1. Home
  2. Cele zrównoważonego rozwoju (SDG)

Cele zrównoważonego rozwoju (SDG)

Wspieramy realizację 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, wyznaczonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych i chcemy mieć aktywny wkład w ich osiąganie. Ustalając strategie działania i opracowując procesy, nieustannie oceniamy naszą pracę w kontekście realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Jako sieć sprzedaży detalicznej, żywimy przekonanie, że najistotniejszym narzędziem, które może pozwolić nam ograniczyć wpływ naszej działalności na środowisko i przyczynić się do rozwoju jest promowanie odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji (SDG 12). Nasza działalność koncentruje się na zrównoważonym pozyskiwaniu produktów marek własnych na całej przestrzeni łańcucha wartości (SDG 8, 14, 15). Nasze procesy robocze postrzegamy przede wszystkim jako szansę na zwiększenie efektywności użytkowania zasobów (SDG 7, 13). Łącznie określiliśmy 37 celów podrzędnych ze 169 łącznej liczby celów podrzędnych, na które wywrzemy pozytywny wpływ.

SDG Supply chain
SDG 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
SDG 12

Rozdział

SDG 12.2

Zrównoważone zarządzanie i wykorzystanie zasobów naturalnych

 

SDG 12.3

Ograniczenie o połowę globalnego wolumenu odpadów spożywczych na poziomie handlu detalicznego i konsumentów, i ograniczenie strat żywności w łańcuchach produkcji i dostaw, włącznie ze stratami po okresie zbiorów

SDG 12.4

Racjonalne ekologicznie zarządzanie środkami chemicznymi i odpadami w trakcie ich całego  cyklu życia, zgodnie z przyjętymi ramami międzynarodowymi, i znaczące ograniczenie ich uwalniania do atmosfery, wody i gleby w celu zminimalizowania ich szkodliwego wpływu na zdrowie ludzkie i środowisko naturalne

SDG 12.5

Znaczące zmniejszenie ilości generowanych odpadów poprzez działania prewencyjne, redukcyjne, recykling i ponowne wykorzystanie surowców

SDG 12.8

Umożliwienie ludziom na całym świecie dostępu do informacji i kształtowanie świadomości zrównoważonego rozwoju i stylu życia w zgodzie z naturą

 

SDG 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca
SDG 08

Rozdział

SDG 8.4

Stopniowa poprawa efektywności zasobów globalnych w zakresie konsumpcji i produkcji oraz działania na rzecz wzrostu gospodarczego, który nie powoduje degradacji środowiska naturalnego, zgodnie z 10-Letnim Programem Ramowym Zrównoważonej Konsumpcji i Produkcji, w którym kraje rozwinięte odgrywają wiodącą rolę

SDG 8.5

Osiągnięcie pełnego i produktywnego zatrudnienia i godnych warunków pracy dla wszystkich mężczyzn i kobiet, w tym osób młodych i niepełnosprawnych, oraz równe wynagrodzenia za pracę o tej samej wartości

SDG 8.7

Bezzwłoczne podjęcie skutecznych działań w celu wyeliminowania pracy przymusowej, położenia kresu nowoczesnemu niewolnictwu i handlowi ludźmi oraz wdrażanie zakazu i eliminacja najgorszych form pracy dzieci, włącznie z rekrutacją i wykorzystywaniem dzieci jako żołnierzy oraz zakończenie pracy dzieci we wszystkich formach

SDG 8.8

Ochrona prawa pracy i promowanie bezpiecznego środowiska pracy dla wszystkich, włącznie z migrantami, w szczególności migrantami płci żeńskiej, oraz osobami o niepewnym statusie zatrudnienia

SDG 7 - Czysta i dostępna energia
SDG 08

Rozdział

SDG 7.2

Znaczące zwiększenie udziału energii odnawialnej w globalnej konsumpcji energii

SDG 7.3

Podwojenie globalnego wskaźnika poprawy efektywności energetycznej

SDG 13 - Działania w dziedzinie klimatu
SDG 08

Rozdział

SDG 13.3

Poprawa edukacji, szerzenie świadomości oraz zwiększanie potencjału ludzkiego i instytucjonalnego w zakresie łagodzenia zmian klimatu, adaptacji, ograniczania wpływu i wczesnego ostrzegania

SDG 14- Życie pod wodą
SDG 08

Rozdział

SDG 14.1

Zapobieganie i znaczne ograniczenie wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń środowiska morskiego, w szczególności w wyniku działań na lądzie, włącznie z odpadami ze statków i zanieczyszczeniem substancjami odżywczymi

SDG 14.4

Skuteczne uregulowanie hodowli i wyeliminowanie nadmiernych połowów, nielegalnych, niezgłaszanych i nieuregulowanych połowów oraz szkodliwych praktyk w zakresie rybołówstwa i wdrożenie planów zarządzania w oparciu o dane naukowe w celu odbudowy zasobów rybnych w jak najkrótszym czasie, przynajmniej do poziomu umożliwiającego uzyskanie maksymalnego podtrzymywalnego połowu zgodnie z właściwościami biologicznymi poszczególnych gatunków

SDG 15 - Życie na lądzie
SDG 08

Rozdział

SDG 15.2

Promowanie wdrażania zrównoważonego zarządzania lasami wszelkiego rodzaju, powstrzymanie wylesiania, rekultywacja zniszczonych lasów i znaczące zwiększenie globalnego poziomu zalesiania i ponownego zalesiania

SDG 15.3

Walka z pustynnieniem, rekultywacja zdegradowanych obszarów i gleby, włącznie z obszarami dotkniętymi przez pustynnienie, susze i powodzie oraz dążenie do stworzenia świata neutralnego pod względem degradacji gleby.

SDG 15.5

Podjęcie szybkich i zdecydowanych działań na rzecz ograniczenia degradacji siedlisk naturalnych, powstrzymanie utraty bioróżnorodności oraz ochrona i zapobieganie wyginięciu gatunków zagrożonych

SDG 1 - Koniec z ubóstwem
SDG 08

Rozdział

SDG 1.1

Wyeliminowanie skrajnego ubóstwa ludzi na całym świecie, którego miarą jest obecnie utrzymywanie się za mniej niż 1,25 USD dziennie

SDG 1.3

Wdrożenie odpowiednich dla poszczególnych krajów systemów opieki społecznej i środków dla wszystkich, włącznie z przestrzenią mieszkalną, i właściwego zabezpieczenia ubogich i osób szczególnie bezbronnych

SDG 2 - Zero głodu
SDG 08

Rozdział

SDG 2.1

Wyeliminowanie głodu i zapewnienie wszystkim ludziom, w szczególności ubogim i bezbronnym, w tym nowo narodzonym, dostępu do bezpiecznej, pożywnej żywności w wystarczającej ilości przez cały rok

SDG 2.2

Położenie kresu wszystkim  formom niedożywienia, włącznie z osiągnięciem ustalonych celów międzynarodowych w zakresie zahamowania wzrostu i przyrostu masy ciała dzieci poniżej 5 roku życia, a także rozwiązanie problemów w zakresie żywienia dziewcząt w wieku nastoletnim, kobiet ciężarnych i karmiących oraz osób starszych

SDG 2.3

Podwojenie wydajności rolnictwa i dochodów drobnych producentów żywności, w szczególności kobiet, ludów tubylczych, rodzin rolników, pasterzy i rybaków, m. in. dzięki bezpiecznemu i równemu dostępowi do ziemi, innych zasobów oraz środków produkcji, wiedzy, usług finansowych, rynków i możliwości generowania wartości dodanej i zatrudnienia poza rolnictwem

SDG 2.4

Zapewnienie zrównoważonych systemów produkcji żywności i wdrażanie niezawodnych praktyk rolnych, które zwiększają wydajność i produkcję, przyczyniają się do zachowania ekosystemów, wzmacniają zdolność adaptowania się do zmian klimatu, ekstremalnych warunków pogodowych, suszy, powodzi i innych klęsk żywiołowych, a także stopniowo poprawiają jakość ziemi i gleby

SDG 2.5

Zachowanie różnorodności rodzajowej nasion, upraw oraz zwierząt hodowlanych i udomowionych oraz spokrewnionych z nimi gatunków dzikich, m.in. poprzez racjonalnie zarządzane i zróżnicowane banki nasion i roślin na szczeblu krajowym, regionalnym i międzynarodowym, oraz promowanie dostępu, sprawiedliwego i równego podziału korzyści płynących z wykorzystania zasobów genetycznych i związanej z nimi wiedzy tradycyjnej zgodnie z ustaleniami międzynarodowymi

SDG 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
SDG 08

Rozdział

SDG 3.4

Obniżenie o jedną trzecią przedwczesnej śmiertelności w wyniku chorób niezaraźliwych poprzez profilaktykę i leczenie oraz promocja zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia

SDG 3.9

Znaczące zredukowanie liczby zgonów i chorób spowodowanych przez niebezpieczne substancje chemiczne oraz zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby

 

SDG 4 - Dobra jakość edukacji
SDG 08

Rozdział

SDG 4.3

Zapewnienie równego dostępu do taniej i dobrej edukacji technicznej, zawodowej i wyższej, włącznie z uniwersytecką, dla wszystkich kobiet i mężczyzn

SDG 4.4

Znaczące zwiększenie liczby osób posiadających odpowiednie umiejętności wśród młodzieży i dorosłych, w tym umiejętności techniczne i zawodowe, na rzecz zatrudnienia, godnych warunków pracy i krzewienia przedsiębiorczości

SDG 4.7

Zapewnienie, aby wszystkie osoby uczące się zdobywały wiedzę i umiejętności niezbędne w celu promowania zrównoważonego rozwoju, w tym, między innymi, poprzez edukację w zakresie zrównoważonego rozwoju i stylu życia, praw człowieka, równości płci, promowania kultury pokoju pozbawionej przemocy, obywatelstwa świata i szacunku dla różnorodności kulturowej oraz dla wkładu kultury w zrównoważony rozwój

SDG 5 - Równość płci
SDG 08

Rozdział

SDG 5.1

Wyeliminowanie wszelkich form dyskryminacji kobiet i dziewcząt na całym świecie

SDG 5.5

Umożliwienie kobietom pełnego i efektywnego uczestnictwa oraz równych szans osiągania pozycji przywódczych na wszystkich szczeblach podejmowania decyzji w życiu politycznym, gospodarczym i publicznym

SDG 6 - Czysta woda i warunki sanitarne
SDG 08

Rozdział

SDG 6.3

Poprawa jakości wody poprzez eliminację zanieczyszczeń, zrzucania odpadów oraz odprowadzania niebezpiecznych substancji i materiałów chemicznych, obniżenie o połowę ilości ścieków niepoddawanych oczyszczaniu i znaczące zwiększenie recyklingu i bezpiecznego powtórnego wykorzystywania na całym świecie

SDG 6.4

Znaczące zwiększenie efektywności wykorzystania wody we wszystkich sektorach i zapewnienie zrównoważonego pobierania i dostarczania słodkiej wody w celu rozwiązania problemów niedoboru wody oraz znacznego ograniczenia liczby ludzi cierpiących z tego powodu

SDG 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
SDG 08

Rozdział

SDG 9.4

Modernizacja infrastruktury i branż związanych z renowacją w celu zapewnienia ich zrównoważonego rozwoju, poprzez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów i zwiększenie zakresu adaptacji technologii i procesów przemysłowych, które są czyste i racjonalne z punktu widzenia ochrony środowiska, poprzez działania wszystkich krajów podejmowane zgodnie z ich możliwościami

SDG 10 - Mniej nierówności
SDG 08

Rozdział

SDG 10.2

Wspieranie przyznawania praw i promowanie włączenia społecznego, gospodarczego i politycznego wszystkich osób bez względu na ich wiek, płeć, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne i narodowe, wyznanie, status ekonomiczny lub inny

SDG 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
SDG 08

Rozdział

SDG 16.5

Znaczące ograniczenie korupcji i przekupstwa we wszystkich formach

SDG 17 - Partnerstwo na rzecz celów
SDG 08

Rozdział

SDG 17.16

Rozwijanie globalnej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz partnerstwa wielu interesariuszy, mobilizujących się i dzielących się wiedzą, doświadczeniem, technologiami i zasobami finansowymi na rzecz osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju we wszystkich krajach, ze szczególnym uwzględnieniem krajów rozwijających się

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

 

     

 

     

 

     

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch