1. Home
 2. Kraje
 3. Hiszpania

Jasny przekaz na temat zrównoważonego rozwoju – ALDI Hiszpania

Jasny przekaz na temat zrównoważonego rozwoju – ALDI Hiszpania

Dzięki nowoczesnym narzędziom komunikacji z klientami, ALDI Hiszpania jest w stanie odpowiadać na zmieniające się oczekiwania klientów w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz zwiększać świadomość tych zagadnień.

Komunikacja prowadzona za pośrednictwem naszego ALDI Contigo oraz mediów społecznościowych wskazuje na wzrost świadomości w kwestiach dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska. Dlatego skupiliśmy się na ochronie dobrostanu zwierząt, zdrowych wyborach żywnościowych i ograniczeniu zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi.

Od roku 2019 oferujemy produkty z certyfikatem Welfair™ (nieprzetworzony drób, jaja i mleko), który wykracza poza zakres istniejących wymogów prawnych i uwzględnia wszystkie etapy produkcji. Certyfikat ten jest zgodny z obowiązującymi w ALDI czterema zasadami "Dobrego Karmienia", "Dobrego Ulokowania", "Dobrego Zdrowia" i "Właściwych Zachowań". Bazuje on na Standardach Jakości Dobrostanu oraz AWIN.

Popyt na produkty niezawierające laktozy i glutenu sprawił, że postanowiliśmy oznaczyć te artykuły wyraźnymi etykietami. Nasi kupcy prowadzą działalność w kierunku stopniowej eliminacji zawartości cukru, soli i tłuszczu zgodnie z opracowaną przez hiszpańskie Ministerstwo Zdrowia Strategią NAOS.

W roku 2019 wyznaczyliśmy sobie cel redukcji ilości tworzyw sztucznych w naszych sklepach, zarówno na podstawie sygnałów od klientów, jak i organizacji pozarządowych w rodzaju Greenpeace. Uruchomiliśmy szereg narzędzi, aby osiągnąć wyznaczony na rok 2025 cel zredukowania o 20 procent ilości plastiku w naszych opakowaniach i produktach. Chcemy także zagwarantować, aby 100 procent naszych opakowań nadawało się do recyklingu, kompostowania lub ponownego użytku. Wraz z centrum technologicznym prowadzimy badania w celu przeanalizowania warunków zastanych oraz oceny alternatywnych rozwiązań w zakresie pakowania owoców i warzyw, zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju. Celem projektu jest ograniczenie zużycia plastiku, zwiększenie udziału tworzyw nadających się do recyklingu oraz poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań.

Nasze osiągnięcia

34 produkty

produkty z certyfikatem Welfair™

Uzyskaliśmy certyfikację ochrony dobrostanu zwierząt dla wszystkich nieprzetworzonych produktów drobiowych, mleka standardowego (świeżego i o przedłużonej trwałości) oraz większości jaj (z wyjątkiem ekologicznych). Świeże mleko posiada także certyfikat wypasu zwierząt na pastwiskach.

Oszczędność

1100 ton

tworzyw sztucznych

W roku 2019 zaoszczędziliśmy ponad 1 100 ton pierwotnych tworzyw sztucznych i prawie 1 tonę aluminium dzięki wycofaniu jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych; wykorzystaniu plastiku z recyklingu do produkcji butelek, worków na śmieci i toreb na zakupy; a także dzięki przeprojektowaniu naszych produktów i opakowań.

Profil ALDI Hiszpania

Spółki regionalne 4
Sklepy
308
Łączna liczba pracowników ALDI 4 357
Rok wejścia na rynek 2002
Strona internetowa
www.aldi.es

Postępy w realizacji celów krajowych na rok 2019

Klienci & produkty

Cel

Opis i zakres celów   

Stan na rok 2019 i dalsze kroki

SDG

100% opakowań nadających się do recyklingu, kompostowania lub ponownego wykorzystania do końca roku 2025

100% opakowań naszych produktów marek własnych w Hiszpanii nadających się do recyklingu do końca roku 2025

Nowy cel.
Niektóre środki wdrożono już w roku 2019:

 • Ciągła optymalizacja opakowań w kilku grupach produktowych.
 • Wdrożenie piktogramów informujących o sortowaniu odpadów na etykietach i trójkątnych symboli oznaczających opakowania plastikowe w roku 2019
SDG 12

20% mniej plastiku w opakowaniach i produktach do roku 2025

 

20% niższa masa łączna opakowań z tworzyw sztucznych dla produktów marek własnych oraz produktów sprzedawanych w Hiszpanii do końca roku 2025 (rok bazowy: 2019).

Nowy cel.
Niektóre środki wdrożono już w roku 2019:

 • Ciągła optymalizacja opakowań w kilku grupach produktowych.
 • Wycofanie plastikowych produktów jednorazowych
 • Więcej produktów oferowanych luzem
 • Nowe wkłady zapasowe
SDG 12

Promowanie toreb na zakupy wielokrotnego użytku

Promowanie toreb na zakupy wielokrotnego użytku

Nowy cel.
Niektóre środki wdrożono już w roku 2019:

 • Wymiana materiałów w dostępnych obecnie torbach na zakupy (100% surowców z recyklingu, minimalna wytrzymałość 50 µm)
 • Rozszerzenie oferty toreb wielokrotnego użytku: torba bawełniana
SDG 12

Oznaczenie etykietami wszystkich produktów niezawierających glutenu i laktozy do końca roku 2018

Oznaczenie etykietami wszystkich produktów niezawierających glutenu i laktozy sprzedawanych w Hiszpanii, na bazie certyfikatów uznanych instytucji (ELS lub Adilac) do końca roku 2018

Cel częściowo osiągnięty.
W 2019 roku, 81 produktów posiadało certyfikaty Adilac (49% łącznej liczby), a 58 produktów – certyfikaty ELS (88% łącznej liczby).

 

SDG 12
Łańcuch dostaw & zasoby

Cel

Opis i zakres celów   

Stan na rok 2019 i dalsze kroki

SDG

Polityka Zakupowa dot. Dobrostanu Zwierząt do końca roku 2018

Przygotowanie i opublikowanie Krajowej Hiszpańskiej Polityki Zakupowej dot. Dobrostanu Zwierząt do końca roku 2018

Cel częściowo osiągnięty.
Dalsze działania zaplanowane na rok 2020.  Działania wdrożone do końca roku 2019, o wysokiej widoczności dla klientów:

 • 34 produkty z certyfikatami Welfair™ (całość nieprzetworzonego drobiu, standardowego mleka, wszystkie jaja z wyjątkiem BIO)
 • Mleko świeże wyłącznie z certyfikatami wypasu na pastwiskach oraz Welfair™
 • 59 produktów rybnych z certyfikatami (MSC, ASC, BIO)

 

Wycofanie jaj z chowu klatkowego od roku 2020

Wycofanie ze sprzedaży jaj z chowu klatkowego (świeżych) w Hiszpanii do końca roku 2020

 

Cel osiągnięty w roku 2018

Klimat & środowisko

Cel

Opis i zakres celów   

Stan na rok 2019 i dalsze kroki

SDG

Redukcja emisji CO2 o 50% do końca roku 2021

Obniżenie emisji CO2 w Hiszpanii do końca roku 2021 poprzez wdrożenie szeregu działań: zielonej produkcji energii elektrycznej, systemów oświetlenia LED, paneli słonecznych i innych

Cel osiągnięty.
Od roku 2018, ALDI Hiszpania kupuje wyłącznie zieloną energię elektryczną (dla sklepów, centrów dystrybucyjnych i placówek biurowych). Zainstalowaliśmy panele słoneczne i systemy oświetleniowe LED w sklepach i centrach dystrybucji oraz kontynuowaliśmy prace nad systemem zarządzania energią.

SDG 07

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

     

 

     

 

     

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch