1. Home
  2. Zarządzanie
  3. Interesariusze & Sieci

Interesariusze & Sieci

Przejmujemy odpowiedzialność i rozwijamy się dalej zarówno w zakresie zrównoważonego rozwoju naszych łańcuchów dostaw jak i społecznego zaangażowania. Cenne wskazówki otrzymujemy podczas dialogu z naszymi interesariuszami. Naszym celem jest stała wymiana opinii. Dlatego kwestia „Wspieranie dialogu“ została zdefiniowana w naszej polityce odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CR Policy) jako osobny obszar działania. Również Organizacja Narodów Zjednoczonych podkreśla w Agendzie 2030 istotność bliskiej współpracy różnych podmiotów w osiąganiu ambitnych celów zrównoważonego rozwoju. W ramach inicjatyw i kooperacji wspólnie z naszymi partnerami pracujemy nad kluczowymi wyzwaniami z zakresu zrównoważonego rozwoju występującymi w naszej branży.

Nasze grupy interesariuszy i ich tematy

[GRI 102-40, -42, -43, -44] W ramach naszego procesu istotności regularnie sprawdzamy, które grupy interesariuszy mają dla nas szczególne znaczenie. Nasi najważniejsi interesariusze to klienci oraz pracownicy, organizacje pozarządowe ( Non-Govermental Organisation – NGO) oraz stowarzyszenia, dostawcy i partnerzy handlowi a także rady zakładowe oraz związki zawodowe. To z nimi prowadzimy intensywny, otwarty i bezpośredni dialog, który dostarcza nam potrzebną wiedzę. Aktywną wymianę opinii prowadzimy również z kolejnymi grupami, np. mieszkańcami z sąsiedztwa naszych sklepów, a także przedstawicielami mediów i polityki.

Zaangażowania interesariuszy – przegląd
  • Od 2017 r. nawiązujemy kontakt z naszymi klientami za pośrednictwem nowych środków. Modernizujemy nasze sklepy w ramach dotychczas największego projektu przebudowy w historii Grupy Przedsiębiorstw, a w ramach szeroko zakrojonych kampanii reklamowych przybliżamy naszym klientom, czym niezmiennie od dziesięcioleci jest marka ALDI. Działania te są wynikiem uzyskanych informacji zwrotnych od klientów jak również przeprowadzonych przez nas badań rynkowych. Dzięki kampaniom, takim jak np. w Holandii -„odpowiedzialne robienie zakupów“, na znaczeniu zyskuje komunikacja tematyki zrównoważonego rozwoju w sklepach.
  • Dalej rozwijana jest komunikacja z pracownikami Grupy Przedsiębiorstw: w uzupełnieniu do klasycznego okólnika przekazujemy informacje za pośrednictwem wydawanego co kwartał Magazynu dla pracowników (w Niemczech), comiesięcznego newslettera (w Portugalii) lub mediów społecznościowych (w Hiszpanii). W pięciu krajach Grupy Przedsiębiorstw tworzone są własne newslettery CR. Sondaż przeprowadzony wśród pracowników wszystkich krajów dostarczył nam istotnych informacji na temat obszarów, które możemy poprawić jako pracodawca. Na tej podstawie kreowane są działania, które stopniowo wdrażamy.
  • We wszystkich krajach, w których ALDI Nord prowadzi swoją działalność, pozostajemy w dialogu z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami osobiście lub za pośrednictwem inicjatyw branżowych. Przykładowo w Hiszpanii dyskusja z organizacjami pozarządowymi, klientami i mediami na temat oleju palmowego doprowadziła do dostosowania tamtejszych produktów marki własnej GutBio. W Holandii prowadzone są przede wszystkim rozmowy na temat „zdrowego odżywiania“.
  • Kupcy, przedstawiciele Działu Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa i Działu Jakości pozostają w stałym kontakcie z naszymi dostawcami. Aby nasze produkty jeszcze bardziej odpowiadały wymogom zrównoważonego rozwoju, wspólnie realizujemy projekty, np. dotyczące dobrostanu zwierząt. W naszych staraniach dot. zapewniania zrównoważonego rozwoju coraz bardziej skupiamy się na ocenie naszych dostawców.
  • Na potrzeby przygotowania niniejszego raportu celowo wymieniliśmy się opiniami z naszymi klientami (poprzez ankietę umieszczoną w panelu klienta), pracownikami ALDI (na podstawie ankiety internetowej), dostawcami, ekspertami, jak również radami zakładowymi dwóch niemieckich spółek regionalnych.

Kooperacje, sieci & karty

[GRI 102-12, -13] ALDI Nord współpracuje na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej z różnymi organizacjami, inicjatywami i stowarzyszeniami. Nasze zaangażowanie jest przy tym uzależnione od tematyki i sięga od członkostwa po aktywne kierownictwo. Poniżej przedstawiamy inicjatywy, których jesteśmy uczestnikiem, jak również związane z nimi zobowiązania.

Inicjatywy międzynarodowe

2017

2016

2015

przed 2015

Inicjatywy krajowe

2017

2016

2015

przed 2015

Stowarzyszenia branżowe

SDG

GRI

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

     

 

     

 

     

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch