1. Strona główna
 2. Informacje o ochronie danych osobowych

Część 1 – Przetwarzanie danych osobowych

Dane Administratora Polityka prywatności ALDI - Ochrona Twoich danych osobowych Informacje o ochronie danych osobowych

"Drogi Gościu"

 

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna i traktujemy ją bardzo poważnie. Z tych
względów chcemy poinformować, jakie dane i do jakich celów są przez nas przetwarzane.  W części I,
niniejszej polityki wskazaliśmy różne czynności, w trakcie, których Twoje dane mogą być przetwarzane.
Część II opisuje dane, które mogą być przetwarzane w przypadku korzystania z usług cyfrowych np. na
stronie internetowej, w aplikacji Aldi i innych.

 

Niniejszym informujemy, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej: „RODO”, że:

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest ALDI Sp. z o. o, z siedzibą przy ul. Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów.

Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest w formie pisemnej pod wyżej wymienionym adresem korespondencyjnym lub mailowo pod adresem: iodo@aldi.pl.

 

Twoje dane nie są przekazywane osobom trzecim w celach marketingowych (osobami trzecimi nie są przedsiębiorstwa grupy ALDI Nord). Osoby trzecie otrzymują Twoje dane wyłącznie na zasadach opisanych w poniższej polityce prywatności.

Kiedy i w jakim celu dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane?

Dane osobowe są gromadzone tylko wtedy, gdy zostaną nam przez Ciebie udostępnione, np.
w przypadku rejestracji na stronie internetowej (np. Newsletter), przesłania zapytania za
pośrednictwem strony przeznaczonej do kontaktu lub w przypadku przesłania dokumentów
aplikacyjnych drogą internetową. W tych przypadku przetwarzanie danych osobowych odbywa się na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) lub f) RODO.

 

W tych przypadkach Twoje dane podlegają przetworzeniu. W celu ochrony komunikacji pomiędzy
naszym serwerem, a Twoimi danymi i niedopuszczenia do wykorzystania tych danych przez osoby
trzecie wszystkie zgromadzone dane są zabezpieczone. Do zabezpieczania wykorzystujemy uznany
i szeroko rozpowszechniony system SSL (Secure Sockets Layer) używany również przez np. banki i
sklepy internetowe, który dodatkowo podlega stałym aktualizacjom.

Wszystkie dane, które docierają do nas podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, są
gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie
danych osobowych i zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały nam udostępnione, np. zapytanie
lub zamówienie Newslettera. Zapewniamy, że zgromadzone przez nas dane nie są wykorzystywane do
innych niż wskazane celów i nie są przekazywane osobom trzecim.

 

Na tej stronie internetowej są zbierane i zapisywane dane do celów marketingowych i
optymalizacyjnych. Z danych tych mogą zostać utworzone pod pseudonimem profile użytkowe. W
tym celu mogą zostać zastosowane tzw. pliki Cookies.

 

Bez specjalnie udzielonej zgody użytkownika zgromadzone dane nie będą służyły identyfikacji
internauty ani nie będą wiązały indywidualnych danych użytkownika z nośnikiem pseudonimu. W
każdej chwili można zastrzec gromadzenie i zapisywanie danych w przyszłości.

Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się z nami poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www oraz pocztę e-mail.

Podane dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w niezbędnym zakresie, w udzielenia odpowiedzi
i ewentualnego opracowania korespondencji i/lub w celu rozpatrzenia sprawy zgłoszonej w Biurze
Obsługi Klienta oraz ewentualnego opracowania roszczenia odszkodowawczego, na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu Administratora Danych osobowych tj.  art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Twoje dane osobowe przechowujemy nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celu, w jakim je nam
przekazali, tj. w celu rozpoznania Twojej sprawy i odpowiedzi na zgłoszenie, nie dłużej jednak niż 3
miesiące, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania.
Dane mogą być przechowywane również przez okres do przedawnienia roszczenia przysługującego
Administratorowi lub wobec Administratora. Po upływie ww. terminów Twoje dane zostaną usunięte.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przyjęcia, rozpatrzenia Twojego
zgłoszenia i udzielenia odpowiedzi.

Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione przez Administratora do
przetwarzania danych osobowych, np. w związku z wystawianiem faktur, rozpatrywaniem reklamacji,
w szczególności dostawcy towarów lub obsługa marketingowa, a także Towarzystwo Ubezpieczeń
i Reasekuracji Warta S.A., ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, które gwarantują, iż przetwarzają
dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Klauzula informacyjna do celów marketingowych

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane w do celów marketingowych, przetwarzanie to odbywa
się w oparciu o: prawnie uzasadniony interes administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO , jakim jest
przedstawienia informacji o naszych usługach i produktach, ofertach oraz zwiększenie sprzedaży lub/i
na się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO tj. zgody na przetwarzanie danych. Pamiętaj, że niezależnie
od podstawy prawnej przetwarzania możesz wnieść w dowolnym momencie, bezpłatnie wnieść
sprzeciw wobec przetwarzania lub/i wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie.

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres wyrażonej zgody, a przesyłanie komunikacji marketingowej
wybranym kanałem (aplikacja ALDI, email, sms,) będzie odbywała się do momentu wycofania zgody na
tego rodzaju czynności.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Twoje dane będą przetwarzane na potrzeby aktualnej rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w związku z art. 221 Kodeksu pracy, w zakresie wskazanym w tym artykule.

Przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji oraz danych wykraczających poza zakres, o którym mowa w art. 221 Kodeksu Pracy, odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a tj. zgody na przetwarzanie danych

Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat od momentu wpłynięcia do ALDI informacji o Twojej kandydaturze (w formie CV, ankiety lub innej dostępnej). Po upływie tego okresu dane zostaną usunięte.  

Podanie danych osobowych określonych w art.  w 221 Kodeksu Pracy jest warunkiem niezbędne do wszczęcia postępowania rekrutacyjnego i ewentualnego zatrudnienia. Niepodanie tych danych będzie zatem skutkowało brakiem możliwości udziału w postępowaniu rekrutacyjnym i ewentualnego zatrudnienie. Podanie danych osobowych wykraczających poza zakres danych określonych w art. 221 Kodeksu Pracy jest dobrowolne, niepodanie tych danych nie pociąga dla Ciebie negatywnych skutków. 

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione przez Administratora Danych Osobowych, które gwarantują, iż przetwarzają dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Ponadto, dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Unię Europejską oraz do organizacji międzynarodowych.

W każdym przypadku Administrator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Monitoring w sklepach

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z ochroną mienia Administratora
Danych, zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie monitorowanym oraz z zapewnieniem zachowania
w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę. Podstawa
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes
administratora oparciu o art. 222 kodeksu pracy

Zapisy z monitoringu przechowywane są przez okres maksymalnie 3 miesięcy. Po tym okresie są
nadpisywane. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu
prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub gdy Administrator powziął wiadomość, iż mogą one
stanowić dowód w postępowaniu, powyższy termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego
zakończenia postępowania. Po upływie wyżej wymienionych terminów zapisy monitoringu zostaną
usunięte.

Call Center/BOK

Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w niezbędnym zakresie, w celu rozpatrzenia
sprawy zgłoszonej w Biurze Obsługi Klienta, udzielenia odpowiedzi – w tym kontaktu w przypadku
pozostawienia nagrania pod nieobecność konsultanta i ewentualnego opracowania korespondencji.
Administrator uzyskuje również informację o numerze telefonu, z którego wykonane zostało
połączenie. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, a więc odbywa się na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem jest w tym wypadku odpowiedź na przedstawione
pytanie lub rozpatrzenie sprawy, dotyczącej działalności ALDI, czyli administratora.

Dane osobowe Klientów przechowujemy nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celów, w jakim
je otrzymaliśmy  tj. w celu rozpoznania Państwa sprawy i odpowiedzi na zgłoszenie, nie dłużej jednak
niż 3 lata, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego
przechowywania. Dane mogą być przechowywane również przez okres do przedawnienia roszczenia
przysługującego administratorowi lub wobec administratora. Po upływie ww. terminów wszystkie
dane zostaną usunięte.

Podanie danych osobowych przez Klientów jest dobrowolne, lecz może być niezbędne do rozpatrzenia
  zgłoszenia i udzielenia odpowiedzi. Odmowa podania danych osobowych w takiej sytuacji spowoduje,
że odpowiedź nie będzie mogła być udzielona, a zgłoszenie nie będzie mogło być rozpatrzone.  Nie
przekazujemy Państwa danych osobowych poza Unię Europejską.

Kontrahenci

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań przez Administratora zmierzających
do zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz w celu realizacji praw i obowiązków
wynikających z zawartej umowy cywilnoprawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
r. Kodeks Cywilny, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, przetwarzanie jest także niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych art. 6 ust. 1 pkt f) w związku
z dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres zawartej umowy oraz w obowiązkowym
okresie przechowywania, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami prawa  o archiwizacji.

Z zastrzeżeniem powyższego, w przypadku konieczności przetwarzania danych osobowych w związku
z dochodzeniem roszczeń w stosunku do Administratora na drodze sądowej, Administrator będzie
mógł przechowywać dane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie
wyżej wymienionych okresów dane będą usuwane.

Reklamacje

Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji.

Dane osobowe przetwarzane są  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  (art. 560 Kodeksu Cywilnego)oraz na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych osobowych tj.  art. 6 ust. 1 lit. f
RODO jakim jest obrona przed roszczeniami.

Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres do 3 lat od rozpatrzenia reklamacji.
Z zastrzeżeniem powyższego, w przypadku konieczności przetwarzania danych osobowych w związku
z dochodzeniem przez Ciebie roszczeń w stosunku do administratora na drodze sądowej,
administrator będzie przechowywał Twoje dane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
Po upływie wyżej wymienionych okresów dane będą usuwane.

Podanie danych osobowych jest wynikiem zawartej umowy sprzedaży i jest niezbędne do rozpatrzenia
reklamacji. Odmowa podania danych osobowych spowoduje, że reklamacja nie będzie mogła być
rozpatrzona.

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty/osoby uprawnione do uzyskania
danych osobowych w związku z rozpatrywaniem reklamacji, w tym m.in. dostawca zareklamowanego
artykułu. W przypadku, gdy płatność za artykuły, została dokonana przy użyciu karty płatniczej
Odbiorcami Twoich danych osobowych będzie również dostawca usługi płatności kartą.

System zgłoszeń - Platforma Odpowiedzialnego Dialogu

Cel systemu zgłoszeniowego, jego podstawa prawna oraz dostawca

System zgłoszeniowy (BKMS® Incident Reporting) służy do bezpiecznego i poufnego odbierania oraz przetwarzania zgłoszeń dotyczących naruszeń polityki compliance oraz do zarządzania tymi zgłoszeniami. Przetwarzanie danych osobowych w ramach BKMS® Incident Reporting wynika z uzasadnionej troski o interes firmy, przejawiający się w dążeniu do wykrywania nadużyć i zapobiegania im, a tym samym do ochrony firmy, jej pracowników i klientów.

Operatorem systemu zgłoszeniowego jest wyspecjalizowana firma Business Keeper GmbH, Bayreuther Str. 35, 10789 Berlin (Niemcy), działająca w imieniu ALDI sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6, ust. 1, lit. f RODO.

Bezpieczeństwo danych

Dane osobowe i informacje wprowadzane do systemu zgłoszeniowego są przechowywane w bazie danych prowadzonej przez Business Keeper GmbH w centrum danych o zaostrzonych standardach bezpieczeństwa. Dostęp do danych mają wyłącznie wykwalifikowani i upoważnieni pracownicy Działu Compliance ALDI sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie. Business Keeper GmbH ani inne osoby trzecie nie mają dostępu do danych. Zapewnia to certyfikowana procedura oraz liczne środki techniczne i organizacyjne.

Przechowywane dane są szyfrowane i zabezpieczone wielopoziomową strukturą haseł, dzięki czemu dostęp do danych ma tylko bardzo niewielka grupa wykwalifikowanych i wyraźnie upoważnionych pracowników Działu Compliance ALDI sp. z o.o. w Chorzowie.

Rodzaje zbieranych danych osobowych

Korzystanie z systemu zgłoszeniowego jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niekonieczne do prawidłowego zgłoszenia. Dane osobowe przetwarzane będą wyłączenie w takim zakresie jakim zostaną udostępnione. Podczas wysyłania zgłoszenia za pośrednictwem systemu zgłoszeniowego zbierane są następujące dane osobowe i informacje, jeśli zostaną udostępnione:

 • imię i nazwisko sygnalisty,
 • miejsce zatrudnienia sygnalisty oraz
 • imiona i nazwiska oraz inne dane osób wymienionych w zgłoszeniu, jeśli takie osoby wystąpiły.

Poufne przetwarzanie zgłoszeń

Nadesłane zgłoszenia trafiają do wąskiej grupy wykwalifikowanych, wyraźnie uprawnionych i specjalnie przeszkolonych pracowników będących członkami Działu Compliance ALDI sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie i są zawsze traktowane jako poufne. Pracownicy Działu Compliance ALDI sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie analizują sytuację i przeprowadzają dalsze postępowanie dostosowane do poszczególnych przypadków.

Podczas przetwarzania zgłoszenia albo prowadzenia specjalnego postępowania może okazać się konieczne udostępnienie zgłoszenia innym podmiotom. Zgłoszenie udostępnia się dopiero, gdy zagwarantowane jest przestrzeganie przepisów o ochronie danych.

Każda osoba uzyskująca dostęp do danych jest zobowiązana do zachowania poufności.

Informacje na temat osoby obwinionej

Zgodnie z prawem firma jest zobowiązana poinformować osoby obwinione o jakichkolwiek zgłoszeniach skierowanych przeciwko nim w chwili, gdy ujawnienie tych informacji nie wpłynie negatywnie na prowadzone postępowanie. Nawet jeśli sygnalista ujawni swoją tożsamość, nie będzie ona udostępniana.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wyjaśnienia sytuacji i przeprowadzenia końcowej oceny przypadku albo tak długo, jak istnieje uzasadniony interes firmy czy wymaga tego prawo. Po zakończeniu przetwarzania zgłoszenia dane są anonimizowane i usuwane zgodnie z wymogami ustawowymi.

Korzystanie z portalu zgłoszeniowego

Komunikacja między komputerem sygnalisty a systemem zgłoszeniowym jest szyfrowana (SSL). W trakcie korzystania z systemu zgłoszeniowego adres IP komputera nie jest zapisywany. W celu utrzymania połączenia między komputerem a systemem zgłoszeniowym BKMS® Incident Reporting, na dysku twardym komputera zapisywany jest plik cookie, który zawiera jedynie ID sesji (tzw. cookie sesji). Ten plik cookie zachowuje ważność tylko do zakończenia sesji i wygasa po zamknięciu przeglądarki.

W systemie zgłoszeniowym można stworzyć skrzynkę pocztową zabezpieczoną wybranym pseudonimem / nazwą użytkownika i hasłem. Umożliwia to bezpieczne przesłanie anonimowego albo imiennego zgłoszenia. System przechowuje dane wyłącznie wewnątrz systemu zgłoszeniowego, co gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa. Nie jest to forma typowej komunikacji mailowej.

Informacja o wysyłaniu załączników

Wysyłając zgłoszenie lub uzupełnienie zgłoszenia można również wysłać załączniki. Jeśli zgłoszenie ma być anonimowe, należy uwzględnić następującą wskazówkę dotyczącą bezpieczeństwa: niektóre pliki zawierają ukryte dane osobowe, które mogą ujawnić tożsamość sygnalisty. Przed wysłaniem plików należy usunąć takie dane. Jeżeli usunięcie tych danych jest niemożliwe albo problematyczne, należy skopiować tekst z załącznika do tekstu zgłoszenia albo anonimowo wysłać wydrukowany dokument na adres podany w stopce, oznaczając go numerem referencyjnym nadanym na końcu procedury zgłoszeniowej.

Zgłoszenia i rozpatrywanie szkód

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia zgłoszonej szkody/roszczenia
i ewentualnej wypłaty odszkodowania oraz dochodzenie i obrona przed roszczeniami.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f  do realizacji prawnie uzasadnionego
interesu Administratora, tj. ustalenia przyczyn i okoliczności zdarzenia, z którym związane jest zgłoszenie
szkody/roszczenia, rozpatrzenia zgłoszonej szkody i ewentualnej wypłaty odszkodowania
oraz dochodzenie i obrona przed roszczeniami. Dodatkowo, z uwagi na fakt, że w toku postępowań
związanych ze zgłoszonymi szkodami może dojść do przetwarzania danych o szczególnej kategorii
(w sytuacji gdy zdarzenie skutkowało uszczerbkiem na zdrowiu), podstawą przetwarzania danych
osobowych może być także art. 9 ust. 2 lit. f RODO.

W związku z rozpatrzeniem zgłoszonej szkody i ewentualnej wypłaty odszkodowania dane osobowe
zostaną udostępnione towarzystwu ubezpieczeniowemu.

Podanie danych jest dobrowolne, ale w przypadku osób zgłaszających szkodę/roszczenie, jest
niezbędne do realizacji procesu związanego z rozpatrzeniem zdarzenia oraz wypłatą świadczenia. Bez
podania danych osobowych nie będzie możliwe rozpatrzenie zdarzenia/szkody oraz wypłata świadczenia.

W przypadku świadków zdarzeń, podanie danych jest dobrowolne, ale nie niezbędne. Niepodanie
danych osobowych przez świadka uniemożliwi kontakt ze świadkiem zdarzenia.

Dane osobowe przechowujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W zależności od rodzaju
rozpatrywanej szkody/zgłoszenia, wymagania dotyczące długości przetwarzania danych mogą być
różne. Dane mogą być przechowywane również przez okres do przedawnienia roszczenia
przysługującego Administratorowi lub wobec Administratora.

Kto jest (może być) odbiorcą Twoich danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych są podmiotom współpracujące z administratorem na
podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych
w umowie zadań i usług na rzecz administratora, w szczególności w zakresie obsługi marketingowej
i PR, obsługi prawnej i/lub doradczej, w związku z wystawianiem faktur / rozpatrywaniem reklamacji,
dostawcy towarów. Dane mogą być też udostępniane operatorom pocztowym, kurierom i
kancelariom prawnym. Odbiorcami Twoich danych mogą być również spółki grupy ALDI Nord. Jeżeli
wykorzystujesz udostępniane przez nas narzędzia i usługi elektroniczne, katalog odbiorców danych
może się różnić od powyższego i został wskazany w części 2  niniejszej polityki w powiązaniu z daną
usługą, czy narzędziem.

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być również podmioty, które mogą wnioskować
o udostępnienie Twoich danych na podstawie przepisów prawa.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do zgromadzonych danych osobowych i ich przetwarzania?

Jako osoba, której dane osobowe przetwarzamy, możesz w każdej chwili zwrócić się do Administratora
danych o realizację następujących praw:

Dostępu do danych osobowych oraz informacji na temat celu przetwarzania danych osobowych,
kategorii danych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych osobowych,

Sprostowania danych osobowych, ich uzupełnienia - dzięki czemu masz możliwość zgłoszenia do nas
konieczności poprawienia lub uzupełnienia swoich danych osobowych, jeżeli nie zgadzają się ze stanem faktycznym

Usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – To prawo umożliwia Ci zwrócenie
się do Administratora Twoich danych osobowych, w kwestii usunięcia Twoich danych. W przypadku
zasadności wniosku, dokonamy niezwłocznego usunięcia danych osobowych. Usunięcie danych na
Twój wniosek nie zawsze jest możliwe. Np. w przypadku gdy do przechowywania danych osobowych
jesteśmy zobowiązani przepisami prawa lub w związku z wykonywaniem zadania realizowanego
w interesie publiczny.

Żądania ograniczenia ich przetwarzania – na podstawie tego uprawnienia, możesz zażądać od
administratora danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli kwestionujesz
prawidłowość przetwarzania. W takim przypadku dane możemy jedynie przechowywać do momentu
rozstrzygnięcia przesłanek ograniczających zasadność ograniczenia przetwarzania.

Przeniesienia danych osobowych – Możesz zwrócić się o przeniesienie swoich danych osobowych, ale
to prawo jest możliwe do zrealizowania, jeżeli Twoje dane osobowe przetwarzane są w sposób zautomatyzowany.

Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – To prawo pozwala Ci na zgłoszenie
sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli są przetwarzane na podstawie art
. 6 ust 1 lit. e lub f RODO. W takim przypadku jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania
danych osobowych na tej podstawach, jeżeli nie wykażemy, że występują ważne i prawnie
uzasadnione podstawy, do przetwarzania Twoich danych, które będą nadrzędne wobec Twoich praw
i wolności lub będą podstawą do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Cofnięcia zgody – Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust
1 lit. a, tj. wyrażonej przez Ciebie zgody, możesz ją wycofać w każdej chwili. Wycofanie zgody nie ma
wpływy na zgodność przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem

Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Jeżeli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe
niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych z siedzibą ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.

Część 2. – Strona/aplikacja/inne usługi cyfrowe

Co się dzieje, gdy odwiedzacie Państwo naszą stronę internetową?

Dane dotyczące wejścia, próby wejścia na naszą stronę internetową, wywołania lub próby wywołania
plików z naszego serwera są zapisywane w pliku Log.

 

Zapisowi podlegają następujące informacje:

·        Numer identyfikacyjny komputera/adres IP,

·        Nazwa wywołanego pliku,

·        Data i godzina wyświetlenia,

·        Wielkość pobranych danych,

·        Informacja o wynikach wywołania,

·        Ewentualna przyczyna błędu wywołania,

·        Użyty system operacyjny i rodzaj przeglądarki,

·        Rozdzielczość ekranu,

·        Język przeglądarki,

·        Informacje o głębi kolorów ekranu,

·        Użyte wtyczki przeglądarki,

·        Adres strony, z której miało miejsce wywołanie,

 

Powyższe informacje są wykorzystywane jedynie do celów statystycznych i po analizie statystycznej są
kasowane. Dane te są anonimowe i nie możemy ich przypisać do konkretnych osób. Dane te nie są
przez nas przekazywane osobom trzecim (Numer identyfikacyjny komputera/adres IP mogą w
pewnych okolicznościach być danymi osobowymi).

 

Przetwarzanie danych w tym zakresie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie
uzasadnionego interesu administratora w celu optymalizacji naszej oferty internetowej.

Opinie Google i badanie satysfakcji klientów

ALDI dąży do optymalizacji doświadczeń zakupowych w oparciu o opinie naszych klientów. Dlatego korzystamy z opinii Google publikowanych przez naszych klientów, aby uzyskać wgląd w ocenę zadowolenia klientów. Recenzje Google są nam udostępniane przez Google, który jest do tego upoważniony przez osoby recenzujące. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Google Reviews można znaleźć na stronie [Privacy Policy - Privacy Policy & Terms of Use - Google]. Przetwarzamy tylko ocenę w gwiazdkach i informacje zawarte w tekstach recenzji, w tym datę i godzinę recenzji. Nie przetwarzamy nazwisk recenzentów. Anonimizujemy wszelkie dane osobowe zawarte w tekstach recenzji natychmiast po ich otrzymaniu. Nie przechowujemy żadnych danych osobowych.

Korzystamy również z wyników krótkich, anonimowych ankiet, w których klienci mają możliwość oceny naszej pracy oraz przesyłania komentarzy i ocen. Jeśli te komentarze i oceny zawierają dane osobowe, natychmiast je anonimizujemy. Dane osobowe również nie są tutaj przechowywane.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ALDI zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który wynika z dążenia do optymalizacji doświadczeń zakupowych naszych klientów w naszych sklepach.

Czym są ciasteczka i w jakim celu ich używamy?

W celu zapewnienia Tobie najwyższego komfortu użytkowania oraz zwiększenia atrakcyjności naszej
oferty internetowej na naszych stronach wykorzystujemy tzw. „Cookies"

Cookies to dane tekstowe, które są kodowane przez Twoją przeglądarkę na komputerze i zawierają
informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej. Cookies wykorzystywane są przykładowo, by
dodany do wirtualnej listy zakupów artykuł czasowo zapisać. Możliwość użytkowania Cookies upływa
po 24 godzinach. Dodatkowe Cookies wprowadzane są w celach statystycznych i pozostają w Twoim
komputerze aż do momentu ich skasowania. W żadnym przypadku za pośrednictwem Cookies
nie są przetwarzane dane osobowe.

Cookies są przechowywane tylko wtedy, gdy wyraźnie wyrażasz zgodę na przechowywanie. Pliki
cookie można zresetować w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki. Należy jednak
pamiętać, że wyłączenie plików cookie może ograniczyć korzystanie ze strony internetowej. Zalecane
jest korzystanie z Cookies, gdyż w przeciwnym razie istnieje możliwość ograniczenia funkcjonalności
strony internetowej.

Więcej szczegółów dotyczących „Cookies” znajduje się pod adresem:  https://www.aldi.pl/informacje-dla-klienta/polityka-cookies.html
Informacje o poszczególnych „ciasteczkach” możesz uzyskać po kliknięciu w ikonę ciastka.

 

 

Z jakich narzędzi i funkcjonalności korzystamy w celu optymalizacji kanałów dotarcia?

 

Adobe Analytics

Na naszej stronie internetowej korzystamy z narzędzia analitycznego sieci Adobe Analytics. Adobe
Analytics stosuje tzw. "Cookies", pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze i
umożliwiają analizę użytkowania z naszej strony internetowej przez Ciebie. Z tych danych można m.in.
utworzyć profile użytkownika. Informacje wytworzone przez pliki Cookie są z reguły przenoszone i
zapisywane na serwer Adobe w USA.

Adres IP, który zostaje przekazany przez wyszukiwarkę, zostaje zanonimizowany (ostatni oktet adresu
IP jest zastępowany zerami).

Informacje zebrane za pomocą oprogramowania Adobe pozwolą na przeanalizowanie korzystania
przez Ciebie z naszej strony internetowej. Dzięki temu możemy tworzyć raporty z użytkowania serwisu
oraz ulepszać i dopasowywać naszą ofertę do Twoich potrzeb.

Ustawienia plików Cookies można zmienić samodzielnie w ustawieniach swojej przeglądarki
internetowej i tym samym wstrzymać działanie Adobe Analytics. Wyłączenie zapisywania i
przechowywania na dysku twardym plików Cookie, lub usunięcie już przechowywanych, skutkować
będzie ograniczeniem dla Klientów atrakcyjnych funkcji na naszej stronie internetowej.

Możesz również wyłączyć zapisywanie i przetwarzanie przez Adobe danych wytworzonych przez
Cookie (włącznie z Twoim adresem IP), które dotyczą korzystania z naszej strony internetowej.
Ustawienia te można zmienić danych pod następującym linkiem 
https://aldinord.sc.omtrdc.net/optout.html?optout=1

 

Google Tag Manager

Na naszej stronie korzystamy z narzędzia Google Tag Manager firmy Google Inc. Narzędzie Google Tag
Manager jest stosowane do zarządzania tagami (tzn. znacznikami które przesyłają informacje o ruchu
i zachowaniu użytkowników na naszej stronie) strony internetowej za pośrednictwem interfejsu.
Stosowanie Google Tag Manager nie jest związane z zapisywaniem plików cookies ani gromadzeniem
danych osobowych. Narzędzie to umożliwia działanie innych tagów, które w niektórych sytuacjach
mogą gromadzić dane. Google Tag Manager nie korzysta z tych danych. Jeżeli na poziomie domeny
lub plików cookies zostanie dezaktywowana opcja zapisywania, będzie to obowiązywać w odniesieniu
do wszystkich tagów zaimplementowanych za pośrednictwem Google Tag Manager.

 

Circlewise

Na naszej stronie korzystamy z narzędzia Circlewise firmy Circlewise AS. Narzędzie Circlewise jest
stosowane do pomiaru efektywności wizyt na naszej stronie internetowej wygenerowanych w wyniku
kliknięcia w reklamy internetowe emitowane na powierzchniach reklamowych partnerów. Circlewise
stosuje tzw. "Cookies", pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę
wygenerowanego ruchu i użytkowania  naszej strony internetowej przez Ciebie.

 

Facebook i Instagram

Administratorem danych osobowych osób odwiedzających i komentujących lub/i pozostawiających
"reakcję" na naszym profilu na portalu Facebook oraz Instagram jest Aldi Sp. z o.o. Twoje dane
przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f),  czyli prawnie uzasadnionego interesu administratora
w celu promowania wydarzeń oraz produktów i usług Administratora, a także poszerzania grona
sympatyków Aldi oraz utrzymywania z nimi kontaktu. Dane przetwarzane są również w celach
statystycznych i analitycznych w celu badania efektywności naszych Kampanii. Przypominamy
również, że dostęp do Twoich danych na portalach Facebook oraz Instagram ma Meta Platforms
Ireland Limited zgodnie z zasadami wskazanymi na stronie
https://www.facebook.com/privacy/explanation. Odbiorcami danych są również inni użytkownicy
portali Facebook oraz Instagram.

 

LinkedIn

Administratorem danych osobowych osób odwiedzających i komentujących lub/i pozostawiających
"reakcję" na naszych profilach na portalu LinkedIn jest Aldi Sp. z o.o. Twoje dane przetwarzamy naa
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f),  czyli prawnie uzasadnionego interesu administratora w celu promowania
wydarzeń oraz produktów i usług Administratora, a także poszerzania grona sympatyków Aldi oraz
utrzymywania z nimi kontaktu. Dane przetwarzane są również w celach statystycznych i analitycznych
w celu badania efektywności naszych Kampanii. Przypominamy również, że dostęp do Twoich danych
na portal LinkedIn ma LinkedIn Ireland Unlimited Company zgodnie z zasadami wskazanymi na stronie
https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy
Odbiorcami danych są również inni użytkownicy  portalu LinkedIn

 

YouTube

Na naszej stronie internetowej umieściliśmy linki do filmów, które są zapisane na stronie
www.youtube.com i mogą zostać odtworzone bezpośrednio z naszej strony internetowej. Są one
zintegrowane w tzw. „rozszerzonym modułem ochrony danych“ co oznacza, że żadne dane nie są
przekazywane przez użytkownika do serwisu YouTube w sytuacji, gdy filmy nie są odtwarzane. Dopiero
w momencie odtworzenia filmu na komputerze, Cookies związane z witryną YouTube zostaną
zapisane, a dane zostaną przekazane do Google Ireland Limited jako administratora serwisu.

 

Przy odtwarzaniu filmów zamieszczonych w serwisie YouTube do administratora – Google Ireland
Limited.  zostaną przekazane co najmniej następujące dane: adres IP oraz ID Cookies, specyficzny adres
odwiedzanej za naszym pośrednictwem strony, data systemowa i czas połączenia oraz identyfikator
przeglądarki.

 

Przekazanie danych odbywa się niezależnie od tego, czy posiadasz konto użytkownika w Google,
poprzez które się logujesz, czy też nie posiadasz takiego konta. Jeśli w momencie odtwarzania filmu
jesteś zalogowany, dane zostaną przyporządkowane bezpośrednio do twojego konta. Jeśli nie życzysz
sobie przyporządkowania do profilu, prosimy się wylogować przed aktywacją przycisku.

 

YouTube, względnie Google Ireland Limited, zapisuje dane jako profile użytkowników i wykorzystuje
je do celów reklamy, badania rynku lub/i aranżacji własnej strony internetowej dopasowanej do
potrzeb. Taka analiza służy w szczególności (również dla niezalogowanych użytkowników)
wyświetlaniu spersonalizowanych reklam oraz informowaniu innych użytkowników o aktywnościach
na naszej stronie internetowej. Przysługuje prawo sprzeciwu do tworzenia profili użytkownika, jednak
w tym celu należy skontaktować się z Google Ireland Limited jako administratorem serwisu YouTube.

 

Dalsze informacje odnoście celu i zakresu zbierania danych i ich przetwarzania przez Google Ireland
Limited znajdują się na niniejszej stronie internetowej:

https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl  

 

ALDI Newsletter

 Z przyjemnością regularnie poinformujemy naszych Klientów o aktualnych ofertach drogą mailową.
Wystarczy zaprenumerować nasz bezpłatny Newsletter i podać adres e-mail, na który ma być
przesyłany. ALDI traktuje ochronę Twoich danych poważnie i chce ograniczyć możliwość nadużyć z
wykorzystaniem wskazanego adresu mailowego. W związku z tym używamy dwupoziomowej
akceptacji w celu wyrażenia zgody. W kilka minut po zarejestrowaniu na stronie internetowej i
podaniu adresu mailowego otrzymujesz wiadomość mailową z linkiem. W ciągu 7 dni należy za
pomocą linku potwierdzić swoje zgłoszenie do prenumeraty Newslettera ALDI. Tylko po zatwierdzeniu
przez Klienta adresu mailowego zostanie dodany do listy osób, które otrzymają Newsletter ALDI.
Państwa adres mailowy podany w ten sposób nie będzie przez nas używany w żadnym innym celu i
nie będzie przekazywany osobom trzecim. Ponadto w każdej chwili można zrezygnować z
prenumeraty korzystając z formularza: https://www.aldi.pl/narzedzia/newsletter/newsletter-wypis.html .

W tym przypadku przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
tj. Twojej zgody.

 

Polecanie artykułów akcyjnych drogą mailową

Nasi klienci mają możliwość polecania artykułów z aktualnej oferty innym. W tym przypadku adres e-
mail, nazwisko oraz e-mail odbiorcy polecenia zostaną zapamiętane wyłącznie w celu poinformowania
odbiorcy, kto jest nadawcą polecenia lub przesłania informacji o wystąpieniu ewentualnych błędów w
transmisji. W tym przypadku przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a) i f) RODO, w szczególności w celu udzielania pomocy w przypadku błędów przesłania maila.

Prosimy o przesyłanie informacji o artykułach akcyjnych tylko i wyłącznie osobom, które wyrażą na to
zgodę lub co do których jesteście przekonani, że nie mają nic przeciwko otrzymaniu takiej informacji.
Wysłanie informacji o artykułach akcyjnych osobom, które nie wyrażają na to zgody, może zostać
uznane za naruszanie ich prywatności.

 

Wyszukiwarka sklepów

Wyszukiwarka sklepów umożliwia znalezienie sklepu ALDI w pobliżu miejsca zamieszkania lub w
dowolnej miejscowości. Udostępnione przez Klientów dane (kod pocztowy, nazwa miejscowości i/lub
nazwa ulicy) przekazujemy naszemu partnerowi (Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin 4, Irlandia).
Przegląd szukanych sklepów zostaje udostępniony na stronie naszego partnera.

 

Polityka prywatności iPaper A/S

W celu wyświetlenia magazynu cyfrowego używamy oprogramowania katalogowego „iPaper A/S“.
Konieczne są do tego  niezbędne pliki cookie, które wspomagają integrację rozwiązania
magazynowego na stronie internetowej. Niezbędne pliki cookie zapewniają funkcje, bez których nie
będziesz w stanie używać tej strony internetowej zgodnie ze swoim celem. Pliki cookie są zapisywane
na Twoim komputerze podczas aktualnej sesji przeglądarki, a po zamknięciu przeglądarki są usuwane.
Nie są przy tym przetwarzane żadne Twoje dane osobowe.

Inne pliki cookie, np. dotyczące wydajności, funkcjonalności lub reklamy można wybrać bezpośrednio
w e-gazetce z katalogu w banerze cookie lub w ustawieniach. Są one przechowywane tylko wtedy, gdy
wyraźnie zgadzasz się na ich przechowywanie. Zmiana zakresu zgody możliwa jest w każdym
momencie w Polityce plików cookies bezpośrednio po otwarciu gazetki. Więcej informacji na temat
ogólnych plików cookie można znaleźć powyżej w części "Użycie cookies".

 

Jak działa i jakie dane wykorzystuje aplikacja ALDI?

Informacje dotyczące ochrony danych przy korzystaniu z aplikacji ALDI App.

Nasza aplikacja ALDI pozwala na korzystanie z różnych usług i ofert. Umożliwia między innymi podgląd
ofert tygodniowych lub sporządzanie listy zakupów w mobilnym, poręcznym formacie.

Dokładamy wszelkich starań, aby prawa użytkowników aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem
prawa do ochrony prywatności, były szanowane.

Poniżej znajdują się informacje, w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy
informacje o użytkownikach aplikacji oraz w jaki sposób dbamy o ochronę prywatności użytkowników,
stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne.

Użytkownikiem określamy każdego, kto poprzez aplikację ALDI zainstalowaną na urządzeniu mobilnym
np. telefonie komórkowym czy tablecie, korzysta z dostępnych w niej funkcjonalności. Instalując
aplikację, użytkownik jednocześnie akceptuje zasady opisane w niniejszym dokumencie. W przypadku
gdy użytkownik nie wyraża zgody na poniższe zasady, prosimy o niezatwierdzanie zgody na instalację
aplikacji lub odinstalowanie aplikacji.

 

Podstawa prawna Przetwarzania danych.

 

Dane osobowe przetwarzane są albo na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, albo
ochrony uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1
lit. f) RODO)

Co się dzieje w związku z instalacją aplikacji ALDI?

Aplikacja ALDI dostępna jest w sklepach internetowych podmiotów trzecich – sklepów z aplikacjami
(Apple App Store i Google Play Store). Pobranie aplikacji ALDI wymaga wcześniejszej rejestracji u
danego usługodawcy i wiąże się z automatycznym przetwarzaniem przez te podmioty danych, w
szczególności:

 

·        nazwy użytkownika w tym sklepie;

·        adresu e-mail użytkownika,

·        indywidualnego numeru identyfikacyjnego urządzenia końcowego.

 

ALDI nie ma wpływu na gromadzenie i przetwarzanie danych przez sklepy z aplikacjami.
Administratorem danych jest wyłącznie operator danego sklepu lub wskazany przez niego podmiot –
ALDI nie jest odpowiedzialny za przekazywane dane. Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio
w danym sklepie z aplikacjami, zalecamy zapoznać się z Politykami prywatności tych sklepów:

 

Google Play Store: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Apple App Store: https://www.apple.com/legal/privacy/pl/

 

Jakie dane osobowe mogą być przetwarzane podczas korzystania z aplikacji?

Podczas korzystania z aplikacji pobieramy następujące dane osobowe w celach statystycznych i
poprawy funkcjonalności aplikacji:

 

·        adres IP urządzenia końcowego,

·        kraj,

·        nazwa pobranego pliku,

·        data i godzina pobrania,

·        przeniesiona ilość danych,

·        komunikat, czy udało się pobrać dane,

·        komunikat, dlaczego nie udało się pobrać danych,

·        typ systemu operacyjnego.

 

W ramach procesu dane mogą być zapisywane na serwerach w pliku protokołu (plik dziennika), w tym
na serwerach dostawcy hostingu. Następnie przy użyciu narzędzia Uptrends Real User Monitoring
mogą być analizowane pliki dziennika w sposób zanonimizowany. W celu ochrony Twojej strefy
prywatnej stosowane jest ustawienie Uptrends, które pozwala na zanonimizowanie adresu IP przed
jego przetwarzaniem, przez co nie są przetwarzane dane osobowe.

Po analizie statystycznej usuwany jest plik protokołu. Nie mamy możliwości przyporządkowania ich do
Twoich zapisanych danych. Również nie przekazujemy danych osobowych osobom trzecim. Wyłącznie
w przypadku naruszenia naszych praw zastrzegamy sobie możliwość przekazania poszczególnych
rejestrów danych do organu właściwego w celu dochodzenia naruszenia prawa.

Funkcja przypomnień

Aplikacja ALDI oferuje usługi w zakresie przypomnień o wybranych artykułach objętych promocją.
Masz możliwość otrzymania przypomnienia o ofercie za pośrednictwem komunikatu push. W celu
świadczenia tych usług z jednej strony w bazie danych zapisywane są powiązane wyszukiwane frazy, a
z drugiej nadany, pseudonimizowany identyfikator push urządzenia końcowego. Dane wysyłane są
przy użyciu serwisu push Apple (dla systemu iOS) lub Google (dla systemu Android). ALDI nie może
uzyskać żadnych danych osobowych przy użyciu identyfikatora push lub przyporządkować ich do
urządzenia końcowego.

Powiadomienia push

W przypadku aktywacji usługi powiadomień (np. w ramach funkcji przypomnienia) w aplikacji, na
mobilne urządzenie końcowe przesyłane są powiadomienia push. Powiadomienia push są to
wiadomości, które są przesyłane na urządzenie mobilne i wyświetlane na nim zgodnie ze stopniem
ważności. W celu świadczenia tych usług z jednej strony w bazie danych zapisywane są powiązane,
wyszukiwane frazy, a z drugiej identyfikator push urządzenia końcowego. Dane wysyłane są przy
użyciu serwisu push Apple (dla systemu iOS) lub Google (dla systemu Android).

Przetwarzanie danych osobowych trwa przez okres korzystania przez Ciebie z aplikacji i opiera się na
udzielonej przez Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, którą w każdej chwili można wycofać ze
skutkiem na przyszłość. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do
momentu wycofania zgody. W każdej chwili można wycofać zgodę, wyłączając w ustawieniach
systemu operacyjnego odbiór wiadomości push.

 

Lista zakupów

Dzięki tej funkcji zawsze masz pod ręką listę zakupów w formacie mobilnym. Listę można udostępnić
w najbliższym otoczeniu lub zaprosić osoby do jej wspólnej edycji. Do momentu zaproszenia innych
osób do listy jest ona zapisywana lokalnie na urządzeniu końcowym. ALDI nie ma dostępu do lokalnie
zapisanych danych.

Korzystając z funkcji zaproszenia, lista zakupów zostanie zapisana w bazie danych i przekazana
uczestnikom z jednoznacznym identyfikatorem. Identyfikator służy do identyfikacji listy zakupów do
pobrania. W celu aktualizacji listy zakupów i związanego z nią dostępu do naszych serwerów
przetwarzamy Twój adres IP. Nie przeprowadza się analizy listy zakupów. Lista zakupów udostępniona
za pośrednictwem funkcji zaproszenia usuwana jest poprzez usunięcie zawartych w niej produktów
lub po sześciu miesiącach po ostatnim użyciu. Lista zakupów udostępniona za pośrednictwem funkcji
zaproszenia zostanie usunięta poprzez usunięcie produktów zawartych na liście lub sześć miesięcy po
ostatnim użyciu. Adres IP usuwany jest wraz z opuszczeniem naszego serwera.

Dane przetwarzane są w oparciu o nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu
udostępnienia klientowi żądanych, poszerzonych funkcji listy zakupów oraz wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 

Wyszukiwanie sklepu

Wyszukiwarka ta umożliwia znalezienie sklepów w pobliżu lub w wybranej lokalizacji. Wprowadzone
dane (kod pocztowy, oznaczenie miasta i/lub oznaczenie ulicy) lub podaną lokalizację GPS
przekazujemy podmiotowi przetwarzającemu (Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin 4, Irlandia).
Przetwarzanie lokalizacji GPS opiera się na udzielonej przez Ciebie zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
którą w każdej chwili można wycofać ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie zgody nie narusza
zgodności z prawem przetwarzania do momentu wycofania zgody. W każdej chwili można wycofać
zgodę w ustawieniach aplikacji. Ponadto w ustawieniach systemu operacyjnego można w każdym
momencie wyłączyć przekazywanie informacji o danych lokalizacyjnych.

Dane lokalizacyjne przetwarzane są przez okres korzystania z aplikacji.

W celu przetworzenia zapytania o wyszukanie oddziału jest ono udostępniane usługodawcy
Google Ireland Limited, a adres IP urządzenia końcowego zapisywany w dzienniku serwera.

 

Adobe Analytics

W aplikacji stosowane jest narzędzie do analizy Adobe Analytics. Adobe Analytics jest bezpośrednio
zintegrowany z aplikacją i za zgodą użytkownika umożliwia analizę korzystania z aplikacji (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Uzyskane dane pozwalają na sporządzenie zanonimizowanego
profilu użytkownika; nie pozwalają one na zidentyfikowanie osoby, gdyż adres IP jest zanonimizowany.

Przetwarzane są następujące dane:

 

·        adres IP urządzenia końcowego (anonimizowany),

 ·        kraj, województwo, miasto,

 ·        rodzaj urządzenia,

 ·        system operacyjny,

 ·        rozdzielczość ekranu,

 ·        głębia koloru,

 ·        wersja aplikacji,

 ·        data i godzina,

 ·        pobrane treści i funkcje,

 ·        czas sesji.

 

Informacje generowane w aplikacji zasadniczo przenoszone są na serwer Adobe w USA i tam
zapisywane. W związku z tym, że aktywowaliśmy w aplikacji anonimizację, wprowadzone przez nas
ustawienia gwarantują, że adres IP zostanie zanonimizowany przed geolokalizacją. Ostatni oktet
Twojego adresu IP zastępują zera. Przed zapisaniem wygenerowanych informacji adres IP zastępują
poszczególne generyczne adresy IP. Adobe korzysta z tych informacji, aby dokonać analizy korzystania
z aplikacji przez użytkowników, sporządzić sprawozdanie z działań aplikacji oraz świadczyć dla nas
pozostałe usługi związane z korzystaniem z aplikacji.

Możliwe jest wyłączenie przetwarzania danych przez Adobe w związku ze sposobem korzystania,
poprzez rezygnację z gromadzenia i przechowywania danych w ustawieniach aplikacji. Wycofanie
zgody nie narusza zgodności z prawem przetwarzania do momentu wycofania zgody.

Uprawnienie aplikacji do korzystania z wybranych funkcji urządzeń mobilnych.
W celu umożliwienia korzystania z naszych usług i ofert należy zezwolić aplikacji ALDI na dostęp do
wymaganych funkcji w urządzeniu mobilnym, na którym zainstalowano aplikację.  

Aby zapewnić ochronę danych osobowych, zapewniamy dwuetapowy proces potwierdzania. Aplikacja
ALDI korzysta z określonych funkcji urządzenia mobilnego wyłącznie wtedy, gdy wyrażono zgodę na
przetwarzanie danych w procesie rejestracji lub podczas pierwszego korzystania z wyszukiwarki
sklepów oraz udzielono aplikacji ALDI odpowiednich uprawnień w ustawieniach urządzenia mobilnego.

Za podstawę prawną służy zatem Twoja akceptacja zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Dane lokalizacji

Podczas korzystania z wyszukiwarki sklepów w aplikacji ALDI rejestrujemy i przetwarzamy za Twoją
zgodą informacje dotyczące rzeczywistej lokalizacji (geolokalizacja). W celu ustalenia lokalizacji i w
ramach wyszukiwarki sklepów korzystamy z różnych technologii, jak przykładowo adresy IP, GPS lub
inne czujniki.

Po zakończeniu korzystania z aplikacji ALDI Twoje dane są usuwane.

 

Transfer danych

Aplikacja ALDI korzysta z łącza Wi-Fi urządzenia mobilnego lub połączenia z siecią bezprzewodową,
aby uzyskać połączenie z Internetem. Aplikacja ALDI poprzez swoje ustawienia i funkcje uzyskuje
możliwość pobierania danych z Internetu i przetwarzania komunikatów o błędach.

W każdej chwili można wycofać zgodę w ustawieniach aplikacji. Ponadto w ustawieniach urządzenia
można odwołać wcześniej udzielone uprawnienia aplikacji.

 

Jak długo przechowujemy dane osobowe aplikacji ALDI App.

Dane osobowe przechowujemy przez okres korzystania z aplikacji lub do momentu wycofania zgody,
a następnie przez okres wynikającymi z przepisów prawa.
Wraz z korzystaniem z aplikacji ALDI przechowujemy zgodę do momentu usunięcia aplikacji, chyba że
zostanie ona wycofana w ustawieniach aplikacji.

Lista zakupów udostępniona za pośrednictwem funkcji zaproszenia zostanie usunięta poprzez
usunięcie produktów zawartych na liście lub sześć miesięcy po ostatnim użyciu. Adres IP usuwany jest
wraz z opuszczeniem naszego serwera. W przypadku udzielenia zgody na optymalizację naszej oferty
aplikacji za pośrednictwem Adobe Analytics, Twoje dane osobowe zostaną niezwłocznie zanonimizowane.

W przypadku korzystania z wyszukiwarki sklepów, dane przekazane do Google Ireland Limited zostaną usunięte
po zakończeniu sesji.

 

Przekazywanie danych osobowych z aplikacji ALDI App. osobom trzecim

Nie przekazujemy danych osobowych osobom trzecim za wyjątkiem podmiotów przetwarzających, o
których mowa w punkcie 4 niniejszej Polityki oraz podmiotów grupy ALDI NORD (w tym ALDI Einkauf
GmbH & Co. OHG Eckenbergstraße 16, 45307 Essen, Niemcy, jako podmiotowi rozwijającemu
aplikację, który w ramach tych prac może uzyskać dostęp do przekazanych i przetwarzanych danych).

Przypomnienie o
Błąd! Przepraszamy, wystąpił błąd. Spróbuj ponownie później.

Czy chcesz aby Cię powiadomić, kiedy przedmiot będzie dostępny?

Potwierdzenie przypomnienia

Dzień przypomnienia
Dwa dni wcześniej
Jeden dzień wcześniej
W dniu oferty
Godzina
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Uwagi
 • Aby skorzystać z naszej bezpłatnej usługi przypominania, prosimy najpierw o Twoje potwierdzenie. W tym celu prosimy podać adres e-mail i / lub numer telefonu i kliknąć „Aktywuj przypominanie". W zależności od wybranej formy kontaktu (e-mail, SMS), otrzymasz link aktywacyjny. Aby aktywować usługę przypominania, prosimy kliknąć w link w otrzymanej wiadomości. Potwierdzenie to nie będzie wymagane ponownie w przyszłości.
 • Prosimy uzupełnić pola oznaczone *.
 • Aby przesłać ten formularz, prosimy zaakceptować pliki cookie w ustawieniach zabezpieczeń przeglądarki.
 • Wysyłanie SMS-ów jest możliwe tylko w krajowej sieci komórkowej.
 • Przypomnienie może być wysłane tylko wtedy, gdy wybrana data jest w przyszłości i po pomyślnym uwierzytelnieniu Twojego adresu e-mail lub numeru telefonu.
 • Twój adres e-mail i numer telefonu komórkowego są wykorzystywane w celu wysłania powiadomienia o wybranym artykule i przechowywane, aby zachować potwierdzone uwierzytelnienie przy korzystaniu z tej usługi przez Ciebie w przyszłości. W dowolnym momencie możesz zrezygnować z subskrypcji / usunąć dane poprzez „ formularz rezygnacji z usługi przypominania”. Pamiętaj, że aktywacja usługi przypominania jest dozwolona tylko w przypadku, gdy sam jesteś odbiorcą.

Niedostępne

Oferta już wygasła

Aktywacja przypominania!

Potwierdzenie przypomnienia

Otrzymasz przypomnienie w dniu ${date} o godzinie ${time}.

Wymagana aktywacja wiadomości (e-mail)

Wymagana aktywacja wiadomości (SMS)

Wymagana aktywacja wiadomości (e-mail / SMS)

Na podany adres e-mail została wysłana wiadomość, aby potwierdzić Twój adres e-mail. Prosimy kliknąć w link w wiadomości.

Na podany numer został wysłany SMS, aby potwierdzić Twój numer telefonu. Prosimy kliknąć w link w wiadomości.

Na podany adres e-mail i numer zostały wysłane wiadomości, aby potwierdzić Twój adres e-mail i numer telefonu. Prosimy kliknąć w link w wiadomości. Jeśli strona z potwierdzeniem się nie otworzy, prosimy skopiować link i wkleić go w przeglądarce.

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch