1. Strona główna
  2. Regulamin Akcji promocyjnej 3x30
3x30

Regulamin Akcji Promocyjnej

,,Kup 3 produkty z kategorii „odzież i obuwie” i zapłać za nie 30% mniej!”

§ 1

Postanowienia ogólne

1.      Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki Akcji Promocyjnej „Kup 3 produkty z kategorii «odzież i obuwie» i zapłać za nie 30% mniej!” od dnia 18.07.2022 do dnia 30.07.2022r. na terenie sklepów stacjonarnych ALDI w całej Polsce w czasie ich otwarcia (dalej: „Akcja Promocyjna”). Godziny otwarcia każdego ze sklepów stacjonarnych ALDI mogą się różnić między sobą.

2.      Organizatorem Akcji Promocyjnej jest ALDI sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. Niedźwiedziniec 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000249820, NIP 1070002973, REGON 140380391, BDO: 000006912 (dalej jako „Organizator” lub „ALDI”).

3.      Akcja Promocyjna prowadzona jest wyłącznie na terenie sklepów stacjonarnych ALDI w całej Polsce (dalej: „Akcja Promocyjna”).

4.      Akcja Promocyjna dotyczy artykułów promocyjnych, o których mowa w §2 pkt 1, dostępnych w okresie jej obowiązywania w danych sklepie ALDI. Mimo dołożenia należytej staranności ALDI nie gwarantuje, że artykuły promocyjne będą dostępne w każdym sklepie ALDI w okresie obowiązywania Akcji Promocyjnej.

5.      Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia Akcji Promocyjnej bez obowiązku rekompensowania nieuzyskanych z tego powodu świadczeń, po poinformowaniu o wcześniejszym zakończeniu Akcji Promocyjnej Klientów oraz usunięciu informacji o Akcji Promocyjnej z terenu sklepu.

6.      Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia Akcji Promocyjnej bez obowiązku rekompensowania nieuzyskanych z tego powodu świadczeń, po poinformowaniu o wcześniejszym zakończeniu Akcji Promocyjnej Klientów oraz usunięciu informacji o Akcji Promocyjnej z terenu sklepu.

 

§ 2

Warunki udziału i zasady Akcji Promocyjnej

1.      Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każda osoba, która w miejscu określonym w §1 pkt 3 i w czasie określonym w §1 pkt 4 dokona jednocześnie zakupu trzech dowolnych sztuk dedykowanego asortymentu z kategorii odzież lub obuwie, objętego Akcją Promocyjną, przez co otrzyma 30% rabatu na te artykuły (dalej jako „Uczestnik”).

2.      Rabat w wysokości 30% udzielany jest po spełnieniu warunków określonych w punkcie poprzedzającym, od cen obowiązujących w dniu Akcji Promocyjnej na te artykuły.

3.      Rabat zostaje naliczony tylko przy zakupie 3 (słownie: trzech) produktów z kategorii odzież lub obuwie. Uczestnik ma prawo mieszania artykułów z kategorii odzież i kategorii obuwie. Każdy kolejny rabat zostanie naliczony przy zakupie wielokrotności 3 (trzech) produktów.

4.      Rabat zostanie udzielony na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

5.      Wszelkie informacje o Akcji Promocyjnej zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają wyłącznie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

6.      Ilość produktów objętych Akcją Promocyjną jest ograniczona i obowiązuje do wyczerpania zapasów w sklepach stacjonarnych ALDI na terenie całej Polski. W przypadku braku towaru objętego Akcją Promocyjną Uczestnikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

7.      Akcja Promocyjna trwa w okresie oznaczonym w Regulaminie Akcji Promocyjnej.

 

 

§ 3

Postępowanie reklamacyjne

1.      Reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej można złożyć:

a.       pisemnie na adres pocztowy: ALDI sp. z o.o., ul. Murckowska 16, 40-265 Katowice z dopiskiem „Biuro Obsługi Klienta”;

b.     poprzez pocztę elektroniczną na adres obsluga.klienta@aldi.pl;

c.      telefonicznie pod numerem 800 118 118;

d.      poprzez formularz kontaktowy znajdujący się pod adresem www.aldi.pl/narzedzia/kontakt.html.

2.      Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w przypadku naruszenia zasad Akcji Promocyjnej określonych w niniejszym Regulaminie lub w przypadku innych zastrzeżeń.

3.      Zgłaszający reklamację zostanie zawiadomiony o sposobie jej rozpatrzenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

4.      W celu usprawnienia postępowania reklamacyjnego pomocnym będzie załączenie do reklamacji kserokopii lub skanu dowodu zakupu artykułów objętych Akcją Promocyjną.

5.      Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora.

6.      Reklamacja powinna zawierać opis zgłaszanych zastrzeżeń, imię i nazwisko zgłaszającego oraz dane kontaktowe umożliwiające zawiadomienie zgłaszającego o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

7.      Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – na podany przez Uczestnika adres poczty elektronicznej.

8.      Powyższe nie wpływa na uprawnienia Uczestnika związane z nabytym towarem wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w tym z przepisów Kodeksu Cywilnego o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

§ 4

Dane osobowe

1.      Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji Promocyjnej jest ALDI sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. Niedźwiedziniec 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000249820, NIP 1070002973, REGON 140380391, BDO: 000006912 (dalej: „Administrator”).

2.      Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się pod adresem: iodo@aldi.pl lub pod adresem korespondencyjnym wskazanym w punkcie poprzedzającym.mailto:rodo@lttm.pl.

3.      Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest możliwość obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.      Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji.

5.      Administrator będzie przetwarzał wyłącznie dane osobowe przekazane przez podmiot danych, tj. w szczególności:

a.      w przypadku, gdy reklamacja będzie złożona pocztą elektroniczną: imię, nazwisko, adres e-mail;

b.     w przypadku, gdy reklamacja będzie złożona na formularzu kontaktowym: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;

c.      w przypadku, gdy reklamacja będzie złożona telefonicznie: imię, nazwisko, numer telefonu;

d.      w przypadku, gdy reklamacja będzie złożona na piśmie: imię, nazwisko, adres korespondencyjny/zamieszkania.

6.      Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo żądania: wglądu w swoje dane, uzyskania kopii danych, poprawiania danych, sprzeciwu na przetwarzanie, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub usunięcia na zasadach określonych w przepisach art. 15–22 RODO. Żądania należy kierować do inspektora ochrony danych.

7.      Każdy uczestnik może złożyć skargę na sposób przetwarzania jego danych przez Administratora do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).

8.      Dane będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia reklamacji, aż do zakończenia postępowania reklamacyjnego. Po tym czasie Administrator usunie dane, chyba że powstanie potrzeba dalszego ich przetwarzania, np. ze względu na wszczęcie przez osobę, która złożyła reklamację, postępowania sądowego.

9.      Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.

10.   Odbiorcami danych osobowych będzie Administrator.

11.   Uczestnikowi przysługuje prawo żądania wglądu w swoje dane, ich kopii, sprostowania, a także wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez Organizatora do Prezesa UODO. Żądania, o których mowa w niniejszym punkcie należy kierować do inspektora ochrony danych wyznaczonego przez Organizatora .

 

§ 5

Postanowienia końcowe

1.      Przystąpienie do Akcji Promocyjnej opisanej w niniejszym Regulaminie jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu.

2.      Niniejszy Regulamin jest dostępny u obsługi każdego sklepu ALDI na terenie całej Polski.

3.      Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników.

4.      Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Promocji.

5.      Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Akcji Promocyjnej. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny.

6.      Wszelkie sprawy sporne związane z Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

7.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie ma Polityka zwrotów i reklamacji ALDI znajdująca się pod adresem https://www.aldi.pl/informacje-dla-klienta/polityka%20zwrot%C3%B3w%20i%20rekl
amacji.html
 oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego.

8.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.

Przypomnienie o

Błąd! Przepraszamy, wystąpił błąd. Spróbuj ponownie później.

Czy chcesz aby Cię powiadomić, kiedy przedmiot będzie dostępny?

Potwierdzenie przypomnienia

Dzień przypomnienia
Dwa dni wcześniej
Jeden dzień wcześniej
W dniu oferty
Godzina
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Uwagi
  • Aby skorzystać z naszej bezpłatnej usługi przypominania, prosimy najpierw o Twoje potwierdzenie. W tym celu prosimy podać adres e-mail i / lub numer telefonu i kliknąć „Aktywuj przypominanie". W zależności od wybranej formy kontaktu (e-mail, SMS), otrzymasz link aktywacyjny. Aby aktywować usługę przypominania, prosimy kliknąć w link w otrzymanej wiadomości. Potwierdzenie to nie będzie wymagane ponownie w przyszłości.
  • Prosimy uzupełnić pola oznaczone *.
  • Aby przesłać ten formularz, prosimy zaakceptować pliki cookie w ustawieniach zabezpieczeń przeglądarki.
  • Wysyłanie SMS-ów jest możliwe tylko w krajowej sieci komórkowej.
  • Przypomnienie może być wysłane tylko wtedy, gdy wybrana data jest w przyszłości i po pomyślnym uwierzytelnieniu Twojego adresu e-mail lub numeru telefonu.
  • Twój adres e-mail i numer telefonu komórkowego są wykorzystywane w celu wysłania powiadomienia o wybranym artykule i przechowywane, aby zachować potwierdzone uwierzytelnienie przy korzystaniu z tej usługi przez Ciebie w przyszłości. W dowolnym momencie możesz zrezygnować z subskrypcji / usunąć dane poprzez „ formularz rezygnacji z usługi przypominania”. Pamiętaj, że aktywacja usługi przypominania jest dozwolona tylko w przypadku, gdy sam jesteś odbiorcą.

Niedostępne

Oferta już wygasła

Aktywacja przypominania!

Potwierdzenie przypomnienia

Otrzymasz przypomnienie w dniu ${date} o godzinie ${time}.

Wymagana aktywacja wiadomości (e-mail)

Wymagana aktywacja wiadomości (SMS)

Wymagana aktywacja wiadomości (e-mail / SMS)

Na podany adres e-mail została wysłana wiadomość, aby potwierdzić Twój adres e-mail. Prosimy kliknąć w link w wiadomości.

Na podany numer został wysłany SMS, aby potwierdzić Twój numer telefonu. Prosimy kliknąć w link w wiadomości.

Na podany adres e-mail i numer zostały wysłane wiadomości, aby potwierdzić Twój adres e-mail i numer telefonu. Prosimy kliknąć w link w wiadomości. Jeśli strona z potwierdzeniem się nie otworzy, prosimy skopiować link i wkleić go w przeglądarce.

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch