Prawa człowieka

Brokuł i prawa człowieka Baner

Założenia polityki w dziedzinie praw człowieka 

Jako spółki ALDI jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności za przestrzeganie praw człowieka. Uważamy, że długoterminowy sukces gospodarczy jest możliwy tylko w przypadku uznania i chronienia praw człowieka. Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka, które stanowią integralną część Krajowych Planów Działania zainteresowanych państw, tworzą podstawę naszej strategii ukierunkowanej na należytą staranność w zakresie praw człowieka. Celem naszego zaangażowania jest określenie i wyeliminowanie negatywnego wpływu na prawa człowieka, za który odpowiadamy. Zobowiązujemy się do regularnego i transparentnego informowania o sukcesach, postępach i wyzwaniach podczas wdrażania tych zasad przewodnich.

Podejście spółek ALDI do należytej staranności w zakresie praw człowieka zostało przedstawione na poniższym wykresie.

prawa-czlowieka

Założenia polityki

Nasze działania mogą mieć bezpośredni lub pośredni negatywny wpływ na pracowników w naszych łańcuchach dostaw. Mamy ważną rolę do odegrania w podnoszeniu świadomości na temat praw człowieka oraz współpracy z dostawcami i innymi partnerami zewnętrznymi, takimi jak rządy lub związki zawodowe, w celu zapobiegania lub łagodzenia negatywnych skutków działalności gospodarczej. Mamy świadomość, że naruszenia praw człowieka stanowią globalny problem o charakterze systemowym, dotykający wszelkie sektory gospodarki. W tym kontekście niektórym grupom, takim jak mniejszości i kobiety, należy poświęcić szczególną uwagę, ponieważ są potencjalnie bardziej narażone na naruszenia podstawowych praw człowieka. W związku z tym popieramy stworzenie ram prawnych na poziomie europejskim lub międzynarodowym.

Nasze podejście opiera się na zrozumieniu złożoności problemów i ma na celu ciągłe doskonalenie realizowanych procesów, które wdrażamy, aby zapobiegać naruszeniom praw człowieka lub je łagodzić. ALDI szanuje uznane na całym świecie prawa człowieka. Jednocześnie jesteśmy świadomi, że wybrane aspekty dotyczące praw człowieka mają szczególne znaczenie dla nas jako detalistów spożywczych, ponieważ mogą one być silniej dotknięte naszą działalnością gospodarczą. Obejmują one zakaz dyskryminacji, prawo do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, wolność zrzeszania się, prawo do godziwego wynagrodzenia, przestrzegania godzin pracy oraz zakaz pracy dzieci i pracy przymusowej.

Aby spełnić nasze wymagania jako firmy, dotyczące należytej staranności w zakresie praw człowieka, konieczne jest wyraźne ukierunkowanie i integracja zarządzania. Dlatego też ALDI opublikowała Politykę w Dziedzinie Praw Człowieka (PDF, 243 KB), która odzwierciedla nasze stanowisko.

„Bardzo doceniamy, że ALDI Nord zobowiązała się do ochrony praw człowieka w określonym oświadczeniu w sprawie polityki. Ciągłe wdrażanie procesów należytej staranności dotyczących praw człowieka, zarówno w ramach własnej działalności gospodarczej, jak i w zakresie relacji biznesowych w łańcuchu wartości stanowi jeden z głównych celów 10 zasad ONZ Global Compact i Globalnych Celi w zakresie Zrównoważonego Rozwoju ONZ.”

Marcel Engel, dyrektor wykonawczy, Global Compact Network Germany

Nasze cele strategiczne  

W ramach naszej Strategii dotyczącej łańcucha dostaw i zasobów opracowaliśmy pięć celów, a wraz z nimi konkretne działania związane z prawami człowieka. Zamierzamy zrealizować te cele i działania do roku 2027, aby w jeszcze większym stopniu móc wywiązać się z naszych zobowiązań w zakresie praw człowieka. Chcemy udoskonalić nasze procesy związane z należytą starannością zgodnie z Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka (UNGP), np. poprzez opracowanie polityki w zakresie pracy przymusowej, polityki dotyczącej zapobiegania i unikania zatrudniania osób niepełnoletnich, zobowiązanie się do promowania równości płci oraz przeprowadzanie Oceny Wpływu na Prawa Człowieka. Przy współpracy z partnerami chcemy wykonywać projekty, np. związane z realizacją płacy potrzebnej do utrzymania, w szczególności w obszarach, na które mamy największy wpływ. Będziemy stale podejmować jeszcze bardziej wzmożone wysiłki w zakresie mierzenia naszej efektywności oraz kształtować nasze podejście. Ponadto do roku 2025 chcemy wdrożyć skuteczne mechanizmy składania skarg w naszych łańcuchach dostaw, które są obarczone największym ryzykiem oraz publicznie wspierać prawa człowieka, np. poprzez aktywne uczestnictwo w inicjatywach wielostronnych i dialogu politycznym, a także poprzez dialogi z udziałem ekspertów i międzynarodowych związków zawodowych. Dodatkowo nasza strategia uwzględnia również cele zakładające większą przejrzystość w naszych łańcuchach dostaw. 

Identyfikacja potencjalnych negatywnych skutków

Produkcja towarów w ramach złożonych łańcuchów dostaw może mieć negatywny wpływ na prawa człowieka. Rozumiemy, że największe ryzyko dotyczy głównie etapu produkcji pierwotnej, podczas gdy nasz największy bezpośredni wpływ powstaje na końcowym etapie montażu.

Jednym z naszych strategicznych celów jest przełożenie zrównoważonego podejścia na praktyki zakupowe, co wiąże się z wyrażeniem naszych zobowiązań w zakresie praw człowieka w naszych praktykach zakupowych, a także wymaga wspólnego podejścia względem naszych dostawców. W związku z tym opracowaliśmy program oceny dostawców dla dostawców produktów nieżywnościowych, który działa od kilku lat. Rozszerzając program na sektor spożywczy, z powodzeniem sprawdziliśmy to podejście z naszymi obecnymi i potencjalnymi dostawcami bananów na 2019 rok. Celem tej oceny jest zwiększenie poziomu integracji kryteriów CR w decyzjach zakupowych odzwierciedlających wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju, jakie osiągają dostawcy poza certyfikacją. Kryteria uwzględniane przy ocenie obejmują między innymi sposób, w jaki dostawcy monitorują warunki pracy w kraju pochodzenia oraz fakt, czy wspierają programy, które oferują dodatkowe korzyści pracownikom i ich rodzinom. Do roku 2027 planujemy rozszerzyć ocenę dostawcy na wszystkie łańcuchy dostaw żywności, które są obarczone wysokim ryzykiem. W dłuższej perspektywie zamierzamy nie tylko realizować te działania, ale również opracować Strategię Etycznego Pozyskiwania Dostaw, która będzie obowiązywać w całej naszej grupie. Pozwoli ona osiągnąć nasz cel dotyczący zrównoważonych zakupów.

Stosowane przez nas podejście polega w głównej mierze na współpracy z naszymi dostawcami w celu rozwiązania spraw i problemów oraz usprawnienia naszych łańcuchów dostaw. Zobowiązujemy się do kontynuowania tego dialogu i przyjęcia na siebie wspólnej odpowiedzialności za ochronę praw człowieka. Zdajemy sobie sprawę, że rozwiązanie problemów związanych z prawami człowieka może zająć trochę czasu ze względu na ich złożoność i delikatność tematu. Nie zamierzamy kończyć współpracy handlowej po rozpoznaniu takich problemów. Zamiast tego staramy się opracować rozwiązania we współpracy z naszymi dostawcami i producentami. Jednakże w przypadku powtarzających się naruszeń i braku postępów, zastrzegamy sobie prawo do zakończenia odpowiedniej współpracy handlowej.

W zakresie naszych produktów nieżywnościowych mamy regularny wgląd w warunki pracy w zakładach produkcyjnych zlokalizowanych w krajach wysokiego ryzyka. Taką możliwość dają nam kompleksowe audyty społeczne i certyfikacje przeprowadzane przez osoby trzecie. Wspomniane audyty realizowane przez osoby trzecie traktujemy jako pierwszy ważny krok do uzyskania informacji na temat zgodności z wymaganymi standardami. Jednocześnie mamy świadomość, że te ustandaryzowane procesy nie zawsze są wystarczające do ujawnienia wszystkich problemów. Dlatego wyspecjalizowani lokalni pracownicy ALDI przeprowadzają również ocenę zakładu produkcyjnego we współpracy z naszymi dostawcami - tak zwane Oceny Społeczne ALDI. Podczas tych wizyt na miejscu komunikujemy się z odpowiednimi zainteresowanymi stronami i potencjalnie dotkniętymi grupami w celu jeszcze lepszego zidentyfikowania i zapobiegania naruszeniom praw człowieka na wczesnych etapach. Angażujemy naszych dostawców w te procesy, aby wspólnie identyfikować i skuteczniej ograniczać potencjalne zagrożenia, a także wypracowywać lepsze warunki pracy.

Jako sprzedawca detaliczny koncentrujemy się w szczególności na identyfikacji zagrożeń dla praw człowieka w łańcuchach dostaw. Oprócz środków, takich jak analiza zagrożeń związanych z prawami człowieka, ocena wpływu na prawa człowieka lub ocena dostawców, zwiększyliśmy liczbę audytów społecznych w naszych łańcuchach dostaw żywności. We współpracy z zewnętrznym usługodawcą chcemy uzyskać szerszy wgląd w warunki produkcji występujące w łańcuchach dostaw wysokiego ryzyka, aby czerpać korzyści z zamierzonych ulepszeń.

„Więcej niż podejście kontrolne”

Traktujemy zewnętrzne audyty społeczne jako ważny pierwszy krok w gromadzeniu informacji o sytuacji w zakresie praw człowieka w naszych zakładach produkcyjnych i zapoczątkowaniu ulepszania. Mamy jednak świadomość, że nie zawsze dają one prawdziwy obraz warunków pracy i mogą nie wykryć ukrytych problemów, takich jak praca przymusowa, dyskryminacja czy molestowanie. Dlatego zobowiązujemy się przyjąć podejście do etycznego handlu, które wykracza poza osiągnięcie zgodności i nie opiera się wyłącznie na audytach społecznych, uzupełniając nasze podejście kontrolne dodatkowymi działaniami, takimi jak nasze wizyty na miejscu, komunikacja i szkolenia partnerów biznesowych i producentów, udział w wielostronnych inicjatywach i projektach w terenie. Trwała poprawa warunków pracy wymaga tego podejścia, opartego na współpracy, do etycznego handlu między spółkami ALDI a naszymi dostawcami. W ramach projektu ALDI Factory Advancement (AFA), ALDI wdrożyła skuteczne narzędzie do poprawy warunków pracy w bengalskich fabrykach odzieży produkujących towary dla naszych asortymentów. Rozpoczęty w 2013 roku, projekt AFA koncentruje się na pracownikach i kierownikach fabryk opracowujących trwałe rozwiązania dla lepszych warunków pracy. W tym kontekście skupiono się na promowaniu dialogu i współpracy między pracownikami i kierownikami. Tylko to zobowiązanie i odpowiedzialność korporacyjna obu stron przyniosą trwałe pozytywne zmiany.

Oceny zagrożeń dla praw człowieka

W 2018 roku ALDI dokładnie przeanalizowała, wraz z niezależnym usługodawcą specjalizującym się w zrównoważonym rozwoju, zagrożenia dla praw człowieka w łańcuchach dostaw żywności i rolnictwa. Celem tej oceny zagrożeń była identyfikacja zagrożeń dla praw człowieka w całej grupie w naszych łańcuchach dostaw na poziomie globalnym, a jednocześnie sprawdzenie, gdzie możemy najskuteczniej wywierać wpływ. Analiza objęła cały łańcuch dostaw, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji pierwotnej, jak również etapu produkcji.

Oceny opierały się na danych, takich jak wielkości zakupów, lokalizacje zakładów produkcyjnych oraz na danych dotyczących globalnego handlu w branży. Ponadto uwzględniono wiele uznanych wskaźników i ocen, takich jak Wskaźnik Niewolnictwa na Świecie, Wskaźnik Efektywności Środowiskowej lub wskaźnik postrzegania korupcji Transparency International.

W ocenach zagrożeń dla praw człowieka określono społeczne i środowiskowe zagrożenia dla praw człowieka w łańcuchach dostaw. Dla każdego kraju produkcji i pochodzenia naszych produktów przeprowadzono ogólną ocenę ryzyka. Zagrożenia dla środowiska, takie jak wrażliwość na zmiany klimatu, niedobór wody i zanieczyszczenia przemysłowe, również były częścią analizy, ponieważ czynniki te mogą mieć pośredni wpływ na prawa człowieka.

Równolegle do oceny przeprowadzonej przez usługodawcę, wytypowaliśmy płody rolne uprawiane w Hiszpanii i Włoszech na poziomie surowca, którym następnie nadaliśmy wysokie priorytety. Z przeprowadzonej przez nas wewnętrznej oceny danych wynika, że znaczna część naszych owoców tropikalnych pochodzi właśnie z tych krajów. Ponadto klasyfikacja łańcuchów dostaw obarczonych wysokim ryzykiem opiera się na naszej wewnętrznej wiedzy w zakresie praw człowieka oraz wynika z dialogów prowadzonych z zainteresowanymi stronami pełniącymi role ekspertów.

Będziemy regularnie publikować aktualne analizy ryzyka w celu wykazania, że nasze procesy należytej staranności, dotyczące praw człowieka, są stale traktowane priorytetowo.

Rozważono następujące osiem wskaźników:

Zagrożenia społeczne

 • Prawa pracownicze: negatywny wpływ na prawa pracownicze, w tym: przekroczenie dopuszczalnych godzin pracy, niskie wynagrodzenia, zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, mobbing, nękanie i wykorzystywanie, dyskryminacja lub ograniczona wolność zrzeszania się.
 • Dyskryminacja ze względu na płeć: ocena nierównego traktowania mężczyzn i kobiet oraz ryzyko możliwej dyskryminacji ze względu na płeć, na przykład poprzez wykorzystywanie lub dyskryminację ze względu na płeć w odniesieniu do płac i warunków pracy.
 • Praca dzieci: ryzyko, że dzieci wykonują pracę, która ma negatywny wpływ na ich zdrowie i rozwój lub zatrudnianie dzieci w wieku szkolnym.
 • Praca przymusowa/niewolnicza: dotyczy współczesnych form niewolnictwa i handlu ludźmi, na przykład poprzez wywieranie presji, wstrzymanie płac lub inne formy przymusu.

Zagrożenia dla środowiska

 • Niedobór wody: zapotrzebowanie kraju na wodę przekroczy jej dostępność. Temu zagrożeniu towarzyszy ograniczony dostęp do zasobów wodnych – przeznaczonych w szczególności do spożycia przez człowieka.
 • Wrażliwość na zmiany klimatu: ocena obecnego i przyszłego ryzyka, że dany kraj jest narażony na ekstremalne zjawiska pogodowe. Ponadto oceniono również gotowość sektora prywatnego i publicznego do inwestowania w niezbędne zmiany (np. w przypadku huraganów, tornad i powodzi).
 • Wylesianie/przekształcanie gruntów: prawdopodobieństwo, że produkty są uprawiane na gruntach, które były ostatnio obszarami leśnymi o wysokiej wartości ochronnej, co może oznaczać, że lasy warte zachowania zostały zniszczone.
 • Zanieczyszczenia przemysłowe: zanieczyszczenia spowodowane wytwarzaniem produktów, które w następstwie prowadzą do zanieczyszczenia powietrza i wody, jak również do zanieczyszczeń (chemicznych) odpadami i hałasu.
prawa-czlowieka
prawa-czlowieka

Oceny wpływu na prawa człowieka

W listopadzie 2020 roku przystąpimy do przeprowadzenia trzech Ocen Wpływu na Prawa Człowieka dla różnych łańcuchów dostaw żywności o wysokim priorytecie, w celu przyjrzenia się kwestiom praw człowieka. Celem jest zrozumienie i określenie bezpośredniego i pośredniego negatywnego wpływu naszej działalności gospodarczej na pracowników i innych dotkniętych posiadaczy praw. W tym kontekście główny nacisk zostanie położony na konkretne zagrożenia dla praw człowieka, które dotyczą kobiet i rolników posiadających małe gospodarstwa. Oceny zostaną przeprowadzone we współpracy z lokalnymi ekspertami, a będą nimi objęte odpowiednie zainteresowane strony, takie jak pracownicy, organizacje producentów, organizacje społeczeństwa obywatelskiego i związki zawodowe. W ramach OWNPC przystąpimy do zbierania danych dotyczących płci w celu określenia różnic w zarobkach kobiet i mężczyzn w naszych łańcuchach dostaw. Ponadto zamierzamy zweryfikować, w jaki sposób osoby uczestniczące w poszczególnych etapach łańcucha dostaw przyczyniają się poprzez swoją pracę do tworzenia wartości naszych produktów. Ma to na celu poprawę naszych danych poprzez ciągłe śledzenie efektywności podejmowanych przez nas ogólnie działań w zakresie równości płci i praw człowieka. Nasze podejście polega na opracowaniu konkretnych działań w oparciu o wyniki OWNPC, aby móc w jeszcze większym stopniu przestrzegać naszych zasad dotyczących należytej staranności w zakresie praw człowieka. Pierwsze wyniki OWNPC oraz opracowane na ich podstawie działania zostaną opublikowane do końca 2021 roku. Do końca 2025 r. zamierzamy przeprowadzić i opublikować wyniki 12 OWNPC, przynajmniej po jednej takiej ocenie dla każdego łańcucha dostaw obarczonego wysokim ryzykiem. Będziemy na bieżąco poddawać analizie nasze łańcuchy dostaw wysokiego ryzyka. 

Podjęte działania i weryfikacja osiągniętych efektów

Prawa człowieka w globalnych łańcuchach dostaw to bardzo złożony temat, który wymaga dogłębnej analizy i holistycznego podejścia w celu osiągnięcia poprawy o charakterze długoterminowym. Nasza analiza ryzyka jest ważnym krokiem w określaniu znacznego potencjalnego ryzyka dla praw człowieka w łańcuchach dostaw i ustalaniu odpowiednich priorytetów.

Dlatego w szczególności skupimy się na surowcach o wysokim priorytecie, które zostały określone w analizie, tj. na kawie, kakao, orzechach i owocach tropikalnych w odpowiednich krajach pochodzenia.

Oprócz tego wdrażamy już różne środki mające na celu zmniejszenie zagrożeń dla praw człowieka w naszych łańcuchach dostaw żywności i produktów nieżywnościowych:    

 • Szkolenie odpowiednich pracowników
 • Uwzględnianie ustalonych systemów audytu i certyfikacji w naszych decyzjach zakupowych i określanie celów zrównoważonego rozwoju, na przykład w naszych politykach zakupowych
 • Kwalifikacja zakładów produkcyjnych w ramach naszego projektu ALDI Factory Advancement (Projekt AFA)
 • Szkolenie dostawców
 • Ocena dostawców i intensyfikacja współpracy z dostawcami, którzy osiągają dobre wyniki CR
 • Realizacja projektów w krajach pochodzenia: Projekt kawy w Kolumbii, PRO-PLANTEURS na Wybrzeżu Kości Słoniowej, wsparcie drobnych producentów oleju palmowego w Afryce Zachodniej wraz z Solidaridad
 • Przegląd skuteczności naszych działań podejmowanych w ramach naszych projektów dotyczących krajów pochodzenia i łańcuchów dostaw

Zaangażowanie na rzecz rolników posiadających małe gospodarstwa

Współpracujemy z wieloma różnymi partnerami biznesowymi, od małych firm rodzinnych po większe światowe przedsiębiorstwa. Rozumiemy, że przed rolnikami posiadającymi małe gospodarstwa stoi wiele wyzwań. Ze względu na szereg czynników niezależnych od rolników, takich jak zmiany klimatu, nieprzewidywalne warunki pogodowe, międzynarodowe ceny energii wpływające na środki produkcji rolnej i brak dostępu do rynku, wyzwaniem może okazać się wyprodukowanie stabilnej ilości upraw. Rolnicy często nie są w stanie zarabiać na życie i wierzymy, że mamy do odegrania ważną rolę w ułatwieniu tego zadania. Jesteśmy obecnie zaangażowani w szereg projektów i inicjatyw, np. nasz projekt dotyczący kawy realizowany w Kolumbii (promowany przez fundację Hannsa R. Neumanna), projekt PRO-PLANTEURS dotyczący zrównoważonego kakao czy nasz udział w Światowym Forum Bananowym i Platformie Fruit Juice CSR. Planujemy kontynuować nasze wsparcie i zwiększyć nasze zaangażowanie, wprowadzając kolejne środki.

Zaangażowanie na rzecz równości płci

ALDI wierzy, że wszyscy pracownicy powinni być jednakowo traktowani. Nie tolerujemy żadnej formy dyskryminacji i zobowiązujemy się do osiągnięcia równości płci we wszystkich naszych przedsiębiorstwach i łańcuchach dostaw. Zdajemy sobie sprawę, że większość pracowników w wielu naszych łańcuchach dostaw to kobiety i że mogą być one nieodpowiednio traktowane. Niektóre z problemów, z jakim borykają się kobiety w zakładzie pracy, to nierówne traktowanie, ryzyko dyskryminacji ze względu na płeć w odniesieniu do płac i warunków pracy, ograniczony dostęp do gruntów i edukacji. Identyfikacja łańcuchów dostaw o wysokim ryzyku dyskryminacji ze względu na płeć była kluczową częścią naszej oceny ryzyka dla praw człowieka w łańcuchach dostaw. Nasze oceny wpływu na prawa człowieka będą również miały na celu zrozumienie wpływu naszych działań na pracowników. Ponadto będziemy podnosić świadomość w tym zakresie wśród naszych dostawców oraz zbierać dane dotyczące płci przy użyciu ankiet skierowanych do określonych grup docelowych. Będziemy systematycznie przyglądać się temu obszarowi działań oraz danym dotyczącym płci w odniesieniu do naszych łańcuchów dostaw o wysokim ryzyku, a następnie będziemy publikować wyciągnięte wnioski. 

W naszych łańcuchach dostaw wyrobów włókienniczych stwierdziliśmy, że wielu pracowników jest zależnych od usług opieki nad dziećmi świadczonych przez zakład ze względu na ograniczenia finansowe i brak alternatywnych możliwości opieki. W ramach naszego projektu ALDI Factory Advancement PLUS wspieramy między innymi ulepszanie wewnętrznych ofert opieki nad dziećmi. W celu uwypuklenia naszych wysiłków oraz wspierania procesu nadawania kobietom większych uprawnień w naszych łańcuchach dostaw i spółkach grupy, do roku 2021 podpiszemy się pod Zasadami opracowanymi przez ONZ w zakresie wspierania pozycji kobiet oraz opublikujemy politykę dotyczącą równości płci.  

Zobowiązanie do zaprzestania zatrudniania nieletnich i stosowania pracy przymusowej 

Wiele osób na całym świecie pada wciąż ofiarą pracy przymusowej bądź polityki zatrudniania osób nieletnich, w większości dotyczy to sektora prywatnego. Z uwagi na to, że przypadki pracy przymusowej lub zatrudniania osób nieletnich są ujawniane zarówno w przemyśle, jak i rolnictwie, stanowią one dla nas istotną kwestię, którą należy się koniecznie zająć. W związku z tym prowadzimy regularnie w naszych zakładach produkcyjnych oceny społeczne mające na celu zidentyfikowanie negatywnego wpływu na prawa człowieka, a w razie konieczności – opracowanie rozwiązania. Ponadto opieramy się na certyfikacji, której wymagania obejmują zapobieganie pracy przymusowej i pracy dzieci.

W celu podkreślenia znaczenia powyższych zagadnień i zapewnienia, że wspomniane zagrożenia zostaną zminimalizowane, na początku 2021 r. opublikujemy polityki w zakresie pracy przymusowej i zatrudniania osób nieletnich. Ich postanowienia będą dotyczyć naszych łańcuchów dostaw w zakresie produktów nieżywnościowych i wyrobów włókienniczych, a także łańcuchów dostaw żywności. Nasza polityka dotycząca pracy przymusowej stanowi proaktywne podejście w zakresie zapobiegania pracy przymusowej, w ramach którego będziemy m.in. podejmować działania mające na celu dopilnowanie, aby pracownicy migrujący nie byli zmuszani do ponoszenia opłat rekrutacyjnych (zasada, według której koszty ponosi pracodawca, z ang. Employer Pays Principle).  

Wspieranie tworzenia europejskich ram prawnych i wspólne zobowiązania

Pragniemy pójść o krok dalej, aby móc skutecznie radzić sobie z wyzwaniami systemowymi występującymi na wszystkich etapach złożonych łańcuchów dostaw. Nasze długoterminowe zobowiązanie i współpraca z rozmaitymi zainteresowanymi grupami pokazały, że najlepszym sposobem poprawy warunków pracy w obrębie łańcuchów dostaw jest wspólne tworzenie inicjatyw oraz partnerstwo. W ramach inicjatyw, stowarzyszeń i relacji biznesowych zawsze stoimy na straży praw człowieka. W związku z tym wspieramy zrównoważone rozwiązania, które zobowiązują do wzajemnej współpracy wszystkie osoby zainteresowane odgrywające ważną rolę w sprawach politycznych, gospodarczych i społecznych. W treści  dokumentu określającego nasze stanowisko wzywamy przynajmniej do opracowania europejskich ram prawnych dotyczących zachowywania należytej staranności w zakresie praw człowieka, która winna być przejrzysta, praktyczna, obowiązkowa i powinna mieć długofalowy skutek. Pozwoli to stworzyć równe warunki działania i sprawi, że kwestia praw człowieka w całym łańcuchu dostaw nie będzie podlegała jakiejkolwiek dyskusji. Poza tym wraz innymi 25 firmami podpisaliśmy  wspólne oświadczenie the Business & Human Rights Resource Centre, które promuje zapowiedzianą przez Komisję Europejską chęć zorganizowania inicjatywy ustawodawczej dotyczącej obowiązkowej należytej staranności w zakresie praw człowieka i ochrony środowiska.

Mimo że już od pewnego czasu angażujemy się w inicjatywy wielostronne dotyczące konkretnych produktów, do końca roku 2021 zobowiązujemy się do przystąpienia i aktywnego uczestnictwa w kolejnych inicjatywach wielostronnych skupiających się na kwestiach dotyczących pracowników w kontekście łańcuchów dostaw o wysokim ryzyku.

Przykłady naszego zaangażowania w realizowane projekty i inwestycje:

 • Niemiecka Inicjatywa na rzecz Zrównoważonego Kakao
 • Beyond Chocolate
 • Światowe Forum Bananowe
 • Platforma Fruit Juice CSR
 • Niemieckie Partnerstwo na rzecz Zrównoważonych Wyrobów Włókienniczych
 • Porozumienie w sprawie Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego i Budowlanego w Bangladeszu
 • Grupa Robocza Niemieckich Sprzedawców Detalicznych ds. Płac i Dochodów Potrzebnych do Życia
 • Harmonogram działania IDH w zakresie płac na utrzymanie

Dobrowolne zobowiązanie dotyczące płac i dochodów na utrzymanie

Dochody i płace osiągane przez pracowników w globalnych łańcuchach dostaw często nie są wystarczające, aby zapewnić godziwy poziom życia. Jesteśmy świadomi, że może istnieć różnica między ustawową minimalną stawką wynagrodzenia lub faktycznie wypłacanym wynagrodzeniem a płacą lub dochodami na utrzymanie, co może mieć negatywny wpływ na prawa człowieka. Rozumiemy także, że negocjacje zbiorowe odgrywają ważną rolę w ustalaniu wystarczających płac i eliminowaniu różnic w płacach, a także wspierają przyjmowanie środków przez rządy, mających na celu promowanie negocjacji zbiorowych między pracownikami a pracodawcami.

W związku z tym, w grupie roboczej niemieckich sprzedawców detalicznych podjęliśmy dobrowolne zobowiązanie do promowania dochodów i płac na utrzymanie. Chcemy chronić prawa człowieka w naszych łańcuchach dostaw i ograniczać ubóstwo. Począwszy od produkcji pierwotnej towarów pod własną marką w naszych asortymentach, planujemy podjąć działania wspierające, aby osiągać długoterminowe dochody i płace na utrzymanie.

Kroki uzgodnione w zobowiązaniu obejmują obliczenie różnic w dochodach i płacach oraz wdrożenie zrównoważonych praktyk w zakresie zamówień wraz z nabywcami i dostawcami.

Przegląd celów:

 • Na wszystkich poziomach działania spółki należy ustalić wspólne zrozumienie znaczenia płac i pensji na utrzymanie.
 • Budowanie świadomości w zakresie płac i dochodów na utrzymanie powinno stanowić długoterminowy cel w polityce dotyczącej zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą detaliczną.
 • Analizy hotspot będą wykorzystywane do identyfikacji łańcuchów dostaw, w których istnieje szczególnie wysokie ryzyko niskich dochodów i płac na poziomie producenta.
 • Przejrzystość łańcuchów dostaw zostanie zwiększona, aby umożliwić identyfikowalność towarów rolnych.
 • Zrównoważone praktyki w zakresie zamówień są opracowywane i wdrażane we współpracy z nabywcami i dostawcami.
 • Pogłębiono współpracę i dialog w ramach łańcuchów dostaw oraz z innymi podmiotami lokalnymi i międzynarodowymi, w tym z organizacjami ustanawiającymi normy.
 • Członkowie grupy roboczej będą informować o swoich postępach i doświadczeniach w określonych terminach.
 • Odpowiednie narzędzia, dane i zasoby zostaną udostępnione w ramach grupy roboczej oraz innym zainteresowanym stronom.
 • Do 2025 roku środki zostaną wdrożone w pierwszych projektach pilotażowych.

Będziemy regularnie publikować aktualne informacje dotyczące naszych działań ukierunkowanych na realizację podjętych przez nas zobowiązań w zakresie płac na utrzymanie. Do roku 2022 zamierzamy zrobić duży krok naprzód w kwestii zlikwidowania różnic w płacach potrzebnych do utrzymania, skupiając się na trzech łańcuchach dostaw o wysokim ryzyku (pomarańcze, banany i kakao), a także poinformować o uzyskanych rezultatach tych działań. 

Mechanizm składania skarg

Mechanizmy składania skarg zapewniają odpowiedni sposób identyfikacji niekorzystnego wpływu na wczesnym etapie. Działając na ostatnim etapie złożonych łańcuchów wartości, stoimy jednak przed szczególnymi wyzwaniami dotyczącymi indywidualnego wdrażania w krajach, w których produkowane są nasze towary. Mierzymy się z tym wyzwaniem, wykorzystując nasze Oceny Wpływu na Prawa Człowieka, aby najpierw zidentyfikować potencjalne przeszkody, które napotykają pracownicy w dostępie do mechanizmów składania skarg i środków naprawczych. W przyszłości chcemy opracować koncepcje projektów pilotażowych, które poprawiają dostęp do mechanizmów składania skarg w odpowiednich łańcuchach dostaw. W celu stworzenia wiarygodnego mechanizmu składania skarg i przystąpienia do pogłębionej wymiany informacji w zakresie praw pracowników w łańcuchach dostaw, będziemy aktywnie uczestniczyć w dialogu ze związkami zawodowymi. Zamierzamy podjąć skuteczne działania mające na celu przezwyciężenie przeszkód, z jakimi borykają się pracownicy chcący skorzystać z wolności zrzeszania się oraz z uprawnień w ramach układów zbiorowych pracy. W naszej strategii uwzględniliśmy cel, w ramach którego do roku 2025 pragniemy ustanowić w naszych łańcuchach dostaw o wysokim ryzyku mechanizm składania skarg spełniający wymogi określone w Wytycznych ONZ (UNGP). Zobowiązujemy się do przekazania do roku 2022 wniosków dotyczących projektów pilotażowych, które prowadzimy wspólnie z innymi sprzedawcami detalicznymi i partnerami w światowych łańcuchach dostaw żywności. Ponadto współpracujemy z innymi zainteresowanymi stronami w celu ustanowienia instytucjonalnych mechanizmów rozpatrywania skarg - np. poprzez nasze członkostwo w Niemieckim Partnerstwie na rzecz Zrównoważonych Wyrobów Włókienniczych.

Przekazywanie informacji i przejrzystość

Przejrzystość jest istotnym elementem staranności w zakresie praw człowieka. Informujemy już o istniejących środkach, np. w naszym Raporcie o Zrównoważonym Rozwoju lub na naszej stronie internetowej. W przyszłości chcemy jeszcze bardziej otwarcie informować o zagrożeniach dla praw człowieka, a także o podjętych przez nas środkach i publikować dalsze informacje na temat wyzwań i ustaleń.

Kolejnym krokiem będzie publikacja danych dotyczących płci, które obejmują trzy łańcuchy dostaw o wysokim ryzyku oraz różnic w dochodach/płacach do utrzymania. Wspomniane dane zostaną pozyskane w ramach OWNPC oraz przy pomocy badań, jakie zamierzamy przeprowadzić we współpracy z zewnętrznymi usługodawcami. Opierając się na podejściu zakładającym działanie podzielone na etapy, pragniemy uczynić nasze łańcuchy dostaw o wysokim ryzyku bardziej transparentne. W związku z tym, do roku 2021 zobowiązujemy się opublikować kraje pochodzenia dla wszystkich łańcuchów dostaw żywności o wysokim ryzyku, z których korzysta ALDI Nord, a do końca 2022 r. nazwy i adresy naszych bezpośrednich dostawców działających w ramach takich łańcuchów. Następnie do roku 2027 opublikujemy informacje dotyczące wszystkich istotnych poziomów naszych sześciu łańcuchów dostaw o wysokim ryzyku. Zaczniemy od jednego łańcucha dostaw, a w następnych latach zasadę przejrzystości będziemy stosować w odniesieniu do naszych sześciu łańcuchów dostaw o wysokim ryzyku.

Ciągłe doskonalenie

Jesteśmy świadomi, że wdrażanie zasad staranności w zakresie praw człowieka to ciągły proces rozwoju. Nasze odpowiednie procedury i narzędzia podlegają zatem regularnemu przeglądowi.

Przypomnienie o
Błąd! Przepraszamy, wystąpił błąd. Spróbuj ponownie później.

Czy chcesz aby Cię powiadomić, kiedy przedmiot będzie dostępny?

Potwierdzenie przypomnienia

Dzień przypomnienia
Dwa dni wcześniej
Jeden dzień wcześniej
W dniu oferty
Godzina
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Uwagi
 • Aby skorzystać z naszej bezpłatnej usługi przypominania, prosimy najpierw o Twoje potwierdzenie. W tym celu prosimy podać adres e-mail i / lub numer telefonu i kliknąć „Aktywuj przypominanie". W zależności od wybranej formy kontaktu (e-mail, SMS), otrzymasz link aktywacyjny. Aby aktywować usługę przypominania, prosimy kliknąć w link w otrzymanej wiadomości. Potwierdzenie to nie będzie wymagane ponownie w przyszłości.
 • Prosimy uzupełnić pola oznaczone *.
 • Aby przesłać ten formularz, prosimy zaakceptować pliki cookie w ustawieniach zabezpieczeń przeglądarki.
 • Wysyłanie SMS-ów jest możliwe tylko w krajowej sieci komórkowej.
 • Przypomnienie może być wysłane tylko wtedy, gdy wybrana data jest w przyszłości i po pomyślnym uwierzytelnieniu Twojego adresu e-mail lub numeru telefonu.
 • Twój adres e-mail i numer telefonu komórkowego są wykorzystywane w celu wysłania powiadomienia o wybranym artykule i przechowywane, aby zachować potwierdzone uwierzytelnienie przy korzystaniu z tej usługi przez Ciebie w przyszłości. W dowolnym momencie możesz zrezygnować z subskrypcji / usunąć dane poprzez „ formularz rezygnacji z usługi przypominania”. Pamiętaj, że aktywacja usługi przypominania jest dozwolona tylko w przypadku, gdy sam jesteś odbiorcą.

Niedostępne

Oferta już wygasła

Aktywacja przypominania!

Potwierdzenie przypomnienia

Otrzymasz przypomnienie w dniu ${date} o godzinie ${time}.

Wymagana aktywacja wiadomości (e-mail)

Wymagana aktywacja wiadomości (SMS)

Wymagana aktywacja wiadomości (e-mail / SMS)

Na podany adres e-mail została wysłana wiadomość, aby potwierdzić Twój adres e-mail. Prosimy kliknąć w link w wiadomości.

Na podany numer został wysłany SMS, aby potwierdzić Twój numer telefonu. Prosimy kliknąć w link w wiadomości.

Na podany adres e-mail i numer zostały wysłane wiadomości, aby potwierdzić Twój adres e-mail i numer telefonu. Prosimy kliknąć w link w wiadomości. Jeśli strona z potwierdzeniem się nie otworzy, prosimy skopiować link i wkleić go w przeglądarce.

regions.regionSwitchHeadline

regions.regionSwitchText
regions.regionSwitchTextExplicitSwitch