mogą być one wykorzystywane również przez inne przedsiębiorstwa.

Poza tym w 2017 r. przygotowaliśmy we współpracy z usługodawcą NimkarTek projekt szkoleń dotyczący zarządzania chemikaliami: poza obowiązkowymi modułami dotyczącymi grupy chemikaliów APEO (alkilofenoletoksylatów), stosowanych w produkcji tekstyliów głównie jako związki powierzchniowo czynne w środkach piorących i które ze względu na ich szkodliwość ekologiczną pozostają głównym aspektem naszej działalności, obejmuje on również dalsze moduły szkoleniowe, przykładowo dotyczące ogólnego zarządzania chemikaliami lub ściekami i osadami.

Dodatkowo w 2017 r. rozpoczęliśmy projekt pilotażowy z czterema wybranymi zakładami produkcyjnymi naszych dostawców. Biorą one udział w programie BVE3 jednostki certyfikującej Bureau Veritas. Program oblicza spodziewane obciążenie ściekami w zakładzie produkcyjnym. Podstawę tego stanowią kluczowe dane procesów produkcyjnych oraz dane dotyczące zastosowanych substancji chemicznych, np. w procesie farbowania i prania. W ten sposób możemy zapewnić większą transparentność oraz obliczyć prognozowaną ilość substancji chemicznych odprowadzanych do ścieków. Program ten jest przygotowany specjalnie pod procesy przemysłowe, w których stosowana jest woda. Dodatkowo oferowane są szkolenia. Wstępnie program BVE3 trwa dwanaście miesięcy. Biuro ALDI CR-Support Asia Ltd towarzyszy przy tym zakładom produkcyjnym. Następnie przeprowadzona będzie ewaluacja programu w celu wprowadzenia do niego dalszych zakładów produkcyjnych.

Transparentność oferowana klientom

Umożliwiamy naszym klientom prześledzenie pochodzenia naszych tekstyliów i obuwia. Pierwszy krok podjęliśmy w 2017 r. publikując po raz pierwszy na niemieckiej oraz  portugalskiej stronie internetowej ALDI wszelkie istotne zakłady produkcyjne ze zdefiniowanych grup asortymentowych. Systematycznie sprawdzamy, które informacje dotyczące zakładów produkcyjnych mogą zostać opublikowane. Po raz pierwszy w 2018 r. wprowadziliśmy w Niemczech do sprzedaży tekstylia z Kodem Identyfikowalności ALDI (ALDI Transparenz Code  – ATC). Po pomyślnym zakończeniu fazy testowej kod ATC może być stopniowo wdrożony w całej Grupie Przedsiębiorstw na wszystkich artykułach z certyfikowaną bawełną. W Niemczech artykuły tekstylne z certyfikatem Fairtrade opatrzone są już kodem sprawiedliwego handlu, dzięki czemu możliwe jest prześledzenie pochodzenia bawełny.

99 %

Udział procentowy audytów w zakładach produkcyjnych grup asortymentowych Non-Food w krajach ryzyka (udział artykułów grupy asortymentowej Non-Food wyprodukowanych w okresie objętym badaniem w audytowanych zakładach produkcyjnych w krajach ryzyka)

Zakupy surowców pochodzących ze zrównoważonych źródeł: jasne wytyczne i nowe projekty

[GRI 204/103-2/3] W Niemczech w 2017 r. opublikowaliśmy krajową politykę zakupową bawełny. W związku z międzynarodowymi zakupami pokrywa ona większość wszystkich artykułów, które są sprzedawane w krajach ALDI Nord. W ramach polityki zakupowej wyznaczamy sobie cel, aby do 2018 r. zwiększyć udział bawełny certyfikowanej w sposób zrównoważony do 30 procent. W 2017 r. publicznie zobowiązaliśmy się wobec organizacji pozarządowej Textile Exchange do zwiększenia do 2020 r. o 25 procent (rok wyjściowy 2016) udziału włókien pochodzących z recyklingu (poliester). Cel ten zdołaliśmy osiągnąć już w 2017 r. Ponadto w 2017 r. w zestawieniu branżowym „Textile Fibre“ wydawanym przez Textile Exchange zajęliśmy dziesiąte miejsce wśród przedsiębiorstw handlujących bawełną pochodzącą z recyklingu.

Nowa międzynarodowa polityka zakupowa kwiatów i roślin

Wiele kwiatów ciętych pochodzi z okołorównikowych krajów rozwijających się. Oferują one przez cały rok dobre warunki uprawy, wiele słońca i równomierną temperaturę. Natomiast rośliny doniczkowe są uprawiane przeważnie w Europie, gdyż w przeciwnym razie transport wiązałby się z wysokimi kosztami. Celem jest polepszenie warunków pracy i życia pracowników we wszystkich krajach upraw. Głównym ekologicznym wyzwaniem jest postępowanie ze skutkami zmian klimatycznych, jak również redukcja stosowania środków ochrony roślin oraz substancji czynnych toksycznych dla pszczół.

[GRI 414-1] W 2017 r. opublikowaliśmy naszą międzynarodową politykę zakupową kwiatów i roślin . W niej zobowiązujemy się wspierać zrównoważoną uprawę kwiatów i roślin oraz stale polepszać warunki pracy i życia pracowników. Dlatego w całej Grupie Przedsiębiorstw celem jest, by do końca 2019 r. zamienić wszystkie kwiaty i rośliny objęte zakresem obowiązywania naszej polityki zakupowej na certyfikowany towar wyprodukowany w sposób zrównoważony. W tym zakresie w przyszłości będziemy akceptowali wyłącznie standard GLOBALG.A.P.*3 w kombinacji z dodatkowym modułem GRASP*4 (GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practice) lub inny porównywalny standard uznany przez ALDI Nord, względnie GLOBALG.A.P. Tam gdzie to możliwe, certyfikowane kwiaty i rośliny oznaczamy logo GLOBALG.A.P.

Drewno: publikacja międzynarodowej polityki zakupowej drewna

[GRI 204/103-2/3] Las jest ważnym ekosystemem, który tworzy ważną przestrzeń życiową dla ludzi, zwierząt i roślin. Zapewnia on istotne źródło wody pitnej i kształtuje klimat. Ochrona lasu w celu zachowania jego trwałości wymaga nie tylko zrównoważonego gospodarowania jego zasobami, lecz również obróbki i wtórnego przetwarzania produktów oraz opakowań wykonanych z drewna lub drewnopochodnych. Ponadto ważny aspekt stanowi przeciwdziałanie nielegalnemu wycinaniu lasów oraz ochrona lasów zagrożonych.

W oferowanych przez nas produktach często wykorzystywane jest drewno lub surowce drewnopochodne, np. podczas produkcji mebli, papieru toaletowego lub opakowań. W grudniu 2017 r. opublikowaliśmy naszą międzynarodową politykę zakupową drewna dla całej Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord. Definiujemy w niej jasne wymagania odnośnie produktów i opakowań zawierających w składzie drewno, celulozę, bambus, jak również wiskozę oraz włókninę na bazie celulozy. Do końca 2020 r. zobowiązujemy się zamienić nasze produkty wykonane z drewna lub drewnopochodne na certyfikowaną jakość. Akceptujemy przy tym standardy FSC®, PEFCTM oraz unijne standardy, które definiuje Ecolabel. Dalsze szczegóły dot. naszych wymagań znajdą Państwo w rozdziale "Opakowanie & Obieg".

Cele & Status

[GRI 204/103-2/3, 308/103-2/3, 414/103-2/3] W ramach naszego dobrowolnego zobowiązania oraz polityk zakupowych wyznaczyliśmy sobie cały szereg ambitnych celów. O naszych postępach informujemy w sposób transparentny np. w naszym sprawozdaniu z postępu detoksykacji lub w ramach naszego planu działań dot. Sojuszu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Przemysłu Tekstylnego.

Nasze cele z programu CR:

Obszar działania: odpowiedzialność wzdłuż łańcucha dostaw

Cel

Status

Termin  celu

Zakres celu

Istotność celu

Wszystkie zakłady produkcyjne w krajach uznanych przez BSCI za kraje ryzyka, które produkują artykuły Non-Food pod marką własną ALDI Nord, posiadają aktualny i wystarczający wynik audytu socjalnego (Business Social Compliance Initiative – BSCI)

Cel zrealizowany – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

2019

100%

Grupa Przedsiębiorstw

Włączenie wybranych zakładów produkcyjnych wytwarzających artykuły Non-Food pod marką własną ALDI Nord do programu kwalifikacyjnego ALDI Factory Advancement (AFA) Project, mającego na celu poprawę warunków pracy poprzez wspieranie dialogu pomiędzy pracownikami i kadrą kierowniczą w Bangladeszu

Cel zrealizowany – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

sukcesywnie

kontynuacja i rozszerzenie

Grupa Przedsiębiorstw

Utworzenie własnego procesu kontrolnego w Azji i sterowanie nim

Cel zrealizowany – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

2017

sporządzenie procesu kontrolnego i przeprowadzanie kontroli

Grupa Przedsiębiorstw

Zamiana wszystkich kwiatów i roślin zdefiniowanych jako marki własne na produkty certyfikowane w sposób zrównoważony (np. GLOBALG.A.P w połączeniu z GRASP)

nowy

2019

100%

Grupa Przedsiębiorstw

Rezygnacja z określonych grup substancji w produkcji odzieży tekstyliów domowych i obuwia marki własnej (ALDI Detox Commitment)

Proces ciągły – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

2020

100%

Grupa Przedsiębiorstw

Stworzenie i opublikowanie międzynarodowej polityki zakupowej bawełny

cel na Niemcy osiągnięty

2017

polityka zakupowa

Grupa Przedsiębiorstw

Stosowanie bawełny pochodzącej ze zrównoważonych źródeł (np. GOTS, OCS 100/blended, Fairtrade, bawełna pochodząca z recyklingu) dla artykułów z grupy asortymentowej odzieży i tekstylia domowe

nowy

sukcesywnie

zwiększenie w zależności od dostępności w danej jakości

Grupa Przedsiębiorstw

Stosowanie bawełny pochodzącej ze zrównoważonych źródeł (np. zgodnie ze standardami GOTS, OCS, Standard Fairtrade)

nowy

2018

30%

Niemcy

Stworzenie i opublikowanie międzynarodowej polityki zakupowej drewna

Cel zrealizowany – Zrównoważony rozwój ALDI Nord

2017

polityka zakupowa

Grupa Przedsiębiorstw

Zamiana produktów wykonanych z drewna lub drewnopochodnych na materiały certyfikowane w sposób zrównoważony (FSC®, PEFC™, Ecolabel lub porównywalne standardy)

nowy

2020

100%

Grupa Przedsiębiorstw

Cel zrealizowany – Zrównoważony rozwój ALDI Nord Cel zrealizowany Proces ciągły – Zrównoważony rozwój ALDI Nord Proces ciągły

Wskaźniki

Udział zakupionych artykułów zawierających surowce z certyfikatem FSC® lub PEFC™ [GRI FP2]

Udział zakupionych artykułów marki własnej wyprodukowanych z surowców z certyfikatem FSC® lub PEFCTM w łącznej liczbie zakupionych artykułów marki własnej z asortymentu stałego i akcyjnego zawierających w swoim składzie drewno, tekturę, papier, wiskozę i włókninę na bazie celulozy, jak również bambus (w procentach).

Zostały wyróżnione trzy formy certyfikacji: FSC® 100%, FSC® MIX i PEFCTM. W 2017 r. największy udział (około 48 procent) przypadł certyfikacji FSC® MIX, następnie certyfikacji FSC® 100% (około 30 procent ), a w dalszej kolejności certyfikacji PEFCTM (około 22 procent).

Ogółem

w tym FSC® 100%

w tym FSC® MIX

w tym PEFC™

Ogółem

davon FSC® 100%

w tym FSC® MIX

w tym PEFC™

Ogółem

w tym FSC® 100%

w tym FSC® MIX

w tym PEFC™

Belgia/Luksemburg2

24,8

41,5

12,3

46,2

28,8

38,9

23,6

37,5

52,1

32,8

45,1

22,1

Dania

72,4

32,9

38,2

28,9

89,8

21,9

63,2

14,9

93,2

45,7

39,1

15,2

Niemcy

84,4

34,5

31,1

34,4

87,3

25,3

58,6

16,1

88,2

28,6

55,1

16,3

Francja

41,5

25,8

47,4

26,8

46,4

35,4

41,5

23,1

65,7

35,0

40,8

24,2

Holandia

54,3

20,6

28,6

50,8

58,4

29,6

38,0

32,4

68,5

36,9

33,6

29,5

Polska

59,4

47,4

15,8

36,8

60,6

26,0

44,1

29,9

65,4

37,0

42,0

21,0

Portugalia

60,2

37,5

21,4

41,1

68,7

33,3

43,0

23,7

86,3

42,1

43,7

14,3

Hiszpania

42,6

32,6

15,2

52,2

64,0

30,1

34,0

35,9

74,5

41,0

37,1

21,9

Grupa Przedsiębiorstw

41,3

30,9

36,7

32,4

53,1

26,4

49,7

23,9

62,8

30,0

47,9

22,1

1 W 2017 r. wraz z opublikowaniem międzynarodowej polityki zakupowej drewna, zakres obowiązywania poszerzono o kolejne grupy towarowe, jak i artykuły marki własnej zawierające w swoim składzie wiskozę i włókninę na bazie celulozy oraz bambus.
2 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz "Przedmiot raportu").

Udział bawełny certyfikowanej pod kątem zrównoważonego rozwoju w łącznej masie sprzedanej bawełny [GRI FP2]

Udział oferowanej bawełny, certyfikowanej pod kątem zrównoważonego rozwoju, w łącznej wadze bawełny wykorzystanej w okresie sprawozdawczym do produkcji artykułów marki własnej z grupy asortymentowej odzież i tekstylia domowe w asortymencie stałym i akcyjnym (w procentach).

Ogółem

w tym GOTS

w tym OCS

w tym  inne Bio

w tym Fairtrade

w tym z recyklingu bez logo

Belgia/Luksemburg1

9,6

60,5


7,9

11,4

20,2

Dania

19,1

76,7

0,4

5,4

14,2

3,3

Niemcy

22,8

82,8

1,4

1,4

11,0

3,4

Francja

19,0

72,6

0,9

2,8

6,7

16,9

Holandia2

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Polska

11,3

61,3

2,0

29,9

1,8

5,1

Portugalia

19,6

83,9

1,4

1,8

8,7

4,2

Hiszpania

17,2

81,5

1,5

1,9


15,1

Grupa Przedsiębiorstw

20,6

80,5

1,3

2,2

10,4

5,6

1 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz "Przedmiot raportu").
2 Dane za rok 2017 dot. tonażu bawełny dla spółki ALDI w Holandii nie są dostępne  (n/d =dane niedostępne).

*1 amfori BSCI
Inicjatywa amfori BSCI została powołana do życia w 2003 roku przez amfori (dawniej Foreign Trade Association – FTA). Amfori BSCI to inicjatywa firm przemysłowych i handlowych, które postawiły sobie za zadanie zapewnienie odpowiednich i bezpiecznych warunków w łańcuchu dostaw. 

*Bangladesh Accord on Fire and Building Safety
Niniejsze porozumienie mające na celu poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego i bezpieczeństwa budynków w Bangladeszu opracowano po wypadku w Rana Plaza w kwietniu 2013 roku. ALDI Nord podpisało je w maju 2013 roku. Naszym zdaniem porozumienie jest ważnym i podstawowym krokiem w celu poprawy bezpieczeństwa pracowników w przemyśle włókienniczym w Bangladeszu. Porozumienie obejmowało, między innymi niezależne inspekcje bezpieczeństwa.

*3 GLOBALG.A.P.
GLOBALG.A.P. jest organizacją sektora prywatnego, która określa dobrowolne światowe standardy certyfikacji produktów rolnych (między innymi owoców i warzyw, pasz, chowu zwierząt, roślin i nasion, akwakultury). Szczególny zakres działania kontroli to takie obszary jak bezpieczeństwo żywności, dobrostan zwierząt, gospodarka odpadami i środowiskiem oraz bezpieczeństwo i higiena pracy. Producent certyfikowany zgodnie ze standardem GLOBALG.A.P. może wykazać,  że wszystkie etapy produkcji są w pełni identyfikowalne i kompleksowo kontrolowane.

*4 GRASP
GRASP oznacza GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practice i jest dobrowolnym dodatkowym modułem certyfikacji GLOBALG.A.P. dla oceny praktyk społecznych w produkcyjnych gospodarstwach rolnych. Zajmuje się specyficznymi aspektami bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia i interesów społecznych pracowników, z którymi przeprowadzane są wywiady podczas audytu. Ocena GRASP pomaga hodowcom w stworzeniu dobrego zarządzania społecznego w ich gospodarstwach. Aby móc lepiej ocenić zarządzanie społeczne producentami, od 2016 roku wymagana jest przez nas społeczna ocena GRASP dla producentów owoców i warzyw.

 

Kolejne informacje

Tematy Kluczowe

Różnorodność & Zgodność

W dziewięciu europejskich krajach, w których reprezentowana jest spółka ALDI Nord, pracują ludzie ponad 117 narodowości. Ta różnorodność jest częścią ALDI Nord, wzbogaca naszą współpracę i odzwierciedla różnorodność naszych klientów.

Więcej
Zarządzanie

Compliance (Zgodność z normami)

Nasze działania kształtujemy na podstawie naszych głównych wartości: prostota działania, odpowiedzialność, zaufanie. Te wartości odzwierciedlają również nasze pojmowanie zgodności z normami Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord.

Więcej
Tematy Kluczowe

Standardy zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw Non-Food

Überall dort, wo wir unseren Einfluss geltend machen können, übernehmen wir Verantwortung für sichere und faire Arbeitsbedingungen und die Einhaltung von Umweltstandards.

Więcej
Ciekawostki

Co to znaczy być pracownikiem ALDI?

Być pracownikiem ALDI oznacza przede wszystkim – stosować w życiu nasze wspólne wartości. „Prosto, odpowiedzialnie i niezawodnie” - Za tym stoimy my, we wszystkim, co robimy i gdziekolwiek jesteśmy.

Więcej
Tematy Kluczowe

Budowanie pozytywnych relacji z klientami & Jakość usług

Zaufanie naszych klientów jest naszym najcenniejszym dobrem. Od ponad 100 lat konsekwentnie kształtujemy naszą ofertę oraz nasze usługi dostosowane do potrzeb naszych klientów.

Więcej
Tematy Kluczowe

Bezpieczeństwo pracy & Ochrona zdrowia

Przejęcie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników w miejscu pracy jest w spółkach ALDI Nord oczywistością.

Więcej
Ciekawostki

Zaangażowanie na rzecz dobrostanu zwierząt: dobre wyniki na tle konkurencji

Wiemy, że w temacie dobrostanu zwierząt wciąż jest wiele do zrobienia. Ale jesteśmy na dobrej drodze. Potwierdzają to dwie ostatnie publikacje na temat zaangażowania w dobrostan zwierząt w przemyśle spożywczym.

Więcej
Tematy Kluczowe

Atrakcyjny pracodawca

Blisko 69.000 pracowników ALDI powinno być dumnych ze swojej pracy w ALDI. Dlatego oferujemy stabilną pracę, atrakcyjne warunki ramowe i długoterminowe perspektywy rozwojowe.

Więcej
Tematy Kluczowe

Marnowanie żywności & Odpady

Przejmujemy odpowiedzialność za ochronę naszego środowiska i zasobów naturalnych. Będąc przedsiębiorstwem handlu detalicznego ważną rolę odgrywa dla nas redukcja ilości odpadów oraz przeciwdziałanie marnowaniu żywności.

Więcej

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

     

 

     

 

     

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch