Regulamin reklamacji

I. Postanowienia ogólne

1. Ten regulamin określa zasady i warunki składania reklamacji oraz procesu reklamacyjnego w sklepach ALDI.

2. Zobowiązujemy się do prowadzenia postępowania reklamacyjnego zgodnie z obowiązującym prawem konsumenckim oraz postanowieniami tego regulaminu.

3. Prowadzimy sprzedaż na terenie Polski.

II. Definicje

1. Reklamacja – zgłoszenie wady lub innej niezgodności towaru z umową, zawartej pomiędzy klientem a sprzedawcą.

2. Towar – produkt dostępny w ofercie naszych sklepów.

3. My, sprzedawca – ALDI Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie przy ulicy Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów.

4. Ty, klient – konsument, przedsiębiorca na prawach konsumenta i Przedsiębiorca.

5. Konsument – osoba fizyczna, która kupuje towar od sprzedawcy w ramach umowy sprzedaży niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Przedsiębiorca kupuje towar od sprzedawcy w ramach umowy sprzedaży związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, niebędąca przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

7. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – klient, który jest osobą fizyczną i kupuje towar od sprzedawcy w ramach umowy sprzedaży bezpośrednio związanej z działalnością gospodarczą tej osoby. Jednocześnie z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, który wynika w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

8. Regulamin – ten regulamin reklamacji towarów zakupionych w sklepach sieci ALDI.

9. Gwarant - odpowiada za wady rzeczy określone w gwarancji, pod warunkiem, że stwierdzisz ich występowanie przed upływem terminu, na który udzielono Ci gwarancji.

III. Proces reklamacji

1. Jeśli kupisz w sklepie naszej sieci w Polsce towary, możesz je reklamować w każdym sklepie na terenie kraju.

2. Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową i rękojmi możesz złożyć za pośrednictwem każdego kanału komunikacji z nami.

Rekomendujemy Ci złożenie reklamacji:

▪ osobiście w naszym sklepie stacjonarnym;

▪ przez nasze Biuro Obsługi Klienta: o e-mailem na adres: reklamacje@aldi.pl

▪ przez formularz kontaktowy na stronie: Kontakt klienci (aldi.pl)

3. Reklamacja powinna zawierać:

▪ imię i nazwisko,

▪ telefon kontaktowy,

▪ adres do korespondencji.

Aby proces reklamacyjny przebiegał sprawnie prosimy również o wskazanie:

▪ daty i miejsca zakupu towaru,

▪ podstawy prawnej reklamacji,

▪ rodzaju towaru,

▪ opisu wady towaru,

▪ daty zauważenia wady,

▪ Twojego żądania.

4. W przypadku reklamacji Klient powinien przedstawić dowód zakupu Towaru (np. paragon, faktura, potwierdzenie transakcji kartą płatniczą).

5. Jeśli zgłaszasz reklamację w sklepie stacjonarnym, to pracownik sklepu wypełni formularz reklamacyjny. Potwierdzenie przyjęcia reklamacji przekażemy Ci SMS-em lub e-mailem (w zależności jaką formę kontaktu wybierzesz). Możesz też przekazać w sklepie pisemne zgłoszenie reklamacji, które samodzielnie przygotujesz, lub wypełnić formularz reklamacyjny, który udostępni Ci pracownik sklepu.

6. Jeśli samodzielnie zorganizujesz transport towaru do sklepu, aby złożyć reklamację – nie odpowiadamy za uszkodzenia towaru, które powstaną podczas tego transportu.

7. Poinformujemy Cię o sposobie rozpatrzenia reklamacji SMS-em, e-mailem lub na piśmie – w zależności od tego, jaką formę kontaktu wybierzesz.

8. Zobowiązujemy się, aby udzielić Ci odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Jeśli reklamujesz towar z tytułu gwarancji – terminy i zasady reguluje karta gwarancyjna.

9. Reklamacje możesz składać na podstawie:

• przepisów dotyczących odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową (dotyczy Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta),

• rękojmi (dotyczy Przedsiębiorców),

• gwarancji – jeżeli towar niezgodny z umową jest nią objęty. Reklamacje z tytułu gwarancji składasz do Gwaranta na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej.

10.1 Brak zgodności towaru z umową

10.1.1 Jesteśmy odpowiedzialni za brak zgodności towaru z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Zasady te obowiązują, jeśli jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

10.1.2 Jeżeli towar jest niezgodny z umową, możesz żądać jego naprawy lub wymiany (jako Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta).

10.1.3 Możemy wymienić Twój towar, jeśli żądasz naprawy. Możemy też naprawić Twój towar, jeśli żądasz wymiany. Mamy takie prawo, jeśli doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób, jaki wybierasz jest niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów. Jeśli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, możemy odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Zasady te obowiązują, jeśli jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

10.1.4 Gdy oceniamy, czy koszty są nadmierne, uwzględniamy wszystkie okoliczności sprawy, a w szczególności:

• znaczenie braku zgodności Towaru z umową;

• wartość towaru zgodnego z umową;

• Twoje nadmierne niedogodności związane ze zmianą sposobu przywrócenia towaru do zgodności z umową (jeśli jesteś konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta).

10.1.5 Naprawiamy lub wymieniamy towar bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie – uwzględniamy specyfikę towaru oraz cel, w jakim go kupujesz. Naprawiamy lub wymieniamy towar w rozsądnym czasie, od chwili, w której poinformujesz nas o braku zgodności z umową. Pokrywamy koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów (jeśli jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta).

10.1.6 Udostępniasz nam towar podlegający naprawie lub wymianie. Odbieramy od Ciebie towar na swój koszt (jeśli jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta).

10.1.7 Jeśli zamontujesz towar przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z umową, zdemontujemy towar oraz zamontujemy go ponownie po naprawie lub wymianie albo zlecimy te czynności na swój koszt.

10.1.8 Nie musisz płacić za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony (jeśli jesteś Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta).

10.1.9 Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, możesz złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy (jako Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta), gdy:

a. odmówimy doprowadzenia towaru do zgodności z umową;

b. nie doprowadzimy towaru do zgodności z umową;

c. nadal występuje brak zgodności Towaru z umową, mimo że próbowaliśmy doprowadzić towar do zgodności z umową;

d. brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;

e. z naszego oświadczenia lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzimy towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie.

10.1.10 Obniżona cena musi pozostawać w takiej samej proporcji do ceny zakupu, jak wartość towaru z wadą do wartości towaru bez wady.

10.1.11 Zwracamy Ci (Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta) kwotę obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, kiedy otrzymamy od Ciebie oświadczenie o obniżeniu ceny.

10.1.12 Nie możesz odstąpić od umowy (jako Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta), jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Zakłada się jednak, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.

10.1.13 Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów z jednego dokumentu sprzedaży, możesz (Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta) odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów. Możesz też odstąpić od umowy zakupu innych towarów wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, abyś zgodził/a się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.

10.1.14 Jeśli odstępujesz od umowy (Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta), niezwłocznie zwracasz nam towar na nasz koszt. Zwracamy Ci kwotę w ciągu 14 dni od dnia, kiedy otrzymamy zwracany towar lub dowodu jego odesłania.

10.1.15 Zwracamy Ci kwotę zakupu przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użyłeś/aś przy zakupie (Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta). Chyba że wyraźnie zgodzisz się na inny sposób zwrotu, a on nie wiąże się dla Ciebie z żadnymi kosztami.

10.1.16 Aby ułatwić proces reklamacji, możesz dostarczyć nam dokument potwierdzający zakup – oryginał lub kopię paragonu, fakturę VAT lub potwierdzenie transakcji. Nie jest to jednak niezbędne do reklamacji.

10.1.17 Jesteśmy odpowiedzialni za brak zgodności towaru z umową, który istnieje w chwili jego dostarczenia i ujawni się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Wyłączeniem są towary, których termin przydatności do użycia, określony przez Sprzedawcę (lub jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu) jest dłuższy. Zakłada się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia. Wyłączeniem są sytuacje, gdy zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową.

10.2 Rękojmia

10.2.1 Jesteśmy odpowiedzialni względem Ciebie (Przedsiębiorcy) za wady towarów zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, w szczególności w oparciu o art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego (rękojmia).

10.2.2 Jeśli jako przedsiębiorca reklamujesz towar niepełnowartościowy/wadliwy na podstawie rękojmi, możesz żądać: a. naprawy, b. wymiany, c. obniżenia ceny (obniżona cena powinna pozostawać w takiej samej proporcji do ceny zakupu, jak wartość rzeczy z wadą do wartości Towaru bez wady), d. odstąpienia od umowy tj. zwrotu gotówki (jeżeli wada jest istotna).

10.2.3 Jesteśmy zobowiązani wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie (Przedsiębiorcy).

10.2.4 Jeśli żądasz od nas (jako przedsiębiorca), wymiany towaru lub usunięcia wady, możemy odmówić Ci tego, jeśli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób, który wybierasz, jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu z innym sposobem. Możemy odmówić wymiany lub usunięcia wady też w sytuacji, gdy koszty przewyższają cenę towaru.

10.2.5 Możesz (jako przedsiębiorca) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeśli nie jesteśmy w stanie wymienić towaru lub usunąć wady. Możesz odstąpić od umowy lub żądać obniżenia ceny również, gdy towar był już wymieniamy lub naprawiany przez nas i wciąż ma wadę.

10.2.6 Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli stwierdzisz wadę fizyczną przed upływem dwóch lat od dnia wydania Ci (przedsiębiorcy) towaru.

10.2.7 Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się po roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

10.2.8 W terminach określonych w pkt. 3.10.2.7 możesz (jako przedsiębiorca) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady towaru. Jeżeli żądałeś/aś wymiany rzeczy lub usunięcia wady, termin złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

10.2.9 Aby ułatwić i przyspieszyć proces rozpatrywania reklamacji, dostarcz nam wadliwy produkt i dołącz dokument zakupu (oryginał lub kopię paragonu, fakturę VAT, potwierdzenie transakcji).

10.3 Gwarancja

10.3.1 Gdy reklamujesz towar na podstawie gwarancji, to Gwarant decyduje o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

10.3.2 Możesz złożyć reklamację na podstawie gwarancji w terminie i na warunkach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym. Karta gwarancyjna może być częścią instrukcji obsługi lub oddzielnym dokumentem. Kartę gwarancyjną możesz podbić w dowolnym terminie (jeżeli jest to konieczne), nie później jednak niż podczas reklamowania tego towaru.

10.3.3 Możesz korzystać z uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na naszą odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru z umową. Jednak, jeśli korzystasz z uprawnień z gwarancji, terminu do wykonania uprawnień z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

IV. Postanowienia końcowe

1. Ten regulamin jest częścią umowy sprzedaży.

2. W sprawach nieuregulowanych tym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu cywilnego oraz innych aktów prawnych obowiązujących w Polsce.

3. Możemy zmienić ten regulamin, jeśli wystąpi co najmniej jedna z ważnych przyczyn: a) wprowadzenie nowych lub zmiana istniejących powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli ma to bezpośredni wpływ na treść tego regulaminu i powoduje konieczność jego zmiany; b) zmiana lub pojawienie się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów lub decyzji organów władzy lub administracji publicznej wpływających bezpośrednio na postanowienia tego regulaminu i powodujących konieczność jego zmiany; c) orzeczenie, decyzja, zalecenia lub rekomendacje uprawnionego organu władzy publicznej, odnoszące się do regulaminu i skutkujące koniecznością jego dostosowania do takiego orzeczenia, decyzji, zalecenia lub rekomendacji; d) zmiana danych firmowych, teleadresowych lub adresów URL zamieszczonych w treści tego regulaminu; e) konieczność wprowadzenia innych niż wymienionych zmian, pod warunkiem, że spełniają one łącznie następujące warunki: • są one zgodne z prawem (w tym w szczególności nie naruszają indywidulanych, ani zbiorowych interesów Konsumentów);

• są korzystne dla Klientów;

• ich wprowadzenie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy. Żadna zmiana tego regulaminu nie narusza praw, które wcześniej nabyłeś/aś. Zmiany wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia na naszej stronie internetowej.

4. Zgodnie z treścią ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, nie korzystamy z pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami. Regulamin wchodzi w życie 17.06.2024 r

Przypomnienie o
Błąd! Przepraszamy, wystąpił błąd. Spróbuj ponownie później.

Czy chcesz aby Cię powiadomić, kiedy przedmiot będzie dostępny?

Potwierdzenie przypomnienia

Dzień przypomnienia
Dwa dni wcześniej
Jeden dzień wcześniej
W dniu oferty
Godzina
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Uwagi
  • Aby skorzystać z naszej bezpłatnej usługi przypominania, prosimy najpierw o Twoje potwierdzenie. W tym celu prosimy podać adres e-mail i / lub numer telefonu i kliknąć „Aktywuj przypominanie". W zależności od wybranej formy kontaktu (e-mail, SMS), otrzymasz link aktywacyjny. Aby aktywować usługę przypominania, prosimy kliknąć w link w otrzymanej wiadomości. Potwierdzenie to nie będzie wymagane ponownie w przyszłości.
  • Prosimy uzupełnić pola oznaczone *.
  • Aby przesłać ten formularz, prosimy zaakceptować pliki cookie w ustawieniach zabezpieczeń przeglądarki.
  • Wysyłanie SMS-ów jest możliwe tylko w krajowej sieci komórkowej.
  • Przypomnienie może być wysłane tylko wtedy, gdy wybrana data jest w przyszłości i po pomyślnym uwierzytelnieniu Twojego adresu e-mail lub numeru telefonu.
  • Twój adres e-mail i numer telefonu komórkowego są wykorzystywane w celu wysłania powiadomienia o wybranym artykule i przechowywane, aby zachować potwierdzone uwierzytelnienie przy korzystaniu z tej usługi przez Ciebie w przyszłości. W dowolnym momencie możesz zrezygnować z subskrypcji / usunąć dane poprzez „ formularz rezygnacji z usługi przypominania”. Pamiętaj, że aktywacja usługi przypominania jest dozwolona tylko w przypadku, gdy sam jesteś odbiorcą.

Niedostępne

Oferta już wygasła

Aktywacja przypominania!

Potwierdzenie przypomnienia

Otrzymasz przypomnienie w dniu ${date} o godzinie ${time}.

Wymagana aktywacja wiadomości (e-mail)

Wymagana aktywacja wiadomości (SMS)

Wymagana aktywacja wiadomości (e-mail / SMS)

Na podany adres e-mail została wysłana wiadomość, aby potwierdzić Twój adres e-mail. Prosimy kliknąć w link w wiadomości.

Na podany numer został wysłany SMS, aby potwierdzić Twój numer telefonu. Prosimy kliknąć w link w wiadomości.

Na podany adres e-mail i numer zostały wysłane wiadomości, aby potwierdzić Twój adres e-mail i numer telefonu. Prosimy kliknąć w link w wiadomości. Jeśli strona z potwierdzeniem się nie otworzy, prosimy skopiować link i wkleić go w przeglądarce.

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch