1. Strona główna
  2. recalls
  3. REGULAMIN CENOWEJ AKCJI PROMOCYJNEJ NA WYBRANE ARTYKUŁY

REGULAMIN CENOWEJ AKCJI PROMOCYJNEJ NA WYBRANE ARTYKUŁY

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin akcji promocyjnej (dalej jako „Regulamin”) określa zasady akcji promocyjnej artykułu określonego w Załączniku nr 1 do Regulaminu (dalej jako „Akcja promocyjna”).
2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest ALDI Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, ul. Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów, posługująca się numerem KRS: 249820, REGON: 140380391, NIP: 10710002973, BDO: 000006912 (dalej jako „ALDI” lub „Organizator”).


§ 2 Artykuły, czas i miejsce trwania Akcji promocyjnej
1. Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu wskazuje artykuły objęte Akcją promocyjną, tj. dostępne w znacznie obniżonej cenie i jednocześnie w ograniczonym zakresie (dalej jako „Artykuły promocyjne”) oraz czas trwania Akcji promocyjnej (dalej: „Czas trwania Akcji”).
2. Akcja promocyjna jest prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich sklepach ALDI w godzinach ich otwarcia.
3. Akcja promocyjna dotyczy Artykułów promocyjnych dostępnych w okresie jej obowiązywania w danym sklepie ALDI. Mimo dołożenia należytej staranności ALDI nie gwarantuje, że Artykuły promocyjne będą dostępne w każdym sklepie ALDI w okresie obowiązywania Akcji promocyjnej.


§ 3 Zasady Akcji promocyjnej
1. Akcja promocyjna polega na udostępnieniu w Czasie trwania Akcji Artykułu promocyjnego do zakupu w cenie obniżonej w stosunku do ceny obowiązującej bezpośrednio przed rozpoczęciem Akcji promocyjnej.
2. Uczestnikiem Akcji promocyjnej może być każda osoba, która w Czasie trwania Akcji dokona zakupu Artykułu promocyjnego („Uczestnik”).
3. Liczba sztuk Artykułów promocyjnych dostępnych do zakupu przez każdego z uczestników Akcji promocyjnej jest ograniczona w zakresie opisanym w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Oznacza to, że nie jest możliwy zakup Artykułów promocyjnych ponad ustalone w niniejszym Regulaminie limity – również po cenie obowiązującej przed obniżką.
4. Limitowanie zakupu Artykułu promocyjnego uzasadnione jest zapewnieniem możliwości jego zakupu po niższej cenie przez jak największą liczbę klientów oraz detalicznym charakterem sprzedaży w sklepach Organizatora. W związku z powyższym, nie jest dopuszczalny zakup Artykułów promocyjnych w liczbie wskazującej na inny niż detaliczny charakter zakupu (w ramach jednej lub wielu transakcji) tego samego klienta.


§ 4 Reklamacje
1. W przypadku przeprowadzenia Akcji promocyjnej niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub w przypadku innych zastrzeżeń Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji.
2. Reklamację można złożyć poprzez:
a. pocztę elektroniczną na adres obsluga.klienta@aldi.pl;
b. formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej www.aldi.pl;
c. telefonicznie pod numerem 800 118 118;
d. pisemnie na adres: ALDI Sp. z o.o., ul. Murckowska 16, 40-265 Katowice (z dopiskiem: Biuro Obsługi Klienta).
3. W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego pomocnym będzie załączenie do reklamacji kserokopii lub skanu dowodu zakupu Artykułu promocyjnego.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Organizatora.
5. Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (na podany przez Uczestnika adres poczty elektronicznej).
6. Powyższe nie wpływa na uprawnienia Uczestnika związane z nabytym towarem wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w tym z przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.


§ 5 Postanowienia końcowe
1. Regulamin Akcji promocyjnej dostępny jest w sklepach ALDI i na www.aldi.pl.
2. Administratorem danych osobowych osób składających reklamacje jest ALDI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie przy ul. Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000249820, posiadającą NIP: 1070002973, REGON: 140380391 („Administrator Danych”).
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się pod adresem: iod@aldi.pl oraz pod numerem telefonu: +48 224582133.
4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji.
6. Administrator będzie przetwarzał wyłącznie dane osobowe przekazane przez podmiot danych, tj. w szczególności:
a) w przypadku, gdy reklamacja będzie złożona pocztą elektroniczną: imię, nazwisko, adres email;
b) w przypadku, gdy reklamacja będzie złożona na formularzu kontaktowym: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu;
c) w przypadku, gdy reklamacja będzie złożona telefonicznie: imię, nazwisko, numer telefonu;
d) w przypadku, gdy reklamacja będzie złożona na piśmie: imię, nazwisko, adres zamieszkania.
7. Każdej osobie składającej reklamację przysługuje prawo żądania: wglądu w swoje dane, uzyskania kopii danych, poprawiania danych, sprzeciwu na przetwarzanie, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub usunięcia na zasadach określonych w przepisach art. 15-22 RODO. Żądania należy kierować do inspektora ochrony danych.
8. Każda osoba składająca reklamację może złożyć skargę na sposób przetwarzania jej danych przez Administratora do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).
9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.
10. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji aż do zakończenia postępowania reklamacyjnego. Po tym czasie Administrator usunie dane, chyba że powstanie potrzeba dalszego ich przetwarzania, np. ze względu na wszczęcie przez osobę, która złożyła reklamację, postępowania sądowego.
11. Odbiorcą danych osobowych będzie Organizator oraz upoważnieni przez niego pracownicy.
12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
13. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć z tytułu zobowiązań związanych z niniejszą Akcją promocyjną rozstrzygane będą przez właściwy sąd

Przypomnienie o
Błąd! Przepraszamy, wystąpił błąd. Spróbuj ponownie później.

Czy chcesz aby Cię powiadomić, kiedy przedmiot będzie dostępny?

Potwierdzenie przypomnienia

Dzień przypomnienia
Dwa dni wcześniej
Jeden dzień wcześniej
W dniu oferty
Godzina
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Uwagi
  • Aby skorzystać z naszej bezpłatnej usługi przypominania, prosimy najpierw o Twoje potwierdzenie. W tym celu prosimy podać adres e-mail i / lub numer telefonu i kliknąć „Aktywuj przypominanie". W zależności od wybranej formy kontaktu (e-mail, SMS), otrzymasz link aktywacyjny. Aby aktywować usługę przypominania, prosimy kliknąć w link w otrzymanej wiadomości. Potwierdzenie to nie będzie wymagane ponownie w przyszłości.
  • Prosimy uzupełnić pola oznaczone *.
  • Aby przesłać ten formularz, prosimy zaakceptować pliki cookie w ustawieniach zabezpieczeń przeglądarki.
  • Wysyłanie SMS-ów jest możliwe tylko w krajowej sieci komórkowej.
  • Przypomnienie może być wysłane tylko wtedy, gdy wybrana data jest w przyszłości i po pomyślnym uwierzytelnieniu Twojego adresu e-mail lub numeru telefonu.
  • Twój adres e-mail i numer telefonu komórkowego są wykorzystywane w celu wysłania powiadomienia o wybranym artykule i przechowywane, aby zachować potwierdzone uwierzytelnienie przy korzystaniu z tej usługi przez Ciebie w przyszłości. W dowolnym momencie możesz zrezygnować z subskrypcji / usunąć dane poprzez „ formularz rezygnacji z usługi przypominania”. Pamiętaj, że aktywacja usługi przypominania jest dozwolona tylko w przypadku, gdy sam jesteś odbiorcą.

Niedostępne

Oferta już wygasła

Aktywacja przypominania!

Potwierdzenie przypomnienia

Otrzymasz przypomnienie w dniu ${date} o godzinie ${time}.

Wymagana aktywacja wiadomości (e-mail)

Wymagana aktywacja wiadomości (SMS)

Wymagana aktywacja wiadomości (e-mail / SMS)

Na podany adres e-mail została wysłana wiadomość, aby potwierdzić Twój adres e-mail. Prosimy kliknąć w link w wiadomości.

Na podany numer został wysłany SMS, aby potwierdzić Twój numer telefonu. Prosimy kliknąć w link w wiadomości.

Na podany adres e-mail i numer zostały wysłane wiadomości, aby potwierdzić Twój adres e-mail i numer telefonu. Prosimy kliknąć w link w wiadomości. Jeśli strona z potwierdzeniem się nie otworzy, prosimy skopiować link i wkleić go w przeglądarce.

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch