Compliance

[GRI 206/103-1] Nasze działania kształtujemy na podstawie naszych głównych wartości: prostota działania, odpowiedzialność, zaufanie. Te wartości odzwierciedlają również nasze pojmowanie zgodności z normami Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord. W filozofii naszej firmy „Po prostu ALDI” znajduje się sformułowanie: „Na naszym słowie można polegać.” Uważamy się za „prawdziwych” handlowców – decyzje biznesowe muszą być zawsze poparte merytorycznymi rozważaniami.

ALDI Nord oczekuje od wszystkich pracowników i kontrahentów odpowiedzialnego i niezawodnego działania. Wiążące regulacje, wytyczne i umowy muszą być spełniane. Wymogi te zostały ujęte w dokumencie „Compliance – cele”, który jest przekazywany całej kadrze kierowniczej.

Jak organizujemy Dział Compliance

[GRI 206/103-2/3, GRI 102-18] Dział Compliance znajduje się w strukturach spółki ALDI Einkauf. Wspierany jest przez Komisję Compliance składającej się z przedstawicieli wszystkich działów. Jest łącznikiem informacji związanych z zagadnieniami zgodności z normami.

Pracownicy ALDI Nord znajdują w naszej filozofii przedsiębiorstwa, jak również w Systemie Zarządzania Compliance jasne wytyczne co do etycznego postępowania. Odpowiedzialność za postępowanie zgodne z zasadami Compliance spoczywa na kadrze kierowniczej. Elementem naszego systemu zarządzania Compliance są odpowiednie kontrole weryfikujące stosowanie się do naszych wytycznych.

W Ogólnych Warunkach Dostaw (OWD) relacje pomiędzy dostawcami a ALDI Nord są jasno określone. OWD zabraniają zachowań ze strony dostawców i producentów mających na celu ograniczanie konkurencyjności, a w przypadku naruszeń wyznaczają odpowiednie sankcje oraz definiują wymagania wobec kontrahentów w zakresie zgodności z normami. Usługobiorców obowiązuje dodatkowo kodeks postępowania dot. przestrzegania standardów socjalnych w trakcie wykonywania prac budowlanych, wykonywania dzieła i świadczenia usług na zlecenie ALDI Nord.

W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższych regulacji – po stronie dostawcy lub pracownika ALDI –  Dział Compliance wraz z Komisją Compliance dokładnie wyjaśni zaistniałą sytuację. W przypadku wykroczeń popełnionych przez dostawców lub pracowników ALDI Nord konsekwentnie podejmuje odpowiednie kroki.

System zarządzania obszarem Compliance w ALDI Nord

[GRI 206/103-2] W ALDI Nord od dawna obowiązywały obszerne reguły Compliance. W 2017 r. pod kierownictwem Działu Copliance oraz Komisji Compliance zbiór reguł został przekształcony na system zarządzania Compliance jako standard ALDI Nord. W związku z tym ulepszone zostały również mechanizmy prewencji.

System Zarządzania Compliance jako standard Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord ma pomóc wszystkim pracownikom w postępowaniu zgodnym z podstawowymi wartościami ALDI Nord. Głównym celem systemu jest zapewnienie oraz wspieranie zrównoważonego sukcesu ALDI Nord, a także zapobieganie szkodom. System jest udostępniony na płaszczyźnie międzynarodowej wszystkim spółkom ALDI. Dopasowania do przepisów krajowych odbywają się poprzez kontakt z osobami odpowiedzialnymi za dany zakres w krajowych spółkach ALDI.

Od końca 2017 roku narzędzie zarządzania Compliance wskazuje kadrom kierowniczym spółek ALDI Nord w Niemczech możliwe ryzyka, regulacje i działania Compliance. Obecnie przygotowywane jest wdrożenie narzędzia dla pozostałych spółek międzynarodowych.

Tak zakorzeniamy zgodność z normami w ALDI Nord

[GRI 206/103-2] Aby uwrażliwić wszystkich pracowników ALDI na znaczenie tematu Compliance przeprowadzamy różne szkolenia. Nowi pracownicy rozpoczynający pracę odbywają szkolenia na temat istotnych dyrektyw Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord. Ponadto pracownicy Działu Zakupów ALDI Einkauf w Niemczech (wraz z Działem Jakości), Działu CR oraz Działu Komunikacji Korporacyjnej regularnie biorą udział w treningach dot. prawa kartelowego, prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ochrony tajemnic przedsiębiorstwa i tajemnic handlowych, unikaniu korupcji oraz wymagań Inicjatywy Łańcucha Dostaw (Supply Chain Initiative – SCI). Takie szkolenia odbywają się również w pozostałych krajach działalności Grupy Przedsiębiorstw. Na początku 2018 r. przeprowadziliśmy w Niemczech szkolenia na temat Systemu Zarządzania Compliance oraz Narzędzi Zarządzania Compliance dla około 700 pracowników kadry kierowniczej poszczególnych spółek regionalnych. Przeszkolone osoby mogą przeprowadzać szkolenia swoich współpracowników w danych spółkach regionalnych.

W Holandii począwszy od 2015 roku pracownicy sklepów w przypadkach molestowania seksualnego, mobbingu, dyskryminacji, agresji i przemocy mogą dodatkowo korzystać z pomocy systemu skarg, jak również mogą skorzystać z pomocy zaufanej osoby spoza miejsca swojego zatrudnienia.

SDG

GRI

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

     

 

     

 

     

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch