Istotność

Chcemy wiedzieć, jakie tematy zrównoważonego rozwoju są istotne dla naszych interesariuszy oraz w jakich obszarach mamy szczególny wpływ na nasze otoczenie. Tylko w ten sposób możemy podczas naszej codziennej pracy jak i przy sporządzaniu raportu zrównoważonego rozwoju wyznaczać właściwe priorytety. W tym celu opieramy się na wynikach naszego procesu istotności.

Dalszy rozwój procesu istotności 2017

[GRI 102-49] Od naszego pierwszego procesu istotności przeprowadzonego na potrzeby raportu zrównoważonego rozwoju za rok 2015 udoskonaliliśmy nasz sposób postępowania. W 2017 r. przeprowadziliśmy wywiady i ankiety internetowe wśród prawie 3.200 interesariuszy. Tym sposobem mogliśmy znacząco zwiększyć wiarygodność naszych wyników. Po raz pierwszy włączeni zostali do tego nasi aktualni oraz potencjalni klienci.

Zoptymalizowane zostały:

Metoda ankietowania

[GRI 102-46] Wyraźnie zwiększyliśmy zasięg i zakres naszej ankiety. Na korzyść bezpośredniej wymiany z naszymi interesariuszami zrezygnowaliśmy w 2017 r. z analizy dokumentacji. Zamiast tego za pomocą profesjonalnego internetowego panelu klienta przeprowadzona została ankieta wśród 3.000 klientów w pięciu krajach, w których ALDI Nord prowadzi swoją działalność. Rozszerzony został również zakres wewnętrznego ankietowania, przy tym w całej Grupie Przedsiębiorstw uwzględniono kolejne działy, m.in. włączeni zostali poszczególni dyrektorzy jak również przedstawiciele Działu Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa. Przeprowadzając wywiady osobiste lub telefoniczne rozmawialiśmy z wybranymi dostawcami, producentami, przedstawicielami organizacji pozarządowych (Non-Governmental Organisations – NGOs), radami zakładowymi dwóch spółek regionalnych oraz ekspertami w Niemczech, Portugalii i Danii. Wywiady z ekspertami służyły w szczególności ustaleniu wpływu naszej działalności na gospodarkę, środowisko i społeczeństwo.

Wybór Interesariuszy

[GRI 102-40, 42] Nasza ankieta była skierowana do najważniejszych interesariuszy ALDI Nord. W tym celu interesariusze zostali podzieleni na grupy i ocenieni wedle ich istotności dla ALDI Nord. Uwzględniliśmy przy tym następujące czynniki:

 • Czy przedsiębiorcze, ekonomiczne, ekologiczne i społeczne działania ALDI Nord wpływają na daną grupę interesariuszy?
 • Czy grupa ta przyczynia się do sukcesu przedsiębiorstwa?
 • Czy istnieje ryzyko konfliktu pomiędzy grupami interesariuszy, a ALDI Nord?

Przy pomocy tej metody zdefiniowano następujące grupy interesariuszy szczególnie ważnych dla ALDI Nord:

 • klienci i potencjalni klienci
 • organizacje pozarządowe, inicjatywy i stowarzyszenia
 • pracownicy
 • rady zakładowe
 • partnerzy handlowi/dostawcy

W ramach naszej codziennej pracy uwzględniamy kolejne grupy interesariuszy, takie jak przedstawiciele polityki czy mediów, jednak dokonując analizy istotności nie przeprowadziliśmy wśród nich ankiety.

Perspektywy oceny

[GRI 102-46] Wszyscy interesariusze zostali poproszeni o ocenę istotności różnych tematów dot. zrównoważonego rozwoju w skali od „nieistotne“ do „bardzo ważne“. Klienci, organizacje pozarządowe, pracownicy, rady zakładowe oraz dostawcy dokonali oceny skali ważności tematów z ich własnej perspektywy jako interesariuszy. Zarządy prawnie samodzielnych spółek ALDI Nord oceniły wpływ poszczególnych tematów na sukces przedsiębiorstwa. Ponadto proces w 2017 r. uzupełniliśmy o kolejny punkt widzenia – ekspertów ds. zrównoważonego rozwoju. W tym celu przeprowadziliśmy wywiady z ekspertami z dziedziny badań i nauki oraz skierowaliśmy pytania drogą elektroniczną do ekspertów z Działu Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa ALDI Nord. W ramach każdego obszaru dokonali oni oceny wpływu działalności przedsiębiorstwa na gospodarkę, środowisko i społeczeństwo.

Lista tematów

[GRI 102-49] Ankietowani mogli ocenić 42 tematy. Tematy te są przyporządkowane naszym pięciu obszarom działania oraz obszarowi „Zarządzanie". W sprawozdaniu dopracowano listę tematów, by obejmowała ona aktualne rozwiązania handlowe oraz aspekty zrównoważonego rozwoju. Z tego powodu porównywalność z wynikami z roku 2015 możliwa jest tylko częściowo.

Matryca istotności

[GRI 102-46, 47] Wyniki ankiety zostały przedstawione w matrycy istotności według wytycznych Global Reporting Initiative. Oś Y przedstawia istotność tematów z perspektywy naszych interesariuszy (im wyżej, tym ważniejsza). Oś X przestawia wpływ ALDI Nord na gospodarkę, środowisko i społeczeństwo z punktu widzenia ankietowanych ekspertów ds. zrównoważonego rozwoju (im bardziej w prawo, tym ważniejszy). Z punktu widzenia zarządów zaznaczone kółkiem tematy posiadają bardzo duże znaczenie w osiąganiu sukcesu przedsiębiorstwa. Pozostałe tematy otrzymały status „duże znaczenie”, dlatego nie zostały specjalnie wyróżnione.

Aby zobaczyć, z jakich zagadnień składa się dany temat, należy w niego kliknąć.

Matryca istotności – ALDI Nord
Zarządzanie

Compliance

 • Polityka prywatności
 • Etyczne praktyki biznesowe i Compliance

Regionalna wartość dodana

 • Regionalna odpowiedzialność jako inwestora, pracodawcy, zleceniodawcy i dostawcy

Relacje z klientami

 • Zorientowanie na klienta i jakość usług

Zarządzanie przedsiębiorstwem

 • Zrównoważony rozwój w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • Sukces gospodarczy
Szacunek wobec pracowników

Bezpieczeństwo w miejscu pracy i ochrona zdrowia

 • Bezpieczeństwo w miejscu pracy
 • Zdrowie pracowników 

Atrakcyjny pracodawca

 • Edukacja i dalsze kształcenie
 • Uczciwy pracodawca
 • Uwrażliwianie pracowników na tematy dot. zrównoważonego rozwoju

Różnorodność i współdecydowanie

 • Zaangażowanie pracowników
 • Różnorodność i równouprawnienie

Godzenie życia zawodowego z życiem prywatnym

 • Godzenie życia, rodziny, pracy
Ochrona zasobów

Marnowanie żywności i odpady

 • Odpady zakładowe
 • Zapobieganie marnowaniu żywności

Ochrona klimatu

 • Redukcja emisji gazów cieplarnianych powstających w przedsiębiorstwie
 • Ochrona środowiska w lokalizacjach przedsiębiorstwa

Mobilność i logistyka

 • Logistyka uwzględniająca zrównoważony rozwój
 • Mobilność uwzględniająca zrównoważony rozwój
Wspieranie dialogu

Komunikacja z klientem

 • Odpowiedzialny marketing i przejrzysta komunikacja

Transparentność i dialog

 • Dialog z interesariuszami
 • Przejrzystość i sprawozdawczość

Podnoszenie świadomości konsumentów

 • Promowanie zdrowego i zrównoważonego stylu życia  
Zaangażowanie społeczne

Odpowiedzialność społeczna

 • Zaangażowanie społeczne
 • Oferta produktów spożywczych w korzystnej cenie

Różnorodna oferta produktów

 • Produkty uwzględniające szczególne wymagania żywieniowe
Odpowiedzialność w ramach łańcucha dostaw

Opakowanie i obieg

 • Gospodarka obiegowa
 • Opakowanie uwzględniające zrównoważony rozwój

Zrównoważone kształtowanie asortymentu

 • Znakowanie produktów i usług 
 • Produkty uwzględniające zrównoważony rozwój
 • Jakość i bezpieczeństwo produktu 

Standardy zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw

 • Warunki pracy w łańcuchu dostaw
 • Wpływ rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa na środowisko i różnorodność biologiczną
 • Stosowanie substancji chemicznych w produkcji
 • Dialog z interesariuszami w zakresie łańcucha dostaw 
 • Stosowanie inżynierii genetycznej w produkcji
 • Zaangażowanie na rzecz większego dobrostanu zwierząt
 • Uczciwe relacje biznesowe
 • Procesy zakupowe uwzględniające zrównoważony rozwój
 • Optymalizacja zużycia zasobów w produkcji
 • Transparentność i identyfikowalność w łańcuchu dostaw

Wyniki kluczowe

[GRI 102-46] Wyniki w większości potwierdzają naszą dotychczasową ocenę. Zasadniczo wszystkie tematy zostały uznane za mające duże lub bardzo duże znaczenie.

Tematy z obszaru odpowiedzialności w ramach łańcucha dostaw otrzymały od naszych interesariuszy bez wyjątku status „bardzo duże znaczenie“; równocześnie z punktu widzenia ekspertów ds. zrównoważonego rozwoju odnotowuje się w tym zakresie „bardzo duży wpływ na gospodarkę, środowisko i społeczeństwo“. Także temat „Odpady & marnowanie żywności” został oceniony jako bardzo ważny. Widoczna przy tym staje się intensywna dyskusja społeczna dotycząca tematu marnowania żywności, nad którym również pracuje Grupa Przedsiębiorstw. Na podstawie matrycy widoczna jest także publiczna dyskusja dot. opakowań.

Tematy z obszaru działania: szacunek wobec pracowników, wspieranie dialogu i oszczędzanie zasobów nie znalazły się w centrum uwagi, niemniej jednak ocenione zostały jako mające duże znaczenie. Zgodnie z przypuszczeniami tematy z obszaru zaangażowanie społeczne w porównaniu do innych tematów zostały ocenione przez wszystkie grupy jako nie tak bardzo istotne.

Wpływ na sprawozdawczość

[GRI 102-44] W naszym raporcie zrównoważonego rozwoju za rok 2017 najistotniejsze tematy z matrycy znajdą Państwo w rozdziale „Tematy kluczowe". Tam zostały one uporządkowane malejąco rozpoczynając od najbardziej istotnego tematu. Temat „Standardy zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw“ ze względu na objętość został podzielony na kategorię „Food“ oraz „Non-Food“; również „Kształtowanie asortymentu pod kątem zrównoważonego rozwoju” zostało podzielone na kategorie „Jakość produktów” oraz „Asortyment”. Tematy „Komunikacja z klientem“ i „Relacje z klientami“ jak również „Różnorodność & współdecydowanie“ oraz „Równowaga pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym“ zostały odpowiednio połączone.

Przy wyborze naszych „ciekawostek" koncentrujemy się przede wszystkim na aktualnych tematach naszych najważniejszych interesariuszy, klientów i organizacji pozarządowych. Tematy te są uzupełnione o różnorodne, mniejsze historie z Grupy Przedsiębiorstw.

GRI

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

     

 

     

 

     

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch